28.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/34


Labojums Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumā par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) testiem

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 57, 2008. gada 1. marts )

Uz vāka satura rādītājā un 14. lappusē virsrakstā:

tekstu:

“2008/173/EK”

lasīt šādi:

“2008/173/TI”.

Šis lēmums uzskatāms par publicētu L III iedaļas VI sadaļā.