20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1518/2007

(2007. gada 19. decembris)

par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību vermutam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/1993, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Vēstuļu apmaiņas veidā noslēgtajā nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Argentīnas Republiku par koncesiju izmaiņām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Ungārijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai (2), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/930/EK (3), paredzēts erga omnes atvērt tarifa kvotu vermutam. Šī kvota ir jāatver.

(2)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4), ir noteikti pārvaldības noteikumi attiecībā uz tarifa kvotām, kuras paredzēts izmantot, ievērojot muitas deklarāciju pieņemšanas datumu hronoloģisko secību. Ir lietderīgi paredzēt ar šo regulu atvērtās tarifa kvotas pārvaldību saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

(3)

Ievērojot saistības, ko Kopiena uzņēmusies saskaņā ar vēstuļu apmaiņas veidā noslēgto nolīgumu, šo regulu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi Pārvaldības komiteja, kas nodarbojas ar horizontālajiem jautājumiem, kuri saistīti ar Līguma I pielikumā neuzskaitītu apstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Gada tarifu kvota (kārtas numurs 09.0098) 13 810 hl apmērā (erga omnes) tiek atvērta, lai Kopienā laistu brīvā apgrozībā vermutus un citus svaigo vīnogu vīnus, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām traukos ar tilpumu, lielāku par 2 l, un kā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 18 tilp. %, apakšpozīcijā 2205 90 10, ar kvotas likmi 7 EUR/hl.

2. pants

Tarifa kvotu, kas minēta 1. pantā, Komisija pārvalda saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 355, 15.12.2006., 92. lpp.

(3)  OV L 355, 15.12.2006., 91. lpp.

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).