27.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 892/2007

(2007. gada 26. jūlijs)

par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 327/98 atvērtas 2007. gada jūlija apakšperiodam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 327/98, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (3), un jo īpaši tās 5. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 327/98 atvēra noteiktas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredzēja šo kvotu pārvaldību atkarībā no izcelsmes valsts un kvotas apakšperioda saskaņā ar minētās regulas IX pielikumu.

(2)

Jūlija apakšperiods ir trešais apakšperiods Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītajai kvotai un otrais apakšperiods minētā punkta b), c) un d) apakšpunktā norādītajām kvotām.

(3)

No paziņojuma, kas sniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 327/98 8. panta a) punktu, izriet, ka atbilstīgi minētās regulas 4. panta 1. punktam 2007. gada jūlija pirmo desmit darbdienu laikā iesniegtajos pieteikumos par kvotām ar numuriem 09.4154, 09.4116 un 09.4166 norādītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu. Tāpēc ievešanas atļaujas par attiecīgajām kvotām pieprasītajiem daudzumiem jāizsniedz, piemērojot piešķīruma koeficientu.

(4)

Turklāt no minētā paziņojuma izriet, ka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 327/98 4. panta 1. punktam 2007. gada jūlija pirmo desmit darbdienu laikā iesniegtajos pieteikumos par kvotām ar numuriem 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 un 09.4153 norādītais daudzums ir mazāks par pieejamo daudzumu.

(5)

Tādēļ ir lietderīgi kvotām, kuru numuri ir 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 un 09.4166, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 327/98 5. panta pirmajai daļai noteikt kopējos daudzumus, kas būs pieejami nākamajā kvotas apakšperiodā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izsniedzot rīsu ievešanas atļaujas atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada jūlija pirmo desmit darbdienu laikā iesniegti par Regulā (EK) Nr. 327/98 minētajām kvotām ar numuriem 09.4154, 09.4116 un 09.4166, pieprasītajiem daudzumiem piemēro šīs regulas pielikumā noteiktos piešķīruma koeficientus.

2.   Šīs regulas pielikumā ir noteikti kopējie daudzumi, kas būs pieejami saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 327/98 nākamajam kvotas apakšperiodam paredzētajām kvotām, kuru numuri ir 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 un 09.4166.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 37, 11.2.1998., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2019/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 48. lpp.).


PIELIKUMS

2007. gada jūlija apakšperiodā piešķiramie daudzumi un nākamajā apakšperiodā pieejamie daudzumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98:

a)   Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30:

Izcelsme

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients 2007. gada jūlija kvotas apakšperiodā

2007. gada septembra kvotas apakšperiodā pieejamie kopējie daudzumi

(kg)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4127

 (2)

19 578 285

Taizeme

09.4128

 (2)

1 233 332

Austrālija

09.4129

 (2)

305 500

Cita izcelsme

09.4130

 (3)

7 319


b)   Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā kvota lobītiem rīsiem ar KN kodu 1006 20:

Izcelsme

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients 2007. gada jūlija kvotas apakšperiodā

2007. gada oktobra kvotas apakšperiodā pieejamie kopējie daudzumi

(kg)

Visas valstis

09.4148

 (3)

60 728


c)   Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētā kvota šķeltiem rīsiem ar KN kodu 1006 40:

Izcelsme

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients 2007. gada jūlija kvotas apakšperiodā

Taizeme

09.4149

 (2)

Austrālija

09.4150

 (1)

Gajāna

09.4152

 (1)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4153

 (2)

Cita izcelsme

09.4154

1,809392 %


d)   Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30:

Izcelsme

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients 2007. gada jūlija kvotas apakšperiodā

2007. gada septembra kvotas apakšperiodā pieejamie kopējie daudzumi

(kg)

Taizeme

09.4112

 (3)

7 344

Amerikas Savienotās Valstis

09.4116

3,329173 %

0

Indija

09.4117

 (3)

36 522

Pakistāna

09.4118

 (3)

4 521

Cita izcelsme

09.4119

 (3)

58 099

Visas valstis

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Šim kvotas apakšperiodam nepiemēro piešķīruma koeficientu, jo Komisijai nav iesniegts neviens atļaujas pieteikums.

(2)  Šim kvotas apakšperiodam nepiemēro piešķīruma koeficientu, jo pieprasītie daudzumi ir mazāki par vai vienādi ar pieejamajiem daudzumiem.

(3)  Šim apakšperiodam pieejamais daudzums ir izsmelts.