22.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1565/2007

(2007. gada 21. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 26. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (2), kas apstiprināts ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2002/309/EK, Euratom (3), pēc piecu gadu pārejas procesa, sākot ar 2007. gada 1. jūniju, paredzēta pilnīga divpusējās siera tirdzniecības liberalizācija.

(2)

Tādējādi ar Komisijas 2001. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (4), kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 487/2007 (5), vairs neparedz importa kvotas un ievedmuitas maksājumus Šveices izcelsmes sieram. Šajā ziņā un ņemot vērā elastīgo pieeju importa licences prasībai, ko ieviesa ar 26. panta 3. punkta a) apakšpunktu Regulā (EK) Nr. 1255/1999, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1152/2007 (6), ir lietderīgi atcelt importa licences uzrādīšanu, ievedot sieru no Šveices.

(3)

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 19.a pantā paredzēts, ka piena pārstrādes produktu imports jāpārvalda galvenokārt rindas kārtībā saskaņā ar 308.a līdz 308.c pantu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (7). Šīs pārvaldības sistēmas un tās procedūru dēļ importa licences kļuvušas liekas, un tāpēc jāatceļ nepieciešamība tas uzrādīt.

(4)

Pēc 2008. gada 1. janvāra vairākas licences tādam Šveices izcelsmes sieram un tādu piena pārstrādes produktu importam, uz kuriem attiecas kvotas, kas pārvaldāmas rindas kārtībā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2535/2001 Ia nodaļā, būs vēl aizvien derīgas pēc 2008. gada 1. janvāra. Lai nezaudētu iemaksāto nodrošinājumu, jāpilda saistības, ko kāds uzņēmies šajā sakarā. No minētās dienas šādu importu var veikt bez licences un bez finansiāliem maksājumiem, kas ar to saistīti, tāpēc jānodrošina iespēja importētājiem, kam izdotas šādas licences un kas līdz minētajai dienai nav tās pilnība izmantojuši, pieprasīt iemaksātā nodrošinājuma atmaksu un to saņemt.

(5)

Eiropas Kopienas un Jaunzēlandes nolīgumā, kas noslēgts vēstuļu apmaiņas veidā saskaņā ar VVTT 1994 XXVIII pantu, par grozījumiem PTO tarifu kvotā, kas noteikta Jaunzēlandes sviestam grafikā CXL, kurš pievienots VVTT 1994 (8), (minētais nolīgums apstiprināts ar Padomes 2007. gada 20. decembra Lēmumu 2007/867/EK (9)) paredzēti grozījumi tarifu kvotā, kas sviestam noteikta grafikā CXL/Eiropas Kopienas un par ko panākta vienošanās daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā. Tāpēc attiecīgi jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 2535/2001 III pielikuma A daļa.

(6)

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 IV un V pielikumā paredzēts ļoti sarežģīts mehānisms un darbietilpīga procedūra, kā pārbaudīt tauku satura atbilstību gan Jaunzēlandē, gan Kopienā. Ņemot vērā nesen pieņemto kvotas aprakstu, kurā paredzēts plašāks tauku satura diapazons no 80–82 % līdz 80–85 %, iespējams vienkāršot kontroles procedūras, jo īpaši atceļot iespēju interpretēt kontroles rezultātus, pamatojoties uz tauku satura standartnovirzi parastos ražošanas apstākļos. Turklāt šāds vienkāršojums abām pusēm ievērojami samazina administratīvo slogu un izmaksas un gan eksportētājiem, gan importētajiem atvieglo piekļuvi kvotai.

(7)

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 33. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēts, ka izdevējiestāde izdod IMA 1 sertifikātu, pirms produktu, uz ko tas attiecas, izved no izdevējvalsts teritorijas. Sviestu, uz ko 2008. gadā attiecas kvota, var nosūtīt no Jaunzēlandes, sākot no 2007. gada novembra. Šiem sūtījumiem nav iespējams piemērot ar šo regulu grozītās Regulas (EK) Nr. 2535/2001 noteikumus un, lai pienācīgi īstenotu jaunos noteikumus, vajadzīgs laiks, Regulas (EK) Nr. 2535/2001 33. panta 1. punkta d) apakšpunktu nevar piemērot laikposma no 2007. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. janvārim.

(8)

Vienlaikus Regulas (EK) Nr. 2535/2001 XII pielikumā ir lietderīgi atjaunināt dažus datus par Jaunzēlandes izdevējiestādi.

(9)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2535/2001.

(10)

Lai atvieglotu Regulas (EK) Nr. 2535/2001 IV pielikumā paredzētās pārbaudes, Komisijas Lēmumā 2001/651/EK (10) noteikta no Jaunzēlandes ievestā sviesta tauku satura standartnovirze parastos ražošanas apstākļos. Saskaņā ar jauno režīmu, kas paredz kvotas aprakstu attiecināt arī uz nesālītu sviestu, ir iespējams pārtraukt pārbaudes rezultātu interpretāciju un tādējādi arī sarežģīto procedūru, kas saistīta ar standartnovirzes noteikšanu parastos ražošanas apstākļos. Tāpēc Lēmums 2001/651/EK ir kļuvis lieks un tas jāatceļ.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2535/2001 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantu aizstāj šādu:

“2. pants

Neskarot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 II sadaļu un ja šajā regulā nav paredzēts citādi, uz visu piena produktu importu attiecas importa licences uzrādīšana.”;

2)

Regulas 19.a pantu groza šādi:

a)

Panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Importējot preces, uz kurām attiecas 1. punktā minētās kvotas, nav jāuzrāda importa licence.”;

b)

Svītro 3. punktu.

3)

Regulas 20. pantu groza šādi:

a)

Panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību 2. pielikumā.”;

b)

Svītro 3. punktu.

4)

Aiz 22. panta iekļauj šādu nodaļu:

“IIa NODAĻA

ĀRPUSKVOTAS IMPORTS BEZ IMPORTA LICENCES UZRĀDĪŠANAS

22.a pants

1.   Šis pants attiecas tikai uz preferenciālu importu, kas minēts Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību 3. pantā.

2.   Visi Šveices izcelsmes produkti ar KN kodu 0406 ir atbrīvoti no ievedmuitas nodokļa un no importa licences uzrādīšanas.

3.   Atbrīvojums no nodokļa piemērojams tikai tad, ja uzrāda deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā kopā ar izcelsmes apliecinājumu, kas izdots atbilstīgi 1972. gada 22. jūlijā Briselē parakstītā Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma 3. protokolam.”

5)

Svītro 38. pantu.

6)

Regulas 40. panta 1. punktā svītro otro, trešo un ceturto daļu.

7)

Regulas II pielikuma D daļu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

8)

Regulas III pielikuma A daļu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

9)

Regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

10)

Regulas V pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

11)

Regulas VIII pielikuma 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“IMA 1 izdevējiestādes var anulēt IMA 1 sertifikātu vai tā daļu par daudzumu, uz kuru tas attiecas un kurš ir iznīcināts vai padarīts nederīgs pārdošanai apstākļos, ko eksportētājs nevar ietekmēt. Ja daļa no daudzuma, uz kuru attiecas IMA 1 sertifikāts, ir iznīcināta vai padarīta nederīga pārdošanai, par pārējo daudzumu var izsniegt aizstājējsertifikātu. Attiecībā uz Regulas III pielikuma A daļā minēto Jaunzēlandes izcelsmes sviestu šai vajadzībai izmanto oriģinālo produktu identifikācijas sarakstu. Aizstājējsertifikāts ir derīgs tikai līdz tai pašai dienai, līdz kurai oriģināls. Šajā gadījumā IMA 1 aizstājējsertifikāta 17. ailē ietver vārdus “derīgs līdz 00.00.0000.” ”.

12)

Regulas X pielikumu groza saskaņā ar šās regulas V pielikumu.

13)

Regulas XII pielikumā datus par Jaunzēlandi aizstāj ar šādiem:

“Jaunzēlande

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Sviests

Sviests

Sviests

Kausēšanai paredzētais siers

Čedaras siers

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tālr.: (64-4) 894 2500

Fakss: (64-4) 894 2501”

2. pants

Pēc ieinteresēto personu lūguma atmaksā atpakaļ nodrošinājumu, kas iemaksāts attiecībā uz importa licenču izdošanu, ar šādiem nosacījumiem:

a)

licences izdod par importu, uz kuru attiecas Ia nodaļā minētās kvotas, vai licences izdod par Šveices izcelsmes produktu importu ar KN kodu 0406;

b)

licenču derīguma termiņš nav beidzies pirms 2008. gada 1. janvāra;

c)

līdz 2008. gada 1. janvārim licences izmantotas tikai daļēji vai nav izmantotas nemaz.

3. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2535/2001 34. panta 2. punkta, no 2007. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. janvārim attiecībā uz importu, kas saistīts ar 2008. gada kvotu, nepiemēro minētās regulas 33. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

4. pants

Lēmumu 2001/651/EK atceļ.

5. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra. Tomēr 3. pantu piemēro no 2007. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.). Regula (EK) Nr. 1255/1999 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 1.7.2008.

(2)  OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.

(3)  OV L 114, 30.4.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1324/2007 (OV L 294, 13.11.2007., 14. lpp.).

(5)  OV L 114, 1.5.2007., 8. lpp.

(6)  OV L 258, 4.10.2007., 3. lpp.

(7)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).

(8)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 95 lappusi.

(9)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 95 lappusi.

(10)  OV L 229, 25.8.2001., 24. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/584/EK (OV L 255, 31.7.2004., 41. lpp.).


I PIELIKUMS

“II.D

Nodoklis, ko samazina atbilstīgi Eiropas Kopienas un Šveices Nolīguma par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem 2. pielikumam

KN kods

Apraksts

Muitas nodoklis

(EUR/100 kg tīrsvara)

no 2007. gada 1. jūnija

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciāli zīdaiņu barībai paredzēts piens (1) hermētiskā iepakojumā ar tīro svaru līdz 500 g, kura tauku saturs pārsniedz 10 svara %

43,80


(1)  “Speciāli zīdaiņu barībai paredzēts piens” ir produkti, kuros nav patogēnu mikroorganismu un kuros ir mazāk nekā 10 000 reaktivējamo aerobo baktēriju un mazāk nekā divas koliformās baktērijas uz gramu.”


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMA A DAĻA

Tarifu kvota saskaņā ar VVTT/PTO nolīgumiem, sadalīta pēc izcelsmes valsts. Jaunzēlandes izcelsmes sviests

KN kods

Apraksts

Izcelsmes valsts

Gada kvota laikposmam no 1. janvāra līdz 31. decembrim

(tonnās)

Maksimāla pusgada kvota

(daudzumi tonnās)

Kvotas

A daļa

Kvotas numurs

09,4195

Kvotas

B daļa

Kvotas numurs

09,4182

Ievedmuitas nodoklis

(EUR/100 kg tīrsvara)

Noteikumi IMA 1 sertifikātu aizpildīšanai

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Vismaz sešas nedēļas vecs sviests, kura tauku saturs ir vismaz 80 svara %, bet mazāk nekā 85 svara% un kurš, neizmantojot uzglabātas izejvielas, izgatavots tieši no piena vai krējuma vienreizējā, autonomā un nepārtrauktā ražošanas procesā

Jaunzēlande

74 693 tonnas

Pusgada kvota no 2008. gada janvāra

37 346,5 tonnas

20 540,5 tonnas

16 806 tonnas

70,00

Sk. IV pielikumu”

ex 0405 10 30

Vismaz sešas nedēļas vecs sviests, kura tauku saturs ir vismaz 80 svara %, bet mazāk nekā 85 svara % un kurš, neizmantojot uzglabātas izejvielas, ražots tieši no piena vai krējuma vienreizējā, patstāvīgā un nepārtrauktā procesā, kas var ietvert krējuma pārstrādi koncentrētos un/vai frakcionētos sviesta taukos (šos procesus dēvē par Ammix un Spreadable)


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 IV pielikumu groza šādi.

1.

Nosaukumu aizstāj ar šādu:

“ATBILSTOŠI REGULAS (EK) Nr. 2535/2001 III NODAĻAS 2. IEDAĻAI IMPORTĒTĀ JAUNZĒLANDES IZCELSMES SVIESTA SVARA UN TAUKU SATURA PĀRBAUDES”.

2.

Pielikuma 1. punktā svītro e) apakšpunktu.

3.

Pielikuma 2. punktu groza šādi:

a)

šādi groza 2.2. punktu:

i)

trešo ievilkumu e) apakšpunktā svītro;

ii)

aizstāj i) apakšpunktu ar šādu:

“i)

13 ailē: ne mazāk kā 80 %, bet mazāk nekā 85 % tauku”;

b)

svītro 2.3. punktu.

4.

Pielikuma 4. punktu groza šādi:

a)

pielikuma 4.1. punktam pievieno šādas daļas:

“Kompetentās iestādes ņem divus paraugus, vienu no tiem glabā drošā uzraudzībā gadījumam, ja rastos strīds.

Dalībvalsts pilnvaro laboratoriju, kas izdara testus, izdarīt oficiālas analīzes un tikt atzītai par laboratoriju, kura ir kompetenta izmantot iepriekšminēto metodi, ja tā demonstrē, ka ievēro atkārtojamības kritēriju, analizējot neatpazīstamus paraugus, un ka tā sekmīgi piedalījusies kvalifikācijas testos.”;

b)

pielikuma 4.2. punktu svītro;

c)

pielikuma 4.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.3.   Kontroles rezultātu vidējās aritmētiskās vērtības interpretācija

a)

Pieņem, ka produkts atbilst tauku satura prasībām, ja paraugiem iegūto rezultātu vidējā aritmētiskā vērtība nepārsniedz 84,4 %.

Kompetentās iestādes nekavējoties paziņo Komisijai par ikvienu neatbilstību.

b)

Ja nav ievērota a) apakšpunktā noteiktā atbilstības prasība, partiju, uz kuru attiecas attiecīgā importa deklarācija un IMA 1 sertifikāts, importē saskaņā ar 36. pantu, izņemot gadījumu, kad 4.5. punktā minēto otro paraugu analīzes rezultāti atbilst prasībām.”;

d)

pielikuma 4.4. punktu svītro;

e)

pielikuma 4.5. punktu aizstāj ar šādu:

“4.5.   Apstrīdētie rezultāti

Attiecīgais importētājs var apstrīdēt analīzes rezultātus, kas iegūti kompetento iestāžu laboratorijā, septiņu darbdienu laikā no rezultātu saņemšanas, apņemoties segt otro paraugu analīzes izmaksas. Šajā gadījumā kompetentās iestādes otrajai laboratorijai nosūta aizplombētus otros paraugus, kas atbilst tās laboratorijas analizētajiem paraugiem. Dalībvalsts pilnvaro šo otro laboratoriju izdarīt oficiālas analīzes un tikt atzītai par laboratoriju, kura ir kompetenta izmantot 4.1. punktā minēto metodi, ja tā demonstrē, ka ievēro atkārtojamības kritēriju, analizējot neatpazīstamus paraugus, un ka tā sekmīgi piedalījusies kvalifikācijas testos.

Otrā laboratorija tūlīt paziņo savu analīžu rezultātus kompetentajām iestādēm.

Otrās laboratorijas konstatējumi ir galīgi.”;

f)

svītro 4.6. punktu.


IV PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

Image


V PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 X pielikumu groza šādi.

a)

Pielikuma 7. aili aizstāj ar šādu:

7.   Iesaiņojumu marķējums, numuri, skaits un veids, detalizēts KN apraksts un astoņciparu KN kods, pirms kura uzrakstīts “ex”, un informācija par tā noformējuma veidu.

Skatīt pievienoto produktu identifikācijas sarakstu, konkrēti:

KN kodu ex 0405 10. Vismaz sešas nedēļas vecs sviests, kura tauku saturs ir vismaz 80 svara %, bet mazāk nekā 85 svara % un kurš izgatavots tieši no piena vai krējuma,

fabrikas reģistrācijas numurs,

izgatavošanas datums,

taras svara vidējā aritmētiskā vērtība plastmasas iesaiņojumam

b)

Pielikuma 13. aili aizstāj ar šādu:

13.   Tauku saturs svara %