10.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 9. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2008/798/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8197)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/921/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā paredzēta iespēja pieņemt atbilstošus Kopienas ārkārtas pasākumus attiecībā uz pārtiku un barību, kas importēta no trešās valsts, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi, ja risku nevar apmierinoši novērst ar dalībvalstu atsevišķi veiktajiem pasākumiem.

(2)

Ķīnā atklāts augsts melamīna saturs zīdaiņiem paredzētāja pienā un citos piena produktos. Melamīns ir ķīmisks starpprodukts, ko izmanto aminosveķu un plastmasas ražošanā un lieto kā monomēru un piedevu plastmasai. Augsts melamīna saturs pārtikā var ļoti nelabvēlīgi ietekmēt veselību.

(3)

Lai neitralizētu risku veselībai, ko var izraisīt melamīna saturs barībā un pārtikas produktos, ar Komisijas Lēmumu 2008/798/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu piena produktu vai pienu saturošu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Ķīna, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/757/EK, noteikts aizliegums importēt Kopienā produktus, kas satur pienu vai piena produktus, kuri paredzēti zīdaiņu un mazu bērnu īpašai diētai, un prasība dalībvalstīm importēšanas laikā sistemātiski pārbaudīt citu barību un pārtiku, kas satur pienu vai piena produktus. Minētajā lēmumā dalībvalstīm arī noteikta prasība izņemt no tirgus visus šādus produktus, kuros atklātais melamīns pārsniedz 2,5 mg uz kg produkta.

(4)

Saskaņā ar informāciju, ko dalībvalstis paziņojušas Ātrās reaģēšanas sistēmā attiecībā uz pārtiku un barību, augsts melamīna saturs nesen atklāts arī produktos, kas satur no Ķīnas importētu soju vai sojas produktus. Melamīns atklāts arī amonija bikarbonātā, ko pārtikas rūpniecībā lieto kā irdinātāju. Tāpēc ir lietderīgi Komisijas Lēmumā 2008/798/EK noteiktos pasākumus attiecināt arī uz šiem produktiem.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2008/798/EK groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis aizliedz importēt Kopienā Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītus produktus, kuri satur pienu, piena produktus, soju vai sojas produktus un kuri paredzēti zīdaiņu un mazu bērnu īpašai diētai nozīmē, kas lietota Padomes Direktīvā 89/398/EEK par īpašas diētas pārtikas produktiem. Turklāt dalībvalstis nodrošina, lai visi šādi produkti, kas pēc šā lēmuma stāšanās spēkā ir tirgū, tiktu nekavējoties izņemti no aprites un iznīcināti.”

2)

Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis veic dokumentu, identitātes un fiziskas pārbaudes, tostarp laboratorijas analīzes, visiem Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītajiem amonija bikarbonāta sūtījumiem, kas paredzēti pārtikai un barībai, un pārtikas un barības sūtījumiem, kuri satur pienu, piena produktus, soju vai sojas produktus.

Dalībvalstis var veikt izlases pārbaudes, pirms importē citus tādus Ķīnas izcelsmes pārtikas un barības produktus, kuri satur daudz proteīna.

Šo pārbaužu mērķis jo īpaši ir pārliecināties, vai melamīna līmenis, ja tāds konstatēts, nepārsniedz 2,5 mg uz kg produkta. Sūtījumus aiztur, līdz ir pieejami laboratorijas analīžu rezultāti.”

3)

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“Pārtikas un barības apritē iesaistītie tirgus dalībnieki vai to pārstāvji 2. panta 3. punktā minētajam kontroles punktam iepriekš paziņo paredzēto dienu un laiku, kad tiks saņemti Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtīti barības un pārtikas sūtījumi, kas satur pienu, piena produktus, soju vai sojas produktus.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.