29.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/76


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2008. gada 17. novembris),

ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus

(ECB/2008/17)

(2008/893/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 105. pantu un 106. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 12.1. pantu saistībā ar 3.1. pantu un 5., 16. un 24. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 12.1. pantu ECB Padome pieņem pamatnostādnes un lēmumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu Eurosistēmai uzticēto uzdevumu izpildi. ECB Padomei attiecīgi ir tiesības pieņemt lēmumus par tādu papildu darbību organizēšanu kā preču un pakalpojumu iepirkumi, kas vajadzīgi Eurosistēmas uzdevumu izpildei.

(2)

Eiropas Kopienas tiesību akti par iepirkumiem ļauj vairākām līgumslēdzējām iestādēm veikt kopīgus preču un pakalpojumu iepirkumus. Šis princips atspoguļots Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (1), 15. apsvērumā un 11. pantā, kurā noteikta centralizētu iepirkuma metožu izmantošana.

(3)

Eurosistēmas mērķis ir ievērot rentabilitātes un efektivitātes principus, un tā vadās pēc izdevīgākā naudas izlietojuma preču un pakalpojumu iepirkumos. ECB Padome uzskata, ka kopīgs preču un pakalpojumu iepirkums ir instruments, kas ļauj sasniegt šos mērķus, izmantojot sinerģiju un līdzekļu ietaupījumu.

(4)

Paredzot kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus, ECB vēlas veicināt gan Eiropas Centrālās Bankas (ECB), gan arī to dalībvalstu, kuras ieviesušas euro, nacionālo centrālo banku dalību šādos kopīgos iepirkumos.

(5)

ECB Padome izveidoja Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroju (Eurosystem Procurement Coordination OfficeEPCO) kopīgu iepirkumu koordinēšanai. Par EPCO mītni no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim ECB Padome izraudzījās Banque centrale du Luxembourg.

(6)

Šis lēmums neierobežo iespējas centrālajām bankām lūgt EPCO atbalstu saistībā ar preču un pakalpojumu iepirkumu, uz ko neattiecas šā lēmuma darbības joma.

(7)

Dalībvalstu, kuras vēl nav ieviesušas euro, nacionālās centrālās bankas arī var interesēt iespējas piedalīties EPCO darbībās, kā arī kopīgās konkursa procedūrās, kurās tām tiks piemēroti tie paši noteikumi, ko piemēro centrālajām bankām,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a)

“Eurosistēma” ir ECB un to dalībvalstu, kuras ieviesušas euro, nacionālās centrālās bankas;

b)

“Eurosistēmas uzdevumi” ir uzdevumi, kas uzticēti Eurosistēmai saskaņā ar Līgumu un ECBS Statūtiem;

c)

“centrālā banka” ir ECB vai dalībvalsts, kura ieviesusi euro, nacionālā centrālā banka;

d)

“vadošā centrālā banka” ir centrālā banka, kura atbild par kopīgā konkursa procedūras organizēšanu;

e)

“mītnes centrālā banka” ir centrālā banka, ko ECB Padome izraudzījusies par EPCO mītnes vietu;

f)

EPCO Vadības komiteja” ir vadības komiteja, ko ECB Padome izveidojusi EPCO darbības vadīšanai. EPCO Vadības komiteju veido pa vienam pārstāvim no katras centrālās bankas, kuru izraugās no augstākā līmeņa personāla ar attiecīgajā institūcijā iegūtām zināšanām un kompetenci organizatoriskos un stratēģiskos jautājumos, kā arī iepirkuma speciālisti. EPCO Vadības komiteja ar Valdes starpniecību atskaitās ECB Padomei. EPCO Vadības komitejas priekšsēdētāju un sekretariātu nodrošina ECB;

g)

“kopīgā konkursa procedūra” ir procedūra kopīgam preču vai pakalpojumu iepirkumam, ko veic vadošā centrālā banka to centrālo banku uzdevumā, kuras piedalās kopīgajā konkursa procedūrā.

2. pants

Piemērošanas joma

1.   Šis lēmums attiecas uz kopīgiem preču un pakalpojumu iepirkumiem, ko veic centrālās bankas un kas vajadzīgi Eurosistēmas uzdevumu izpildei.

2.   Centrālo banku dalība EPCO darbībās, kā arī kopīgajās konkursa procedūrās ir brīvprātīga.

3.   Šis lēmums neierobežo 2004. gada 16. septembra Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu (2).

3. pants

Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas birojs

1.   EPCO veic šādus uzdevumus:

a)

veicina labas iepirkuma prakses ieviešanu Eurosistēmā;

b)

izstrādā un attīsta infrastruktūru, kas vajadzīga kopīgajiem iepirkumiem (piemēram, prasmes, funkcionālos instrumentus, informācijas sistēmas, procesus);

c)

identificē iespējamos gadījumus, kad iespējams veikt kopīgus iepirkumus, kuri attiecas uz šā lēmuma jomu vai arī ir ārpus tās, pamatojoties uz iepirkuma vajadzībām, kuras centrālās bankas iesniedz EPCO;

d)

pēc vajadzības sagatavo un atjaunina gada iepirkumu plānu, kas veicami saskaņā ar kopīgajām konkursa procedūrām, pamatojoties uz novērtējumu, kas aprakstīts c) apakšpunktā;

e)

sagatavo kopējās prasības sadarbībā ar centrālajām bankām, kas piedalās kopīgajā konkursa procedūrā;

f)

sniedz atbalstu centrālajām bankām kopīgajās konkursa procedūrās;

g)

sniedz atbalstu centrālajām bankām iepirkumos, kas saistīti ar kopējiem Eiropas Centrālo banku sistēmas projektiem, ja to lūdz centrālā banka, kura šo projektu vada.

2.   Mītnes centrālā banka nodrošina materiālos un cilvēkresursus, kas EPCO vajadzīgi savu uzdevumu izpildei saskaņā ar budžetu, ko apstiprinājusi ECB Padome, kā norādīts 4. punktā.

3.   Mītnes centrālā banka, apspriežoties ar EPCO Vadības komiteju, var pieņemt noteikumus attiecībā uz EPCO iekšējiem organizatoriskajiem un administratīvajiem jautājumiem, t. sk. biroja darbinieku ētikas kodeksu, lai nodrošinātu maksimāli godprātīgu darba pienākumu izpildi.

4.   Centrālās bankas finansē EPCO budžetu saskaņā ar ECB Padomes pieņemtajiem noteikumiem. EPCO pirms finanšu gada sākuma ECB Padomei iesniedz apstiprināšanai gada budžeta pieprasījumu, ko iepriekš izskata EPCO Vadības komiteja un Valde.

5.   EPCO iesniedz ECB Padomei gada pārskatu par savu darbību, kuru iepriekš izskata EPCO Vadības komiteja un Valde.

6.   EPCO darbību pārbauda Iekšējā audita komiteja saskaņā ar ECB Padomes pieņemtajiem noteikumiem. Tas neierobežo pārbaudes un audita noteikumus, kurus piemēro attiecībā uz mītnes banku vai ko pieņēmusi mītnes banka.

7.   Piecus gadus pēc EPCO dibināšanas EPCO Vadības komiteja veic biroja darbības efektivitātes un produktivitātes novērtējumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu, ECB Padome izlemj, vai ir jāveic atlases procedūra jaunas mītnes bankas izvēlei.

4. pants

Kopīgās konkursa procedūras

1.   Šā lēmuma mērķiem kopīgā konkursa procedūra tiek uzskatīta par vajadzīgu, ja: i) ir pamats domāt, ka kopīgā preču un pakalpojumu iepirkuma rezultātā tiks radīti daudz izdevīgāki iepirkuma apstākļi saskaņā ar rentabilitātes un efektivitātes principiem; vai ii) centrālajām bankām ir jāpieņem saskaņotas prasības un standarti saistībā ar šīm precēm un/vai pakalpojumiem.

2.   Pēc iespējama kopīga iepirkuma iespējas identificēšanas EPCO uzaicina centrālās bankas piedalīties kopīgajā konkursa procedūrā. Centrālās bankas savlaicīgi informē EPCO par to, vai tās piedalīsies kopīgā konkursa procedūrā, un, ja tā, tad paziņo birojam savas prasības saistībā ar attiecīgo iepirkumu. Centrālā banka var apturēt savu dalību kopīgajā iepirkumā pirms līguma paziņojuma publicēšanas.

3.   Pamatojoties uz kopīgo konkursa procedūru gada iepirkumu plānu, ko sagatavojis EPCO, ECB Padome pēc apspriešanās ar EPCO Vadības komiteju var uzsākt kopīgās konkursa procedūras un izvēlēties vadošo centrālo banku (centrālās bankas) no centrālajām bankām, kas piedalās kopīgajā konkursa procedūrā. ECB Padome ir jāinformē par ikvienu izmaiņu gada iepirkumu plānā.

4.   Vadošā centrālā banka vada kopīgo konkursa procedūru to centrālo banku uzdevumā, kuras piedalās kopīgajā konkursa procedūrā, saskaņā ar tiem iepirkuma likumiem, kam pakļauta vadošā centrālā banka. Vadošā centrālā banka paziņojumā par līgumu norāda, kuras centrālās bankas piedalās kopīgajā konkursa procedūrā, kā arī to līgumattiecību struktūru.

5.   Vadošā centrālā banka sagatavo konkursa dokumentāciju un novērtē pieteikumus un piedāvājumus sadarbībā ar EPCO un pārējām centrālajām bankām, kas piedalās kopīgajā konkursa procedūrā.

6.   Vadošā centrālā banka kopīgo konkursa procedūru veic valodā vai valodās, kas noteiktas gada iepirkumu plānā.

5. pants

Dalībvalstu, kuras vēl nav ieviesušas euro, centrālo banku dalība

ECB Padome var uzaicināt to dalībvalstu, kuras vēl nav ieviesušas euro, centrālās bankas piedalīties EPCO darbībās, kā arī kopīgajās konkursa procedūrās ar tiem pašiem noteikumiem, ko piemēro centrālajām bankām.

6. pants

Nobeiguma noteikums

Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. decembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 17. novembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(2)  OV L 320, 21.10.2004., 21. lpp.