20.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/53


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/30/EK

(2008. gada 11. marts),

ar kuru Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 44. panta 2. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/43/EK (3) ir paredzēts, ka noteikti pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(2)

Lēmumu 1999/468/EK grozīja ar Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru ieviesa regulatīvo kontroles procedūru, kas izmantojama, pieņemot vispārīgus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, inter alia, svītrojot dažus no šiem elementiem vai papildinot aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

(3)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Deklarāciju par (5) Lēmumu 2006/512/EK, lai regulatīvo kontroles procedūru piemērotu tiem jau spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas ir pieņemti saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, šie tiesību akti ir jāpielāgo saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām.

(4)

Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt nepieciešamos pasākumus Direktīvas 2006/43/EK īstenošanai, jo īpaši lai nodrošinātu revīzijas funkciju un vienotu prasību piemērošanu attiecībā uz profesionālo ētiku, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, neatkarību un objektivitāti, to tēmu saraksta pieņemšanu, kas ir jāiekļauj revidentu teorētisko zināšanu pārbaudē, starptautisku revīzijas standartu pieņemšanu, vienotu standartu noteikšanu revīzijas ziņojumiem par gada un konsolidētajiem pārskatiem un izņēmuma gadījumu noteikšanu dokumentu nosūtīšanai uz trešām valstīm. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Direktīvas 2006/43/EK elementus, inter alia, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(5)

Direktīvā 2006/43/EK ir paredzēts laika ierobežojums attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām. Deklarācijā par Lēmumu 2006/512/EK Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paziņoja, ka Lēmumā 2006/512/EK ir piedāvāts pietiekams un uz visām jomām attiecināms risinājums Eiropas Parlamenta vēlmei kontrolēt koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu īstenošanu un ka tādēļ ieviešanas pilnvaras Komisijai jāpiešķir bez laika ierobežojuma. Eiropas Parlaments un Padome turklāt paziņoja, ka tie nodrošinās, ka pēc iespējas ātrāk tiek pieņemti priekšlikumi, kuru mērķis ir atcelt noteikumus tiesību aktos, kas paredz laika ierobežojumu attiecībā uz ieviešanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai. Pēc regulatīvās kontroles procedūras ieviešanas būtu jāsvītro noteikumi, ar kuriem nosaka minēto ierobežojumu Direktīvā 2006/43/EK.

(6)

Komisijai būtu regulāri jāizvērtē, kā darbojas noteikumi par tai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām, lai Eiropas Parlaments un Padome varētu noteikt, vai šo pilnvaru apjoms un Komisijai piemērotās procedūras prasības ir atbilstīgas un nodrošina efektīvu un demokrātisku pārskatatbildību.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2006/43/EK.

(8)

Tā kā grozījumi, ko Direktīvā 2006/43/EK izdara ar šo direktīvu, ir tehniski un attiecas vienīgi uz komitejas procedūrām, dalībvalstīm tie nav jātransponē. Tādēļ nav nepieciešams pieņemt attiecīgus noteikumus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi

Ar šo Direktīvu 2006/43/EK groza šādi.

1)

Direktīvas 8. panta 3. punktu groza šādi:

a)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto procedūru”;

b)

pievieno šādu teikumu:

“Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

2)

Direktīvas 21. panta 2. punktu groza šādi:

a)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto procedūru”;

b)

pievieno šādu teikumu:

“Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

3)

Direktīvas 22. panta 4. punktu groza šādi:

a)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto procedūru”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Šā punkta pirmajā daļā minētos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

4)

Direktīvas 26. pantu groza šādi:

a)

1. punktā vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto procedūru” aizstāj ar vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru”;

b)

2. punktu groza šādi:

i)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto procedūru”;

ii)

pievieno šādu daļu:

“Šā punkta pirmajā daļā minētos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

5)

Direktīvas 28. panta 2. punktu groza šādi:

a)

svītro vārdkopu “saskaņā ar šīs direktīvas 48. panta 2. punktā minēto procedūru”;

b)

pievieno šādu teikumu:

“Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

6)

Direktīvas 29. panta 2. punktu groza šādi:

a)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto procedūru”;

b)

pievieno šādu teikumu:

“Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

7)

Direktīvas 36. panta 7. punktu groza šādi:

a)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto procedūru”;

b)

pievieno šādu teikumu:

“Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

8)

Direktīvas 45. panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.   Lai nodrošinātu 5. punkta d) apakšpunkta vienotu piemērošanu, tajā minēto līdzvērtību novērtē Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, un Komisija par to lemj saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Kamēr Komisija nav pieņēmusi šādu lēmumu, dalībvalstis var novērtēt šā panta 5. punkta d) apakšpunktā minēto līdzvērtību.

Šajā sakarā Komisija var pieņemt pasākumus, lai saskaņā ar 22., 24., 25. un 26. pantā paredzētajām prasībām noteiktu vispārējus līdzvērtības kritērijus, kurus piemēro visām trešām valstīm un kurus dalībvalstis izmanto, izvērtējot līdzvērtību valsts līmenī. Kritēriji nedrīkst pārsniegt 22., 24., 25. un 26. pantā paredzētās prasības. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

9)

Direktīvas 46. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Lai nodrošinātu 1. punkta vienotu piemērošanu, tajā minēto līdzvērtību novērtē Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, un Komisija par to lemj saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Kamēr Komisija nav pieņēmusi šādu lēmumu, dalībvalstis var novērtēt šā panta 1. punktā minēto līdzvērtību vai paļauties uz citu dalībvalstu vērtējumiem. Ja Komisija nolemj, ka 1. punktā minētā līdzvērtības prasība nav ievērota, tā var atļaut attiecīgajiem revidentiem un revīzijas struktūrām atbilstošā pārejas periodā turpināt revīziju saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts prasībām.

Šajā sakarā Komisija var pieņemt pasākumus, lai saskaņā ar 29., 30. un 32. pantā paredzētajām prasībām noteiktu vispārējus līdzvērtības kritērijus, kurus piemēro visām trešām valstīm un kurus dalībvalstis izmanto, novērtējot līdzvērtību valsts līmenī. Kritēriji nedrīkst pārsniegt 29., 30. un 32. pantā paredzētās prasības. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

10)

Direktīvas 47. pantu groza šādi:

a)

3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Lai nodrošinātu 1. punkta c) apakšpunkta vienotu piemērošanu, tajā minēto līdzvērtību novērtē Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, un Komisija par to lemj saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Komisijas lēmumam.

Šā līdzvērtības novērtējuma pamatā ir 36. panta prasības vai arī pēc būtības līdzvērtīgi darbības rezultāti. Jebkurus šajā sakarā veicamos pasākumus, kuri ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, un kuru mērķis ir atvieglināt sadarbību starp kompetentajām iestādēm, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

b)

5. punktu groza šādi:

i)

svītro vārdkopu “saskaņā ar 48. panta 2. punktā minēto procedūru”;

ii)

pievieno šādu teikumu:

“Šo pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 2.a punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

11)

Direktīvas 48. pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu punktu:

“2.a   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

3. un 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Komisija līdz 2010. gada 31. decembrim un pēc tam vismaz reizi trīs gados pārskata noteikumus par tai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām un sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par pilnvaru darbību. Jo īpaši ziņojumā izskata nepieciešamību Komisijai ierosināt šīs direktīvas grozījumus, lai nodrošinātu Komisijai piešķirto īstenošanas pilnvaru pienācīgu darbības jomu. Atzinumam par to, vai grozījums ir nepieciešams vai nav nepieciešams, pievieno sīki izklāstītu pārskatu par iemesliem. Ja vajadzīgs, ziņojumam pievieno likumdošanas priekšlikumu, lai grozītu noteikumus, ar ko Komisijai piešķir īstenošanas pilnvaras.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2008. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 161, 13.7.2007., 45. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 3. marta Lēmums.

(3)  OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(5)  OV C 255, 21.10.2006, 1. lpp.