20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1515/2007

(2007. gada 19. decembris)

par ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007, attiecībā uz dažiem Šveices izcelsmes gaļas produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 1399/2007, ar ko atver tarifa kvotu Šveices izcelsmes desām un dažiem gaļas produktiem un paredz tās pārvaldīšanu (2), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007 ir atvērtas tarifa kvotas dažu gaļas produktu ievešanai.

(2)

Daudzumi, kas ir iekļauti ievešanas atļauju pieteikumos, kuri iesniegti 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, ir mazāki par pieejamiem daudzumiem. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Apjoms, par kuru atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1399/2007 netika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi saskaņā ar kvotu ar kārtas numuru 09.4180 un kurš jāpieskaita apakšperiodam no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, ir 475 000 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. decembrī

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.). Regula (EEK) Nr. 2759/75 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. jūlija.

(2)  OV L 311, 29.11.2007., 7. lpp.