15.8.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 964/2007

(2007. gada 14. augusts),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotu atklāšanai un pārvaldīšanai, kuras paredzētas vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsiem 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (1), un jo īpaši tās 12. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu un 13. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1401/2002 (3) nosaka tarifu kvotu atklāšanas un pārvaldes kārtību no 2002./2003. līdz 2008./2009. tirdzniecības gadam attiecībā uz vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsiem. Kopš tās stāšanās spēkā ir pieņemtas vai grozītas horizontālās un nozaru regulas, t. i., Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4), Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (5) un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (6), un šīs regulas jāņem vērā saistībā ar attiecīgo kvotu.

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši tika pieņemti noteikumi attiecībā uz ievešanas atļauju pieteikumiem, iesniedzēja statusu un atļauju izsniegšanu. Šo regulu piemēro, neskarot nozaru regulās noteiktos papildu nosacījumus vai atkāpes. Tāpēc skaidrības labad Kopienas kvotu pārvaldes režīms attiecībā uz vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsu importu ir jāpielāgo, pieņemot jaunu regulu un atceļot Regulu (EK) Nr. 1401/2001.

(3)

Regulas (EK) Nr. 980/2005 12. panta 5. punktā paredzēts, ka līdz 2009. gada 1. septembrim, kad tiks pilnīgi apturēta kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošana, katru tirdzniecības gadu jāatklāj vispārēja nulles tarifa kvota attiecībā uz produktiem ar KN kodu 1006 un izcelsmi valstīs, kas saskaņā ar minētās regulas I pielikumu izmanto priekšrocības, kuras īpašā režīmā pieejamas vismazāk attīstītām valstīm. Produktiem ar KN kodu 1006 šo tarifa kvotu aprēķina, pamatojoties uz daudzumu 2 895 tonnas 2002./2003. tirdzniecības gadā, un izsaka lobītu rīsu ekvivalentos, par katru turpmāko tirdzniecības gadu kvotas palielinot par 15 %. Šādi jānosaka attiecīgie daudzumi nākamajiem tirdzniecības gadiem.

(4)

Šo kvotu labas pārvaldības nolūkā uzņēmējiem jāļauj iesniegt pieteikumus pirmajās septiņās dienās no tirdzniecības gada sākuma 1. septembrī un gadījumā, ja daudzums nav izsmelts, jāpiedāvā iespēja iesniegt jaunus pieteikumus pirmajās septiņās februāra dienās. Tā paša iemesla dēļ ar šo regulu ir jāpieņem īpaši noteikumi, kas piemērojami atļauju pieteikumu sagatavošanai, atļauju izsniegšanai, atļauju derīguma termiņam un informācijas paziņošanai Komisijai, kā arī jāparedz atbilstīgi administratīvie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka noteiktais kvotas apjoms netiek pārsniegts. Jebkurā gadījumā Regula (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo atļauju derīguma termiņu, nosakot, ka atļaujas nav derīgas pēc tarifu kvotas perioda pēdējās dienas. Lai pilnveidotu kvotu kontroli, jānosaka iesaistītajiem riskiem atbilstoša nodrošinājuma summa.

(5)

Izcelsmes sertifikāta noteikumi, kas ietverti 67. līdz 97. pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (7), definē vispārējo tarifu preferenču nolūkos izmantojamo noteiktas izcelsmes produktu jēdzienu. Jāparedz to piemērošana.

(6)

Šie pasākumi jāpiemēro no nākamā tirdzniecības gada sākuma, tas ir, no 2007. gada 1. septembra.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Gada importa tarifa kvotas ar nodokļa nulles likmi, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 980/2005 12. panta 5. punktā, produktiem ar KN kodu 1006 tiek atvērtas katra tirdzniecības gada pirmajā dienā un izteiktas lobītu rīsu ekvivalentos ar šādiem nosacījumiem:

a)

2007./2008. tirdzniecības gadam – kārtas numurs 09.4177 un daudzums 5 821 tonna,

b)

2008./2009. tirdzniecības gadam – kārtas numurs 09.4178 un daudzums 6 694 tonnas.

Pirmajā daļā paredzētās kvotas piemēro tikai ievedumiem ar izcelsmi valstīs, kas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 980/2005 I pielikumam izmanto īpašo režīmu vismazāk attīstītām valstīm.

2.   Pārrēķina likme starp lobītiem rīsiem un nelobītiem rīsiem, daļēji slīpētiem rīsiem un slīpētiem rīsiem ir noteikta Komisijas Regulas Nr. 467/67/EEK (8) 1. pantā, izņemot šķeltos rīsus, kuru pieprasītajiem daudzumiem izmanto to faktisko svaru.

3.   Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000, (EK) Nr. 1342/2003 un (EK) Nr. 1301/2006.

2. pants

1.   Ievešanas atļaujas pieteikumā un ievešanas atļaujā iekļauj šādas norādes:

a)

8. iedaļā – izcelsmes valsts un ar krustu atzīmēta norāde “jā”;

b)

20. iedaļā – kvotas kārtas numurs un norāde “Regula (EK) Nr. 964/2007”.

2.   Katrā atļaujas pieteikumā norāda daudzumu kilogramos (veselos skaitļos).

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 12. panta, nodrošinājums attiecībā uz ievešanas atļaujām ir 46 euro par tonnu.

4.   Atļauju pieteikumus iesniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm attiecīgā tirdzniecības gada pirmajās septiņās dienās un attiecīgā gadījumā, ja vajadzīgs 7. punktā paredzētais papildu periods, šā paša tirdzniecības gada pirmajās septiņās februāra dienās.

5.   Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minēto piešķīruma koeficientu Komisija nosaka desmit dienu laikā, skaitot no šīs regulas 4. panta a) apakšpunktā minētās pēdējās dienas, kad jāiesniedz paziņojums.

Ja pēc pirmās daļas noteikumu piemērošanas daudzums, par kādu izdod ievešanas atļauju, ir mazāks par 20 tonnām, kaut arī pieprasītais daudzums bija lielāks, uzņēmējs divu darbdienu laikā no dienas, kad stājas spēkā regula, ar kuru nosaka piešķīruma koeficientu, atļaujas pieteikumu var atsaukt.

6.   Ievešanas atļauju izsniedz divdesmitajā darba dienā pēc pieteikumu iesniegšanas pēdējās dienas.

7.   Ja saskaņā ar 6. punktu izsniegtās ievešanas atļaujas attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti attiecīgā tirdzniecības gada pirmajās septiņās dienās, ir mazāki par attiecīgās kvotas kopējo daudzumu, atlikušo daudzumu var piešķirt papildu periodā, kas sākas tā paša tirdzniecības gada februārī. Ja Komisija nolemj piemērot šo papildu periodu, tā nosaka un publicē pieejamos daudzumus līdz attiecīgā tarifu gada 1. novembrim.

8.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. panta 1. punkta, ievešanas atļauja ir derīga no faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē līdz tā mēneša beigām, kas ir sestais pēc to izdošanas mēneša.

3. pants

1.   Laižot brīvā apgrozībā saistībā ar šīs regulas 1. pantā minētajām kvotām, vajadzīgs A veidlapas izcelsmes sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 67. līdz 97. pantu.

2.   A veidlapas izcelsmes sertifikāta 4. ailē jābūt:

a)

norādei “Regula (EK) Nr. 964/2007”;

b)

rīsu iekraušanas datumam kvotas izmantotājā izvešanas valstī un tirdzniecības gadam, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 3. pantā un saistībā ar kuru tiek veikta piegāde;

c)

8 ciparu KN kods.

4. pants

Dalībvalstis, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, paziņo Komisijai:

a)

vēlākais otrajā darbdienā pēc atļauju pieteikumu iesniegšanas pēdējās dienas ne vēlāk kā plkst. 18.00 (pēc Briseles laika) Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto informāciju par ievešanas atļauju pieteikumiem, šajos pieteikumos minētos kopējos daudzumus (pēc produkta svara) sadalot atkarībā no astoņciparu KN koda un attiecīgās izcelsmes valsts;

b)

vēlākais otrajā darbdienā pēc ievešanas atļauju izsniegšanas dienas – Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto informāciju par izsniegtajām atļaujām, šajos pieteikumos minētos daudzumus sadalot atkarībā no astoņciparu KN koda un izcelsmes valsts (pēc produkta svara), kurā ievešanas atļaujas ir izsniegtas, kā arī daudzumus, par kādiem saskaņā ar 2. panta 5. punkta otro daļu atļauju pieteikumi ir atsaukti;

c)

vēlākais katra mēneša pēdējā dienā kopējos daudzumus (pēc produktu svara), kas, pamatojoties uz šo kvotu, faktiski laisti brīvā apgrozībā priekšpēdējā mēnesī, sadalot tos atkarībā no astoņciparu KN koda. Ja kādā no mēnešiem neviens daudzums nav laists brīvā apgrozībā, nosūta “nulles” paziņojumu. Šo paziņojumu vairs nesūta trešajā mēnesī pēc atļaujas derīguma termiņa beigām.

5. pants

Regulu (EK) Nr. 1401/2002 atceļ.

6. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 606/2007 (OV L 141, 2.6.2007., 4. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 203, 1.8.2002., 42. lpp.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(5)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1996/2006 (OV L 398, 30.12.2006., 1. lpp.).

(6)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(7)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).

(8)  OV 204, 24.8.1967., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2325/88 (OV L 202, 27.7.1988., 41. lpp.).