25.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/54


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/75/EK

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu oglekļa dioksīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Oglekļa dioksīds ir minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007 oglekļa dioksīds novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai rodenticīdos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 14. produktu veids.

(3)

Par ziņotājvalsti tika izraudzīta Francija, un tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2006. gada 15. maijā ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Kompetentās iestādes ziņojumu ir izskatījušas dalībvalstis un Komisija. Izskatīšanā konstatēto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2007. gada 21. jūnijā iekļāvusi novērtējuma ziņojumā, ierosinot iekļaut oglekļa dioksīdu Direktīvas 98/8/EK IA pielikumā, atļaujot lietošanu tikai izmantošanai gatavās gāzes tvertnēs, kas aprīkotas ar uztvērējierīci.

(5)

Aktīvai vielai, kas minēta IA pielikumā, parasti jābūt minētai arī I pielikumā. Iekļaušana I pielikumā aptvertu tos lietojuma veidus, kuru gadījumā produkti atbilstu Direktīvas 98/8/EK 5. punkta prasībām, bet neaptvertu zemas riska pakāpes produktu lietojuma veidus. Minētais attiecas uz dažiem oglekļa dioksīdu saturošiem biocīdiem, ko izmanto kā rodenticīdus. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut oglekļa dioksīdu I pielikumā kā 14. produkta veidu, lai nodrošinātu, ka biocīdiem produktiem, ko izmanto par rodenticīdiem un kas satur oglekļa dioksīdu, visās dalībvalstīs atļaujas var piešķirt, grozīt vai anulēt saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punktu.

(6)

Novērtējuma ziņojumu attiecīgi grozīja, un Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja to pārskatīja 2007. gada 29. novembrī.

(7)

Par oglekļa dioksīda novērtējumu neradās nekādi jautājumi vai bažas, kas būtu jāadresē Veselības un vides risku zinātniskajai komitejai.

(8)

Kopienas līmenī tika izvērtēts viens konkrēts lietojums. Turklāt netika iesniegta un tādējādi arī netika izvērtēta visa informācija atbilstoši direktīvas 8. panta 5. punktam. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība vides segmentiem un populācijām, kam nav pievērsta pienācīga uzmanība Kopienas līmeņa riska novērtēšanā; tāpat, piešķirot produktu atļaujas, dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek veikti atbilstīgi pasākumi vai paredzēti īpaši nosacījumi, lai konstatēto risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim.

(9)

Svarīgi, ka šīs direktīvas noteikumi tiek piemēroti vienlaicīgi visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgū esošajiem biocīdajiem produktiem, kuri kā aktīvo vielu satur oglekļa dioksīdu, un kopumā veicinātu biocīdo produktu tirgus sekmīgu darbību.

(10)

Pirms aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā jāparedz pietiekami ilgs laiks, kurā dalībvalstis un citas ieinteresētās puses varētu sagatavoties ar to saistīto jauno prasību ievērošanai un varētu nodrošināt, ka pieteikumu iesniedzējiem, kas sagatavojuši dokumentāciju, ir iespējams pilnībā izmantot datu aizsardzībai noteikto 10 gadu termiņu, kas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu sākas no iekļaušanas dienas.

(11)

Pēc iekļaušanas dalībvalstīm jādod pietiekams laiks Direktīvas 98/8/EK 16. panta 3. punkta īstenošanai, jo īpaši – lai piešķirtu, grozītu vai anulētu atļaujas oglekļa dioksīdu saturošiem 14. produktu veida biocīdiem ar nolūku nodrošināt to atbilstību Direktīvai 98/8/EK.

(12)

Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 98/8/EK.

(13)

Šajā direktīvā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 98/8/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 31. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2009. gada 1. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/31/EK (OV L 81, 20.3.2008., 57. lpp.).

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 98/8/EK I pielikumā iestarpina šādu ierakstu Nr. 7:

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe tirgū laižamajā biocīdajā produktā

Iekļaušanas datums

Termiņš, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punkta prasībām

(izņemot produktus, kas satur vairākas aktīvās vielas, kuriem termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība 16. panta 3. punktam, nosaka pēc pēdējā iekļaušanas lēmuma, kas attiecas uz to sastāvā esošajām aktīvajām vielām)

Iekļaušanas termiņa beigu datums

Produkta veids

Īpaši noteikumi (1)

“7

oglekļa dioksīds

oglekļa dioksīds

EK Nr.: 204-696-9

CAS Nr.: 124-38-9

990 ml/l

2009. gada 1. novembris

2011. gada 31. oktobris

2019. gada 31. oktobris

14

Vērtējot attiecīgā produkta atļaujas pieteikumu saskaņā ar 5. punktu un VI pielikumu, dalībvalstis gadījumos, kad tas attiecas uz konkrēto produktu, izvērtē populācijas, uz ko var iedarboties produkts, un iedarbības scenārijus, kas nav pienācīgi aplūkoti Kopienas līmeņa riska novērtējumā.

Piešķirot atļaujas attiecībā uz produktiem, dalībvalstis izvērtē riskus un pēc tam nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi vai izvirzīti īpaši nosacījumi, lai mazinātu konstatētos riskus.

Produktu atļaujas var piešķirt tikai tad, ja pieteikumā pierādīts, ka riskus var samazināt līdz pieļaujamam līmenim.”


(1)  Par VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm