31.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/17


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 22. janvāris),

ar ko Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumus, atkāpjoties no 5. panta Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(Autentisks ir tikai teksts vācu un poļu valodā)

(2008/84/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Vēstulēs, kas 2007. gada 22. oktobrī un 2007. gada 27. jūlijā reģistrētas Komisijas Ģenerālsekretariātā, Vācijas Federatīvā Republika un Polijas Republika lūdza atļauju piemērot īpašus nodokļu pasākumus attiecībā uz konkrētu abu valstu pierobežas tiltu būvniecību un uzturēšanu.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punktu Komisija ar 2007. gada 24. oktobra vēstuli informēja pārējās dalībvalstis par Vācijas Federatīvās Republikas un Polijas Republikas lūgumu. Komisija 2007. gada 25. oktobra vēstulē paziņoja Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai, ka tās rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par nepieciešamu lūgumu izvērtēšanai.

(3)

Īpašā pasākuma nolūks ir panākt, lai saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp abām valstīm par atbildības sadali attiecībā uz minēto pierobežas tiltu būvniecību un uzturēšanu, jautājumos, kas skar pierobežas tiltu būvniecībai un uzturēšanai paredzēto preču piegādi, pakalpojumu sniegšanu un preču iegādi Kopienas iekšienē, tiktu uzskatīts, ka tilti un to būvlaukumu atrašanās vieta ir pilnībā vienas konkrētas dalībvalsts teritorijā.

(4)

Ja īpašais pasākums netiek pieņemts, ikreiz, kad tiktu veikta preču piegāde, pakalpojumu sniegšana vai preču iegāde Kopienas iekšienē, būtu jānosaka, vai nodokļa uzlikšanas vieta ir Vācijas Federatīvā Republika vai Polijas Republika. Pierobežas tilta būvniecības darbi, kas tiek veikti Vācijas teritorijā, tiktu aplikti ar pievienotās vērtības nodokli Vācijā, bet Polijas teritorijā veiktie darbi – ar pievienotās vērtības nodokli Polijā.

(5)

Atkāpes mērķis tādējādi ir vienkāršot nodokļu iekasēšanu par minēto tiltu būvniecību un uzturēšanu.

(6)

Atkāpei nebūs negatīvas ietekmes uz Kopienas pašu resursiem no pievienotās vērtības nodokļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai saskaņā ar 2. un 3. panta nosacījumiem ar šo ir atļauts piemērot pasākumus, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK, attiecībā uz viena pierobežas tilta pār Oderu (Odra) un viena pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) būvniecību un turpmāku uzturēšanu, kā arī divu pierobežas tiltu pār Oderu (Odra) un deviņu pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) uzturēšanu, kuri daļēji atrodas Vācijas Federatīvās Republikas un daļēji Polijas Republikas teritorijā. Sīkāka informācija par tiltiem ir sniegta šā lēmuma pielikumā. Šī atļauja piemērojama arī visiem papildu tiltiem, uz kuriem starp Vācijas Federatīvo Republiku un Polijas Republiku noslēgtais nolīgums par atbildības sadali attiecībā uz minēto pierobežas tiltu būvniecību vai uzturēšanu attiecināts, apmainoties ar diplomātiskām notām.

2. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 5. panta, attiecībā uz pierobežas tiltiem, par kuru būvniecību un uzturēšanu ir atbildīga Vācijas Federatīvā Republika, un pierobežas tiltiem, par kuru uzturēšanu pilnībā ir atbildīga Vācijas Federatīvā Republika, šos tiltus un to būvlaukumus, ciktāl tie atrodas Polijas teritorijā, būvniecībai un uzturēšanai paredzēto preču piegāžu, pakalpojumu sniegšanas un preču iegādes Kopienas iekšienē nolūkos uzskata par Vācijas teritorijas daļu.

3. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 5. panta, attiecībā uz pierobežas tiltiem, par kuru būvniecību un uzturēšanu ir atbildīga Polijas Republika, un pierobežas tiltiem, par kuru uzturēšanu pilnībā ir atbildīga Polijas Republika, šos tiltus un to būvlaukumus, ciktāl tie atrodas Vācijas teritorijā, būvniecībai un uzturēšanai paredzēto preču piegāžu, pakalpojumu sniegšanas un preču iegādes Kopienas iekšienē nolūkos uzskata par Polijas teritorijas daļu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai un Polijas Republikai.

Briselē, 2008. gada 22. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. BAJUK


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/75/EK (OV L 346, 29.12.2007., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Šā lēmuma 1. pantā minētie tilti:

1.

Vācijas Federatīvā Republika ir atbildīga par šāda pierobežas tilta būvniecību:

a)

pierobežas tilts pār Oderu (Odra) starp Frankfurti pie Oderas un Kunovici (Kunowice), atzīme 580,640.

2.

Polijas Republika ir atbildīga par šāda pierobežas tilta būvniecību:

a)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Horku (Horka) un Veglinecu (Węgliniec), atzīme 130,470.

3.

Vācijas Federatīvā Republika ir atbildīga par šādu pierobežas tiltu uzturēšanu:

a)

pierobežas tilts pār Oderu (Odra) starp Neurüdnitz un Siekierki, atzīme 653,903;

b)

pierobežas tilts pār Oderu (Odra) starp Küstrin Kietz un Küstrin Kostrzyn, atzīme 615,102;

c)

pierobežas tilts pār Oderu (Odra) starp Frankfurti pie Oderas un Kunovici (Kunowice), atzīme 580,640;

d)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Hagenwerder un Ręczyn, atzīme 169,611;

e)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Hirschfelde un Trzciniec Zgorzelecki, atzīme 186,281.

4.

Polijas Republika ir atbildīga par šādu pierobežas tiltu uzturēšanu:

a)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Gubenu (Guben) un Gubinu (Gubin), atzīme 13,375;

b)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Gubenu (Guben) un Gubineku (Gubinek), atzīme 17,625;

c)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Forstu (Forst) un Tuplici (Tuplice), atzīme 51,935;

d)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Bad Muskau und Łęknica, atzīme 80,530;

e)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Horku (Horka) un Veglinecu (Wegliniec), atzīme 130,470;

f)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Gorlici (Görlitz) un Zgorželecu (Zgorzelec), atzīme 153,885;

g)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Krzewina Zgorzelecka un Trzciniec Zgorzelecki, atzīme 184,220;

h)

pierobežas tilts pār Nisu Lužicku (Nysa Łużycka) starp Krzewina Zgorzelecka un Trzciniec Zgorzelecki, atzīme 184,780.