30.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/13


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/68/EK

(2008. gada 24. septembris)

par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem, pa dzelzceļu un pa iekšējiem ūdensceļiem ir saistīti ar ievērojamu nelaimes gadījuma risku. Tādēļ būtu jāveic pasākumi, lai panāktu to, ka šādi pārvadājumi notiek pēc iespējas vislabākajos drošuma apstākļos.

(2)

Ar Padomes Direktīvu 94/55/EK (1994. gada 21. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (3) un Padomes Direktīvu 96/49/EK (1996. gada 23. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (4) izstrādāja vienotus noteikumus bīstamo kravu pārvadājumiem, attiecīgi, pa autoceļiem un pa dzelzceļu.

(3)

Lai izveidotu kopēju režīmu, kas attiecas uz visiem bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumu aspektiem, Direktīva 94/55/EK un Direktīva 96/49/EK būtu jāaizstāj ar vienu direktīvu, kurā iekļauti noteikumi arī attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem.

(4)

Vairākums dalībvalstu ir Eiropas valstu Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (“ADR”), Noteikumu par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (“RID”) un, attiecīgā gadījumā, Eiropas valstu Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (“ADN”) Līgumslēdzējas puses.

(5)

ADR, RID un ADN izklāstīti vienoti noteikumi par drošiem bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem. Šie noteikumi būtu jāattiecina arī uz pārvadājumiem valsts teritorijā, lai visā Kopienā saskaņotu bīstamo kravu pārvadājumu nosacījumus un nodrošinātu kopējā pārvadājumu tirgus darbību.

(6)

Šo direktīvu nepiemēro bīstamo kravu pārvadājumiem noteiktos izņēmuma apstākļos, kas saistīti ar attiecīgo sauszemes transportlīdzekļu vai kuģu īpatnībām vai veicamā pārvadājuma ierobežojumiem.

(7)

Šīs direktīvas noteikumi nebūtu jāpiemēro bīstamu kravu pārvadājumiem, par ko tieši un fiziski atbild bruņotie spēki vai kas veikti bruņoto spēku tiešā un fiziskā uzraudzībā. Tomēr direktīvas darbības jomā būtu jāietver bīstamu kravu pārvadājumi, ko veic komercpārvadātāji, kuri strādā bruņoto spēku uzdevumā, ja vien par to līgumsaistību izpildi tieši un fiziski neatbildi vai to neuzrauga bruņotie spēki.

(8)

Dalībvalstij, kurā nav dzelzceļa sistēmas un tuvākajā laikā tādas nebūs, būtu paredzētas nesamērīgas un bezjēdzīgas saistības, prasot šīs direktīvas noteikumus transponēt un īstenot attiecībā uz dzelzceļu. Šāda dalībvalsts, kamēr tajā nav dzelzceļa sistēmas, ir jāatbrīvo no pienākuma transponēt un īstenot šīs direktīvas noteikumus attiecībā uz dzelzceļu.

(9)

Katra dalībvalsts saglabā tiesības piešķirt atbrīvojumu no šīs direktīvas piemērošanas attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, ja iekšējie ūdensceļi tās teritorijā nav ar iekšējo ūdensceļu starpniecību saistīti ar citu dalībvalstu ūdensceļiem vai ja pa tiem netiek pārvadātas bīstamās kravas.

(10)

Neskarot Kopienas tiesību aktus un I pielikuma I.1.(1.9.) iedaļu, II pielikuma II.1.(1.9.) iedaļu un III pielikuma III.1.(1.9.) iedaļu, dalībvalstīm pārvadājumu drošības dēļ būtu jāsaglabā vai jāizstrādā noteikumi jomās, uz ko neattiecas šī direktīva. Šiem noteikumiem vajadzētu būt konkrētiem un skaidri formulētiem.

(11)

Katrai dalībvalstij būtu jāsaglabā tiesības reglamentēt vai aizliegt bīstamu kravu pārvadājumus tās teritorijā tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar drošību, piemēram, valsts drošības vai vides aizsardzības iemeslu dēļ.

(12)

Trešās valstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem būtu jāatļauj veikt bīstamo kravu starptautiskos pārvadājumus dalībvalstu teritorijā, ja tiek ievēroti ADR, RID vai ADN, kā arī šīs direktīvas attiecīgie noteikumi.

(13)

Katrai dalībvalstij būtu jāsaglabā tiesības piemērot stingrākus noteikumus pārvadājumiem attiecīgās valsts teritorijā, ko veic ar transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti vai tiek ekspluatēti tās teritorijā.

(14)

Bīstamo kravu pārvadājumiem valsts teritorijā piemērojamo nosacījumu saskaņošana nedrīkstētu liegt ņemt vērā apstākļus konkrētā valstī. Tādēļ ar šo direktīvu dalībvalstīm būtu jādod iespēja ar konkrētiem norādītiem nosacījumiem piešķirt atsevišķas atkāpes. Minētās atkāpes šajā direktīvā būtu jānorāda kā “valstu atkāpes”.

(15)

Lai spētu rast risinājumu neparastās un ārkārtas situācijās, dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām piešķirt atsevišķas atļaujas tādiem bīstamu kravu pārvadājumiem to teritorijā, kuri saskaņā ar šo direktīvu ir aizliegti.

(16)

Ņemot vērā šajā nozarē nepieciešamo ieguldījumu mērogu, dalībvalstīm būtu jāatļauj uz laiku saglabāt spēkā dažus īpašus valsts noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļu vai iekārtu konstrukcijas prasībām un attiecībā uz pārvadājumiem caur Lamanša tuneli. Dalībvalstīm arī būtu jāļauj saglabāt un pieņemt noteikumus bīstamu kravu dzelzceļa pārvadājumiem starp dalībvalstīm un valstīm, kas ir Dzelzceļu sadarbības organizācijas (“OSJD”) Līgumslēdzējas puses, līdz tiek saskaņoti Nolīguma par starptautiskiem kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (“SMGS”) II pielikuma un šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļas – un līdz ar to RID – noteikumi. Komisija desmit gados pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā izvērtē minēto noteikumu ietekmi un vajadzības gadījumā iesniedz attiecīgus priekšlikumus. Minētie noteikumi šajā direktīvā būtu jānorāda kā “papildu pārejas posma noteikumi”.

(17)

Ir jābūt iespējai strauji pielāgot šīs direktīvas pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai, tostarp jaunu uzraudzības un izsekošanas tehnoloģiju izstrādei, lai jo īpaši ņemtu vērā jaunus noteikumus, kas iekļauti ADR, RID un ADN. ADR, RID un ADN grozījumiem un attiecīgajiem pielikumu pielāgojumiem būtu jāstājas spēkā vienlaikus. Komisijai attiecīgā gadījumā būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm ADR, RID un ADN noteikumu un to grozījumu tulkošanai dalībvalsts valsts valodās.

(18)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(19)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot šīs direktīvas pielikumus zinātnes un tehnikas attīstībai. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, inter alia, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(20)

Komisijai arī vajadzētu būt iespējai pārskatīt valstu atkāpju sarakstus un lemt par ārkārtas pasākumu piemērošanu un īstenošanu, ja notiek nelaimes gadījums vai starpgadījums.

(21)

Efektivitātes nolūkā regulatīvās kontroles procedūras parastie termiņi būtu jāsaīsina, lai pielikumus pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.

(22)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus proti, nodrošināt saskaņotu drošuma noteikumu vienotu piemērošanu visā Kopienā un valsts teritorijā veiktu pārvadājumu un starptautisko pārvadājumu augsta līmeņa drošumu nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs direktīvas mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(23)

Šīs direktīvas noteikumi neskar saistības, ko Kopiena un tās dalībvalstis uzņēmušās atbilstīgi mērķiem, kas noteikti Apvienoto Nāciju Konferencē par vidi un attīstību (UNCED) Riodežaneiro 1992. gada jūnijā, lai censtos panākt bīstamo vielu klasifikācijas sistēmu saskaņošanu.

(24)

Šīs direktīvas noteikumi neskar Kopienas tiesību aktus, ar ko reglamentē drošuma nosacījumus, saskaņā ar kuriem pārvadā bioloģiskus aģentus un ģenētiski modificētus organismus, uz ko attiecas Padomes Direktīva 90/219/EEK (1990. gada 23. aprīlis) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (6), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/54/EK (2000. gada 18. septembris) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (8).

(25)

Šīs direktīvas noteikumi neskar citu Kopienas noteikumu piemērošanu darba drošības un veselības un vides aizsardzības jomā. Jo īpaši tie neskar pamatdirektīvu par darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, Padomes Direktīvu 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (9), un tās atvasinātās direktīvas.

(26)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/87/EK (2006. gada 12. decembris), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (10), noteikts, ka kuģi, kam ir sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar Noteikumiem par bīstamu vielu pārvadāšanu pa Reinu (ADNR), var pārvadāt bīstamas kravas Kopienas teritorijā saskaņā ar šajā sertifikātā minētajiem noteikumiem. Šīs direktīvas pieņemšanas rezultātā Direktīva 2006/87/EK būtu jāgroza, lai svītrotu minēto noteikumu.

(27)

Lai dalībvalstīm būtu pietiekams laiks savu noteikumu pielāgošanai, tiesiskās reglamentācijas izveidei un personāla apmācībai, tām būtu jāatļauj pārejas posms, kas nepārsniedz divus gadus, šīs direktīvas noteikumu piemērošanai attiecībā uz bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. Vispārējs piecu gadu pārejas posms šīs direktīvas noteikumu piemērošanai bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem būtu jāattiecina uz visām kuģu un personāla apliecībām, kas izsniegtas pirms pārejas posma vai tā laikā, ja vien apliecībā nav norādīts īsāks derīguma termiņš.

(28)

Tādēļ būtu jāatceļ Direktīvas 94/55/EK un 96/49/EK. Skaidrības un saskaņotības labad ir jāatceļ arī Padomes Direktīva 96/35/EK (1996. gada 3. jūnijs) par drošības konsultantu iecelšanu bīstamo kravu autopārvadājumu, dzelzceļa pārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu jomā un par šo konsultantu profesionālo kvalifikāciju (11), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/18/EK (2000. gada 17. aprīlis) par minimālajām eksaminācijas prasībām drošības konsultantiem bīstamo kravu pārvadājumos pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem (12), Komisijas Lēmums 2005/263/EK (2005. gada 4. marts), ar ko dalībvalstīm atļauj pieņemt dažus izņēmumus saskaņā ar Direktīvu 94/55/EK attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (13), un Komisijas Lēmums 2005/180/EK (2005. gada 4. marts), ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 96/49/EK atļauj pieņemt dažus izņēmumus attiecībā uz bīstamu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (14).

(29)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (15) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība staro šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šo direktīvu piemēro attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, pa dzelzceļu un pa iekšējiem ūdensceļiem dalībvalstu teritorijā vai starp dalībvalstīm, tostarp kravu iekraušanu un izkraušanu, pārvietošanu no viena transporta veida uz citu un pārvadājuma apstākļu dēļ nepieciešamas apstāšanās laikā.

To nepiemēro bīstamo kravu pārvadājumiem:

a)

ar autotransporta līdzekļiem, vagoniem vai kuģiem, kas pieder bruņotajiem spēkiem vai ir to atbildībā;

b)

ar jūras kuģiem jūras ūdensceļos, kas ir daļa no iekšējiem ūdensceļiem;

c)

ar prāmjiem, kas vienīgi šķērso kādu no iekšējiem ūdensceļiem vai ostām; vai

d)

ko pilnībā veic norobežotas teritorijas iekšienē.

2.   II pielikuma II.1. iedaļu nepiemēro dalībvalstīm, kurās nav dzelzceļa sistēmas, līdz laikam, kad to teritorijā šāda sistēma tiek izveidota.

3.   Viena gada laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstis var nolemt nepiemērot III pielikuma III.1. iedaļu, pamatojoties uz kādu no šādiem iemesliem:

a)

dalībvalstī nav iekšējo ūdensceļu;

b)

tās iekšējie ūdensceļi nav ar iekšējo ūdensceļu palīdzību saistīti ar citu dalībvalstu ūdensceļiem; vai

c)

pa tās iekšējiem ūdensceļiem nepārvadā bīstamās kravas.

Ja dalībvalsts nolemj nepiemērot III pielikuma III.1. iedaļas noteikumus, tā paziņo šo lēmumu Komisijai, kura informē pārējās dalībvalstis.

4.   Dalībvalstīs var noteikt īpašas drošuma prasības bīstamo kravu pārvadājumiem valsts teritorijā un starptautiskajiem pārvadājumiem, ko veic tās teritorijā, attiecībā uz:

a)

bīstamu kravu pārvadājumiem, kas veikti ar autotransporta līdzekļiem, vagoniem vai iekšējo ūdensceļu kuģiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas;

b)

vajadzības gadījumā – noteiktu maršrutu izmantošanu, tostarp noteiktu transporta veidu izmantošanu;

c)

īpašiem noteikumiem par bīstamu kravu pārvadājumiem ar pasažieru vilcieniem.

Komisiju informē par šādiem noteikumiem un to pamatojumu.

Komisija attiecīgi informē pārējās dalībvalstis.

5.   Dalībvalstis tikai tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar drošību pārvadājuma laikā, var reglamentēt vai aizliegt bīstamu kravu pārvadājumus savā teritorijā.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

1)

ADR” ir Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts Ženēvā 1957. gada 30. septembrī, ar grozījumiem;

2)

RID” ir Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir C pielikums Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kura noslēgta Viļņā 1999. gada 3. jūnijā, ar grozījumiem;

3)

ADN” ir Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, kas noslēgts Ženēvā 2000. gada 26. maijā, ar grozījumiem;

4)

“autotransporta līdzeklis” ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis, kas domāts lietošanai uz ceļiem, kam ir vismaz četri riteņi un kura projektētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 km/h, un tā piekabes, izņemot autotransporta līdzekļus, kas pārvietojas pa sliedēm, pārvietojamus mehānismus un lauksaimniecības un mežizstrādes traktorus, ja vien bīstamu kravu pārvietošanas laikā to ātrums nepārsniedz 40 km/h;

5)

“vagons” ir jebkurš dzelzceļa transportlīdzeklis, kam nav pašam sava dzinēja, kas ar riteņiem pārvietojas pa dzelzceļa sliežu ceļu un ko izmanto kravu pārvadāšanai;

6)

“kuģis” ir jebkurš iekšējo ūdensceļu vai jūras kuģis.

3. pants

Vispārēji noteikumi

1.   Neskarot 6. pantu, bīstamās kravas nepārvadā, ja tas ir aizliegts ar I pielikuma I.1. iedaļu, II pielikuma II.1. iedaļu vai III pielikuma III.1. iedaļu.

2.   Neskarot vispārējos noteikumus par piekļuvi tirgum vai noteikumus, ko parasti piemēro kravu pārvadājumiem, bīstamo kravu pārvadājumus atļauj, ja ir ievēroti I pielikuma I.1. iedaļā, II pielikuma II.1. iedaļā un III pielikuma III.1. iedaļā izklāstītie nosacījumi.

4. pants

Trešās valstis

Bīstamo kravu pārvadājumus starp dalībvalstīm un trešām valstīm atļauj, ja ir ievērotas ADR, RID vai ADN prasības, ja vien pielikumos nav norādīts citādi.

5. pants

Ierobežojumi ar pārvadājumu drošumu saistītu iemeslu dēļ

1.   Ar pārvadājuma drošumu saistītu iemeslu dēļ dalībvalstis var piemērot stingrākus noteikumus, izņemot konstrukcijas prasības, attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem valsts teritorijā, ko veic ar transportlīdzekļiem, vagoniem un iekšējo ūdensceļu kuģiem, kuri reģistrēti vai laisti ekspluatācijā tās teritorijā.

2.   Ja dalībvalsts teritorijā notiek nelaimes gadījums vai starpgadījums un ja dalībvalsts uzskata, ka piemērojamie drošuma noteikumi ir izrādījušies nepietiekami, lai ierobežotu ar pārvadājumu saistīto risku, un ja ir neatliekama vajadzība rīkoties, dalībvalsts plānošanas posmā paziņo Komisijai par pasākumiem, ko tā ierosina veikt.

Komisija saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru lemj par to, vai atļaut attiecīgo pasākumu īstenošanu, un par šādas atļaujas termiņu.

6. pants

Atkāpes

1.   Dalībvalstis pārvadājumiem, ko veic to teritorijās, var atļaut citu valodu lietošanu nekā pielikumos paredzētās.

2.

a)

Ja netiek nodarīts kaitējums drošumam, dalībvalstis var lūgt atļaut atkāpes no I pielikuma I.1. iedaļas, II pielikuma II.1. iedaļas un III pielikuma III.1. iedaļas attiecībā uz atsevišķu bīstamo kravu pārvadājumiem nelielos daudzumos to teritorijās, izņemot vielas ar vidēju vai augstu radioaktivitātes līmeni, ja šādu pārvadājumu nosacījumi nav stingrāki kā minētajos pielikumos izklāstītie nosacījumi.

b)

Ja netiek nodarīts kaitējums drošumam, dalībvalstis var arī lūgt atļaut atkāpes no I pielikuma I.1. iedaļas, II pielikuma II.1. iedaļas un III pielikuma III.1. iedaļas attiecībā uz šādiem bīstamo kravu pārvadājumiem to teritorijā:

i)

vietējie pārvadājumi nelielā attālumā; vai

ii)

vietējie pārvadājumi pa dzelzceļu īpaši paredzētos maršrutos, kas ir noteikta rūpniecības procesa daļa un ko stingri kontrolē saskaņā ar precīzi izklāstītiem nosacījumiem.

Komisija katrā gadījumā pārbauda, vai ir izpildīti a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi, un saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru lemj par to, vai atļaut atkāpi, un par tās pievienošanu valstu atkāpju sarakstam I pielikuma I.3. iedaļā, II pielikuma II.3. iedaļā vai III pielikuma III.3. iedaļā.

3.   Atkāpes, kas paredzētas 2. punktā, ir spēkā ne ilgāk kā sešus gadus no atļaušanas dienas, ko nosaka lēmumā par atļaujas piešķiršanu. Attiecībā uz I pielikuma I.3. iedaļā, II pielikuma II.3. iedaļā vai III pielikuma III.3. iedaļā paredzētajām atkāpēm par dienu, kurā šādas atkāpes atļautas, uzskata 2009. gada 30. jūniju. Atkāpes ir spēkā ir spēkā sešus gadus, ja vien attiecīgajai atkāpei nav paredzēts cits termiņš.

Atkāpes piemēro bez diskriminācijas.

4.   Ja dalībvalsts lūdz pagarināt atkāpes atļaujas termiņu, Komisija pārskata attiecīgo atkāpi.

Ja nav pieņemti I pielikuma I.3. iedaļas, II pielikuma II.3. iedaļas. vai III pielikuma III.3. iedaļas grozījumi, kas ietekmē atkāpes priekšmetu, Komisija saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru pagarina atkāpes atļaušanas termiņu vēl uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus gadus no lēmumā par atļaujas piešķiršanu noteiktās atļaujas spēkā stāšanās dienas.

Ja ir pieņemti I pielikuma I.1. iedaļas, II pielikuma II.1. iedaļas un III pielikuma III.1. iedaļas grozījumi, kas ietekmē atkāpes priekšmetu, Komisija saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru var:

a)

atzīt atkāpi par novecojušu un svītrot to no attiecīgā pielikuma;

b)

samazināt atkāpes darbības mērogu un veikt atbilstīgus grozījumus attiecīgajā pielikumā;

c)

pagarināt atkāpes atļaušanas termiņu vēl uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus gadus atļaujas spēkā stāšanās dienas; šo termiņu nosaka lēmumā par atļaujas piešķiršanu.

5.   Katra dalībvalsts izņēmuma gadījumos un, ja netiek apdraudēts pārvadājumu drošums, var piešķirt individuālas atļaujas tādu bīstamo kravu pārvadājumu veikšanai savā teritorijā, kas aizliegti ar šo direktīvu, vai šādu pārvadājumu veikšanai ar nosacījumiem, kas atšķiras no šajā direktīvā noteiktajiem, ja minētie pārvadājumi ir skaidri noteikti un ierobežoti laikā.

7. pants

Pārejas noteikumi

1.   Dalībvalstis savā teritorijā var saglabāt spēkā I pielikuma I.2. iedaļā, II pielikuma II.2. iedaļā un III pielikuma III.2. iedaļā uzskaitītos noteikumus.

Dalībvalstis, kuras saglabā spēkā minētos noteikumus, informē par to Komisiju. Komisija informē pārējās dalībvalstis.

2.   Neskarot 1. panta 3. punktu, dalībvalstis var izvēlēties nepiemērot III pielikuma III. 1. iedaļas noteikumus, vēlākais, līdz 2011. gada 30. jūnijam. Tādā gadījumā attiecīgā dalībvalstis attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem turpina piemērot tos Direktīvas 96/35/EK un Direktīvas 2000/18/EK noteikumus, kas piemērojami 2009. gada 30. jūnijā.

8. pants

Pielāgojumi

1.   Vajadzīgos grozījumus, lai pielikumus pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, tostarp jaunu uzraudzības un izsekošanas tehnoloģiju izstrādei, jomās, uz ko attiecas šī direktīva, lai jo īpaši ņemtu vērā ADR, RID un ADN grozījumus, pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Komisija dalībvalstīm nodrošina attiecīgu finansiālu atbalstu ADR, RID un ADN un to grozījumu tulkošanai to valsts valodās.

9. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Bīstamo kravu pārvadājumu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un 4. punkta b) un e) apakšpunktā paredzētie termiņi ir, attiecīgi, viens mēnesis, viens mēnesis un divi mēneši.

10. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai, vēlākais, līdz 2009. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

11. pants

Grozījumi

Ar šo svītro Direktīvas 2006/87/EK 6. pantu.

12. pants

Atcelšana

1.   Ar šo no 2009. gada 30. jūnijā tiek atceltas Direktīvas 94/55/EK, 96/49/EK, 96/35/EK un 2000/18/EK.

Sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar atceltajām direktīvām, paliek spēkā līdz to termiņa beigām.

2.   Ar šo atceļ Lēmumus 2005/263/EK un 2005/180/EK.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2008. gada 24. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  OV C 256, 27.10.2007., 44. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 5. septembra Atzinums (OV C 187 E, 24.7.2008., 148. lpp.), Padomes 2008. gada 7. aprīļa Kopējā nostāja (OV C 117 E, 14.5.2008., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. jūnija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp.

(4)  OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 117, 8.5.1990., 1. lpp.

(7)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(8)  OV L 262, 17.10.2000., 21. lpp.

(9)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

(10)  OV L 389, 30.12.2006., 1. lpp.

(11)  OV L 145, 19.6.1996., 10. lpp.

(12)  OV L 118, 19.5.2000., 41. lpp.

(13)  OV L 85, 2.4.2005., 58. lpp.

(14)  OV L 61, 8.3.2005., 41. lpp.

(15)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

PĀRVADĀJUMI AR AUTOTRANSPORTU

I.1.   ADR

ADR A un B pielikums, ko piemēro no 2009. gada 1. janvāra, saprotot, ka vārdus “Līgumslēdzēja puse” vajadzības gadījumā aizstāj ar vārdu “dalībvalsts”.

I.2.   Papildu pārejas noteikumi

1.

Dalībvalstis var saglabāt spēkā atkāpes, kas pieņemtas, pamatojoties uz Direktīvas 94/55/EK 4. pantu, līdz 2010. gada 31. decembrim vai līdz I pielikuma I.1. iedaļas grozījumiem, lai atspoguļotu minētajā pantā minētos ANO ieteikumus par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja šos grozījumus veic agrāk.

2.

Dalībvalsts var atļaut savā teritorijā izmantot cisternas un autotransporta līdzekļus, kas būvēti līdz 1997. gada 1. janvārim un kas neatbilst šīs direktīvas prasībām, bet ir būvēti saskaņā ar attiecīgās valsts prasībām, kuras bija spēkā 1996. gada 31. decembrī, ja šādas cisternas un autotransporta līdzekļus uztur vajadzīgajā drošuma līmenī.

Cisternas un autotransporta līdzekļus, kas būvēti 1997. gada 1. janvārī vai vēlāk un kas neatbilst šīs direktīvas prasībām, bet ir būvēti saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK prasībām, kuras bija spēkā to būvēšanas dienā, var turpināt izmantot, lai veiktu pārvadājumus valsts teritorijā.

3.

Dalībvalsts savā teritorijā, kur vides temperatūra regulāri ir zemāka par – 20 °C, var noteikt stingrākus pieļaujamās temperatūras standartus attiecībā uz materiāliem, ko izmanto plastmasas iepakojumam, cisternām un to aprīkojumam, kuru paredzēts izmantot bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu valsts teritorijā, līdz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļā tiks iekļauti noteikumi par konkrētu klimatisko zonu attiecīgām standarta temperatūrām.

4.

Dalībvalsts savā teritorijā var saglabāt spēkā citus valsts noteikumus nekā šajā direktīvā noteiktie attiecībā uz standarta temperatūru sašķidrināto gāzu vai sašķidrināto gāzu maisījumu pārvadājumiem, līdz noteikumi par konkrētu klimatisko zonu attiecīgām standarta temperatūrām tiks iekļauti Eiropas standartos un uz tiem tiks dota norāde šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļā.

5.

Dalībvalsts attiecībā uz pārvadājumiem, ko veic ar tās teritorijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, var saglabāt valsts tiesību aktu noteikumus, kas bija spēkā 1996. gada 31. decembrī, attiecībā uz ārkārtas rīcības koda vai avārijas kartiņas attēlošanu vai novietošanu šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļā noteiktā bīstamības identifikācijas numura vietā.

6.

Dalībvalstis var saglabāt tādus valsts ierobežojumus dioksīnus un furānus saturošu vielu pārvadājumiem, kādi piemērojami 1996. gada 31. decembrī.

I.3.   Valstu atkāpes

Dalībvalstīm atļautās atkāpes bīstamo kravu pārvadājumiem to teritorijā, pamatojoties uz šīs direktīvas 6. panta 2. punktu.

Atkāpju numerācija: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = autotransports

a/bi/bii = 6. panta 2. punkta a)/bi)/bii)

MS = dalībvalsts abreviatūra

nn = kārtas numurs

Pamatojums – šīs direktīvas 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts

BE Beļģija

RO–a–BE–1

Temats: 1. klase – Nelieli daudzumi.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.

Direktīvas pielikuma saturs: Kalnrūpniecības sprāgstvielu daudzums, ko var pārvadāt ar parastu autotransporta līdzekli, saskaņā ar 1.1.3.6. ierobežots līdz 20 kg.

Valsts tiesību akta saturs: Uzņēmējiem, kuru noliktavas atrodas tālu no piegādes vietām, var atļaut pārvadāt ne vairāk kā 25 kg dinamīta vai jaudīgu sprāgstvielu un 300 detonatoru ar parastajiem mehāniskajiem autotransporta līdzekļiem, ievērojot nosacījumus, kurus nosaka par sprāgstvielām atbildīgais dienests.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Article 111 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–BE–2

Temats: Tādu neiztīrītu tukšu konteineru pārvadājumi, kuros bijuši dažādu klašu produkti.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.6.

Valsts tiesību akta saturs: Norāde pārvadājuma dokumentā “neiztīrīti tukši iepakojumi, kuros bijuši dažādu klašu produkti”.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Dérogation 6-97.

Piezīmes: Eiropas Komisija reģistrējusi atkāpi ar 21. numuru (saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–BE–3

Temats: RO–a–UK–4 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

DE Vācija

RO–a–DE–1

Temats: Vieglo automobiļu daļu, kas klasificētas 1.4G grupā, un dažu bīstamo kravu jaukta iepakošana un iekļaušana jaukta sastāva kravā (n4).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 4.1.10. un 7.5.2.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par jauktu iepakošanu un iekļaušanu jaukta sastāva kravā.

Valsts tiesību akta saturs: ANO 0431 un ANO 0503 var iekļaut vienā kravā ar dažām bīstamām kravām (ražojumi, kas saistīti ar vieglo automobiļu ražošanu) konkrētos daudzumos, kuri uzskaitīti attiecīgajā atbrīvojumā. Nedrīkst pārsniegt daudzumu 1 000 (salīdzināms ar 1.1.3.6.4.).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: Atkarībā no vietējā pieprasījuma jāparedz atbrīvojums, lai nodrošinātu ātru vieglo automobiļu rezerves daļu piegādi. Tā kā šie ražojumi ir ļoti dažādi, to glabāšana vietējās remontdarbnīcās nav plaši izplatīta.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–DE–2

Temats: Atbrīvojums no prasības pēc pārvadājuma dokumenta un nosūtītāja deklarācijas par konkrētiem 1.1.3.6. punktā definētiem bīstamo kravu daudzumiem (n1).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.1. un 5.4.1.1.6.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājuma dokumenta saturs.

Valsts tiesību akta saturs: Visām klasēm, izņemot 7. klasi, pārvadājuma dokuments nav vajadzīgs, ja pārvadājamās kravas daudzums nepārsniedz 1.1.3.6. punktā norādīto daudzumu (n1).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: Informāciju, kas sniegta uz iepakojumu marķējuma un etiķetēm uzskata par pietiekamu pārvadājumiem valsts teritorijā, jo pārvadājuma dokuments ne vienmēr ir piemērots attiecībā uz vietējo piegādi.

Eiropas Komisija reģistrējusi atkāpi ar 22. numuru (saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–DE–3

Temats: Mērījumu standartu un degvielas sūkņu (tukšu, neiztīrītu) pārvadāšana.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: Noteikumi attiecībā uz ANO numuriem 1202, 1203 un 1223.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakošana, marķēšana, dokumentācija, pārvadāšanas un apstrādes instrukcijas, instrukcijas autotransporta līdzekļu apkalpēm.

Valsts tiesību akta saturs: Piemērojamo noteikumu un papildnoteikumu specifikācija atkāpes piemērošanai; līdz 1 000 l salīdzināmi ar tukšiem, neiztīrītiem iepakojumiem; virs 1 000 l atbilstība konkrētiem noteikumiem attiecībā uz cisternām; tikai tukšu un neiztīrītu pārvadāšanai.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: Saraksts Nr. 7, 38, 38.a.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–DE–5

Temats: Jauktā iepakojuma atļauja.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 4.1.10.4. MP2.

Direktīvas pielikuma saturs: Jauktā iepakojuma aizliegums.

Valsts tiesību akta saturs: 1.4.S, 2., 3. un 6.1. klasei; jauktā iepakojuma atļauja objektiem 1.4.S klasē (patronas mazkalibra ieročiem), aerosoliem (2. klase) un tīrīšanas un apstrādes materiāliem 3. un 6.1. klasē (uzskaitīti ANO numuri), kas tirgojami komplektos jauktajos iepakojumos II iepakojuma grupā un mazos daudzumos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: Saraksts Nr. 30*, 30.a, 30.b, 30.c, 30.d, 30.e, 30.f, 30.g.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

DK Dānija

RO–a–DK–1

Temats: Tādu iepakojumu autopārvadājumi, kuros ir bīstamu vielu atkritumi vai atliekas un kuri savākti no mājsaimniecībām un dažiem uzņēmumiem, lai tos iznīcinātu.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 2., 4.1.4., 4.1.10., 5.2., 5.4. un 8.2.

Direktīvas pielikuma saturs:

Klasifikācijas principi. Noteikumi par jauktu iepakošanu. Noteikumi par marķēšanu un etiķetēšanu. Pārvadājuma dokuments.

Valsts tiesību akta saturs: Iekšējos iepakojumus, kuros ir ķīmisku vielu atkritumi vai atliekas un kuri savākti no mājsaimniecībām un dažiem uzņēmumiem, var iepakot kopā konkrētos ANO apstiprinātos ārējos iepakojumos. Katra iekšējā iepakojuma saturs nedrīkst pārsniegt 5 kg vai 5 litrus. Atkāpes no noteikumiem attiecībā uz klasifikāciju, marķēšanu un etiķetēšanu, dokumentāciju un apmācību.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Piezīmes: Ja ķīmisko vielu atkritumi vai atliekas savākti no mājsaimniecībām un dažiem uzņēmumiem, lai tos iznīcinātu, nav iespējams veikt precīzu klasifikāciju un piemērot visus ADR noteikumus. Šie atkritumi parasti ir iepakojumos, ko pārdod mazumtirdzniecībā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–DK–2

Temats: Iepakotu sprāgstvielu un iepakotu detonatoru autopārvadājumi ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par jauktu iepakošanu.

Valsts tiesību akta saturs: Veicot bīstamo kravu autopārvadājumus, jāievēro ADR noteikumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Piezīmes: Pārvadājot sprāgstvielas no to uzglabāšanas vietas uz izmantošanas vietu un atpakaļ, praksē ir nepieciešama iespēja iepakot tās kopā ar detonatoriem vienā un tajā pašā autotransporta līdzeklī.

Ja Dānijas tiesību akti par bīstamo kravu pārvadājumiem tiks grozīti, Dānijas iestādes šādus pārvadājumus atļaus ar šādiem nosacījumiem:

1)

pārvadā ne vairāk kā 25 kg D grupas sprāgstvielu;

2)

pārvadā ne vairāk kā 200 B grupas detonatoru;

3)

detonatori un sprāgstvielas jāiepako atsevišķi ANO sertificētā iepakojumā saskaņā ar noteikumiem Direktīvā 2000/61/EK, ar ko groza Direktīvu 94/55/EK;

4)

attālumam starp iepakojumiem, kuros ir detonatori, un iepakojumiem, kuros ir sprāgstvielas, jābūt ne mazākam kā 1 metrs. Šādam attālumam jāsaglabājas pat pēc pēkšņas bremzēšanas. Iepakojumi, kuros ir sprāgstvielas, un iepakojumi, kuros ir detonatori, jānovieto tā, lai tos varētu ātri izkraut no autotransporta līdzekļa;

5)

jāievēro visi pārējie noteikumi par bīstamo kravu autopārvadājumiem.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

FI Somija

RO–a–FI–1

Temats: Bīstamo kravu pārvadājumi noteiktos daudzumos autobusos un zemas radioaktivitātes materiālu pārvadājumi nelielos daudzumos veselības aprūpes un pētniecības nolūkos.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 4.1., 5.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakojuma noteikumi, dokumentācija.

Valsts tiesību akta saturs: Bīstamo kravu pārvadājumi noteiktos daudzumos, kas nepārsniedz 1.1.3.6. punktā noteikto ierobežojumu, ar maksimālo neto svaru, kas nepārsniedz 200 kg, autobusos ir atļauti, neizmantojot pārvadājuma dokumentu un neizpildot visas iepakojuma prasības. Pārvadājot ne vairāk kā 50 kg zemas radioaktivitātes materiālu, kas paredzēti veselības aprūpes un pētniecības nolūkiem, autotransporta līdzeklis nav jāmarķē un jāaprīko atbilstīgi ADR prasībām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–FI–2

Temats: Tukšo cisternu apraksts pārvadājuma dokumentā.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.6.

Direktīvas pielikuma saturs: Īpaši noteikumi attiecībā uz tukšiem, neiztīrītiem iepakojumiem, autotransporta līdzekļiem, konteineriem, cisternām, baterijtransportlīdzekļiem un daudzelementu gāzu konteineriem (“MEGC”).

Valsts tiesību akta saturs: Ja tukšā, neiztīrītā autocisternā ir pārvadātas divas vai vairākas vielas ar ANO numuru 1202, 1203 un 1223, pārvadājuma dokumentos aprakstu var pabeigt ar vārdiem “pēdējā krava” kopā ar tās vielas nosaukumu, kurai ir viszemākā uzliesmošanas temperatūra; “Tukša autocisterna, 3, pēdējā krava: ANO 1203 benzīns, II”.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–FI–3

Temats: Sprāgstvielu pārvadāšanai paredzēto transporta vienību etiķetēšana un marķēšana.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.3.2.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Marķēšanas noteikumi par vispārpieņemtu oranžu pazīšanas zīmi.

Valsts tiesību akta saturs: Transporta vienības (parasti – kravas furgoni), kurās pārvadā sprāgstvielas nelielos daudzumos (maksimālais neto svars – 1 000 kg) uz akmeņlauztuvēm un darbu norises vietām, to priekšgalā un aizmugurē var etiķetēt, izmantojot paraugā Nr. 1 paredzēto transporta bīstamības zīmi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

FR Francija

RO–a–FR–1

Temats: Pārnēsājamā un mobilā gamma radiogrāfijas aprīkojuma pārvadājumi (18).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs:

Valsts tiesību akta saturs: Izņēmums ir gamma radiogrāfijas aprīkojuma pārvadājumi, ko veic lietotāji īpašos autotransporta līdzekļos, tomēr ievērojot īpašus noteikumus.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 28.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–FR–2

Temats: Tādu atkritumu pārvadājumi, kas rodas aprūpes nozarē un kas saistīti ar infekcijas draudiem, un ko uzskata par anatomiskām daļām, uz kurām attiecas ANO 3291, un kuru masa nepārsniedz 15 kg.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Valsts tiesību akta saturs: Atbrīvojums no ADR prasībām attiecībā uz tādu atkritumu pārvadājumiem, kas rodas aprūpes nozarē un kas var radīt infekcijas draudus, un ko uzskata par anatomiskām daļām, uz kurām attiecas ANO 3291, un kuru masa nepārsniedz 15 kg.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–FR–3

Temats: Bīstamu vielu pārvadājumi sabiedriskajos pasažieru transportlīdzekļos (18).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pasažieru un bīstamu vielu pārvadājumi.

Valsts tiesību akta saturs: Tādu bīstamu vielu pārvadājumi, ko atļauts pārvadāt sabiedriskajos transportlīdzekļos kā rokas bagāžu: piemēro tikai noteikumus, kas attiecas uz paku iepakošanu, marķēšanu un etiķetēm un kas noteikti 4.1., 5.2. un 3.4. punktā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 21.

Piezīmes: Rokas bagāžā atļautas tikai tādas bīstamas preces, kas paredzētas personīgai vai profesionālai pašu lietošanai. Pārnēsājamas gāzes tvertnes atļautas pacientiem ar elpošanas traucējumiem tādā daudzumā, kāds vajadzīgs vienam braucienam.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–FR–4

Temats: Bīstamu materiālu pašu veikti pārvadājumi nelielos daudzumos (18).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pienākums līdzi vest pārvadājuma dokumentu.

Valsts tiesību akta saturs: Uz bīstamu materiālu pašu veiktiem pārvadājumiem nelielos daudzumos, kas nepārsniedz 1.1.3.6. punktā noteiktos ierobežojumus, neattiecas pienākums līdzi vest 5.4.1. punktā noteikto pārvadājuma dokumentu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-2.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

IE Īrija

RO–a–IE–1

Temats: Atbrīvojums no ADR 5.4.0. punkta prasībām attiecībā uz pārvadājuma dokumentu tādu ADR 3. klases pesticīdu pārvadāšanai, kas uzskaitīti 2.2.3.3. punktā kā FT2 pesticīdi (uzliesmošanas temperatūra < 23 °C), un tādu ADR 6.1. klases pesticīdu pārvadāšanai, kas uzskaitīti 2.2.61.3. punktā kā T6 pesticīdi, kas ir šķidrā veidā (uzliesmošanas temperatūra ne mazāk kā 23 °C), ja pārvadājamo bīstamo kravu daudzumi nepārsniedz ADR 1.1.3.6. punktā noteiktos daudzumus.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Nepieciešams pārvadājuma dokuments.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājuma dokuments nav nepieciešams ADR 3. un 6.1. klases pesticīdu pārvadāšanai, ja pārvadājamās bīstamās kravas daudzums nepārsniedz ADR 1.1.3.6. punktā noteiktos daudzumus.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Piezīmes: Nevajadzīga, grūti izpildāma prasība šādu pesticīdu vietējiem pārvadājumiem un piegādei.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–IE–2

Temats: Atbrīvojums no dažu ADR noteikumu prasībām attiecībā uz tādu pirotehnikas izstrādājumu iepakojumu, marķēšanu un etiķetēm, kam beidzies derīguma termiņš un kas klasificēti pēc ADR 1. klases kodiem 1.3.G, 1.4.G un 1.4.S, piešķirot attiecīgo vielu identifikācijas numurus ANO0092, ANO0093, ANO0403 vai ANO0404, un ko pārvadā mazos daudzumos (mazākos par 1.1.3.6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem) līdz tuvākajai karaspēka daļai to iznīcināšanai.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6., 4.1., 5.2. un 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Tādu pirotehnikas izstrādājumu iznīcināšana, kam beidzies derīguma termiņš.

Valsts tiesību akta saturs: ADR noteikumi par tādu pirotehnikas izstrādājumu iepakojumu, marķēšanu un etiķetēm, kam beidzies derīguma termiņš un kam piešķirti ANO numuri ANO0092, ANO0093, ANO0403, ANO0404, nogādājot tos līdz tuvākajai karaspēka daļai, netiek piemēroti, ja ir ievēroti vispārīgie ADR iepakojuma noteikumi un pārvadājuma dokumentā ir iekļauta papildu informācija. Tas attiecas tikai uz šādu pirotehnikas izstrādājumu, kam beidzies derīguma termiņš, vietējiem pārvadājumiem mazos daudzumos līdz tuvākajai karaspēka daļai to drošai iznīcināšanai.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Piezīmes: Jūras avārijas signālraķešu, kam beidzies derīguma termiņš, pārvadājumi mazos daudzumos, jo īpaši no izpriecu kuģu īpašniekiem un kuģu apgādātājiem, līdz karaspēka daļām to drošai iznīcināšanai ir radījuši grūtības, jo īpaši attiecībā uz iepakošanas prasībām. Atkāpe paredzēta vietējiem pārvadājumiem mazos daudzumos (mazākos par 1.1.3.6. punktā noteiktajiem daudzumiem).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–IE–3

Temats: Atbrīvojums no 6.7. un 6.8. paredzētajām prasībām attiecībā uz faktiski tukšu, neiztīrītu glabāšanas cisternu (stacionārai uzglabāšanai) pārvadājumiem ar autotransportu, lai tās iztīrītu, remontētu, testētu vai nodotu metāllūžņos.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.7. un 6.8.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības attiecībā uz cisternu projektēšanu, konstrukciju, pārbaudi un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs: Atbrīvojums no ADR 6.7. un 6.8. paredzētajām prasībām attiecībā uz faktiski tukšu, neiztīrītu glabāšanas cisternu (stacionārai uzglabāšanai telpās) pārvadājumiem ar autotransportu, lai tās iztīrītu, remontētu, testētu vai nodotu metāllūžņos, ja a) tas daudzums cisternai pievienoto cauruļvadu, ko ir bijis pietiekoši lietderīgi no tās noņemt, ir noņemts; b) cisternai ir uzstādīts piemērots spiedienu samazinošais vārsts, kas darbojas visu pārvadājuma laiku; un c) ņemot vērā b) apakšpunktu iepriekš, cisternas un jebkuru tai pievienoto cauruļvadu atveres ir noslēgtas, ciktāl tas ir bijis pietiekoši lietderīgi, lai izvairītos no jebkādas bīstamās kravas noplūdes.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Piezīmes: Šīs cisternas izmanto vielu stacionārai uzglabāšanai telpās un nevis kravu pārvadāšanai. Laikā, kad cisternas pārved uz citām telpām iztīrīšanai, remontam utt., bīstamās vielas tajās ir ļoti mazos daudzumos.

Iepriekš saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–IE–4

Temats: Atbrīvojums no ADR 5.3., 5.4. un 7. un B pielikuma prasībām attiecībā uz dzērieniem paredzētās gāzes balonu pārvadājumiem, ja šos balonus pārvadā vienā un tajā pašā autotransporta līdzeklī ar dzērieniem (kuriem tos izmanto).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.3., 5.4. un 7. un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Autotransporta līdzekļu marķējums, tajos nepieciešamā dokumentācija un noteikumi attiecībā uz transporta aprīkojumu un pārvadājuma darbībām.

Valsts tiesību akta saturs: Atbrīvojums no ADR 5.3., 5.4. un 7. un B pielikuma prasībām attiecībā uz dzērieniem paredzētās gāzes balonu pārvadājumiem, ja šos balonus pārvadā vienā un tajā pašā autotransporta līdzeklī ar dzērieniem (kuriem tos izmanto).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Piezīmes: Galvenā darbība ir tādu dzērienu iepakojumu piegāde, kas nav ADR vielas, kopā ar attiecīgo gāzu mazajiem baloniem mazos daudzumos.

Iepriekš saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–IE–5

Temats: Atbrīvojums attiecībā uz pārvadājumiem Īrijas teritorijā no konstrukcijas un testēšanas prasībām tvertnēm un no to izmantošanas noteikumiem, kas ietverti ADR 6.2. un 4.1., 2. klases gāzu baloniem un spiediena mucām, kas izmantotas multimodālajos pārvadājumos, tostarp pārvadājumos pa jūru, ja i) šie gāzes baloni un spiediena mucas ir konstruētas, testētas un izmantotas saskaņā ar IMDG kodeksu; ii) šos gāzes balonus un spiediena mucas atkārtoti neuzpilda Īrijā, bet faktiski tukšus nogādā atpakaļ multimodālā pārvadājuma izcelsmes valstī; un iii) šos gāzes balonus un spiediena mucas piegādā vietēji mazos daudzumos.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.4.2., 4.1. un 6.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi attiecībā uz ADR 2. klases gāzes baloniem un spiediena mucām, ko izmanto multimodālajos pārvadājumos, tostarp pārvadājumos pa jūru, un šo ADR 2. klases gāzes balonu un spiediena mucu konstrukciju un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs: 4.1. un 6.2. noteikumus nepiemēro 2. klases gāzes baloniem un spiediena mucām, ja i) šie gāzes baloni un spiediena mucas ir konstruētas un testētas saskaņā ar IMDG kodeksu; ii) šos gāzes balonus un spiediena mucas izmanto saskaņā ar IMDG kodeksu; iii) šie gāzes baloni un spiediena mucas ir nogādātas saņēmējam ar multimodālo pārvadājumu, tostarp pārvadājumu pa jūru; iv) šo gāzes balonu un spiediena mucu piegādi no multimodālā pārvadājuma (kas minēts iii)) saņēmēja galīgajam patērētājam veic tikai vienā pārvadājuma braucienā, ko pabeidz tajā pašā dienā; v) valsts teritorijā šos gāzes balonus un spiediena mucas atkārtoti neuzpilda, bet faktiski tukšas nogādā atpakaļ multimodālā pārvadājuma (kas minēts iii)) izcelsmes valstī; un vi) šos gāzes balonus un spiediena mucas piegādā vietēji valsts teritorijā mazos daudzumos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Piezīmes: Šajos balonos un spiediena mucās esošo gāzu specifikācija ir tāda, kādu to pieprasa galīgie patērētāji, tādēļ ir nepieciešams tos importēt no reģioniem, kas ir ārpus ADR darbības reģiona. Pēc izlietošanas šos faktiski tukšos balonus un spiediena mucas nepieciešams nogādāt atpakaļ izcelsmes valstī, lai tos atkārtoti uzpildītu ar īpaši noteiktām gāzēm – tos nedrīkst atkārtoti uzpildīt Īrijā vai kādā no ADR darbības reģiona daļām. Lai gan tie neatbilst ADR noteikumiem, tie atbilst IMDG kodeksam un ir apstiprināti saskaņā ar to. Multimodālos pārvadājumus, kas sākas ārpus ADR darbības reģiona, ir paredzēts pabeigt importētāja telpās, no kurienes tas piegādā šos balonus un spiediena mucas galīgajam patērētājam, veicot vietējos pārvadājumus mazos daudzumos Īrijas teritorijā. Šie pārvadājumi Īrijas teritorijā būtu ietverami Direktīvas 94/55/EK grozītajā 6. panta 9. punktā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

LT Lietuva

RO–a–LT–1

Temats: RO–a–UK–6 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Government resolution No 337 on the Transport of Dangerous Goods by Road in the Republic of Lithuania, adopted on 23 March 2000).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

UK Apvienotā Karaliste

RO–a–UK–1

Temats: Dažu tādu priekšmetu pārvadājumi, kuri rada mazu radioaktīvu apdraudējumu, piemēram, pulksteņu, rokas pulksteņu, dūmu detektoru, kabatas kompasu pārvadājumi (E1).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: Lielākā daļa ADR prasību.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības 7. klases materiālu pārvadājumiem.

Valsts tiesību akta saturs: Pilnīgs atbrīvojums no valsts tiesību aktu noteikumiem dažiem komercražojumiem, kuros ir ierobežots daudzums radioaktīva materiāla. (Spīdoša ierīce, kas paredzēta valkāšanai cilvēkam; katrā autotransporta līdzeklī vai dzelzceļa vagonā ne vairāk kā 500 dūmu detektori lietošanai sadzīvē ar individuālo aktivitāti, kas nepārsniedz 40 kBq; vai katrā autotransporta līdzeklī vai dzelzceļa vagonā ne vairāk kā piecas gāzveida tritija gaismas ierīces ar individuālo aktivitāti, kas nepārsniedz 10 GBq).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Piezīmes: Šī atkāpe ir īstermiņa pasākums, kas vairs nebūs vajadzīgs, kad līdzīgi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (“IAEA”) noteikumu grozījumi būs iestrādāti ADR.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–2

Temats: Atbrīvojums no prasības par pārvadājuma dokumenta nepieciešamību dažiem bīstamu kravu (kas neietilpst 7. klasē) daudzumiem, kā definēts 1.1.3.6. punktā (E2).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.2. un 1.1.3.6.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Atbrīvojumi no dažām prasībām par dažiem daudzumiem transporta vienībā.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājuma dokuments nav vajadzīgs ierobežotiem daudzumiem, izņemot gadījumus, kad tie ietilpst lielākā kravā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Piezīmes: Šis atbrīvojums attiecas uz pārvadājumiem valsts teritorijā, ja pārvadājuma dokuments ne vienmēr ir piemērots, kad notiek vietējā piegāde.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–3

Temats: Atbrīvojums no prasības autotransporta līdzekļus, ar ko pārvadā materiālus ar zemu radioaktivitāti, aprīkot ar ugunsdzēšanas ierīcēm (E4).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.1.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība, lai autotransporta līdzekļi būtu aprīkoti ar ugunsdzēšanas ierīcēm.

Valsts tiesību akta saturs: Tiek atcelta prasība pārvadāt ugunsdzēšamos aparātus, ja tiek pārvadāti tikai iepakojumi, uz kuriem attiecas izņēmumi (ANO 2908, 2909, 2910 un 2911).

Ierobežo prasības gadījumos, ja pārvadā tikai nelielu skaitu iepakojuma.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Piezīmes: Praksē ugunsdzēšanas aprīkojumu nav piemēroti vest līdzi, veicot pārvadājumus, uz kuriem attiecas ANO 2908, 2909, 2910, ANO 2911 un kurus bieži veic mazi autotransporta līdzekļi.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–4

Temats: Preču izplatīšana iekšējā iepakojumā mazumtirgotājiem vai lietotājiem (izņemot tās, kas atbilst 1., 4.2., 6.2. un 7. klasei) no vietējās piegādes noliktavas mazumtirgotājiem vai lietotājiem un no mazumtirgotājiem tiešajiem lietotājiem (N1).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakojumu konstrukcijas un testēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Uz iepakojumiem nav jābūt RID/ADR vai ANO zīmei, tiem nav jābūt arī nekā citādi marķētiem, ja tajos ir preces, kā noteikts 3. grafikā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Piezīmes: ADR prasības nav piemērotas pārvadājuma pēdējiem posmiem no piegādes noliktavas mazumtirgotājam vai lietotājam vai no mazumtirgotāja tiešajam lietotājam. Šīs atkāpes mērķis ir atļaut izplatīt preču iekšējās tvertnes mazumtirdzniecībā kā vietējā piegādes cikla pēdējā posmā bez ārējā iepakojuma.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–5

Temats: Atļaut 1.1.3.6.3. punkta tabulā norādītās 1. klases 1. un 2. kategorijas precēm atšķirīgus “maksimālos kopējos daudzumus vienā transporta vienībā” (N10).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.3. un 1.1.3.6.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Atbrīvojumi, kas saistīti ar daudzumiem, ko pārvadā viena transporta vienība.

Valsts tiesību akta saturs: Izklāstīti noteikumi par atbrīvojumiem ierobežota daudzuma un jaukta sastāva sprāgstvielu kravām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Piezīmes: Atļaut dažādus daudzuma ierobežojumus 1. klases precēm, proti, “50” 1. kategorijai un “500” 2. kategorijai. Jaukta sastāva kravu aprēķināšanai reizināšanas koeficients 1. transporta kategorijai ir “20” un 2. transporta kategorijai – “2”.

Iepriekš atkāpe bija paredzēta Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–6

Temats: Tādu sprāgstošu priekšmetu maksimālā tīrā svara palielinājums, kas pieļaujami EX/II autotransporta līdzekļos (N13).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.5.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājamo sprāgstvielu un sprāgstošu priekšmetu daudzuma ierobežojumi.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājamo sprāgstvielu un sprāgstošu priekšmetu daudzuma ierobežojumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Piezīmes: Apvienotās Karalistes tiesību aktos II tipa autotransporta līdzekļiem 1.1.C, 1.1.D, 1.1.E un 1.1.J savietojamības grupā atļautais maksimālais tīrais svars ir 5 000 kg.

Daudzi 1.1.C, 1.1.D, 1.1.E un 1.1.J klases priekšmeti, ko pārvadā Eiropā, ir lieli vai apjomīgi, un to garums pārsniedz 2,5 metrus. Galvenokārt tie ir sprāgstoši priekšmeti militārām vajadzībām. EX/III autotransporta līdzekļu konstrukcijas ierobežojumu dēļ (noteikts, ka tiem jābūt slēgtiem transportlīdzekļiem) šādus priekšmetus ir ļoti grūti iekraut un izkraut. Lai brauciena sākumā un beigās veiktu iekraušanu un izkraušanu, dažiem priekšmetiem vajadzīgas specializētas iekraušanas un izkraušanas ierīces. Praksē šādas ierīces tiek lietotas reti. Apvienotajā Karalistē ekspluatācijā ir maz EX/III autotransporta līdzekļu, un nozarei rastos lielas grūtības, ja noteiktu, ka papildus jāuzbūvē specializētie EX/III autotransporta līdzekļi šāda veida sprāgstvielu pārvadājumiem.

Apvienotajā Karalistē sprāgstvielas militārām vajadzībām galvenokārt pārvadā komercpārvadātāji, un tādējādi tie nevar izmantot priekšrocības, kas izriet no pamatdirektīvā noteiktā atbrīvojuma attiecībā uz militārajiem autotransporta līdzekļiem. Lai risinātu šo problēmu, Apvienotajā Karalistē vienmēr ir bijis atļauts pārvadāt līdz 5 000 kg šādu priekšmetu ar EX/II autotransporta līdzekļiem. Pašreizējais ierobežojums ne vienmēr ir pietiekams, jo priekšmetā var būt vairāk nekā 1 000 kg sprāgstvielas.

Kopš 1950. gada notikuši tikai divi starpgadījumi (abi XX gadsimta 50. gados), kad sprāgušas sprāgstvielas, kuru svars pārsniedz 5 000 kg. Starpgadījumus izraisīja riepu aizdegšanās, un pārkarsušas izplūdes sistēmas dēļ aizdegās kravas pārsegs. Ugunsgrēks būtu varējis izcelties arī tad, ja krava būtu bijusi mazāka. Šajos starpgadījumos nebija ne bojāgājušo, ne ievainoto.

Empīriska pieredze pierāda, ka pareizi iepakoti sprāgstoši priekšmeti nevarētu sprāgt, piemēram, autotransporta līdzekļu sadursmes dēļ. Pierādījumi no militārajiem ziņojumiem un no izmēģinājumu datiem par raķešu triecientestiem pierāda – lai kapsulas uzsprāgtu, trieciena ātrumam jāpārsniedz ātrums, ko rada 12 metru kritiena tests.

Pašlaik spēkā esošais drošības standarts netiktu ietekmēts.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–7

Temats: Atbrīvojums no uzraudzības prasībām dažu 1. klases preču maziem daudzumiem (N12).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.4. un 8.5. S1(6).

Direktīvas pielikuma saturs: Uzraudzības prasības autotransporta līdzekļiem, ar ko pārvadā dažus bīstamo kravu daudzumus.

Valsts tiesību akta saturs: Paredz drošas novietošanas un uzraudzības iekārtas, bet nenosaka, ka konkrētas 1. klases kravas jāuzrauga vienmēr, kā tas noteikts ADR 8.5. S1(6).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Piezīmes: ADR uzraudzības prasības ne vienmēr ir lietderīgas valsts mērogā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–8

Temats: Ierobežojumu mazināšana attiecībā uz jaukta sastāva sprāgstvielu kravu pārvadājumiem un sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām bīstamām kravām vagonos, autotransporta līdzekļos un konteineros (N4/5/6).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.2.1. un 7.5.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Ierobežojumi dažu veidu jaukta sastāva kravām.

Valsts tiesību akta saturs: Valsts tiesību akti ir mazāk ierobežojoši attiecībā uz jaukta sastāva sprāgstvielu kravām, ja šādu kravu pārvadājumus var veikt bez riska.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Piezīmes: Apvienotā Karaliste vēlas atļaut dažas atkāpes noteikumos par sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām sprāgstvielām un sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām bīstamajām kravām. Visām atkāpēm būs noteikts vienas vai vairāku kravas sastāvdaļu daudzuma ierobežojums, un tās atļaus tikai tad, ja “veikti visi praktiski iespējamie pasākumi, lai novērstu to, ka sprāgstvielas nonāk saskarē ar jebkādām šādām kravām vai citādi tās apdraud, vai pašas tiek apdraudētas”.

Atkāpju piemēri, kuras Apvienotā Karaliste varētu atļaut.

1)

Sprāgstvielas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 vai 0361, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī ar bīstamajām kravām, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 1942. Pārvadāšanai atļauto ANO 1942 daudzumu ierobežo, uzskatot to par 1.1.D sprāgstvielu.

2)

Sprāgstvielas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 vai 0453, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī kopā ar 2. transporta kategorijas bīstamajām kravām (izņemot uzliesmojošas gāzes, infekciozas vielas un toksiskas vielas) vai 3. transporta kategorijas bīstamajām kravām, vai jebkādu šo kravu kombināciju, ja 2. transporta kategorijas bīstamo kravu kopējā masa vai tilpums nepārsniedz 500 kg vai litrus un šādu sprāgstvielu kopējais tīrais svars nepārsniedz 500 kg.

3)

Sprāgstvielas, kas ietilpst 1.4.G kategorijā, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī ar 2. transporta kategorijas viegli uzliesmojošiem šķidrumiem un gāzēm vai 3. transporta kategorijas neuzliesmojošām, netoksiskām gāzēm, vai jebkādu šo vielu kombināciju, ja, saskaitot kopā, bīstamo kravu kopējā masa vai tilpums nepārsniedz 200 kg vai litrus un sprāgstvielu kopējais tīrais svars nepārsniedz 20 kg.

4)

Sprāgstošus priekšmetus, kuriem piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0106, 0107 vai 0257, drīkst pārvadāt kopā ar D, E vai F savietojamības grupas sprāgstošiem priekšmetiem, kuru sastāvdaļas tie ir. Kopējais sprāgstvielu daudzums ar ANO numuru 0106, 0107 vai 0257 nepārsniedz 20 kg.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–9

Temats: Alternatīva oranžajām pazīšanas zīmēm, ar ko norāda uz maziem radioaktīvu materiālu sūtījumiem mazos autotransporta līdzekļos.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.3.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība piestiprināt oranžas pazīšanas zīmes pie maziem autotransporta līdzekļiem, ar ko pārvadā radioaktīvus materiālus.

Valsts tiesību akta saturs: Atļauj visas atkāpes, kas apstiprinātas saskaņā ar šo procedūru. Pieprasītā atkāpe:

1)

Autotransporta līdzekļi vai nu:

a)

jāapzīmē ar transporta bīstamības zīmi saskaņā ar piemērojamajiem ADR 5.3.2. noteikumiem; vai arī

b)

attiecībā uz autotransporta līdzekļiem, kas sver mazāk nekā 3 500 kg un kas pārvadā mazāk nekā desmit iepakojumus, kuros ir materiāli, kas nav skaldmateriāli, vai kuros ir skaldmateriāli, izņemot radioaktīvus materiālus, un ja šo iepakojumu transporta indeksu summa nepārsniedz 3, tiem var alternatīvi piestiprināt paziņojumu, kas atbilst 2. punktā noteiktajām prasībām.

2)

1. punkta vajadzībām paziņojums, ko piestiprina pie autotransporta līdzekļa, kad tas pārvadā radioaktīvus materiālus, atbilst šādām prasībām:

a)

tā laukums nav mazāks par 12 kvadrātcentimetriem. Visas rakstu zīmes ir melnā krāsā, treknrakstā un skaidri salasāmas. Visas rakstu zīmes ir arī vai nu štancētas, vai uzspiestas. Lielie burti vārdā “RADIOACTIVE” ir vismaz 12 mm augsti, un visi pārējie lielie burti ir vismaz 5 mm augsti;

b)

tas ir ugunsdrošs tādā mērā, lai vārdi paziņojumā paliktu salasāmi pēc degšanas autotransporta līdzeklī;

c)

tas autotransporta līdzeklī ir droši pielikts tādā stāvoklī, ka autovadītājs to var skaidri redzēt, bet tas neaizsedz autovadītājam skatu uz ceļu, un to izliek tikai tad, kad autotransporta līdzeklis pārvadā radioaktīvu materiālu;

d)

tā forma ir tāda, pār kādu panākta vienošanās, un uz tā ir norādīts nosaukums, adrese un tālruņa numurs, kas lietojams avārijas situācijā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Piezīmes: Atkāpe pieprasīta mazu daudzumu radioaktīvo materiālu ierobežotiem pārvadājumiem, galvenokārt radioaktīvo materiālu pacienta vienas reizes devu pārvadājumiem no vienām vietējām slimnīcas telpām uz citām, kuriem izmanto mazus autotransporta līdzekļus un iespēja piestiprināt pat mazu oranžo pazīšanas zīmi ir ierobežota. Pieredze rāda, ka šādiem maziem autotransporta līdzekļiem piestiprināt oranžo pazīšanas zīmi ir problemātiski un to ir grūti noturēt vietā pat parastos braukšanas apstākļos. Autotransporta līdzekļus marķēs ar plāksnēm, kas norāda saturu saskaņā ar ADR 5.3.1.5.2. punktu (un parasti ar 5.3.1.7.4. punktu), skaidri norādot bīstamību. Turklāt skaidri redzamā vietā piestiprinās ugunsdrošu paziņojumu, kurā ir attiecīgā informācija par avārijas situācijām. Praksē būs pieejams vairāk drošības informācijas, nekā paredzēts ADR 5.3.2. punktā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

Pamatojums – šīs direktīvas 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts

BE Beļģija

RO–bi–BE–1

Temats: Pārvadājumi ražošanas vietu tiešā tuvumā, tostarp pārvadājumi pa koplietošanas ceļiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: A un B pielikums.

Valsts tiesību akta saturs: Atkāpes attiecas uz dokumentāciju, iepakojumu etiķetēm un marķējumu un autovadītāja apliecību.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Piezīmes: Bīstamās kravas pārvadā no vienas telpas uz citu

2-89. atkāpe: koplietošanas automaģistrāles šķērsošana (iepakotas ķīmiskās vielas),

4-97. atkāpe: 2 km attālums (čuguna lietņi 600 °C temperatūrā),

2-2000. atkāpe: aptuveni 500 m attālums (Intermediate Bulk Container (“IBC”), PG II, III, 3., 5.1., 6.1., 8. un 9. klase).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–2

Temats: Tādu uzglabāšanas cisternu pārvadājumi, ko nav paredzēts izmantot kā transporta aprīkojumu.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.2. (f).

Valsts tiesību akta saturs: Atļauts pārvadāt faktiski tukšas uzglabāšanas cisternas, lai tās varētu iztīrīt/salabot.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Exemption 6-82, 2-85.

Piezīmes: Atkāpi reģistrējusi Eiropas Komisija ar 7. numuru (saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–3

Temats: Autovadītāju apmācība.

ANO 1202, 1203 un 1223 vietējie pārvadājumi iepakojumos un cisternās (Beļģijā, 75 km rādiusā ap juridiskās adreses vietu).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.2.

Direktīvas pielikuma saturs

Apmācības struktūra:

1)

mācību iepakojumi;

2)

mācību cisterna;

3)

īpaša apmācība Cl 1;

4)

īpaša apmācība Cl 7.

Valsts tiesību akta saturs: Definīcijas – apliecība – izdošana – dublikāti – derīguma termiņš un tā pagarinājums – kursu un eksāmenu organizēšana – atkāpes – sankcijas – nobeiguma noteikumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Tiks norādīta turpmākajos noteikumos.

Piezīmes: Ierosināts veikt sākotnējo apmācību, pēc kā ir eksāmens, kurā pārbauda tikai ANO 1202, 1203 un 1223 pārvadājumus iepakojumos un cisternās 75 km rādiusā ap juridiskās adreses vietu; apmācības ilgumam jāatbilst ADR prasībām; pēc pieciem gadiem autovadītājam jāpiedalās pilnveides apmācībā un jākārto eksāmens; apliecībā norāda “ANO 1202, 1203 un 1223 pārvadājumi valsts teritorijā atbilstīgi Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punktam”.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–4

Temats: Bīstamo kravu pārvadājumi cisternās, lai minētās kravas iznīcinātu sadedzinot.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 3.2.

Valsts tiesību akta saturs: Pieļaujot atkāpi no tabulas 3.2., ar īpašiem nosacījumiem atļauts lietot cisternkonteineru ar cisternas kodu L4BH cisternas L4DH vietā, lai pārvadātu šķidrumus, kas reaģē ar ūdeni, toksiskas vielas, III, ja nav norādīts citādi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Dérogation 01 – 2002.

Piezīmes: Šos noteikumus drīkst izmantot tikai attiecībā uz bīstamu atkritumu pārvadājumiem mazā attālumā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–5

Temats: Atkritumu nogādāšana uz atkritumu apglabāšanas uzņēmumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.2., 5.4., 6.1. (iepriekšējie noteikumi: A5, 2X14, 2X12).

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, marķēšana un prasības attiecībā uz iepakojumu.

Valsts tiesību akta saturs: Tā vietā, lai klasificētu atkritumus saskaņā ar ADR, atkritumi ir iedalīti dažādās grupās (viegli uzliesmojoši šķīdinātāji, krāsas, skābes, baterijas utt.), lai izvairītos no bīstamām reakcijām vienā grupā. Prasības attiecībā uz iepakojuma konstrukciju ir mazāk ierobežojošas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Piezīmes: Šos noteikumus drīkst izmantot atkritumu nogādāšanai mazos daudzumos uz to apglabāšanas uzņēmumiem.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–6

Temats: RO–bi–SE–5 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–7

Temats: RO–bi–SE–6 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–8

Temats: RO–bi–UK–2 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

DE Vācija

RO–bi–DE–1

Temats: Atteikšanās no dažām norādēm pārvadājuma dokumentā (n2).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājuma dokumenta saturs.

Valsts tiesību akta saturs: Visām klasēm, izņemot 1. (izņemot 1.4.S), 5.2. un 7. klasi, pārvadājuma dokumentā nav vajadzīga norāde:

a)

attiecībā uz vietējo piegādi – par kravas saņēmēju (izņemot gadījumus, kad krava ir pilna un kad brauc pa noteiktu maršrutu);

b)

ja nepiemēro 1.1.3.6. punktu un ja autotransporta līdzeklis atbilst visiem A un B pielikuma noteikumiem – par iepakojumu apjomu un veidiem;

c)

tukšām, neiztīrītām cisternām pietiekams ir pārvadājuma dokuments par pēdējo kravu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: Attiecīgajam satiksmes veidam nebūs praktiski piemērot visus noteikumus.

Eiropas Komisija ir reģistrējusi šo atkāpi ar 22. numuru (saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DE–2

Temats: 9. klases PCB piesārņojošo vielu pārvadājumi bez taras.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājumi bez taras.

Valsts tiesību akta saturs: Atļauja veikt pārvadājumus bez taras autotransporta līdzekļu maināmajās kravas kastēs vai konteineros, kas ir hermētiski noslēgti, lai būtu šķidrumu vai putekļu necaurlaidīgi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: 11. atkāpe ir spēkā līdz 31.12.2004.; no 2005. gada tie paši noteikumi ADR un RID.

Skatīt arī daudzpusējo nolīgumu M137.

Saraksts Nr. 4*.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DE–3

Temats: Iepakotu bīstamo atkritumu pārvadāšana.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1. līdz 5.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, iepakojums un marķēšana.

Valsts tiesību akta saturs: 2. līdz 6.1., 8. un 9. klase; bīstamo atkritumu jauktā iepakošana un pārvadāšana iepakojumos un vidējās kravnesības konteineros (IBC); atkritumiem jābūt iepakotiem iekšējos iepakojumos (kā tie savākti) un sadalītiem īpašās atkritumu grupās (izvairīšanās no bīstamām reakcijām vienā atkritumu grupā); īpašu rakstisku norādījumu izmantošana attiecībā uz atkritumu grupām un izmantošana par pavadzīmi; sadzīves un laboratoriju atkritumu savākšana utt.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: Saraksts Nr. 6*.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

DK Dānija

RO–bi–DK–1

Temats: ANO 1202, 1203, 1223 un 2. klase – bez pārvadājuma dokumenta.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Vajadzīgs pārvadājuma dokuments.

Valsts tiesību akta saturs: Piegādes vajadzībām pārvadājot 3. klases, ANO 1202, 1203 un 1223 minerāleļļas produktus un 2. klases gāzes (kravu piegādā diviem vai vairāk saņēmējiem un savāc atpakaļ nosūtītās preces līdzīgās situācijās), pārvadājuma dokuments nav vajadzīgs, ja rakstiskos norādījumos papildus ADR noteiktajai informācijai ir informācija par ANO numuru, nosaukumu un klasi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Piezīmes: Iemesls, kādēļ vajadzīga iepriekšminētā valsts atkāpe, ir elektronisko iekārtu attīstība, kas ļauj, piem., naftas uzņēmumiem lietot šādas iekārtas, lai autotransporta līdzekļiem pastāvīgi pārraidītu informāciju par klientiem. Tā kā pārvadājuma sākumā šī informācija nav pieejama un to nosūta autotransporta līdzeklim brauciena laikā, tad pirms pārvadājuma uzsākšanas nav iespējams noformēt pārvadājuma dokumentus. Šādi pārvadājumi notiek ierobežotā teritorijā.

Pašlaik saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu uz Dāniju attiecas atkāpe no līdzīga noteikuma.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

EL Grieķija

RO–bi–EL–1

Temats: Atkāpe no drošuma prasībām piestiprinātām cisternām (autocisternām), kas reģistrētas līdz 2001. gada 31. decembrim, attiecībā uz dažu kategoriju bīstamo kravu vietējiem pārvadājumiem vai pārvadājumiem mazos daudzumos.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17.–6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Konstrukcijas, aprīkojuma, tipa apstiprinājuma, pārbaužu un testu prasības un marķējuma prasības attiecībā uz piestiprinātām cisternām (autocisternām), demontējamām cisternām un cisternām un maināmām tvertņu kravas kastēm, kuru korpuss izgatavots no metālu materiāliem, un attiecībā uz baterijtransportlīdzekļiem un MEGC.

Valsts tiesību akta saturs: Pārejas noteikums: piestiprinātas cisternas (autocisternas), demontējamas cisternas un cisternas, kas pirmoreiz reģistrētas Grieķijā laikposmā no 1985. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim, var lietot līdz 2010. gada 31. decembrim. Šis pārejas noteikums attiecas uz autotransporta līdzekļiem, ar ko veic šādu bīstamu materiālu pārvadājumus: (ANO 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Tas paredzēts attiecībā uz pārvadājumiem mazos daudzumos vai vietējiem pārvadājumiem ar autotransporta līdzekļiem, kuri reģistrēti iepriekš minētajā laika posmā. Šis pārejas noteikums būs spēkā attiecībā uz autocisternām, kas attiecīgi pielāgotas saskaņā ar šādiem nosacījumiem.

1)

ADR punkti pārbaudēm un testiem: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (ADR 1999: 211 151., 211 152., 211 153., 211 154.).

2)

Minimālais korpusa biezums cisternām, kam korpusa nodalījuma ietilpība ir līdz 3 500 litriem, ir 3 mm un cisternām, kuru nodalījumu ietilpība ir līdz 6 000 litriem, – vismaz 4 mm mazleģēta tērauda neatkarīgi no nodalījumu tipa un biezuma.

3)

Ja izmantots alumīnijs vai cits metāls, cisternām jāatbilst biezuma prasībām un citām tehniskajām specifikācijām, kas izriet no rasējumiem, kurus apstiprinājusi tās valsts vietējā iestāde, kurā tās bija reģistrētas iepriekš. Ja rasējumu nav, cisternām jāatbilst 6.8.2.1.17. (211 127.) prasībām.

4)

Cisternām jāatbilst prasībām, kas noteiktas punktā ar papildnumuru 211 128., 6.8.2.1.28. (211 129.), 6.8.2.2. punktā ar 6.8.2.2.1. un 6.8.2.2.2. (211 130., 211 131.) apakšpunktu.

Precīzāk, autocisternas, kuru masa ir mazāka nekā 4 tonnas un kuras izmanto vienīgi dīzeļdegvielas (ANO 1202) vietējiem pārvadājumiem, un kuras pirmo reizi reģistrētas līdz 2002. gada 31. decembrim, un kuru korpusa biezums ir mazāks nekā 3 mm, var lietot vienīgi tad, ja tās pārveidotas saskaņā ar 211 127. (5)b4. (6.8.2.1.20.) punktu ar papildnumuru.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Requirements for construction, equipment, inspections and tests of fixed tanks (tank-vehicles) and demountable tanks in circulation, for some categories of dangerous goods).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–EL–2

Temats: Atkāpe no bāzes autotransporta līdzekļu konstrukcijas prasībām attiecībā uz autotransporta līdzekļiem, kas paredzēti bīstamo kravu vietējiem pārvadājumiem un kas pirmoreiz reģistrēti līdz 2001. gada 31. decembrim.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 2001. gada ADR: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Bāzes autotransporta līdzekļu konstrukcijas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Atkāpe attiecas uz autotransporta līdzekļiem, kas paredzēti bīstamo kravu (ANO kategorija 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 un 3257) vietējiem pārvadājumiem un kas pirmoreiz reģistrēti līdz 2001. gada 31. decembrim.

Iepriekšminētajiem autotransporta līdzekļiem jāatbilst Direktīvas 94/55/EK B pielikuma 9. (9.2.1. līdz 9.2.6.) prasībām ar šādiem izņēmumiem.

Atbilstība 9.2.3.2. prasībām vajadzīga tikai tad, ja autotransporta līdzekļa ražotājs to aprīkojis ar pretbloķēšanas bremžu sistēmu; autotransporta līdzeklim ir jābūt aprīkotam ar 9.2.3.3.1. definēto nepārtraukto bremzēšanas sistēmu, bet atbilstība 9.2.3.3.2. un 9.2.3.3.3. nav obligāta.

Elektrību tahogrāfam jāpiegādā caur drošības barjeru, kas savienota tieši ar akumulatoru (papildnumurs 220 514), un elektroiekārtai mehānismam, ar ko paredzēts pacelt asi, jābūt uzstādītai tajā vietā, kur to sākotnēji uzstādījis autotransporta līdzekļa ražotājs, un tai jābūt aizsargātai ar attiecīgu noslēgtu apvalku (papildnumurs 220 517).

Konkrēti autocisternām, kuru maksimālā masa ir mazāka nekā 4 tonnas un ar kurām paredzēts veikt kurināmās dīzeļdegvielas (ANO 1202) vietējos pārvadājumus, jāatbilst 9.2.2.3., 9.2.2.6., 9.2.4.3. un 9.2.4.5. prasībām, bet ne obligāti pārējo punktu prasībām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Technical requirements of vehicles already in use, intended for local transport of certain dangerous goods categories).

Piezīmes: Salīdzinot ar jau reģistrēto autotransporta līdzekļu kopējo skaitu, iepriekšminēto autotransporta līdzekļu ir maz, turklāt tie paredzēti tikai vietējiem pārvadājumiem. Pieprasītās atkāpes veids, attiecīgo autotransporta līdzekļu mazais skaits un pārvadājamās kravas veids nerada ceļu satiksmes drošības problēmas.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

ES Spānija

RO–bi–ES–1

Temats: Īpaša iekārta bezūdens amonjaka piegādei.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.8.2.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Lai ārējo detaļu (caurules, sānu noslēgierīces) bojājuma gadījumā izvairītos no jebkādiem satura zudumiem, iekšējam noslēgvārstam un tā pamatnei jābūt aizsargātiem pret vītnes noraušanas risku ārējas ietekmes rezultātā vai tiem jābūt konstruētiem tā, lai izvairītos no šādas ietekmes. Uzpildes un iztukšošanas ierīcēm (tostarp atlokiem vai vītņu savienojumiem) un aizsargvāciņiem (ja tie ir) jābūt nodrošinātiem pret jebkuru nejaušu atvēršanos.

Valsts tiesību akta saturs: Cisternas, ko izmanto lauksaimniecības vajadzībām bezūdens amonjaka piegādei un pielietošanai un kas laistas ekspluatācijā līdz 1992. gada 1. janvārim, var aprīkot ar ārējo, nevis iekšējo drošības armatūru, ja tā sniedz vismaz tādu pašu aizsardzību, kādu nodrošina cisternas sienas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Piezīmes: Līdz 1992. gada 1. janvārim tāda tipa cisternas, kas aprīkotas ar ārējo drošības armatūru, tika izmantotas vienīgi lauksaimniecībā, lai bezūdens amonjaku izlietu tieši uz lauka. Dažādas šāda tipa cisternas izmanto vēl pašlaik. Tās reti tiek pārvadātas pa autoceļiem uzpildītas, bet tās izmanto tikai lielās saimniecībās lauku minerālmēslošanai.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

FI Somija

RO–bi–FI–1

Temats: Sprāgstvielu pārvadājuma dokumentā norādāmās informācijas izmaiņas.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.2.1. punkta a) apakšpunkts.

Direktīvas pielikuma saturs: Īpaši nosacījumi attiecībā uz 1. klasi.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājuma dokumentā ir pieļaujams norādīt detonatoru skaitu (1 000 detonatoru atbilst 1 kg sprāgstvielu), nevis sprāgstvielu faktisko tīro svaru.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Piezīmes: Informācija uzskatāma par pietiekamu pārvadājumiem valsts teritorijā. Šo atkāpi izmanto galvenokārt spridzināšanas darbiem attiecībā uz vietējiem pārvadājumiem mazos daudzumos.

Eiropas Komisija ir reģistrējusi šo atkāpi ar 31. numuru.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

FR Francija

RO–bi–FR–1

Temats: Jūras pārvadājuma dokumenta izmantošana par pārvadājuma dokumentu īsiem braucieniem pēc kuģa izkraušanas.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Informācija, kas jāiekļauj dokumentā, ko izmanto par bīstamo kravu pārvadājuma dokumentu.

Valsts tiesību akta saturs: Jūras pārvadājuma dokumentu izmanto par pārvadājuma dokumentu 15 km rādiusā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–FR–2

Temats: Tādu priekšmetu pārvadājumi, kas ietilpst 1. klasē, kopā ar citu klašu bīstamajiem materiāliem (91).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.2.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Aizliegums vienā kravā kopā iekļaut iepakojumus ar atšķirīgām bīstamības zīmēm.

Valsts tiesību akta saturs: Iespēja Francijas teritorijā kopā pārvadāt vienkāršus detonatorus vai to komplektus un preces, kas nav klasificējamas 1. klasē, ievērojot dažus nosacījumus, attālumā, kas nepārsniedz 200 km.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 26.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–FR–3

Temats: Sašķidrinātas naftas gāzes glabāšanas cisternu pārvadājumi (18).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Valsts tiesību akta saturs: Uz sašķidrinātas naftas gāzes glabāšanas cisternu pārvadājumiem attiecas īpaši noteikumi. Piemērojami tikai pārvadājumiem mazā attālumā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–FR–4

Temats: Īpaši nosacījumi, kas attiecas uz autovadītāju apmācību un to autotransporta līdzekļu apstiprinājumu, ko izmanto pārvadājumiem lauksaimniecības vajadzībām (mazā attālumā).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.8.3.2.; 8.2.1. un 8.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Cisternu aprīkojums un autovadītāju apmācība.

Valsts tiesību akta saturs:

Īpaši noteikumi par autotransporta līdzekļu apstiprinājumu.

Īpaša autovadītāju apmācība.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

IE Īrija

RO–bi–IE–1

Temats: Atbrīvojums no 5.4.1.1.1. punkta prasības par to, ka pārvadājuma dokumentā jānorāda i) saņēmēju nosaukums un adrese; ii) iepakojumu skaits un apraksts; un iii) bīstamās kravas kopējais daudzums, ja galīgajam patērētājam piegādā petroleju, dīzeļdegvielu vai sašķidrinātās naftas gāzi, kam piešķirts attiecīgais vielas identifikācijas numurs ANO 1223, ANO 1202 vai ANO 1965.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Dokumentācija.

Valsts tiesību akta saturs: Ja galīgajam patērētājam piegādā petroleju, dīzeļdegvielu vai sašķidrinātās naftas gāzi, kam piešķirts attiecīgais vielas identifikācijas numurs ANO 1223, ANO 1202 vai ANO 1965, kā norādīts ADR B pielikuma B.5. papildinājumā, par transporta vienību nav nepieciešams norādīt saņēmēja nosaukumu un adresi, iepakojumu skaitu un aprakstu, vidējas kravnesības konteinerus (IBC) vai tvertnes, vai kopējo pārvadājamo daudzumu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: Šķidrā kurināmā piegādes gadījumā klientiem mājsaimniecībās klienta glabāšanas cisterna parasti tiek piepildīta pilnībā, tādēļ uzpildītās autocisternas brauciena sākumā faktiskais piegādātais apjoms, kā arī klientu skaits (vienā braucienā) nav zināms. Gadījumā, ja mājsaimniecībām piegādā sašķidrinātas naftas gāzes balonus, parasti tukšos balonus aizvieto ar pilniem, tādēļ brauciena sākumā klientu skaits un to atsevišķie pasūtījumi nav zināmi.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–2

Temats: Atbrīvojums, ar ko atļauj pēdējās kravas pārvadājuma dokumentu izmantot kā 5.4.1.1.1. noteikto pārvadājuma dokumentu, ja pārvadā tukšas, neiztīrītas cisternas.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Dokumentācija.

Valsts tiesību akta saturs: Tukšu, neiztīrītu cisternu pārvadājuma gadījumā pietiek ar pēdējās kravas pārvadājuma dokumentu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: Jo īpaši, piegādājot benzīnu un/vai dīzeļdegvielu degvielas uzpildes stacijām, uzreiz pēc pēdējās kravas piegādes autocisterna atgriežas tieši naftas bāzē (lai to atkal uzpildītu nākamajām piegādēm).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–3

Temats: Atbrīvojums, ar ko atļauj bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, uz ko attiecas īpašais noteikums CV1 7.5.11. vai S1 8.5. punktā, sabiedriskās vietās bez kompetentu iestāžu īpašas atļaujas.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5. un 8.5.

Direktīvas pielikuma saturs: Papildu noteikumi attiecībā uz iekraušanu, izkraušanu un apstrādi.

Valsts tiesību akta saturs: Bīstamo kravu iekraušana un izkraušana sabiedriskās vietās pieļaujama bez kompetentu iestāžu īpašas atļaujas, atkāpjoties no 7.5.11. vai 8.5. punkta prasībām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: Attiecībā uz pārvadājumiem valsts teritorijā šis noteikums uzliek ļoti apgrūtinošu slogu kompetentām iestādēm.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–4

Temats: Atbrīvojums, ar ko atļauj pārvadāt cisternās emulsijas sprāgstvielas matrices ar vielas identifikācijas numuru ANO 3375.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 4.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Cisternu izmantošana utt.

Valsts tiesību akta saturs: Ir atļauts cisternās pārvadāt emulsijas sprāgstvielas matrices, kam piešķirts vielas identifikācijas numurs ANO 3375.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: Lai gan klasificēta kā cieta viela, sprāgstvielas matrice nav pulvera vai granulu formā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–5

Temats: Atbrīvojums no 7.5.2.1. punktā paredzētā “jauktās kravas aizlieguma” B savietojamības grupas priekšmetiem un D savietojamības grupas vielām un priekšmetiem, ko ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli pārvadā cisternās kopā ar 3., 5.1. un 8. klases bīstamajām kravām.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi attiecībā uz iekraušanu, izkraušanu un apstrādi.

Valsts tiesību akta saturs: Iepakojumus ar ADR 1. klases B savietojamības grupas priekšmetiem un ADR 1. klases D savietojamības grupas vielām un priekšmetiem var pārvadāt ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli kopā ar ADR 3., 5.1. un 8. klases bīstamajām kravām, ja a) minētos ADR 1. klases iepakojumus pārvadā atsevišķā konteinerā/nodalījumā, kura konstrukcija ir apstiprināta, un saskaņā ar kompetentu iestāžu noteiktajām prasībām; un b) minētās ADR 3., 5.1. un 8. klases vielas pārvadā tvertnēs, kas atbilst kompetentu iestāžu noteiktajām prasībām attiecībā uz to projektēšanu, konstrukciju, testēšanu, pārbaudi, ekspluatāciju un lietošanu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: Saskaņā ar kompetento iestāžu apstiprinātiem nosacījumiem atļaut 1. klases B un D savietojamības grupas priekšmetu un vielu iekraušanu cisternās vienā un tajā pašā autotransporta līdzeklī kopā ar 3., 5.1. un 8. klases bīstamajām kravām –, t.i., “ar sūkni aprīkotos automobiļos”.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–6

Temats: Atbrīvojums no 4.3.4.2.2. punkta prasības, ar ko paredz, ka elastīgajām uzpildes un iztukšošanas caurulēm, kas nav pastāvīgi piestiprinātas autocisternas korpusam, pārvadājuma laikā jābūt tukšām.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 4.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Autocisternu izmantošana.

Valsts tiesību akta saturs: Elastīgajām šļūtenēm (kopā ar tām pievienotajiem nostiprinātajiem cauruļvadiem), kuras pievienotas autocisternām, kas mazumtirdzniecībā piegādā naftas produktus, kuru vielas identifikācijas numuri ir ANO 1202, ANO 1223, ANO 1011 un ANO 1978, autopārvadājuma laikā nav jābūt tukšām, ja ir veikti atbilstoši pasākumi, lai izvairītos no jebkuriem satura zudumiem.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: Elastīgajām šļūtenēm, ar kurām aprīkotas mājsaimniecību apgādes autocisternas, arī pārvadājuma laikā vienmēr jābūt pilnām. Iztukšošanas cauruļu sistēma ir pazīstama kā “slapjās līnijas” sistēma, kurā ir nepieciešams autocisternas skaitītājs un piepildīta caurule, lai nodrošinātu to, ka klients saņem pareizo produkta daudzumu.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–7

Temats: Atbrīvojums no dažām ADR 5.4.0., 5.4.1.1.1. un 7.5.11. paredzētajām prasībām par amonija nitrāta minerālmēslojuma ANO 2067 pārvadājumiem bez taras no ostām līdz saņēmējiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.0., 5.4.1.1.1. un 7.5.11.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība pēc atsevišķa pārvadājuma dokumenta, kurā norādīts pareizs konkrētās kravas kopējais daudzums katram pārvadājuma braucienam; un prasība, lai pirms un pēc brauciena autotransporta līdzeklis būtu iztīrīts.

Valsts tiesību akta saturs: Priekšlikums par atkāpi, lai ADR prasībās atļautu izmaiņas attiecībā uz pārvadājuma dokumentu un autotransporta līdzekļu tīrīšanu; ņemt vērā praktiskās problēmas, kas saistītas ar pārvadājumiem bez taras no ostas līdz saņēmējam.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: ADR noteikumos paredzēts a) atsevišķs pārvadājuma dokuments, kurā norādīta konkrētajā kravā pārvadātās bīstamās kravas kopējā masa; un b) īpašais nosacījums “CV24” par tīrīšanu pēc katras kravas, ko pārvadā no ostas līdz saņēmējam tankkuģa izkraušanas laikā. Tā kā tas ir vietējais pārvadājums un ir saistīts ar tankkuģa izkraušanu, ietverot daudzas autotransporta līdzekļa uzpildīšanas reizes (vienas dienas vai vairāku dienu laikā), pārvadājot vienu un to pašu vielu no tankkuģa līdz saņēmējam, vienots pārvadājuma dokuments, kurā norādīta aptuvena katras kravas kopējā masa, būtu pietiekams un nebūtu nepieciešams pieprasīt īpašo nosacījumu “CV24”.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

LT Lietuva

RO–bi–LT–1

Temats: RO–bi–EL–1 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Government resolution No 337 on the Transport of Dangerous Goods by Road in the Republic of Lithuania, adopted on 23 March 2000).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–LT–2

Temats: RO–bi–EL–2 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Government resolution No 337 on the Transport of Dangerous Goods by Road in the Republic of Lithuania, adopted on 23 March 2000).

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

NL Nīderlande

RO–bi–NL–1

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.; 3.3.; 4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 5.2.2.; 5.4.0.; 5.4.1.; 5.4.3.; 7.5.4.; 7.5.7.; 8.1.2.1. a) un b); 8.1.5. c); 8.3.6.

Direktīvas pielikuma saturs:

1.1.3.6.: Atbrīvojumi, kas saistīti ar vienas transporta vienības pārvadāto daudzumu.

3.3.: Īpašām vielām vai objektiem piemērojami īpaši noteikumi.

4.1.4.: Iepakošanas instrukciju saraksts; 4.1.6.: Īpašas iepakošanas prasības 2. klases precēm;

4.1.8.: Īpašas iepakošanas prasības infekciozām vielām; 4.1.10.: Īpašas prasības kopiepakojumiem.

5.2.2.: Transporta iepakojumu marķēšana; 5.4.0.: Visām kravām, uz kuru pārvadājumiem attiecas ADR, attiecīgā gadījumā jāpievieno šajā nodaļā noteiktais dokuments, ja vien saskaņā ar 1.1.3.1. līdz 1.1.3.5. nav piešķirts atbrīvojums; 5.4.1.: Tranzīta dokuments bīstamajām kravām kopā ar attiecīgu informāciju; 5.4.3.: Rakstiskas instrukcijas.

7.5.4.: Drošības pasākumi attiecībā uz pārtikas produktiem, citiem patēriņa priekšmetiem un dzīvnieku barību; 7.5.7.: Apstrāde un nostiprināšana.

8.1.2.1.: Papildus tiesību aktos noteiktajai dokumentācijai transporta vienībā ir šādi dokumenti: a) tranzīta dokumenti, kas minēti 5.4.1. un kas attiecas uz pārvadātajām bīstamajām kravām, un attiecīgā gadījumā 5.4.2. paredzētā apliecība par konteinera piekraušanu; b) rakstiskas instrukcijas, kas noteiktas 5.4.3. un kas attiecas uz visām pārvadātajām bīstamajām kravām; 8.1.5.: Katrai transporta vienībai, kas ved bīstamās kravas, vajadzīgs c) aprīkojums, kas nodrošina iespēju veikt papildu un īpašos pasākumus, kuri norādīti 5.4.3. minētajās rakstiskajās instrukcijās.

8.3.6.: Kravu iekraujot un izkraujot, motoru neizslēdz.

Šādus ADR noteikumus nepiemēro:

a)

1.1.3.6.;

b)

3.3.;

c)

4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.;

d)

5.2.2.; 5.4.0.; 5.4.1.; 5.4.3.;

e)

7.5.4.; 7.5.7.;

f)

8.1.2.1. a) un b); 8.1.5. punkta c); 8.3.6.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Sistēma veidota tā, lai privātpersonas varētu nodot “nelielus ķīmisko atkritumu daudzumus” vienā vietā. Tas attiecas, piemēram, uz tādiem vielu atlikumiem kā krāsas atkritumi. Bīstamību samazina līdz minimumam, izvēloties pārvadājuma veidu, kas cita starpā ietver īpašu transporta elementu izmantošanu un cilvēkiem skaidri redzamas norādes “Nesmēķēt!”.

Ņemot vērā ierobežotos piedāvātos daudzumus un to, ka iepakojums paredzēts īpašiem mērķiem, ar šo pantu atļauj atkāpes no vairākiem ADR punktiem. Papildu nosacījumi izklāstīti citviet noteikumos.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–2

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.

Direktīvas pielikuma saturs: Atbrīvojumi, kas saistīti ar vienas transporta vienības pārvadāto daudzumu.

Valsts tiesību akta saturs:

Autotransporta līdzeklī ir gan kravas pavadītāja arodprasmes apliecība, gan 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā norāde. Autotransporta līdzekļa kravas pavadītājam ir bīstamo atkritumu pārvadājumiem vajadzīgās kvalifikācijas apliecinājums, ko izdevusi autovadītāju apliecību izdevēja iestāde (CCV).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Tā kā bīstamo sadzīves atkritumu klāsts ir ļoti plašs, pārvadātājam ir vajadzīga arodprasmes apliecība neatkarīgi no tā, ka atkritumi ir mazā daudzumā. Papildus tiek prasīts, lai pārvadātājam būtu bīstamo atkritumu pārvadājumiem vajadzīgās kvalifikācijas apliecinājums.

Viens no iemesliem ir tāds, ka jānodrošina, lai pārvadātājs, piemēram, neiepakotu kopā skābes un bāzes un lai viņš zinātu, kā pareizi rīkoties, ja notiktu starpgadījums.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–3

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.

Direktīvas pielikuma saturs: Atbrīvojumi, kas saistīti ar vienas transporta vienības pārvadāto daudzumu.

Valsts tiesību akta saturs:

Autotransporta līdzeklī ir b) rakstiskas instrukcijas un informācija, kas apkopota saskaņā ar pielikumu tiesību aktam, ar ko izveido sistēmu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Tā kā sistēma nepieļauj atbrīvojumus no ADR sistēmas 1.1.3.6., arī pārvadājot mazus daudzumus, autotransporta līdzeklī jābūt rakstiskām instrukcijām. To uzskata par vajadzīgu nodoto bīstamo atkritumu plašā klāsta dēļ un tādēļ, ka tie, kas nodod atkritumus, t.i., privātpersonas, nezina, cik liels var būt apdraudējums.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–4

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par iepakojuma konstrukciju un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs:

1)

Bīstamie sadzīves atkritumi jānodod tikai hermētiski noslēgtā iepakojumā, kas ir piemērots konkrētajai vielai, un

a)

priekšmetiem, kas ietilpst 6.2. kategorijā, jāgarantē, lai iepakojums neradītu ievainojumus nodošanas laikā;

b)

bīstamajiem rūpnieciskas izcelsmes sadzīves atkritumiem – kaste, kuras tilpums nepārsniedz 60 litru un kurā atkritumos esošās vielas tiek sadalītas atbilstīgi to bīstamības kategorijai (kga-box).

2)

Iepakojuma ārpusē nav bīstamo sadzīves atkritumu.

3)

Uz iepakojuma norādīts vielas nosaukums.

4)

Katrā savākšanas reizē pieņem tikai vienu 1. punkta b) apakšpunktā minēto kasti.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Piezīmes: Šis pants izriet no 3. panta, atbilstīgi kuram konkrēti ADR punkti netiek piemēroti. Saskaņā ar šo sistēmu nav vajadzīgs apstiprināts iepakojums, kā noteikts ADR 6.1.. Tas ir tādēļ, ka bīstamās vielas ir ierobežotā daudzumā. Tā vietā 6. pantā ir paredzēti vairāki noteikumi, tostarp prasīb par to, ka bīstamās vielas jāpiegādā slēgtos konteineros tā, lai nenotiktu noplūde no iepakojuma.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–5

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par iepakojuma konstrukciju un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs:

Autotransporta līdzeklim ir kravas nodalījums, kas no autovadītāja nodalījuma atdalīts ar cietu, biezu sienu, vai alternatīvā gadījumā – kravas nodalījums, kas nav autotransporta līdzekļa sastāvdaļa.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Saskaņā ar šo sistēmu nav vajadzīgs apstiprināts iepakojums, kā noteikts ADR 6.1. Tas ir tādēļ, ka bīstamās vielas ir ierobežotā daudzumā. Tādējādi minētajā pantā ir papildu prasība, kuras mērķis ir nepieļaut toksisku izgarojumu iekļuvi autovadītāja nodalījumā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–6

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par iepakojuma konstrukciju un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs:

Slēgta autotransporta līdzekļa kravas nodalījuma augšā ir gaisa nosūcējs, kas nepārtraukti darbojas, un zem tā ir atvērumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Saskaņā ar šo sistēmu nav vajadzīgs apstiprināts iepakojums, kā noteikts ADR 6.1. Tas ir tādēļ, ka bīstamās vielas ir ierobežotā daudzumā. Tādējādi minētajā pantā ir papildu prasība, kuras mērķis ir nepieļaut toksisku izgarojumu uzkrāšanos kravas nodalījumā.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–7

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par iepakojuma konstrukciju un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs:

1)

Autotransporta līdzeklis ir aprīkots ar vienībām, kas pārvadājuma laikā:

a)

ir aizsargātas pret nejaušu pārvietošanos; un

b)

ir noslēgtas ar vāku un aizsargātas pret nejaušu atvēršanos.

2)

1. punkta b) apakšpunkts nav piemērojams, ja autotransporta līdzeklis veic atkritumu savākšanas braucienu vai ja šā brauciena laikā tas ir apstājies.

3)

Lai bīstamos sadzīves atkritumus varētu sašķirot un novietot dažādās vienībās, autotransporta līdzeklī jāatstāj pietiekami daudz brīvas vietas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Saskaņā ar šo sistēmu nav vajadzīgs apstiprināts iepakojums, kā noteikts ADR 6.1. Tas ir tādēļ, ka bīstamās vielas ir ierobežotā daudzumā. Minētā panta mērķis ir sniegt vienādu garantiju visā iepakojumu uzglabāšanai paredzēto vienību izmantošanas laikā, tādējādi nodrošinot pienācīgu katras bīstamo kravu kategorijas uzglabāšanas paņēmienu.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–8

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par iepakojuma konstrukciju un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs:

1)

Bīstamos sadzīves atkritumus pārvadā vienīgi tvertnēs.

2)

Katras klases vielām un objektiem lieto atsevišķu tvertni.

3)

Attiecībā uz 8. klases vielām un objektiem lieto atsevišķas tvertnes skābēm, bāzēm un baterijām.

4)

Aerosola baloniņus var salikt aiztaisāmās kartona kastēs, ja šīs kastes pārvadā saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

5)

Ja tiek savākti 2. klases ugunsdzēšamie aparāti, tos var salikt tajās pašās tvertnēs, kurās liek aerosola baloniņus, ko neiepako kartona kastēs.

6)

Atkāpjoties no 9. panta 1. punkta, lai pārvadātu baterijas, nav vajadzīgs vāks, ja tās ieliek tvertnē tā, lai visi bateriju atvērumi būtu ciet un novietoti uz augšu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Šis pants izriet no 3. panta, atbilstīgi kuram konkrēti ADR noteikumi netiek piemēroti. Saskaņā ar šo sistēmu nav vajadzīgs apstiprināts iepakojums, kā noteikts ADR 6.1. 14. pantā nosaka prasības tvertnēm, kurās bīstamos sadzīves atkritumus uzglabā uz laiku.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–9

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par iepakojuma konstrukciju un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs:

1)

Aerosola baloniņu pārvadājumiem paredzētās tvertnes vai kastes skaidri jāmarķē šādi:

a)

2. klases aerosoli, kas savākti kartona kastēs – vārds “SPUITBUSSEN” [aerosola baloniņi];

b)

2. klases ugunsdzēšamie aparāti un aerosola baloniņi – bīstamības zīme Nr. 2.2.;

c)

3. klases ugunsdzēšamie aparāti un aerosola baloniņi – bīstamības zīme Nr. 3.;

d)

4.1. klases krāsu atkritumi – bīstamības zīme Nr. 4.1.;

e)

6.1. klases kaitīgās vielas – bīstamības zīme Nr. 6.1.;

f)

6.2. klases priekšmeti – bīstamības zīme Nr. 6.2.;

g)

8. klases kodīgas vielas un priekšmeti – bīstamības zīme Nr. 8., un bez tam

h)

sārmainas vielas – vārds “BASEN” [bāzes];

i)

skābas vielas – vārds “ZUREN” [skābes];

j)

baterijas – vārds “ACCU’S” [baterijas].

2)

Tās pašas bīstamības zīmes un teksti ir redzami autotransporta līdzeklī uz noslēdzamajiem nodalījumiem, kuros tvertnes var ievietot.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Šis pants izriet no 3. panta, atbilstīgi kuram konkrēti ADR noteikumi netiek piemēroti. Saskaņā ar šo sistēmu nav vajadzīgs apstiprināts iepakojums, kā noteikts ADR 6.1. 15. pantā nosaka identifikācijas prasības tvertnēm, kurās bīstamos sadzīves atkritumus uzglabā uz laiku.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–10

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Drošības pasākumi attiecībā uz pārtikas produktiem, citiem patēriņa priekšmetiem un dzīvnieku barību.

Valsts tiesību akta saturs:

1)

Pārvadāt pārtiku un dzīvnieku barību kopā ar bīstamajiem sadzīves atkritumiem ir aizliegts.

2)

Savākšanas laikā autotransporta līdzeklis jāaptur.

3)

Ja autotransporta līdzeklis brauc vai stāv, lai veiktu savākšanu, jāieslēdz dzeltena bākuguns.

4)

Ja atkritumus savāc noteiktā vietā, kas tam paredzēta, motors jāizslēdz un, atkāpjoties no 3. punkta, bākuguns var būt izslēgta.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: ADR 7.5.4. aizliegumu šeit paplašina, jo, ņemot vērā attiecīgo vielu plašo klāstu, praktiski vienmēr klāt ir 6.1. klases vielas.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–11

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.9.

Direktīvas pielikuma saturs: Smēķēšanas aizliegums.

Valsts tiesību akta saturs: Norādēm “Nesmēķēt” jābūt skaidri redzamām uz autotransporta līdzekļa sāniem un aizmugures.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Tā kā sistēma attiecas uz gadījumiem, kad bīstamas vielas nodod privātpersonas, 9. panta 4. punktā noteikts, ka norādei “Nesmēķēt” jābūt skaidri redzamai.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–NL–12

Temats: 2002. gada noteikumi par bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.1.5.

Direktīvas pielikuma saturs: Dažādu veidu aprīkojums.

Katrai transporta vienībai, kas ved bīstamās kravas, vajadzīgs:

a)

katram autotransporta līdzeklim – vismaz viens stāvbalsts, kura lielums atbilst autotransporta līdzekļa svaram un riteņu diametram;

b)

aprīkojums, kas nodrošina iespēju veikt 5.4.3. punktā minētajās drošības instrukcijās norādītos vispārējos pasākumus, konkrēti:

i)

divi atsevišķi vertikāli brīdinājuma signāli (piem., atstarojoši konusi, atstarojošas trijstūrveida avārijas zīmes vai dzelteni mirgojoši lukturi, kas ir neatkarīgi no autotransporta līdzekļa elektroinstalācijas);

ii)

labas kvalitātes aizsargjaka vai aizsargtērps (piem., atbilstīgi Eiropas standartā EN 471 aprakstītajiem) katram apkalpes loceklim;

iii)

kabatas lukturītis (sk. arī 8.3.4. punktu) katram apkalpes loceklim;

iv)

elpošanas sistēmas aizsargierīce, kas atbilst papildprasībai S7 (sk. 8.5.), ja šis papildnoteikums piemērojams saskaņā ar 3.2. A tabulas 19. sleju);

c)

aprīkojums, kas nodrošina iespēju veikt papildu un īpašos pasākumus, kuri norādīti 5.4.3. punktā minētajās rakstiskajās instrukcijās.

Valsts tiesību akta saturs: Autotransporta līdzeklī katram apkalpes loceklim ir pieejams aizsargaprīkojuma komplekts, kurā ir šādas sastāvdaļas:

a)

pilnībā nosedzošas aizsargbrilles;

b)

aizsargājoša maska elpošanai;

c)

skābjizturīgs kombinezons vai priekšauts;

d)

sintētiskās gumijas cimdi;

e)

skābjizturīgi zābaki vai aizsargkurpes; un

f)

pudele ar destilētu ūdeni acu skalošanai.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Piezīmes: Nodoto bīstamo vielu plašā klāsta dēļ tiek noteiktas papildu prasības par obligāto aizsargaprīkojumu papildus ADR 8.1.5. noteiktajām.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

SE Zviedrija

RO–bi–SE–1

Temats: Bīstamo atkritumu pārvadājumi uz bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtām.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 2., 5.2. un 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, marķējums un etiķetes, un iepakojuma konstrukcijas un testēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Tiesību aktā ietverti vienkāršoti klasifikācijas kritēriji, mazāk ierobežojošas iepakojuma konstrukcijas un testēšanas prasības, un grozītas prasības etiķetēm un marķējumam.

Bīstamos atkritumus nevis klasificē saskaņā ar ADR, bet iekļauj dažādās atkritumu grupās. Katrā atkritumu grupā ietilpst vielas, kuras saskaņā ar ADR drīkst iepakot kopā (jauktā iepakošana).

Katrs iepakojums ir jāmarķē ar attiecīgu atkritumu grupas kodu, nevis ANO numuru.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Šos noteikumus var izmantot tikai bīstamu atkritumu pārvadājumiem no publiskiem atkritumu pārstrādes objektiem uz bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtām.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–2

Temats: Kravas nosūtītāja nosaukums un adrese pārvadājuma dokumentā.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Vispārīgā informācija, kas jāiekļauj pārvadājuma dokumentā.

Valsts tiesību akta saturs: Valsts tiesību aktā noteikts, ka kravas nosūtītāja vārds un adrese nav jānorāda, ja kā piegādes sistēmas daļa tiek vesti atpakaļ tukši, neiztīrīti iepakojumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Tukšos, neiztīrītos iepakojumos, ko ved atpakaļ, parasti vēl arvien ir mazi bīstamās kravas daudzumi.

Šo atkāpi nozarē galvenokārt lieto, vedot atpakaļ tukšas, neiztīrītas gāzes tvertnes apmaiņā pret pilnām.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–3

Temats: Bīstamu kravu pārvadājumi ražošanas vietas(-u) tiešā tuvumā, tostarp pārvadājumi pa koplietošanas ceļiem no vienas ražošanas vietas daļas uz citu.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības bīstamo kravu pārvadājumiem pa koplietošanas ceļiem.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājumi ražošanas vietas(-u) tiešā tuvumā, tostarp pārvadājumi pa koplietošanas ceļiem no vienas ražošanas vietas daļas uz citu. Atkāpe attiecas uz iepakojumu etiķetēm un marķējumu, pārvadājuma dokumentiem, autovadītāja apliecību un apstiprinājuma sertifikātu saskaņā ar 9.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Vairākos gadījumos bīstamās kravas pārved uz telpām, kas atrodas koplietošanas ceļa otrā pusē. Šāda veida pārvadājumi nav bīstamu kravu pārvadājumi pa privātu ceļu, un tādējādi tie jāsaista ar attiecīgajām prasībām. Salīdzināt arī ar Direktīvas 96/49/EK 6. panta 14. punktu.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–4

Temats: Iestāžu aizturēto bīstamo kravu pārvadājumi.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības bīstamo kravu autopārvadājumiem.

Valsts tiesību akta saturs: Atkāpes no noteikumiem var pieļaut, ja to pamatā ir iemesli, kas saistīti ar darba aizsardzību, izkraušanas riskiem, pierādījumu sniegšanu utt.

Atkāpes no noteikumiem pieļauj tikai tad, ja normālos pārvadāšanas apstākļos tiek nodrošināts pietiekams drošības līmenis.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Šīs atkāpes var piemērot vienīgi iestādes, kas aizturējušas bīstamās kravas.

Šī atkāpe ir paredzēta vietējiem pārvadājumiem, piemēram, tādu policijas aizturētu kravu kā sprāgstvielu vai zagtas mantas pārvadājumiem. Problēma, kas saistīta ar šā veida kravām, ir tāda, ka tās ir ļoti grūti klasificēt. Turklāt krava bieži vien nav iepakota, marķēta vai etiķetēta atbilstīgi ADR prasībām. Policija katru gadu veic vairākus simtus šādu pārvadājumu. Kontrabandas alkohols jāpārved no vietas, kur tas aizturēts, uz pierādījumu uzglabāšanas telpām un pēc tam uz iznīcināšanas vietu, pie tam divas pēdējās vietas var atrasties diezgan tālu viena no otras. Pieļautās atkāpes: a) katram iepakojumam nav vajadzīga etiķete; un b) nav jāizmanto apstiprināts iepakojums. Tomēr uz katra paliktņa, uz kura ir šādi iepakojumi, jābūt pareizam marķējumam. Jāievēro visas pārējās prasības. Katru gadu notiek aptuveni 20 šādi pārvadājumi.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–5

Temats: Bīstamu kravu pārvadājumi ostās un to tiešā tuvumā.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Transporta vienībai vajadzīgie dokumenti; katra transporta vienība, kas pārvadā bīstamās kravas, jāaprīko ar īpašu aprīkojumu; autotransporta līdzekļa apstiprinājums.

Valsts tiesību akta saturs:

Transporta vienībā nav jābūt dokumentiem (izņemot autovadītāja apliecību).

Transporta vienība nav jāaprīko ar 8.1.5. punktā norādīto aprīkojumu.

Traktoriem nav vajadzīga apstiprinājuma apliecība.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Salīdzināt ar Direktīvas 96/49/EK 6. panta 14. punktu.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–6

Temats: Inspektoru ADR apmācības apliecība.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.2.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Autotransporta līdzekļu vadītājiem jāapmeklē apmācība.

Valsts tiesību akta saturs: Inspektoriem, kas veic autotransporta līdzekļa ikgadējo tehnisko apskati, nav jāapmeklē 8.2. punktā minētā apmācība, tiem nav vajadzīga arī ADR apmācības apliecība.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Dažos gadījumos, kad autotransporta līdzekļiem veic tehnisko apskati, tajos var būt bīstamas kravas, piemēram, neiztīrītas, tukšas cisternas.

Prasības, kas ietvertas 1.3. un 8.2.3. punktā, joprojām turpina piemērot.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–7

Temats: ANO 1202, 1203 un 1223 vietējā piegāde ar autocisternām.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Tukšu, neiztīrītu cisternu un cisternkonteineru apraksts atbilst 5.4.1.1.6. punktam. Citos dokumentos var ierakstīt vairāku kravas saņēmēju nosaukumu un adresi.

Valsts tiesību akta saturs: Tukšām, neiztīrītām cisternām vai cisternkonteineriem apraksts pārvadājuma dokumentā atbilstīgi 5.4.1.1.6. punktam nav vajadzīgs, ja iekraušanas plānā ierakstītais vielas daudzums ir “0”. Autotransporta līdzeklī esošajos dokumentos nav jābūt kravas saņēmēju nosaukumam un adresei.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–9

Temats: Vietējie pārvadājumi, kas saistīti ar vietām, kur notiek lauksaimnieciska darbība vai būvniecība.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4., 6.8. un 9.1.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājuma dokuments; cisternu konstrukcija; apstiprinājuma sertifikāts.

Valsts tiesību akta saturs: Vietējiem pārvadājumiem, kas saistīti ar vietām, kur notiek lauksaimnieciska darbība vai būvniecība, nav jāatbilst dažiem noteikumiem:

a)

nav vajadzīga bīstamo kravu deklarācija;

b)

joprojām var izmantot tādas vecākas cisternas/konteinerus, kuru uzbūve neatbilst 6.8., bet atbilst vecākiem valsts tiesību aktiem, un kuri ir piestiprināti pie strādnieku vagoniņiem;

c)

vecākas tvertnes, kas neatbilst 6.7. vai 6.8. prasībām un ko paredzēts izmantot vielu ANO 1268, 1999, 3256 un 3257 pārvadājumiem, un kam ir ceļa virsmas pārklājuma veidošanas iekārta vai tādas nav, joprojām var izmantot vietējiem pārvadājumiem un tiešā tuvumā vietām, kur notiek ceļa darbi;

d)

nav vajadzīgs apstiprinājuma sertifikāts strādnieku vagoniņiem un autocisternām, kam ir ceļa virsmas pārklājuma veidošanas iekārta vai tādas nav.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Strādnieku vagoniņš ir sava veida dzīvojamā piekabe strādniekiem, tajā ir strādnieku istaba, un tam ir pierīkota neapstiprināta cisterna/konteiners dīzeļdegvielai, ko izmanto mežsaimniecības traktoru darbināšanai.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–10

Temats: Sprāgstvielu pārvadājumi cisternās.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 4.1.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Sprāgstvielas drīkst iepakot vienīgi saskaņā ar 4.1.4.

Valsts tiesību akta saturs: Valsts kompetentā iestāde apstiprinās autotransporta līdzekļus, kas paredzēti sprāgstvielu pārvadājumiem cisternās. Pārvadājumi cisternās ir atļauti tikai attiecībā uz tām sprāgstvielām, kas uzskaitītas noteikumā, vai ar īpašu kompetentas iestādes atļauju.

Autotransporta līdzekļiem, kuros iekrautas sprāgstvielas cisternās, jābūt marķētiem un etiķetētiem saskaņā ar 5.3.2.1.1., 5.3.1.1.2. un 5.3.1.4.. Transporta vienībā bīstamā krava drīkst būt tikai vienā autotransporta līdzeklī.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Piezīmes: Šos noteikumus piemēro tikai valsts iekšējiem pārvadājumiem un tad, ja pārvadājumu operācija ir lielākoties vietēja. Šie noteikumi bija spēkā pirms Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai.

Tikai divas uzņēmējsabiedrības veic sprāgstvielu pārvadājumus ar autocisternām. Tuvākajā nākotnē paredzama pāreja uz emulsijām.

Iepriekšējā atkāpe Nr. 84.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–11

Temats: Autovadītāja apliecība.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības attiecībā uz autotransporta līdzekļa apkalpes apmācību.

Valsts tiesību akta saturs: Autovadītāju apmācība nav atļauta ne ar vienu no 8.2.1.1. punktā norādītajiem autotransporta līdzekļiem.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Piezīmes: Vietējie pārvadājumi.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–12

Temats: ANO 0335 uguņošanas ierīču pārvadāšana.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: B pielikums, 7.2.4., V2 (1).

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par EX/II un EX/III autotransporta līdzekļu izmantošanu.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājot ANO 0335 uguņošanas ierīces, 7.2.4. nodaļas īpašais noteikums V2 (1) jāpiemēro tikai attiecībā uz tīro, sprādzienbīstamo saturu, kas lielāks nekā 3 000 kg (4 000 kg, ja izmanto piekabi), ja uguņošanas ierīcēm ir piešķirts ANO 0335 saskaņā ar uguņošanas ierīču standarta klasifikācijas tabulu ANO ieteikumu par bīstamo kravu pārvadāšanu četrpadsmitā, pārskatītā izdevuma 2.1.3.5.5. punktā.

To piešķir pēc vienošanās ar kompetento iestādi. Piešķiršanas apliecinājumu pārvadā transporta vienībā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Piezīmes: Uguņošanas ierīču pārvadāšana ir ierobežota laika ziņā divos īsos laika posmos gadā, t.i., gadumijā un aprīļa beigās/maija sākumā. Pārvadāšanu no kravas nosūtītāja līdz noliktavai bez liekiem sarežģījumiem var veikt, izmantojot pašreizējo atbilstīgi EX apstiprināto autotransporta līdzekļu parku. Tomēr uguņošanas ierīču piegāde no noliktavām uz pārdošanas vietām un pārpalikuma nogādāšana atpakaļ noliktavās ir apgrūtināta, jo nav pietiekami daudz atbilstīgi EX apstiprinātu autotransporta līdzekļu. Pārvadātāji nav ieinteresēti ieguldīt šādu apstiprinājumu iegūšanā, jo izmaksas nevar atgūt. Tas apdraud uguņošanas ierīču kravu nosūtītāju pastāvēšanu, jo tiem nav iespēju nogādāt savu produkciju tirgū.

Piemērojot šo atkāpi, uguņošanas ierīču klasificēšanu veic, pamatojoties uz standarta sarakstu ANO ieteikumos, lai būtu pieejama pēc iespējas atjaunināta klasifikācija.

Līdzīga atkāpe attiecināta uz ANO 0336 uguņošanas ierīcēm, un tā iekļauta ADR 2005. gada redakcijas 651. īpašā noteikuma 3.3.1.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

UK Apvienotā Karaliste

RO–bi–UK–1

Temats: Koplietošanas ceļu šķērsošana ar autotransporta līdzekļiem, kas pārvadā bīstamās kravas (N8).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības bīstamo kravu pārvadājumiem pa koplietošanas ceļiem.

Valsts tiesību akta saturs: Noteikumi par bīstamajām kravām netiek piemēroti pārvadājumiem no vienām privātām telpām uz citām, ko šķir ceļš. Attiecībā uz 7. klasi šo atkāpi nepiemēro Noteikumu par radioaktīviem materiāliem (pārvadājumi ar autotransportu) 2002. gada redakcijā paredzētajiem noteikumiem.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Piezīmes: Šāda situācija, bez šaubām, var rasties, ja kravas pārved no vienām privātām telpām uz citām, kas atrodas katra savā ceļa pusē. Tas nav bīstamo kravu pārvadājums pa koplietošanas ceļu termina parastajā nozīmē, un šādā gadījumā nav jāpiemēro noteikumi par bīstamajām kravām.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–UK–2

Temats: Atkāpe attiecībā uz aizliegumu autovadītājam vai autovadītāja palīgam atvērt bīstamo kravu iepakojumus vietējā piegādes ķēdē no vietējās piegādes noliktavas mazumtirgotājam vai tiešajam lietotājam un no mazumtirgotāja tiešajam lietotājam (izņemot 7. klasi) (N11).

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 8.3.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Aizliegums autovadītājam vai autovadītāja palīgam atvērt bīstamo kravu iepakojumus.

Valsts tiesību akta saturs: Aizliegumu atvērt iepakojumus mīkstina ar noteikumu: “Ja vien par autotransporta līdzekli atbildīgais uzņēmējs nav to atļāvis”.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Piezīmes: Uztverot pielikumā ietverto aizliegumu burtiski, var rasties nopietnas problēmas piegādē mazumtirdzniecībai.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RO–bi–UK–3

Temats: Alternatīvi pārvadāšanas noteikumi koka mucām, kurās ir III iepakojuma grupas ANO 3065.

Atsauce uz šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļu: 1.4., 4.1., 5.2. un 5.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakošanas un marķēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Atļauj pārvadāt alkoholiskos dzērienus, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 24 %, bet ne lielāka kā 70 % (III iepakojuma grupa), koka mucās, kas nav apstiprinātas atbilstīgi ANO, bez bīstamības zīmēm, ja tiek ievērotas stingrākas prasības attiecībā uz iekraušanu un autotransporta līdzekli.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Piezīmes: Tas ir produkts ar augstu vērtību, kas apliekams ar valdības akcīzes nodokli un kas jāpārvadā starp spirta rūpnīcu un muitas noliktavu droši noslēgtos autotransporta līdzekļos ar valdības nodokļa plombām. Iepakošanas un marķēšanas prasību mazināšanu ņem vērā papildu noteikumos, lai garantētu drošumu.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.


II PIELIKUMS

DZELZCEĻA PĀRVADĀJUMI

II.1.   RID

RID pielikums, kas ir COTIF C papildinājums, ko piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

II.2.   Papildu pārejas noteikumi

1.

Dalībvalstis var saglabāt spēkā atkāpes, kas pieņemtas, pamatojoties uz Direktīvas 96/49/EK 4. pantu, līdz 2010. gada 31. decembrim vai līdz II pielikuma II.1. iedaļas grozījumiem, lai atspoguļotu šajā pantā minētos ANO ieteikumus par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja šos grozījumus veic agrāk.

2.

Dalībvalsts var atļaut savā teritorijā izmantot vagonus un cisternvagonus, kas paredzēti sliežu ceļu platumam 1 520/1 524 mm, kas būvēti līdz 2005. gada 1. jūlijam un kas neatbilst šīs direktīvas prasībām, bet ir būvēti saskaņā ar SMGS II pielikumu vai attiecīgās valsts noteikumiem, kuri bija spēkā 2005. gada 30. jūnijā, ja šos vagonus uztur vajadzīgajā drošuma līmenī.

3.

Dalībvalsts var atļaut savā teritorijā izmantot cisternas un vagonus, kas būvēti līdz 1997. gada 1. janvārim un kas neatbilst šīs direktīvas prasībām, bet ir būvēti saskaņā ar attiecīgās valsts prasībām, kuras bija spēkā 1996. gada 31. decembrī, ja šādas cisternas un vagonus uztur vajadzīgajā drošuma līmenī.

Cisternas un vagonus, kas būvēti 1997. gada 1. janvārī vai vēlāk un kas neatbilst šīs direktīvas prasībām, bet ir būvēti saskaņā ar Direktīvas 96/49/EK prasībām, kuras bija spēkā to būvēšanas dienā, var turpināt izmantot, lai veiktu pārvadājumus valsts teritorijā.

4.

Dalībvalsts savā teritorijā, kur vides temperatūra regulāri ir zemāka par – 20 °C, var noteikt stingrākus pieļaujamās temperatūras standartus attiecībā uz materiāliem, ko izmanto plastmasas iepakojumam, cisternām un to aprīkojumam, kuru paredzēts izmantot bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem valsts teritorijā, līdz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļā tiks iekļauti noteikumi par konkrētu klimatisko zonu attiecīgām standarta temperatūrām.

5.

Dalībvalsts savā teritorijā var saglabāt spēkā citus valsts noteikumus nekā šajā direktīvā noteiktie attiecībā uz standarta temperatūru sašķidrināto gāzu vai sašķidrināto gāzu maisījumu pārvadājumiem, līdz noteikumi par konkrētu klimatisko zonu attiecīgām standarta temperatūrām tiks iekļauti Eiropas standartos un uz tiem tiks dota norāde šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļā.

6.

Dalībvalsts attiecībā uz pārvadājumiem, ko veic ar tās teritorijā reģistrētiem vagoniem, var saglabāt valsts tiesību aktu noteikumus, kas bija spēkā 1996. gada 31. decembrī, attiecībā uz ārkārtas rīcības koda vai avārijas kartiņas attēlošanu vai novietošanu šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļā noteiktā bīstamības identifikācijas numura vietā.

7.

Pārvadājumiem caur Lamanša tuneli Francija un Apvienotā Karaliste var paredzēt stingrākus noteikumus nekā šajā direktīvā izklāstītie.

8.

Dalībvalsts var saglabāt un izstrādāt noteikumus par bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem savā teritorijā no un uz OSJD Līgumslēdzējām pusēm. Attiecīgā dalībvalsts ar piemērotiem pasākumiem un saistībām garantē to, ka tiek uzturēts drošuma līmenis, kas līdzvērtīgs II pielikuma II.1. iedaļā prasībās noteiktajam.

Par šādiem noteikumiem paziņos Komisijai, kas attiecīgi informēs pārējās dalībvalstis.

Komisija desmit gados pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā novērtēs šajā punktā paredzēto noteikumu ietekmi. Komisija, sniedzot ziņojumu, vajadzības gadījumā iesniegs attiecīgus priekšlikumus.

9.

Dalībvalstis var saglabāt tādus valsts ierobežojumus dioksīnus un furānus saturošu vielu pārvadājumiem, kādi piemērojami 1996. gada 31. decembrī.

II.3.   Valstu atkāpes

Dalībvalstīm atļautās atkāpes bīstamo kravu pārvadājumiem to teritorijā, pamatojoties uz šīs direktīvas 6. panta 2. punktu.

Atkāpju numerācija: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = dzelzceļš

a/bi/bii = 6. panta 2. punkta a)/bi/bii

MS = dalībvalsts abreviatūra

nn = kārtas numurs

Pamatojums – šīs direktīvas 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts

DE Vācija

RA–a–DE–2

Temats: Jauktās iepakošanas atļauja.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 4.1.10.4. MP2.

Direktīvas pielikuma saturs: Jauktās iepakošanas aizliegums.

Valsts tiesību akta saturs: 1.4.S, 2., 3. un 6.1. klase; jauktās iepakošanas atļauja 1.4.S klases priekšmetiem (mazu ieroču patronas), aerosoliem (2. klase) un 3. un 6.1. klases tīrīšanas un apstrādes materiāliem (uzskaitītie ANO numuri), lai pārdotu komplektos jauktā iepakojumā II iepakojumu grupā un mazos daudzumos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: Saraksts Nr. 30.*, 30.a, 30.b, 30.c, 30.d, 30.e, 30.f, 30.g.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

FR Francija

RA–a–FR–1

Temats: Reģistrētas bagāžas pārvadāšana pasažieru vilcienos.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 7.7.

Direktīvas pielikuma saturs: RID materiālus un priekšmetus nav atļauts pārvadāt kā bagāžu.

Valsts tiesību akta saturs: RID materiālus un priekšmetus, kurus atļauts pārvadāt kā ekspressūtījumus, drīkst pārvadāt kā bagāžu pasažieru vilcienos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 18.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–a–FR–2

Temats: Bīstamu materiālu pakas, kuras vilcienos pārvadā pasažieri.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 7.7.

Direktīvas pielikuma saturs: RID materiālus un priekšmetus nav atļauts pārvadāt kā rokas bagāžu.

Valsts tiesību akta saturs: Bīstamus materiālus, kas paredzēti pasažieriem personīgai vai profesionālai lietošanai, atļauts pārvadāt pakās kā rokas bagāžu, ja ievēroti daži nosacījumi: piemēro tikai tos noteikumus, kas attiecas uz paku iepakojumu, marķējumu un etiķetēm un kas noteikti 4.1., 5.2. un 3.4. punktā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 19.

Piezīmes: Pārnēsājamas gāzes tvertnes atļautas pacientiem ar elpošanas traucējumiem tādā daudzumā, kas vajadzīgs vienam braucienam.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–a–FR–3

Temats: Pārvadājumi dzelzceļa pārvadātāja vajadzībām.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Kravas pavadzīmē jānorāda informācija par bīstamajiem materiāliem.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājumiem dzelzceļa pārvadātāja vajadzībām daudzumos, kas nepārsniedz 1.1.3.6. punktā noteiktās robežas, nepiemēro kravas deklarēšanas prasību.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–a–FR–4

Temats: Dažu pasta vagonu atbrīvojums no marķēšanas prasībām.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 5.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība piestiprināt bīstamības zīmes pie vagonu sienām.

Valsts tiesību akta saturs: Jāmarķē tikai tie pasta vagoni, kuros pārvadā vairāk nekā 3 tonnas vienas klases materiāla (izņemot 1., 6.2. vai 7. klasi).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–a–FR–5

Temats: Atbrīvojums no marķēšanas prasībām vagoniem, kuros pārvadā mazus konteinerus.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 5.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība piestiprināt bīstamības zīmes pie vagonu sienām.

Valsts tiesību akta saturs: Ja uz mazajiem konteineriem piestiprinātās bīstamības zīmes ir skaidri redzamas, vagoni nav jāmarķē.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.2.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–a–FR–6

Temats: Atbrīvojums no marķēšanas prasībām vagoniem, kuros pārvadā ar pakām piekrautus autotransporta līdzekļus.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 5.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība piestiprināt bīstamības zīmes pie vagonu sienām.

Valsts tiesību akta saturs: Ja autotransporta līdzekļi ir marķēti atbilstoši tajos iekrautajām pakām, vagoni nav jāmarķē.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.3.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

SE Zviedrija

RA–a–SE–1

Temats: Dzelzceļa vagoni, kuros bīstamās kravas pārvadā kā ekspressūtījumus, nav jāmarķē ar bīstamības zīmēm.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 5.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Dzelzceļa vagoni, kuros pārvadā bīstamās kravas, jāmarķē ar bīstamības zīmēm.

Valsts tiesību akta saturs: Dzelzceļa vagoni, kuros bīstamās kravas pārvadā kā ekspressūtījumus, nav jāmarķē ar bīstamības zīmēm.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: RID noteikti daudzuma ierobežojumi kravām, ko pārvadā kā ekspressūtījumus. Tādēļ šis jautājums attiecas uz nelieliem daudzumiem.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

UK Apvienotā Karaliste

RA–a–UK–1

Temats: Dažu tādu priekšmetu pārvadājumi, kuri rada mazu radioaktīvu apdraudējumu, piemēram, pulksteņi, rokas pulksteņi, dūmu detektori, kompasa ciparnīcas.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: Lielākā daļa RID prasību.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības par 7. klases materiālu pārvadājumiem.

Valsts tiesību akta saturs: Pilnīgs atbrīvojums no valsts tiesību aktu noteikumiem dažiem komercražojumiem, kuros ir ierobežots daudzums radioaktīva materiāla.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Piezīmes: Šī atkāpe ir īstermiņa pasākums, kas vairs nebūs vajadzīgs, kad līdzīgi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) noteikumu grozījumi būs iestrādāti RID.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–a–UK–2

Temats: Ierobežojumu mazināšana attiecībā uz jaukta sastāva sprāgstvielu kravu pārvadājumiem un sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām bīstamajām kravām vagonos, autotransporta līdzekļos un konteineros (N4/5/6).

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 7.5.2.1. un 7.5.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Ierobežojumi dažu veidu jaukta sastāva kravām.

Valsts tiesību akta saturs: Valsts tiesību akti ir mazāk ierobežojoši attiecībā uz jaukta sastāva sprāgstvielu kravām, ja šādu kravu pārvadājumus var veikt bez riska.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Piezīmes: Apvienotā Karaliste vēlas atļaut dažas atkāpes noteikumos par sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām sprāgstvielām un sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām bīstamajām kravām. Visām atkāpēm būs noteikts vienas vai vairāku kravas sastāvdaļu daudzuma ierobežojums, un tās atļaus tikai tad, ja “veikti visi praktiski iespējamie pasākumi, lai novērstu to, ka sprāgstvielas nonāk saskarē ar jebkurām šādām kravām vai citādi tās apdraud, vai pašas tiek apdraudētas”.

Atkāpju piemēri, kuras Apvienotā Karaliste varētu atļaut

1.

Sprāgstvielas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 vai 0361, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī ar bīstamajām kravām, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 1942. Pārvadāšanai atļauto ANO 1942 daudzumu ierobežo, uzskatot to par 1.1.D sprāgstvielu.

2.

Sprāgstvielas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 vai 0453, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī kopā ar 2. transporta kategorijas bīstamajām kravām (izņemot uzliesmojošas gāzes, infekciozas vielas un toksiskas vielas) vai 3. transporta kategorijas bīstamajām kravām, vai jebkādu šo kravu kombināciju, ja kopējā 2. transporta kategorijas bīstamo kravu kopējā masa vai tilpums nepārsniedz 500 kg vai litrus un šādu sprāgstvielu kopējais tīrais svars nepārsniedz 500 kg.

3.

Sprāgstvielas, kas ietilpst 1.4.G kategorijā, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī ar 2. transporta kategorijas viegli uzliesmojošiem šķidrumiem un gāzēm vai 3. transporta kategorijas neuzliesmojošām, netoksiskām gāzēm, vai jebkādu šo vielu kombināciju, ja, saskaitot kopā, bīstamo kravu kopējā masa vai tilpums nepārsniedz 200 kg vai litrus un sprāgstvielu kopējais tīrais svars nepārsniedz 20 kg.

4.

Sprāgstošus priekšmetus, kuriem piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0106, 0107 vai 0257, drīkst pārvadāt kopā ar D, E vai F savietojamības grupas sprāgstošiem priekšmetiem, kuru sastāvdaļas tie ir. Kopējais sprāgstvielu daudzums ar ANO numuru 0106, 0107 vai 0257 nepārsniedz 20 kg.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–a–UK–3

Temats: Atļaut 1.1.3.1. punkta tabulā norādītajām 1. klases 1. un 2. kategorijas kravām dažādus “maksimālos kopējos daudzumus uz vienu transporta vienību”.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 1.1.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Atbrīvojumi, kas saistīti ar pārvadājuma raksturīgajām īpatnībām.

Valsts tiesību akta saturs: Izklāstīti noteikumi par atbrīvojumiem ierobežota daudzuma un jaukta sastāva sprāgstvielu kravām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Piezīmes: Atļaut dažādus ierobežojumus maziem daudzumiem un dažādus jaukta sastāva kravu reizināšanas koeficientus 1. klases kravām, proti, “50” 1. kategorijai un “500” 2. kategorijai. Jaukta sastāva kravu aprēķināšanas vajadzībām reizināšanas koeficients “20” ir 1. transporta kategorijai un “2” – 2. transporta kategorijai.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–a–UK–4

Temats: RA–a–FR–6 pieņemšana.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 5.3.1.3.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasību mazināšana attiecībā uz apzīmēšanu ar transporta bīstamības zīmi, veicot kombinētos autotransporta pārvadājumus pa dzelzceļu.

Valsts tiesību akta saturs: Prasību apzīmēt ar transporta bīstamības zīmi nepiemēro, ja transporta bīstamības zīmes uz autotransporta līdzekļiem ir skaidri redzamas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Piezīmes: Šāds valsts noteikums Apvienotajā Karalistē ir bijis vienmēr.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

Pamatojums – šīs direktīvas 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts

DE Vācija

RA–bi–DE–1

Temats: 9. klases PCB piesārņojošo vielu pārvadājumi bez taras.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 7.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājumi bez taras.

Valsts tiesību akta saturs: Atļauja veikt pārvadājumus bez taras autotransporta līdzekļu maināmajās kravas kastēs vai konteineros, kas ir hermētiski noslēgti, lai būtu šķidrumu vai putekļu necaurlaidīgi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: 11. atkāpe ir spēkā līdz 31.12.2004.; no 2005. gada tie paši noteikumi ADR un RID.

Skatīt arī daudzpusējo nolīgumu M137.

Saraksts Nr. 4*.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

RA–bi–DE–2

Temats: Iepakotu bīstamo atkritumu pārvadājumi.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 1. līdz 5.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, iepakojums un marķēšana.

Valsts tiesību akta saturs: 2. līdz 6.1., 8. un 9. klase; bīstamo atkritumu jauktais iepakojums un pārvadāšana iepakojumos un vidējas kravnesības konteineros (IBC); atkritumiem jābūt iepakotiem iekšējos iepakojumos (kā tie savākti) un sadalītiem īpašās atkritumu grupās (izvairīšanās no bīstamām reakcijām vienas atkritumu grupas ietvaros); īpašu rakstisku instrukciju izmantošana attiecībā uz atkritumu grupām un izmantošana par pavadzīmēm; sadzīves un laboratoriju atkritumu savākšana utt.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350).

Piezīmes: Saraksts Nr. 6*.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.

SE Zviedrija

RA–bi–SE–1

Temats: Bīstamo atkritumu pārvadājumi uz bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtām.

Atsauce uz šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļu: 2., 5.2. un 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, marķējums un etiķetes, un iepakojuma konstrukcijas un testēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Tiesību aktā ietverti vienkāršoti klasifikācijas kritēriji, mazāk ierobežojošas iepakojuma konstrukcijas un testēšanas prasības un grozītas prasības etiķetēm un marķējumam. Tā vietā, lai bīstamos atkritumus klasificētu saskaņā ar RID, tos iedala dažādās atkritumu grupās. Katrā atkritumu grupā ietilpst vielas, kuras saskaņā ar RID drīkst iepakot kopā (jauktā iepakošana). Katrs iepakojums ir jāmarķē ar attiecīgu atkritumu grupas kodu, nevis ar ANO numuru.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Šos noteikumus var izmantot tikai bīstamu atkritumu pārvadājumiem no publiskiem atkritumu pārstrādes objektiem uz bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtām.

Zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā.


III PIELIKUMS

PĀRVADĀJUMI PA IEKŠĒJIEM ŪDENSCEĻIEM

III.1.   ADN

ADN pievienotie noteikumi, ko piemēro no 2009. gada 1. jūlija, kā arī ADN 3. panta f) punkts, 3. panta h) punkts, 8. panta 1. punkts un 8. panta 3. punkts, saprotot, ka vārdus “Līgumslēdzēja puse” vajadzības gadījumā aizstāj ar vārdu “dalībvalsts”.

III.2.   Papildu pārejas noteikumi

1.

Dalībvalstis var saglabāt tādus valsts ierobežojumus dioksīnus un furānus saturošu vielu pārvadājumiem, kādi piemērojami 2009. gada 30. jūnijā.

2.

Saskaņā ar III pielikuma III.1. (8.1.) iedaļas – apliecības, kas atbilstīgi 7. panta 2. punktam izsniegtas pirms pārejas perioda vai tā laikā, ir derīgas līdz 2016. gada 30. jūnijam, ja vien apliecībā nav norādīts īsāks derīguma termiņš.

III.3.   Valstu atkāpes