22.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/46


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1566/2007

(2007. gada 21. decembris),

ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 (2) 22. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka veikt kopējās zivsaimniecības politikas jomā ietilpstošas darbības ir aizliegts, ja vien kapteinis bez nepamatotas kavēšanās nereģistrē un nepaziņo informāciju par zvejas darbībām, tostarp par izkrāvumiem un pārkrāvumiem citā kuģī, un ka dokumentācijas kopijas jādara pieejamas attiecīgajām iestādēm.

(2)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 prasība elektroniski reģistrēt un pārsūtīt zvejas žurnāla, izkraušanas deklarācijas un citā kuģī pārkraušanas datus attiecas uz Kopienas zvejas kuģu kapteiņiem, kuru kuģu lielākais garums pārsniedz 24 metrus (prasība jāizpilda 24 mēnešu laikā pēc īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā), un uz Kopienas zvejas kuģu kapteiņiem, kuru kuģu lielākais garums pārsniedz 15 metrus (prasība jāizpilda 42 mēnešu laikā pēc īstenošanas noteikumu stāšanās spēkā).

(3)

Ikdienas ziņošana par zvejas darbībām rada potenciālu, lai būtiski palielinātu gan jūrā, gan uz sauszemes veikto uzraudzības, kontroles un pārraudzības darbību efektivitāti un lietderību.

(4)

Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (3), 6. pantā noteikts, ka Kopienas zvejas kuģu kapteiņi zvejas darbības reģistrē zvejas žurnālā.

(5)

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. pantā noteikts, ka ikviena Kopienas zvejas kuģa, kura lielākais garums ir vienāds ar vai lielāks par 10 m, kapteinis pēc katra zvejas reisa un 48 stundu laikā pēc nozvejas izkraušanas iesniedz deklarāciju tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā notiek izkraušana.

(6)

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2847/93 9. pantā noteikts, ka izsoļu nami vai citas dalībvalstu apstiprinātas struktūras vai personas, kuras ir atbildīgas par zvejas produktu pirmo laišanu tirgū, pēc pirmās pārdošanas iesniedz tirdzniecības pavadzīmi tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras teritorijā notiek pirmā laišana tirgū.

(7)

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2847/93 9. pantā turklāt noteikts, ka tad, ja zvejas produktu pirmā laišana tirgū nenotiek dalībvalstī, kurā šie produkti ir izkrauti, dalībvalsts, kura uzrauga pirmo laišanu tirgū, nodrošina to, ka par attiecīgo produktu izkraušanas uzraudzību atbildīgajām iestādēm iespējami drīz tiek iesniegta tirdzniecības pavadzīmes kopija.

(8)

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2847/93 19. pantā ir noteikta prasība dalībvalstīm izveidot datorizētas datubāzes un validēšanas sistēmu, kas jo īpaši ietver datu savstarpējas pārbaudes un verificēšanu.

(9)

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2847/93 19.b un 19.e pantā paredzēts pienākums Kopienas zvejas kuģu kapteiņiem sagatavot ziņojumus par zvejas piepūli un reģistrēt tos zvejas žurnālā.

(10)

Padomes Regulas (EK) Nr. 2347/2002 (4) 5. pantā noteikts pienākums Kopienas zvejas kuģu kapteiņiem, kam izsniegta dziļjūras zvejas atļauja, zvejas žurnālā vai veidlapā, ko izsniedz karoga dalībvalsts, reģistrēt informāciju par izmantotajiem zvejas rīkiem un veiktajām zvejas darbībām.

(11)

Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulā (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (5), paredzēta kopēju izmantošanas plānu īstenošana.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro:

a)

no 2010. gada 1. janvāra – Kopienas zvejas kuģiem, kuru lielākais garums pārsniedz 24 metrus;

b)

no 2011. gada 1. jūlija – Kopienas zvejas kuģiem, kuru lielākais garums pārsniedz 15 metrus;

c)

no 2009. gada 1. janvāra – reģistrētiem pircējiem, reģistrētiem izsoļu namiem vai citām dalībvalstu apstiprinātām struktūrām vai personām, kas ir atbildīgas par zvejas produktu pirmo pārdošanu, ja to gada apgrozījums par zvejas produktu pirmo pārdošanu pārsniedz EUR 400 000.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta a) apakšpunktā noteiktā šo regulu pirms 2010. gada 1. janvāra piemēro Kopienas zvejas kuģiem, kuri peld ar attiecīgās dalībvalsts karogu un kuru lielākais garums pārsniedz 24 metrus, ja tā paredzēts attiecīgajā valstī.

3.   Neatkarīgi no 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā šo regulu pirms 2011. gada 1. jūlija piemēro Kopienas zvejas kuģiem, kuri peld ar attiecīgās dalībvalsts karogu un kuru lielākais garums pārsniedz 15 metrus, ja tā paredzēts attiecīgajā valstī.

4.   Neatkarīgi no 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajiem termiņiem dalībvalsts var nolemt piemērot šo regulu kuģiem, kuru garums ir 15 metri vai mazāks un kuri peld ar tās karogu, pirms minētajiem termiņiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1966/2006 3. panta 2. punktam.

5.   Dalībvalstis var noslēgt divpusējus nolīgumus par elektroniskās ziņošanas sistēmu izmantošanu uz kuģiem, kuri peld ar attiecīgās dalībvalsts karogu tās suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos ūdeņos, ja kuģi atbilst visiem šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem.

6.   Šo regulu piemēro Kopienas zvejas kuģiem neatkarīgi no tā, kādos ūdeņos vai ostās tie veic zvejas darbības.

7.   Šo regulu nepiemēro Kopienas zvejas kuģiem, kurus izmanto vienīgi akvakultūras vajadzībām.

2. pants

Kuģu operatoru un kuģu saraksts

1.   Katra dalībvalsts izveido sarakstu, kurā iekļauj reģistrētus pircējus, izsoļu namus vai citas dalībvalstu apstiprinātas struktūras vai personas, kas ir atbildīgas par zvejas produktu pirmo pārdošanu, ja zvejas produktiem atbilstošais gada apgrozījums pārsniedz EUR 400 000. Pirmais atsauces gads ir 2007. gads, un saraksts ir jāatjaunina katra gada (n gada) 1. janvārī, par pamatu ņemot zvejas produktiem atbilstošā gada apgrozījuma daļu, kas n–2 gadā pārsniedz EUR 400 000. Sarakstu publicē attiecīgās dalībvalsts oficiālajā tīmekļa vietnē.

2.   Katra dalībvalsts izveido un regulāri atjaunina to Kopienas zvejas kuģu sarakstu, kuri peld ar tās karogu un uz kuriem attiecas šīs regulas noteikumi atbilstīgi 1. panta 2., 3., 4. un 5. punktam. Sarakstu publicē attiecīgās dalībvalsts oficiālajā tīmekļa vietnē tādā formātā, par kādu apspriežoties vienojas dalībvalstis un Komisija.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas:

a)

“zvejas darbības” ir visas darbības, kas saistītas ar zivju meklēšanu, zvejas rīku ievietošanu, nostiprināšanu un izvilkšanu un nozvejas izņemšanu no zvejas rīkiem;

b)

“kopējs izmantošanas plāns” ir plāns, kurā izklāstīti darbības pasākumi pieejamo kontroles un inspekcijas līdzekļu izmantošanai.

II   NODAĻA

DATU ELEKTRONISKA PĀRSŪTĪŠANA

4. pants

Informācija, kuru nosūta kuģu kapteiņi vai viņu pārstāvji

1.   Kopienas zvejas kuģu kapteiņi elektroniskā veidā nosūta zvejas žurnāla un citā kuģī pārkraušanas datus karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Kopienas zvejas kuģu kapteiņi vai viņu pārstāvji elektroniskā veidā nosūta izkraušanas deklarācijas datus karoga valsts kompetentajām iestādēm.

3.   Ja Kopienas zvejas kuģis gūto nozveju izkrauj dalībvalstī, kas nav šā kuģa karoga valsts, tad karoga valsts kompetentās iestādes pēc izkraušanas deklarācijas datu saņemšanas tos nekavējoties elektroniskā veidā pārsūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā nozveja izkrauta.

4.   Ja to prasa Kopienas noteikumi, Kopienas zvejas kuģu kapteiņi attiecīgajos noteikumos paredzētajā laikā elektroniskā veidā nosūta karoga dalībvalsts kompetentajai iestādei iepriekšēju paziņojumu par ienākšanu ostā.

5.   Ja kuģim plānots ienākt tādas dalībvalsts ostā, kas nav šā kuģa karoga valsts, tad karoga valsts kompetentās iestādes pēc 4. punktā minētā iepriekšējā paziņojuma saņemšanas to nekavējoties elektroniskā veidā pārsūta krasta dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

5. pants

Informācija, kuru nosūta par pirmo pārdošanu vai pārņemšanu atbildīgās struktūras vai personas

1.   Reģistrēti pircēji, reģistrēti izsoļu nami vai citas dalībvalstu apstiprinātas struktūras vai personas, kas ir atbildīgas par zvejas produktu pirmo pārdošanu, elektroniskā veidā nosūta tirdzniecības pavadzīmē reģistrējamo informāciju tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras teritorijā notiek pirmā laišana tirgū.

2.   Ja pirmā laišana tirgū notiek dalībvalstī, kas nav attiecīgā kuģa karoga valsts, tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā notiek pirmā laišana tirgū, nodrošina to, ka pēc attiecīgās informācijas saņemšanas karoga valsts kompetentajām iestādēm elektroniskā veidā tiek nosūtīti tirdzniecības pavadzīmes dati.

3.   Ja zvejas produktu pirmā laišana tirgū nenotiek tajā dalībvalstī, kurā šie produkti ir izkrauti, tad dalībvalsts, kurā notiek pirmā laišana tirgū, nodrošina to, ka pēc attiecīgās informācijas saņemšanas tirdzniecības pavadzīmes dati nekavējoties elektroniskā veidā tiek nosūtīti šādām iestādēm:

a)

tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā zvejas produkti ir izkrauti;

b)

kuģa, no kura izkrauti zvejas produkti, karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

4.   Pārņemšanas deklarācijas turētājs elektroniskā veidā nosūta pārņemšanas deklarācijā reģistrējamo informāciju tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras teritorijā fiziski notiek pārņemšana.

6. pants

Datu nosūtīšanas biežums

1.   Kapteinis vismaz reizi dienā ne vēlāk kā pulksten 24.00 nosūta elektroniskā zvejas žurnāla datus karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm, arī tad, ja nozveja nav gūta. Kapteinis nosūta šādus datus arī:

a)

pēc karoga dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma;

b)

tūlīt pēc tam, kad pabeigta pēdējā zvejas darbība;

c)

pirms kuģa ieiešanas ostā;

d)

jūrā veiktas inspekcijas laikā;

e)

Kopienas vai karoga valsts tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.   Kapteinis var nosūtīt elektroniskā zvejas žurnāla informācijas un citā kuģī pārkraušanas deklarāciju labojumus līdz pēdējai datu pārraidei, ko veic zvejas reisa beigās pirms kuģa ieiešanas ostā. Labojumiem jābūt viegli identificējamiem. Karoga dalībvalsts kompetentās iestādes glabā visus elektroniskā zvejas žurnāla sākotnējos datus un šo datu labojumus.

3.   Tūlīt pēc izkraušanas deklarācijas sagatavošanas kapteinis vai viņa pārstāvji elektroniskā veidā nosūta izkraušanas deklarāciju.

4.   Pārkrāvējkuģa kapteinis un saņēmējkuģa kapteinis elektroniskā veidā nosūta citā kuģī pārkraušanas datus tūlīt pēc nozvejas pārkraušanas.

5.   Šā panta 1. punktā minēto datu pierakstu kapteinis visā zvejas reisa ilgumā līdz izkraušanas deklarācijas iesniegšanai glabā uz zvejas kuģa.

7. pants

Formāts, kādā dati no kuģa jānosūta karoga valsts kompetentajai iestādei

Katra dalībvalsts nosaka formātu, kādā dati no kuģiem, kas peld ar tās karogu, jānosūta tās kompetentajām iestādēm.

8. pants

Atbildes ziņojumi

Katra dalībvalsts nodrošina to, ka kuģiem, kas peld ar tās karogu, par katru zvejas žurnāla, citā kuģī pārkraušanas un izkraušanas datu pārraidi tiek nosūtīts atbildes ziņojums. Atbildes ziņojumā jābūt iekļautam apstiprinājumam par saņemšanu.

III   NODAĻA

ATBRĪVOJUMI

9. pants

Atbrīvojumi

1.   Dalībvalsts var atbrīvot ar tās karogu peldošo kuģu kapteiņus no 4. panta 1. punktā minētajiem pienākumiem, ja kuģi veic 24 stundu vai īsākus zvejas reisus tās suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos ūdeņos un ja gūto nozveju tie neizkrauj ārpus karoga dalībvalsts teritorijas.

2.   Kopienas zvejas kuģu kapteiņus atbrīvo no pienākuma sagatavot zvejas žurnālu, izkraušanas deklarācijas un citā kuģī pārkraušanas deklarācijas papīra formātā.

3.   Kopienas kuģu kapteiņus vai viņu pārstāvjus, kas gūto nozveju izkrauj dalībvalstī, kura nav attiecīgā kuģa karoga valsts, atbrīvo no prasības iesniegt krasta dalībvalstij izkraušanas deklarāciju papīra formātā.

4.   Dalībvalstis var noslēgt divpusējus nolīgumus par elektroniskās ziņošanas sistēmu izmantošanu uz kuģiem, kas peld ar attiecīgās dalībvalsts karogu tās suverenitātē vai jurisdikcijā esošajos ūdeņos. Par kuģiem, uz kuriem attiecas šādi nolīgumi, šādos ūdeņos nav jāaizpilda zvejas žurnāls papīra formātā.

5.   Kopienas kuģu kapteiņus, kas savos elektroniskajos zvejas žurnālos reģistrē Regulas (EEK) Nr. 2847/93 19.b pantā prasīto informāciju par zvejas piepūli, atbrīvo no pienākuma sūtīt zvejas piepūles ziņojumus pa teleksu, ar kuģu satelītuzraudzības sistēmas (VMS) palīdzību, pa faksu, pa telefonu vai pa radio.

IV   NODAĻA

ELEKTRONISKĀS REĢISTRĀCIJAS UN ZIŅOŠANAS SISTĒMU DARBĪBA

10. pants

Pasākumi, kas veicami elektronisko reģistrācijas un ziņošanas sistēmu tehniskas kļūmes vai darbības traucējumu gadījumā

1.   Elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmas tehniskas kļūmes vai darbības traucējumu gadījumā kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai viņu pārstāvis pat tādā gadījumā, ja nozveja nav gūta, katru dienu un ne vēlāk kā pulksten 24.00 tādā veidā, kā to noteikusi karoga dalībvalsts, nosūta karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm zvejas žurnāla, izkraušanas deklarācijas un citā kuģī pārkraušanas datus:

a)

pēc karoga valsts kompetentās iestādes pieprasījuma;

b)

tūlīt pēc tam, kad pabeigta pēdējā zvejas darbība;

c)

pirms kuģa ieiešanas ostā;

d)

jūrā veiktas inspekcijas laikā;

e)

Kopienas vai karoga valsts tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.   Karoga dalībvalsts kompetentās iestādes atjaunina elektroniskā zvejas žurnāla datus tūlīt pēc 1. punktā minēto datu saņemšanas.

3.   Pēc elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmas tehniskas kļūmes vai darbības traucējumu konstatācijas Kopienas zvejas kuģis neatstāj ostu, pirms karoga valsts kompetentās iestādes neatzīst sistēmas darbību par apmierinošu vai arī pirms karoga dalībvalsts kompetentās iestādes tam nav atļāvušas atstāt ostu. Karoga dalībvalsts tūlīt informē krasta dalībvalsti, ja tā ir atļāvusi kuģim, kurš peld ar tās karogu, atstāt krasta dalībvalsts ostu.

11. pants

Datu nesaņemšana

1.   Ja karoga dalībvalsts kompetentās iestādes nav saņēmušas atbilstīgi 4. panta 1. un 2. punktam nosūtītos datus, tās iespējami īsā laikā ziņo par to kuģa kapteinim vai īpašniekam, vai viņu pārstāvim. Ja attiecībā uz konkrētu kuģi šāda situācija rodas vairāk nekā trīs reizes viena gada laikā, karoga dalībvalsts nodrošina to, ka tiek pārbaudīta attiecīgā elektroniskā ziņošanas sistēma. Attiecīgā dalībvalsts izmeklē šo jautājumu, lai noskaidrotu, kāpēc dati nav saņemti.

2.   Ja kādas karoga dalībvalsts kompetentās iestādes nav saņēmušas atbilstīgi 4. panta 1. un 2. punktam nosūtītos datus un ja pēdējā ar kuģu satelītuzraudzības sistēmas starpniecību noskaidrotā kuģa atrašanās vieta ir bijusi krasta dalībvalsts ūdeņos, tās iespējami drīz par to paziņo minētās krasta dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3.   Kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai viņu pārstāvis visus datus, par kuriem saskaņā ar 1. punktu saņemts paziņojums, nosūta karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm tūlīt pēc paziņojuma saņemšanas.

12. pants

Traucēta piekļuve datiem

1.   Ja krasta dalībvalsts kompetentās iestādes novēro kuģi, kas to ūdeņos peld ar citas dalībvalsts karogu, un nespēj piekļūt datiem atbilstīgi 15. pantam, tās pieprasa attiecīgās karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm nodrošināt datu pieejamību.

2.   Ja 1. punktā minētā datu pieejamība netiek nodrošināta četru stundu laikā pēc pieprasījuma, krasta dalībvalsts par to paziņo karoga dalībvalstij. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas karoga dalībvalsts nekavējoties nosūta attiecīgos datus krasta dalībvalstij ar jebkādu pieejamo elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību.

3.   Ja krasta dalībvalsts nesaņem 2. punktā minētos datus, kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai viņu pārstāvis pēc pieprasījuma ar jebkādiem pieejamiem elektroniskās saziņas līdzekļiem nosūta datus un 8. pantā minētā atbildes ziņojuma kopiju krasta dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

4.   Ja kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai viņu pārstāvis nevar sniegt krasta dalībvalsts kompetentajām iestādēm 8. pantā minēto atbildes ziņojuma kopiju, attiecīgā kuģa zvejas darbības krasta dalībvalsts ūdeņos aizliedz uz tik ilgu laiku, kamēr kapteinis vai viņa pārstāvis minētajām iestādēm var sniegt atbildes ziņojuma kopiju vai 6. panta 1. punktā minēto datu pierakstu.

13. pants

Dati par elektroniskās ziņošanas sistēmas darbību

1.   Dalībvalstis uztur datubāzes par savu elektroniskās ziņošanas sistēmu darbību. Tajās iekļauj vismaz šādu informāciju:

a)

sarakstu ar zvejas kuģiem, kuri peld ar attiecīgās dalībvalsts karogu un kuru elektroniskās ziņošanas sistēmām ir novērotas tehniskās kļūmes vai bijuši darbības traucējumi;

b)

dienā saņemto elektroniskā zvejas žurnāla datu pārraižu skaitu un saņemto datu pārraižu vidējo skaitu uz vienu kuģi atkarībā no karoga dalībvalsts;

c)

saņemto izkraušanas deklarāciju, citā kuģī pārkraušanas deklarāciju, pārņemšanas deklarāciju un tirdzniecības pavadzīmju datu pārraižu skaitu atkarībā no karoga valsts.

2.   Informācijas kopsavilkumus par dalībvalstu elektroniskās ziņošanas sistēmu darbību nosūta Komisijai pēc tās pieprasījuma tādā formātā un tādos laika intervālos, par kādiem vienojas dalībvalstis un Komisija.

V   NODAĻA

DATU APMAIŅA UN PIEKĻUVE DATIEM

14. pants

Formāts, kādā veicama informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm

1.   Dalībvalstis informācijas apmaiņai izmanto pielikumā norādīto formātu, kura pamatā ir paplašināmās iezīmēšanas valoda (XML).

2.   Labojumi 1. punktā minētajā informācijā ir skaidri jānorāda kā labojumi.

3.   Ja dalībvalsts saņem elektronisku informāciju no citas dalībvalsts, tā nodrošina atbildes ziņojuma nosūtīšanu attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Atbildes ziņojumā jāiekļauj apstiprinājums par saņemšanu.

4.   Pielikumā iekļautie datu elementi, kuri saskaņā ar Kopienas noteikumiem kuģu kapteiņiem obligāti jānorāda savā zvejas žurnālā, ir obligāti jānorāda arī informācijas apmaiņā starp dalībvalstīm.

15. pants

Piekļuve datiem

1.   Karoga dalībvalsts krasta dalībvalstij nodrošina tiešsaistes piekļuvi reālajā laikā ar tās karogu peldošo kuģu elektroniskā zvejas žurnāla un izkraušanas deklarācijas datiem, ja attiecīgie kuģi veic zvejas darbības krasta dalībvalsts suverenitātē vai jurisdikcijā esošos ūdeņos.

2.   Šā panta 1. punktā minētajiem datiem jāiekļauj vismaz tie dati, kas attiecas uz nesenāko iziešanu no ostas līdz laikam, kad pabeigta izkraušana. Zvejas reisu datus par iepriekšējiem 12 mēnešiem dara pieejamus pēc pieprasījuma.

3.   Kopienas zvejas kuģa kapteinim 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā ir droša piekļuve sava kuģa elektroniskā zvejas žurnāla informācijai, kura glabājas karoga dalībvalsts datubāzē.

4.   Saistībā ar kopējā izmantošanas plāna īstenošanu krasta dalībvalsts piešķir citas dalībvalsts zvejas patruļkuģim tiešsaistes piekļuvi savai zvejas žurnālu datubāzei.

16. pants

Datu apmaiņa starp dalībvalstīm

1.   Piekļuve 15. panta 1. punktā minētajiem datiem notiek ar droša interneta savienojuma starpniecību un ir iespējama 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā.

2.   Dalībvalstis apmainās ar attiecīgo tehnisko informāciju, lai savstarpēji nodrošinātu piekļuvi elektroniskajiem zvejas žurnāliem.

3.   Dalībvalstis:

a)

nodrošina saskaņā ar šo regulu saņemto datu drošu glabāšanu datorizētās datubāzēs un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai šos datus uzskatītu par konfidenciāliem;

b)

veic visus vajadzīgos tehniskos pasākumus, lai aizsargātu šādus datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudējumu, kvalitātes pasliktināšanos, datu izplatīšanu vai neatļautu apskatīšanu.

17. pants

Atbildīgā iestāde

1.   Katrā dalībvalstī par visu šīs regulas darbības jomā ietilpstošo datu nosūtīšanu, saņemšanu, pārvaldību un apstrādi atbild tikai viena iestāde.

2.   Dalībvalstis apmainās ar 1. punktā minēto iestāžu sarakstiem un kontaktinformāciju un to paziņo arī Komisijai.

3.   Visas izmaiņas 1. un 2. punktā minētajā informācijā nekavējoties paziņo Komisijai un citām dalībvalstīm.

VI   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 409, 30.12.2006., 1. lpp. Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 3. lpp.

(2)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1. lpp.).

(3)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp. Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.).

(4)  OV L 351, 28.12.2002., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2269/2004 (OV L 396, 31.12.2004., 1. lpp.).

(5)  OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

ELEKTRONISKI VEICAMĀS INFORMĀCIJAS APMAIŅAS FORMĀTS

Ziņojuma tehniskie dati

Datu elements

Kods

Datu elementa apraksts un būtība

Ieraksta sākums/beigas

Ieraksta sākums

SR

Datu kopa, kas apzīmē zvejas žurnāla, tirdzniecības pavadzīmes datu deklarācijas vai atbildes ziņojuma sākumu

Pakārtotie elementi

Adrese

AD

Adresāts – (ISO trīsburtu valsts kods)

Sūtītājs

FR

Datu sūtītāja valsts (ISO trīsburtu valsts kods)

Ziņojuma veids

TM

Ziņojuma veidu apzīmējošs burtu kods (LOG, SAL, RET vai COR)

Ziņojuma statuss

RS

Norāda saņemtā ziņojuma statusu: ACK (saņemšana apstiprināta) vai NAK (saņemšana nav apstiprināta)

Kļūdu paziņojums

RE

Ciparu kodi, ar kuriem norāda kļūdas saņemtajos ziņojumos

(101 – neizlasāms ziņojums, 102 – datu vērtība vai apjoms pārsniedz pieļaujamo, 104 – nav norādīti obligātie dati, 106 – neatļauts datu avots, 150 – secības kļūda, 151 – datums/laiks nākotnē, 250 – mēģinājums nosūtīt atkārtotu paziņojumu par to pašu kuģi, 251 – par kuģi nav paziņots, 302 – citā kuģī pārkraušanas dati nosūtīti pirms datiem par nozveju, ieejot zonā, 303 – dati par nozveju, izejot no zonas, nosūtīti pirms datiem par nozveju, ieejot zonā, 304 – nav saņemti dati par kuģa atrašanās vietu, 350 – dati par kuģa atrašanās vietu, nenorādot datus par nozveju, ieejot zonā)

Ieraksta numurs

RN

Kārtas numurs (no gada sākuma), kuru izmanto FMC, retranslējot ziņojumu

Ieraksta datums

RD

Ziņojuma retranslēšanas datums (GGGGMMDD)

Ieraksta laiks

RT

Ziņojuma retranslēšanas laiks UTC (SSMM)


Zvejas žurnāla dati

Datu elements

Kods

Datu elementa apraksts un būtība

Zvejas žurnāla datu sākums/beigas

Zvejas žurnāla datu deklarācijas sākums

LOG

Datu kopa, kas apzīmē zvejas žurnāla datu deklarācijas sākumu (ietver papildu elementu RC, XR, IR, NA, VO, MA vai TN un elementu DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN vai RTP)

Pamatelementi

Iziešana jūrā

DEP

Datu kopa, kas apzīmē iziešanu no ostas zvejas reisa sākumā (ietver papildu elementus DA, TI un PO)

Atgriešanās ostā

RTP

Datu kopa, kas apzīmē atgriešanos ostā zvejas reisa beigās (ietver papildu elementus DA, TI un PO)

Nozveja

CAT

Datu kopa, kas apzīmē nozvejas datu deklarācijas sākumu (ietver papildu elementus DA, TI, FO un DU un pakārtoto elementu POS, GEA vai SPE)

Pārkraušana citā kuģī

TRA

Datu kopa, kas apzīmē citā kuģī pārkraušanas datu deklarācijas sākumu (ietver papildu elementus DA, TI, TT, TF, TC un FC un pakārtoto elementu SPE)

Izkraušana

LAN

Datu kopa, kas apzīmē izkraušanas datu deklarācijas sākumu (ietver papildu elementus DA, TI un PO un pakārtotos elementus POS un SPE)

Zvejas piepūle: ieiešana zonā

ENT

Datu kopa, kas apzīmē zvejas piepūles zonā ieiešanas datu deklarācijas sākumu (ietver papildu elementus DA un TI un pakārtotos elementus POS un SPE)

Zvejas piepūle: iziešana no zonas

EXI

Datu kopa, kas apzīmē no zvejas piepūles zonas iziešanas datu deklarācijas sākumu (ietver papildu elementus DA un TI un pakārtotos elementus POS un SPE)

Zvejas piepūle: zonas šķērsošana

CRO

Datu kopa, kas apzīmē zvejas piepūles zonas šķērsošanas datu deklarācijas sākumu (ietver elementus ENT un EXI)

Zvejas piepūle: pārzonu zveja

TRZ

Datu kopa, kas apzīmē zvejas piepūles zonā notiekošas pārzonu zvejas datu deklarācijas sākumu (ietver elementus ENT un EXI)

Pakārtotie elementi

Suga

SPE

Datu kopa ar ziņām par zivju sugu (ietver papildu elementu SN, WT vai WL, vai WS, NF un pakārtoto elementu PRO)

Apstrāde

PRO

Datu kopa ar ziņām par zivju apstrādi (ietver papildu elementus PR, CF un TY vai DIS (izmetumi))

Atrašanās vieta

POS

Datu kopa ar ziņām par zvejas kuģa atrašanās vietu (ietver papildu elementu ZO un – attiecībā uz zvejas piepūli – papildu elementus LA un LO)

Zvejas rīki

GEA

Datu kopa ar ziņām par zvejas darbībā izmantotajiem zvejas rīkiem (ietver GE, ME, GD un GL, kā prasīts zvejas piepūles deklarācijā). Attiecībā uz DSS iekļauj NH, IT, FO un FD

Papildu elementi

Reisa numurs

TN

Zvejas reisa numurs (001–999) kārtējā gadā

Datums

DA

Datu pārraides datums (GGGGMMDD)

Laiks

TI

Datu pārraides laiks UTC (SSMM)

Kuģa galvenā identifikācija

RC

Starptautiskais radio izsaukuma signāls

Kuģa ārējā identifikācija

XR

Kuģa reģistrācijas numurs, kas redzams uz sānu borta (korpusa)

Kuģa KFR identifikācija

IR

Kopienas flotes reģistra numurs

Kuģa nosaukums

NA

Kuģa vārds

Kuģa īpašnieks

VO

Kuģa īpašnieks

Kuģa kapteinis

MA

Kuģa kapteinis

Osta

PO

Ostas kods (divburtu valsts kods (ISO trīsburtu valsts kods) + trīsburtu ostas kods). T. i., Edinburgai – GBEDI, Ķīlei – DEKEL vai Vigo – ESVGO

Zvejas darbības

FO

Zvejas darbību (tralējumu vai zvejas rīku iemetienu) skaits 24 stundu periodā

Zvejā pavadītais laiks

DU

Zvejas darbību ilgums minūtēs

Atrašanās vieta: ģeogrāfiskais platums

LA

Ģeogrāfiskais platums grādos un minūtēs (Z/D GGMM)

Atrašanās vieta: ģeogrāfiskais garums

LO

Ģeogrāfiskais garums grādos un minūtēs (A/R GGMM)

Zvejas zona

ZO

Mazākais statistikas apgabals (apakšapgabals, rajons, apakšrajons u. c.) atbilstīgi FAO izveidotajai galveno zvejas apgabalu klasifikācijai [un ICES klasifikācijai] (t. i., 27.3.24. [vai III24] – ICES 24. apakšrajonam Baltijas jūrā, 21.1F [vai 1F] – NAFO rajonam 21.1F u. c.)

Zvejas rīki

GE

Burtu kods atbilstīgi FAO izveidotajai “Starptautiskajai zvejas rīku statistiskajai standartklasifikācijai”

Linuma acu izmērs

ME

Linuma acu izmērs (milimetros)

Zvejas rīka augstums

GD

Zvejas rīka augstums (metros)

Zvejas rīka garums

GL

Zvejas rīka garums (metros)

Suga

SN

Nozvejoto zivju suga (FAO trīsburtu kods)

Nozvejas svars

WT

Dzīvsvars (kilogramos)

Nozvejoto zivju skaits

NF

Nozvejoto zivju skaits (ja kvotu izsaka ar zivju, piemēram, lašu, skaitu)

Pārrēķina koeficients

CF

Koeficienti, kurus izmanto, lai izkrautās nozvejas un zvejas produktu svaru izteiktu ar dzīvsvara ekvivalentu

Izkrautās nozvejas svars

WL

Izkraušanas deklarācijā norādītais produktu svars

Zvejas produktu noformējums

PR

Burtu kods produkta noformējuma (zivju apstrādes veida) apzīmēšanai

(WHL – veselas zivis, GUT – ķidātas, GUH – ķidātas, bez galvas, GUG – ķidātas, bez žaunām, GUL – ķidātas, ar aknām, GTF – ķidātas, bez astes un spurām, GUS – ķidātas, bez galvas un ādas, FIL – filetētas, FIS – filetētas, bez ādas, FSB – filetētas, ar ādu un asakām, FSP – filetētas, bez ādas, ar mugurkaulu, HEA – bez galvas, WNG – spārnveida spuras, WNG+SKI – spārnveida spuras, bez ādas, SKI – bez ādas, DIS - izmetumi)

Apstrādes produktu iepakojuma veids

TY

Trīsburtu kods (CRT = kartona kārbas, BOX = kastes, BGS = maisi, BLC = bloki)

Pārkraušana citā kuģī: saņēmējkuģis

TT

Saņēmējkuģa starptautiskais radio izsaukuma signāls

Pārkraušana citā kuģī: pārkrāvējkuģis

TF

Pārkrāvējkuģa starptautiskais radio izsaukuma signāls

Pārkraušana citā kuģī: saņēmējkuģa karoga valsts

TC

Saņēmējkuģa karoga valsts (ISO trīsburtu valsts kods)

Pārkraušana citā kuģī: pārkrāvējkuģa karoga valsts

FC

Pārkrāvējkuģa karoga valsts (ISO trīsburtu valsts kods)

Papildu elementi dziļjūras zvejai

Vidējais āķu skaits uz āķu jedas

NH

Vidējais āķu skaits uz āķu jedas

Iegremdēšanas ilgums

IT

Kopējais laiks, kurā zvejas rīki atradušies ūdenī (zvejojot) 24 stundu periodā

Zvejas darbības

FO

Zvejas darbību (izvilkšana tīkliem, tralējumi velkamajiem zvejas rīkiem un ievietošana āķu jedām) skaits 24 stundu periodā

Zvejas dziļums

FD

Attālums no jūras dibena līdz tās virsmai


Tirdzniecības pavadzīmes dati

Datu elements

Kods

Datu elementa apraksts un būtība

Tirdzniecības pavadzīmes datu sākums/beigas

Tirdzniecības pavadzīmes datu deklarācijas sākums

SAL

Datu kopa, kas apzīmē tirdzniecības pavadzīmes datu deklarācijas sākumu (ietver papildu elementus XR (RC, IR), NA, VO un MA un pakārtoto elementu SIF vai TOV)

Pamatelementi

Ziņas no tirdzniecības pavadzīmes

SIF

Datu kopa ar ziņām par pārdošanu (ietver papildu elementus DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN un TD un pakārtoto elementu SIT)

Ziņas par pārņemšanu

TOV

Datu kopa ar ziņām par pārņemšanu (ietver papildu elementus DA, TI, SL, NS, NB, CN un TD un pakārtoto elementu SIT)

Pakārtotie elementi

Prece

SIT

Datu kopa ar ziņām par pārdoto preci (ietver papildu elementus FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD un ZO un pakārtotos elementus SPE, POS un PRO)

Suga

SPE

Datu kopa ar ziņām par zivju sugu (ietver papildu elementus SN, WT vai WL, vai WS un MZ un pakārtoto elementu PRO)

Apstrāde

PRO

Datu kopa ar ziņām par zivju apstrādi (ietver papildu elementus PR, CF un TY)

Papildu elementi

Datums

DA

Pārdošanas datums (GGGGMMDD)

Laiks

TI

Pārdošanas laiks UTC (SSMM)

Pārdošanas vieta

SL

Pārdošanas ostas kods vai vietas nosaukums (ja pārdošana nav notikusi ostā)

Pārdošanas valsts

SC

Valsts, kurā notikusi pārdošana (ISO trīsburtu valsts kods)

Kuģa galvenā identifikācija

RC

Starptautiskais radio izsaukuma signāls

Kuģa ārējā identifikācija

XR

Nozveju izkrāvušā kuģa reģistrācijas numurs, kas redzams uz sānu borta (korpusa)

Kuģa KFR identifikācija

IR

Kopienas flotes reģistra numurs

Kuģa vārds

NA

Nozveju izkrāvušā kuģa vārds

Kuģa īpašnieks vai kapteinis

VO

Kuģa īpašnieks vai kapteinis

Pārdevējs

NS

Izsoļu nams, cita struktūra vai persona, kas pārdevusi nozveju

Pircējs

NB

Izsoļu nams, cita struktūra vai persona, kas nopirkusi nozveju

Pirkuma līguma atsauces numurs

CN

Pirkuma līguma atsauces numurs

Pārvadājuma dokumenta atsauces numurs

TD

Atsauce uz transportu vai T 2 M dokumentu (Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. pants)

Izkraušanas datums

DL

Izkraušanas datums (GGGGMMDD)

Osta

PO

Ostas kods (izkraušanas osta) (divburtu valsts kods (ISO trīsburtu valsts kods) + trīsburtu ostas kods). T. i., Edinburgai – GBEDI, Ķīlei – DEKEL vai Vigo – ESVGO

Suga

SN

Nozvejoto zivju suga (FAO trīsburtu kods)

Izcelsmes ģeogrāfiskais apgabals

ZO

Atbilstīgi FAO izveidotajai galveno zvejas apgabalu klasifikācijai (t. i., 27.3.24. [vai III24] – ICES 24. apakšrajonam Baltijas jūrā, 21.1F [vai 1F] – NAFO rajonam 21.1F u. c.)

Kvotas valsts

QC

ISO trīsburtu valsts kods kuģim, kas izkrauj nozveju, kura tajā pārkrauta no cita kuģa (ja pārkrāvējkuģa un saņēmējkuģa karoga valstis ir dažādas)

Pārdotās nozvejas svars

WS

Pārdotās nozvejas svars (kilogramos)

Izmēra kategorija

SF

Izmērs (pēc vajadzības: 1–8, viens izmērs, kg, g, cm, mm, zivju skaits kilogramā)

Svaiguma kategorija

FF

Svaiguma kategorija (ekstra, A, B, E)

Minimālais zivju izmērs

MZ

Minimālais zivju izmērs (milimetros)

Pārrēķina koeficients

CF

Koeficienti, kurus izmanto, lai izkrautās nozvejas un zvejas produktu svaru izteiktu ar dzīvsvara ekvivalentu

Zvejas produktu noformējums

PR

Burtu kods produkta noformējuma (zivju apstrādes veida) apzīmēšanai

(WHL – veselas zivis, GUT – ķidātas, GUH – ķidātas, bez galvas, GUG – ķidātas, bez žaunām, GUL – ķidātas, ar aknām, GTF – ķidātas, bez astes un spurām, GUS – ķidātas, bez galvas un ādas, FIL – filetētas, FIS – filetētas, bez ādas, FSB – filetētas, ar ādu un asakām, FSP – filetētas, bez ādas, ar mugurkaulu, HEA – bez galvas, WNG – spārnveida spuras, WNG+SKI – spārnveida spuras, bez ādas, SKI – bez ādas)

Apstrādes produktu iepakojuma veids

TY

Trīsburtu kods (CRT = kartona kārbas, BOX = kastes, BGS = maisi, BLC = bloki)

Zivju cena

FP

Cena par kilogramu (darījuma valūta/kg)

Paredzētais produktu lietojums

PD

Kodi attiecībā uz lietošanu pārtikā, pārnesumiem, rūpnieciskām vajadzībām