8.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/30


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 2. oktobris),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Austrijas

(2008/778/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Austrijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc Dr. Herwig VAN STAA kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta. Pēc Elisabeth ZANON kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena locekļa aizstājēja vieta,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2010. gada 25. janvārim Reģionu komitejā ir iecelti:

a)

kā loceklis:

Dr. Herwig VAN STAA kungs, Präsident des Tiroler Landtages,

b)

kā locekļa aizstājējs:

Günther PLATTER kungs, Landeshauptmann, Tirol.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2008. gada 2. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

X. BERTRAND


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.