20.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/37


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 18. septembris)

par triflumizola neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5075)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/748/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikts, ka 12 gadu laikā pēc šīs direktīvas izziņošanas dalībvalsts var atļaut tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kuri satur I pielikumā neiekļautas darbīgās vielas, kas jau ir pieejamas tirgū divus gadus pēc šīs direktīvas izziņošanas datuma, kamēr minētās vielas pakāpeniski pārbauda atbilstīgi darba programmai.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Triflumizols ir minētajā sarakstā.

(3)

Triflumizola iedarbība uz cilvēku veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 451/2000 un Regulas (EK) Nr. 1490/2002 noteikumiem par vairākiem izmantošanas veidiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs. Turklāt minētajās regulās ir izraudzītas ziņotājas dalībvalstis, kuru pienākums ir iesniegt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) attiecīgos novērtējuma ziņojumus un ieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 451/2000 8. panta 1. punktu. Attiecībā uz triflumizolu ziņotāja dalībvalsts bija Nīderlande, un visa attiecīgā informācija tika iesniegta 2006. gada 4. janvārī.

(4)

Komisija pārbaudīja triflumizolu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 11.a pantu. Pārskata ziņojuma projektu dalībvalstis un Komisija pārskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un to pabeidza 2008. gada 20. maijā kā Komisijas pārskata ziņojumu.

(5)

Komiteja, pārbaudot minēto darbīgo vielu un ņemot vērā dalībvalstu apsvērumus, secināja, ka ir skaidras norādes par to, ka ir paredzams, ka šī viela var kaitīgi ietekmēt cilvēku veselību un it īpaši operatorus un darba ņēmējus, jo iedarbība ir lielāka nekā 100 % no pieļaujamā iedarbības līmeņa uz operatoru.

(6)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju iesniegt apsvērumus par triflumizola pārbaudes rezultātiem un par to, vai darbīgo vielu turpmāk atļaut vai neatļaut. Pieteikuma iesniedzējs iesniedza apsvērumus, kas tika rūpīgi izskatīti. Tomēr, neskatoties uz pieteikuma iesniedzēja minētajiem argumentiem, šīs problēmas nevarēja novērst, un novērtējumi, kurus veica, pamatojoties uz iesniegto informāciju, neliecina, ka, ņemot vērā paredzētos izmantošanas nosacījumus, triflumizolu saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā atbilstu Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām.

(7)

Tāpēc triflumizols nav iekļaujams Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(8)

Jāveic pasākumi, lai noteiktā laika posmā tiktu atsauktas un netiktu pagarinātas atļaujas, kas piešķirtas triflumizolu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem, un lai tādiem augu aizsardzības līdzekļiem netiktu piešķirtas jaunas atļaujas.

(9)

Papildu laiks, ko dalībvalsts piešķir triflumizolu saturošu augu aizsardzības līdzekļu krājumu likvidēšanai, glabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai, jāierobežo līdz 12 mēnešiem, lai ļautu lietot krājumus vēl vienu augšanas periodu, tādējādi nodrošinot, ka triflumizolu saturoši augu aizsardzības līdzekļi ir pieejami 18 mēnešus pēc šā lēmuma pieņemšanas.

(10)

Šis lēmums neierobežo iespēju iesniegt pieteikumu attiecībā uz triflumizolu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punkta noteikumiem un Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulu (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (4), lai šo vielu iekļautu minētās direktīvas I pielikumā.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Triflumizolu kā darbīgo vielu neiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur triflumizolu, tiktu atsauktas līdz 2009. gada 18. martam;

b)

no šā lēmuma publicēšanas dienas nepiešķir un nepagarina atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur triflumizolu.

3. pants

Papildu laiks, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punktu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2010. gada 18. martā.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.