1.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/49


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 24. jūlijs)

par ārkārtas pasākumiem, kas piemērojami no Bangladešas importētiem un cilvēku uzturā lietošanai paredzētiem vēžveidīgajiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3698)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/630/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 178/2002 izklāstīti vispārīgi principi, kas Kopienas un valsts līmenī reglamentē pārtiku un barību vispār, un jo īpaši pārtikas un barības nekaitīgumu. Tajā paredzēti ārkārtas pasākumi, ja no trešās valsts ievesta pārtika nepārprotami var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi un ja šos draudus nevar apmierinoši novērst ar attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) veiktiem pasākumiem.

(2)

Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvā 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos (2), noteikts, ka dzīvnieku audzēšanas un pirmapstrādes dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas procesu uzrauga, lai atklātu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos, to ekskrementos un izdalījumos, kā arī audos, dzīvnieku produktos, dzīvnieku barībā un dzeramajā ūdenī.

(3)

Vēžveidīgajos, kas importēti no Bangladešas un paredzēti cilvēku uzturam, ir konstatētas veterināro zāļu atliekas un neatļautas vielas. Minētās zāles un vielas uzturā var apdraudēt cilvēku veselību.

(4)

Komisijas nesenās pārbaudes Bangladešā atklāja nopietnus sistēmas trūkumus, kurā kontrolē atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku produktos, un izrādījās, ka nav iespēju veikt pietiekamas laboratoriskās pārbaudes attiecībā uz konkrētām veterinārām zālēm dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku produktos.

(5)

Bangladeša nesen īstenoja pasākumus, lai novērstu šos trūkumus, kas konstatēti saistībā ar manipulācijām ar zvejniecības produktiem un to pārbaudīšanu.

(6)

Tā kā minētie pasākumi nav pietiekami, ir lietderīgi Kopienas mērogā pieņemt konkrētus ārkārtas pasākumus, kas piemērojami no Bangladešas importētiem vēžveidīgajiem, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu efektīvu un vienlīdzīgu cilvēku veselības aizsardzību.

(7)

Tāpēc dalībvalstīm būtu jāļauj no Bangladešas vēžveidīgos importēt tikai tad, ja var pierādīt, ka izcelsmes valstī tie analītiski pārbaudīti, lai apstiprinātu, ka tajos nav neatļautu vielu un ka konkrētu veterināro zāļu atlieku koncentrācija nepārsniedz Kopienas tiesību aktos noteikto maksimālo atlieku koncentrāciju.

(8)

Tomēr ir atbilstīgi atļaut importēt sūtījumus, kuriem nav pievienoti rezultāti no izcelsmes valstī veiktām analītiskām pārbaudēm, ar nosacījumu, ka importētājas dalībvalstis nodrošina, ka minētie sūtījumi tiek atbilstoši pārbaudīti, tiklīdz tie nogādāti pie Kopienas robežas.

(9)

Šis lēmums jāpārskata, ņemot vērā Bangladešas piedāvātās garantijas un dalībvalstu veikto analītisko pārbaužu rezultātus.

(10)

Šajā lēmuma paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šo lēmumu piemēro no Bangladešas importētiem un cilvēku uzturam paredzētiem vēžveidīgo sūtījumiem (“produkti”).

2. pants

Dalībvalstis ļauj produktus importēt Kopienā ar nosacījumu, ka tiem ir pievienoti izcelsmes valstī veiktu analītisku pārbaužu rezultāti, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka ražojumi neapdraud cilvēku veselību (“analītiskā pārbaude”).

Analītiskās pārbaudes jāveic, īpaši – lai atbilstīgi Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90 (3) un Komisijas Lēmumam 2002/657/EK (4) noteiktu hloramfenikola, nitrafurānu metabolītu, tetraciklīna, malahītzaļā un kristālvioletā klātbūtni.

3. pants

Dalībvalstis, atkāpjoties no 2. panta, ļauj importēt produktus, kuriem nav pievienoti analītisko pārbaužu rezultāti, ar nosacījumu, ka importējošā dalībvalsts nodrošina, ka visi šādu produktu sūtījumi tiek pilnīgi un atbilstoši pārbaudīti, tiklīdz tie nogādāti pie Kopienas robežas, lai nodrošinātu, ka tie neapdraud cilvēku veselību.

Tomēr minētie sūtījumi jāaiztur pie Kopienas robežas, iekams laboratorijas testu rezultāti neuzrāda, ka nav konstatēta 2. pantā minēto vielu, kuras atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem nav atļautas, klātbūtne vai nav pārsniegta maksimālā atlieku koncentrācija, kas tai pašā pantā minētajām veterinārām zālēm noteikta Kopienas tiesību aktos.

4. pants

1.   Dalībvalstis nekavējoties sazinās ar Komisiju, ja analītiskajās pārbaudēs konstatē:

a)

jebkuras vielas klātbūtni, kura nav atļauta atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, vai

b)

veterināro zāļu atliekas, kuras pārsniedz Kopienas tiesību aktos noteikto maksimālo atlieku koncentrāciju.

Minētās informācijas iesniegšanai dalībvalstis izmanto Pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēmu, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002.

2.   Dalībvalstis ik pēc trim mēnešiem iesniedz Komisijai ziņojumu par visiem analītisko pārbaužu rezultātiem.

Šos ziņojumus iesniedz nākamajā mēnesī pēc katra gada ceturkšņa (aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī).

5. pants

Visi izdevumi, kas radušies, piemērojot šo lēmumu, jāpieprasa no nosūtītāja, sūtījuma saņēmēja vai to pārstāvja.

6. pants

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

7. pants

Šis lēmums ir pārskatāms, ņemot vērā Bangladešas piedāvātās garantijas un dalībvalstu veikto analītisko pārbaužu rezultātus.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 202/2008 (OV L 60, 5.3.2008., 17. lpp.).

(2)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(3)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 542/2008 (OV L 157, 17.6.2008., 43. lpp.).

(4)  OV L 221, 17.8.2002., 8. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/25/EK (OV L 6, 10.1.2004., 38. lpp.).