1.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/53


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2008/632/KĀDP

(2008. gada 31. jūlijs),

ar kuru groza Kopējo nostāju 2004/161/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Zimbabvi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Kopējo nostāju 2004/161/KĀDP (1) Padome ir atjaunojusi ierobežojošus pasākumus pret Zimbabvi, kuru mērķis ir jo īpaši mudināt personas, uz ko tā attiecas, atteikties no politikas, kas izraisa cilvēktiesību, vārda brīvības un labas pārvaldības apspiešanu.

(2)

Pēc vardarbības aktiem, ko Zimbabves varas iestādes ir organizējušas un īstenojušas prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā 2008. gadā un kuru rezultātā vēlēšanas ir izvērtušās demokrātijas graušanā, Padome ir nolēmusi papildināt ar jaunām personām un organizācijām sarakstu Kopējās nostājas 2004/161/KĀDP pielikumā, 2008. gada 22. jūlijā pieņemot Lēmumu 2008/605/KĀDP.

(3)

Būtu arī jāpastiprina ierobežojoši pasākumi pret personām, kas iekļautas sarakstā Kopējās nostājas 2004/161/KĀDP pielikumā, nosakot tām aizliegumu ieceļot vai ceļot tranzītā dalībvalstu teritorijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējo nostāju 2004/161/KĀDP groza šādi.

1)

Kopējās nostājas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu Zimbabves valdības locekļu un citu fizisku personu, kuras iesaistītas darbībās, kas smagi grauj demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu Zimbabvē, ieceļošanu vai tranzītu caur savām teritorijām. Personas, uz kurām attiecas šis punkts, ir uzskaitītas pielikumā.”

2)

Kopējās nostājas 4. panta 3. punktā iekļauj šādu jaunu apakšpunktu:

“d)

saskaņā ar 1929. gada Izlīguma līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.”

3)

Kopējās nostājas 4. panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“5.   Dalībvalstis var atkāpties no 1. punktā minētajiem pasākumiem, ja personas ceļošana ir pamatota steidzamu un nepieciešamu humānu apsvērumu dēļ vai – izņēmuma kārtā – ja persona ceļo, lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes, tostarp tādas, kuras ir ierosinājusi Eiropas Savienība, ja tajās notiek politisks dialogs, kura mērķis ir tieši un būtiski veicināt demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Zimbabvē.

6.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 5. punktā minēto atkāpi, paziņo to Padomei rakstiski. Uzskata, ka atkāpe ir piešķirta, ja neviens Padomes loceklis 48 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža rakstveidā neiebilst pret ierosināto atkāpi. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi tam iebilst, atkāpe nav piešķirta, izņemot gadījumus, ja dalībvalsts vēlas atkāpi piešķirt steidzamu, absolūti nepieciešamu humānu apsvērumu dēļ. Šādā gadījumā Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var izlemt piešķirt ierosināto atkāpi.”

4)

Kopējās nostājas 4. panta 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“7.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3. līdz 6. punktu dalībvalsts atļauj pielikumā minētajām personām ieceļot vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai un vienīgi tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai personām, uz kurām tā tieši attiecas.”

5)

Kopējās nostājas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas pieder Zimbabves valdības locekļiem vai jebkurām ar tiem saistītām fiziskām vai juridiskām personām, uzņēmumiem vai organizācijām, kuru darbība smagi grauj demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu Zimbabvē. Personas un organizācijas, uz kurām attiecas šis punkts, ir uzskaitītas pielikumā.”

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 31. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. KOUCHNER


(1)  OV L 50, 20.2.2004., 66. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/605/KĀDP (OV L 194, 23.7.2008., 34. lpp.).