11.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/35


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 8. jūlijs),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Portugāles

(2008/572/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Portugāles valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc António Paulino DA SILVA PAIVA kunga atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo par Reģionu komitejas locekli uz atlikušo pilnvaru termiņu, proti, līdz 2010. gada 25. janvārim, ir iecelts:

Carlos Alberto PINTO kungs, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2008. gada 8. jūlijs.

Padomes vārdā

priekšsēdētājā

C. LAGARDE


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.