24.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 163/43


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2008/479/KĀDP

(2008. gada 23. jūnijs),

ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1737 (2006) pieņemšanas Eiropas Savienības Padome 2007. gada 27. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (1).

(2)

Aizliegums līdzekļus, finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus personām vai vienībām, uz kurām attiecas ierobežojoši pasākumi, nedrīkst kavēt veikt maksājumus iesaldētos kontos saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, kas noslēgtas vai radušās pirms datuma, kad šiem kontiem piemēroja ierobežojošus pasākumus, ar noteikumu, ka visi šādi maksājumi arī tiek iesaldēti.

(3)

Padome ir apzinājusi papildu personas un vienības, kas atbilst Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Šīs personas un vienības tādēļ būtu jāiekļauj minētās kopējās nostājas II pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP groza šādi:

1)

Kopējās nostājas 5. panta 5. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

maksājumiem iesaldētos kontos saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, kas noslēgtas vai radušās pirms datuma, kad šiem kontiem piemēroja ierobežojošus pasākumus,”.

2)

Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP II pielikumu aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šīs kopējās nostājas pielikumā.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2008. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

I. JARC


(1)  OV L 61, 28.2.2007., 49. lpp. Kopējā nostājā grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2007/246/KĀDP (OV L 106, 24.4.2007., 67. lpp.).


PIELIKUMS

A.   Fiziskas personas

 

Vārds, uzvārds/nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Reza AGHAZADEH

Dz.dat.: 15.3.1949 Pases numurs: S4409483 derīga 26.4.2000. – 27.4.2010. Izdota: Teherānā, Diplomātiskās pases numurs: D9001950, izdota 22.1.2008., derīga līdz 21.1.2013, Dzimšanas vieta: Khoy

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītājs. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Iesaistīts centrifūgu montāžas un konstruēšanas vadīšanā. SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās darbības. Tas ietver arī visu darbu, kas saistīts ar centrifūgām. Alai2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu centrifūgu montāžas un konstruēšanas vadīšanā.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Iesaistīts amonija uranilkarbonāta ražošanā un Natanzas bagātināšanas kompleksa vadīšanā. Irānai ir pieprasīts pārtraukt visas ar urāna bagātināšanu saistītās darbības. Ashiani 2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu amonija uranilkarbonāta ražošanas procesā un par lomu Natanzas (Kāšānas) bagātināšanas kompleksa vadīšanā un projektēšanā.

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Iesaistīta 99,9 % koncentrācijas magnēzija ražošanā. Bakhtiar2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņas lomu, ražojot magnēziju 99,9 % koncentrācijā. Tik tīru magnēziju izmanto urāna metāla ražošanai, ko var pārveidot par materiālu kodolieročiem. Irāna ir atteikusies SAEA sniegt pieeju dokumentam par urāna metāla pusložu ražošanu, ko izmanto vienīgi kodolieročos.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā. Irānai ir pieprasīts pārtraukt visas ar urāna bagātināšanu saistītās darbības. Tas ietver arī visu darbu, kas saistīts ar centrifūgām. Behzad2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu, izgatavojot sarežģītas un slepenas centrifūgu sastāvdaļas.

23.4.2007

6.

IRGC brigādes ģenerālis Javad DARVISH-VAND

 

MODAFL pārstāvis inspekciju jomā. Atbildīgs par visām MODAFL iekārtām un instalācijām

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Aizsardzības nozaru mācību un pētniecības institūta vadītājs

23.6.2008

8.

IRGC brigādes ģenerālis Seyyed Mahdi FARAHI

 

ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) minētās Aizsardzības nozaru organizācijas (Defence Industries Organisation (DIO)) rīkotājdirektors

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adrese: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Irāna

Pārstāvis un ģenerāldirektors uzņēmumā Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), kas ir daļa no AEOI. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006). NFPC ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbības, kuras SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt.

23.4.2007

10.

Inženieris Mojtaba HAERI

 

MODAFL pārstāvis rūpniecības jomā. Uzrauga AIO un DIO

23.6.2008

11.

IRGC brigādes ģenerālis Ali HOSEYNITASH

 

Valsts Augstākās drošības padomes Ģenerāldepartamenta vadītājs, iesaistīts kodoljautājumu politikas veidošanā

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Dz.dat.: 27.7.1973, Pases numurs: K8196482, izdota 8.4.2006, derīga līdz 8.4.2011

AEOI amatpersona, kas iesaistīta smagā ūdens pētniecības reaktora (IR40) projektā Arākā. ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) Irānai ir pieprasīts pārtraukt visu darbu ar smagā ūdens pētniecības projektiem.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Pilda komandiera pienākumus IRGC struktūrā

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Irānas Atomenerģijas organizācijas vadītāja vietnieks

23.6.2008

15.

Javad KARIMI SABET kungs

 

Novin Energy Company vadītājs. Karimi Sabet2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu, izstrādājot, ražojot, uzstādot un iedarbinot Natanzas kompleksa kodoliekārtas.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Dz.dat.: 24.11.1945., Dz.vieta: Langroud

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

NRC adrese: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Irāna; Fakss: (+9821) 8021412

AEOI Teherānas kodolpētniecības centra vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti TNRC, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kas izmantots šajos eksperimentos. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries rīkotājdirektors

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Iesaistīts Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) veiktās ražošanas vadībā. Mohajerani2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par lomu UCF veiktās ražošanas vadībā un UF6 vienības plānošanā, celšanā un uzstādīšanā (UF6 ir bagātināšanas izejmateriāls).

23.4.2007

20.

Brigādes ģenerālis Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pārstāvis piegādes un loģistikas jomā

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies vadītājs; viņa uzņēmums ir mēģinājis iegādāties paaugstināta riska preces tādu vienību interesēs, kuras minētas Rezolūcijā 1737

23.6.2008

22.

Brigādes ģenerālis Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisation (AIO) vadītājs, AIO ir piedalījusies Irānas veiktās paaugstināta riska programmās

23.6.2008

23.

IRGC brigādes ģenerālis Mostafa Mohammad NAJJAR

 

MODAFL ministrs, atbildīgs par visām militārajām programmām, tostarp ballistisko raķešu programmām.

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Iesaistīts Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā. SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās darbības. Tās ietver arī darbības, kas notiek Natanzas (Kāšānas) bagātināšanas kompleksā. Nobari2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par lomu, veiksmīgi vadot un īstenojot Natanzas (Kāšānas) kompleksa plānu.

23.4.2007

25.

Dr Javad RAHIQI

Dz.dat.: 21.4.1954., Dz.vieta: Mashad

AEOI Isfahānas kodoltehnoloģiju centra vadītājs. Centrs uzrauga urāna konversijas rūpnīcu Isfahānā. SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās darbības. Tas ietver arī visu darbu ar urāna konversiju. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Iesaistīts bagātināšanas darbā, kas notiek Natanzā. SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās darbības. Rashidi2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa veikto vadību un ievērojamo lomu, veiksmīgi īstenojot 164 centrifūgu bagātināšanas kaskādi Natanzā.

23.4.2007

27.

Viceadmirālis Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFL pārstāvis koordinācijas jomā

23.6.2008

28.

IRGC brigādes ģenerālis Ali SHAMSHIRI

 

MODAFL pārstāvis pretizlūkošanas jomā, atbildīgs par MODAFL personāla un iekārtu drošību

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (UF6) Natanzas bagātināšanas iekārtām. Solat Sana2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu.

23.4.2007

30.

IRGC brigādes ģenerālis Ahmad VAHIDI

 

MODAFL vadītāja vietnieks

23.6.2008


B.   Vienības

 

Vārds, uzvārds/nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Piedalās centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā

23.6.2008

2.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO uzrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group un Fajr Industrial Group, kuras visas ir minētas ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006). ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) minēts arī AIO vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO (Defence Industries Organization, Aizsardzības nozares uzņēmumu organizācijas) filiāle.

23.4.2007

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Tiek uzskatīts, ka šī organizācija nodrošina ģeotelpisko informāciju ballistisko raķešu programmai

23.6.2008

5.

Bank Melli (Melli banka), Melli Bank Iran un visas filiāles un meitas uzņēmumi, tostarp

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Sniedz vai mēģina sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iegādājas šīm programmām paredzētas preces (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company un DIO). Bank Melli veicina Irānas paaugstināta riska darbības. Tā ir daudzkārt veicinājusi paaugstināta riska materiālu iegādi Irānas kodolprogrammai un raķešu programmai. Tā ir sniegusi dažādus finanšu pakalpojumus tādu vienību vārdā, kuras ir saistītas ar Irānas kodolrūpniecību un raķešu rūpniecību, tostarp atvērusi akreditīvus un uzturējusi kontus. Daudzi no nosauktajiem uzņēmumiem ir minēti ANO DP Rezolūcijās 1737 un 1747.

23.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Apvienotā Karaliste

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Krievija

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – pazīstams arī kā Educational Research Institute/ Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Atbildīgs par pētniecību un attīstību. DIO filiāle. DTSRC veic lielu daļu iepirkumu DIO vajadzībām.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Uzņēmums ir AIO fasāde un ir iesaistīts ballistikas jomas iepirkumu veikšanā.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Uzņēmums ir AIO fasāde un ir iesaistīts ballistikas jomas iepirkumu veikšanā.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

AIO to izmanto, lai mēģinātu izdarīt iepirkumus

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Irāna

MODAFL filiāle, kas ir pilnīgā MODAFL īpašumā (tāpēc tā ir AIO, AvIO un DIO māsas organizācija). Tās uzdevums ir izgatavot elektroniskus komponentus Irānas ieroču sistēmām.

23.6.2008

11.

IRGC gaisa spēki

 

Pārvalda Irānas īsa un vidēja darbības rādiusa ballistisko raķešu krājumu. IRGC gaisa spēku vadītājs ir minēts ANO DP Rezolūcijā 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan ir AEOI (Irānas Atomenerģijas organizācijas) laboratorija, kas piedalās ar kodoldegvielas ciklu saistītās darbībās. Tā atrodas Teherānas Kodolpētniecības centra (TNRC) paspārnē, un pirms 2003. gada Irāna to nebija deklarējusi atbilstīgi drošības nolīgumam, kaut arī laboratorijā notika konversijas darbības.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Uzņēmums ir AIO fasāde un ir iesaistīts ballistiskajā programmā.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Irāna

Uzņēmumu grupa, kas ir IRGC īpašumā. Izmanto IRGC inženiertehniskos resursus celtniecībai un ir galvenais darbuzņēmējs lielos projektos, tostarp tuneļu būvē; tiek uzskatīts, ka šī organizācija atbalsta Irānas ballistisko raķešu programmu un kodolprogrammu.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

No DIO atkarīgās Ammunition Industries Group filiāle, iesaistīta centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

23.6.2008

16.

Malek Ashtar University

 

Saistīta ar Aizsardzības ministriju, 2003. gadā ciešā sadarbībā ar AIO izveidojusi mācību kursu par raķetēm.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO filiāle.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

Ir piedalījusies sastāvdaļu izgatavošanā ballistiskajai programmai

23.6.2008

19.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) (Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrija)

Dabestan ielas rietumu puse, Abbas Abad rajons, Tehran

Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.

23.6.2008

20.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX) (Aizsardzības ministrijas loģistikas eksports)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Irāna

Tā ir MODAFL eksporta aģentūra, un to izmanto, lai eksportētu gatavus ieročus valstu savstarpējos darījumos. Saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1747 (2007) MODLEX nedrīkstētu tirgoties.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Uzņēmums ir AIO fasāde un ir iesaistīts ballistikas jomas iepirkumu veikšanā.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Irāna

AEOI Kodoldegvielas ražošanas nodaļa (NFPD) nodarbojas ar pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp urāna apzināšanu, ieguvi raktuvēs, malšanu, konversiju un kodolatkritumu pārvaldību. NFPC ir NFPD pēctecis, AEOI meitas uzņēmums, kas veic pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp konversiju un bagātināšanu.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Strādājis ar dzinēju tehnoloģijām Irānas ballistiskajai programmai

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Piedalījies urāna konversijas rūpnīcas celtniecībā Isfahānā

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

Uzņēmums ir AIO fasāde un ir iesaistīts ballistiskajā programmā.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO filiāle.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Šķiet, ka SPO veicina nokomplektētu ieroču importu. Šķiet, ka tā ir MODAFL filiāle

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbībās, kuras SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt. TAMAS ir galvenā struktūra, kuras pakļautībā izveidotas četras filiāles, tostarp viena, kas nodarbojas ar urāna ieguvi un koncentrāciju, un cita, kas atbild par urāna apstrādi, bagātināšanu un atkritumiem.

23.4.2007