31.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/30


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 863/2007

(2007. gada 11. jūlijs),

ar ko izveido mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu, kā arī reglamentē pieaicināto amatpersonu pienākumus un pilnvaras

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 66. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 26. oktobrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 2007/2004 (2), ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (“Aģentūra”).

(2)

Dalībvalsts, kas saskaras ar apstākļiem, kuros nepieciešama pastiprināta tehniskā un operatīvā palīdzība pie tās ārējām robežām, var, neskarot Līguma 64. panta 2. punktu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2007/2004 7. un 8. pantu prasīt Aģentūras palīdzību koordinēšanas veidā, ja ir iesaistītas citas dalībvalstis. Šādā situācijā Aģentūra var lemt par dalībvalstu robežsargu izvietošanu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību veidā.

(3)

Efektīva ārējo robežu pārvaldība, izmantojot kontroli un uzraudzību, palīdz apkarot nelegālu imigrāciju un cilvēku tirdzniecību un novērst jebkādus draudus dalībvalstu iekšējai drošībai, sabiedriskajai kārtībai, sabiedrības veselībai un starptautiskajām attiecībām. Robežkontrole ir ne tikai tās dalībvalsts interesēs, pie kuras ārējām robežām to veic, bet arī visu to dalībvalstu interesēs, kas ir atcēlušas pārbaudes pie iekšējām robežām.

(4)

Dalībvalstis ir atbildīgas par ārējo robežu kontroli. Ņemot vērā kritiskās situācijas, kuras dalībvalstīm nākas periodiski risināt saistībā ar to ārējām robežām, jo īpaši, kad ārējo robežu noteiktās vietās ierodas liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, kas cenšas nelegāli iekļūt dalībvalstu teritorijā, var būt gadījumi, kad ir vajadzīgs atbalstīt dalībvalstis, nodrošinot tām atbilstošus un pietiekamus resursus, īpaši personālu.

(5)

Pašreizējās iespējas efektīvas praktiskās palīdzības sniegšanai attiecībā uz personu kontroli pie ārējām robežām un ārējo robežu uzraudzību Eiropas mērogā nevar uzskatīt par pietiekamām, jo īpaši attiecībā uz gadījumiem, kad dalībvalstīm jārisina situācijas, kad ierodas liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, kas mēģina nelegāli iekļūt dalībvalstu teritorijā.

(6)

Dalībvalstij tāpēc vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai tās teritorijā Aģentūras struktūrā tiktu izvietotas ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības, kurās ir īpaši apmācīti eksperti no citām dalībvalstīm, lai sniegtu īslaicīgu palīdzību minētās dalībvalsts robežsargiem. Ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izvietošana veicinās dalībvalstu lielāku solidaritāti un savstarpējo palīdzību.

(7)

Ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izvietošanai, lai sniegtu palīdzību uz ierobežotu laikposmu, būtu jānotiek neatliekamās un ārkārtas situācijās. Šīs situācijas ir gadījumi, kad kādā dalībvalstī ierodas liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, kuri mēģina nelegāli iekļūt tās teritorijā, un tāpēc ir nepieciešams steidzams risinājums, un kad ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izvietošana veicinātu šīs problēmas efektīvu atrisināšanu. Ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības nav paredzētas, lai sniegtu ilgtermiņa palīdzību.

(8)

Ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības rīkosies atkarībā no plānotiem uzdevumiem, no pieejamības un no dislokācijas biežuma. Lai nodrošinātu efektīvu darbību, dalībvalstīm būtu jādara pieejams atbilstīgs skaits robežsargu (“gatavības rezerve”), kas jo īpaši atspoguļotu šo valstu pašu robežsardzes organizāciju specializāciju un apmērus. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāizveido valsts ekspertu rezerves, lai paaugstinātu šīs regulas efektivitāti. Aģentūrai būtu jāņem vērā dalībvalstu atšķirīgais lielums un robežsardzes organizāciju tehniskā specializācija.

(9)

Daudzu dalībvalstu paraugprakse liecina par to, ka ziņas par pieejamo robežsargu specializāciju (iemaņām un kvalifikāciju) pirms to izvietošanas būtiski veicina operāciju plānošanu un vadību. Tādēļ Aģentūrai būtu jānosaka to robežsargu specializācija un kopējais skaits, kas iekļaujami ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienībās.

(10)

Tādēļ būtu jāizveido mehānisms ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei, kas dotu gan Aģentūrai, gan dalībvalstīm pietiekamu elastību un ar kura palīdzību būtu iespējams nodrošināt augstu lietderīguma un efektivitātes līmeni pasākumu laikā.

(11)

Aģentūrai būtu, inter alia, jākoordinē ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību sastāvs, apmācības un izvietošana. Tādēļ Regulā (EK) Nr. 2007/2004 ir nepieciešams iekļaut jaunus noteikumus par Aģentūras uzdevumiem, kas attiecas uz minētajām vienībām.

(12)

Ja kādā dalībvalstī ierodas liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, kuri mēģina nelegāli iekļūt tās teritorijā, vai ja citi neparedzēti apstākļi būtiski ietekmē valsts uzdevumu pildīšanu, tā var atturēties no savu valsts robežsargu nosūtīšanas izvietošanai.

(13)

Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību ar valstu robežsardzi, vienību dalībniekiem vajadzētu būt spējīgiem īstenot pienākumus, kas saistīti ar personu kontroli pie ārējām robežām un ārējo robežu uzraudzību izvietojuma laikā dalībvalsts teritorijā, kas pieprasa viņu palīdzību.

(14)

Tāpat būtu jāturpina pilnveidot Aģentūras koordinēto kopīgo pasākumu efektivitāti, nodrošinot iespēju pieaicinātajām citu dalībvalstu amatpersonām īslaicīgi pildīt pienākumus, kas saistīti ar personu kontroli pie ārējām robežām un ārējo robežu uzraudzību.

(15)

Tādēļ Regulā (EK) Nr. 2007/2004 ir vajadzīgs iekļaut jaunus noteikumus par uzdevumiem un pilnvarām pieaicinātajām amatpersonām, kas Aģentūras struktūrā ir izvietotas citā dalībvalstī pēc tās pieprasījuma.

(16)

Šī regula veicina to, lai pareizi tiktu piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (3). Šajā sakarā vienību dalībniekiem un pieaicinātajām amatpersonām, veicot robežu kontroli un robežu uzraudzību, nevajadzētu diskriminēt personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Visiem pasākumiem, ko amatpersonas veic, pildot savus pienākumus un īstenojot pilnvaras, vajadzētu būt samērīgiem ar šo pasākumu mērķiem.

(17)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un ņemti vērā principi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Tā būtu jāpiemēro saskaņā ar dalībvalstu saistībām attiecībā uz starptautisko aizsardzību un nerepatriēšanu.

(18)

Šī regula būtu jāpiemēro, stingri ievērojot starptautisko jūras tiesību noteikumus, bet īpaši tos, kuri attiecas uz meklēšanu un glābšanu.

(19)

Uz personas datu apstrādi, ko dalībvalstis veic, piemērojot šo regulu, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (4).

(20)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5) – šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta A punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (6) par dažiem pasākumiem minētā nolīguma piemērošanai.

(21)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu, kas parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, – šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A punktā, to lasot saistībā ar 4. panta 1. punktu Padomes Lēmumā 2004/849/EK (7) un Padomes Lēmumā 2004/860/EK (8).

(22)

Saskaņā ar 1. un 2. punktu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un neattiecas uz to. Tā kā šī regula papildina Šengenas acquis atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļai, Dānijai saskaņā ar minētā protokola 5. pantu sešos mēnešos pēc šīs regulas pieņemšanas dienas būtu jāizlemj, vai tā šo regulu transponēs savos tiesību aktos.

(23)

Šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (9). Tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās tās pieņemšanā, un tā nav Apvienotajai Karalistei saistoša un neattiecas uz to.

(24)

Šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (10). Tādēļ Īrija nepiedalās tās pieņemšanā, un tā nav Īrijai saistoša un neattiecas uz to.

(25)

Šīs regulas 6. panta 8. punkts un 9. punkts tiktāl, ciktāl tie attiecas uz pieejas nodrošināšanu Šengenas Informācijas sistēmai, veido noteikumus, kuri attīsta Šengenas acquis vai ir citādi saistīti ar to 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta un 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punkta nozīmē,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo regulu izveido mehānismu, lai pieprasītājai dalībvalstij, kas saskaras ar neatliekamas un ārkārtējas steidzamības situāciju, jo īpaši gadījumos, kad noteiktās ārējo robežu vietās ierodas liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, kas cenšas nelegāli iekļūt dalībvalsts teritorijā, sniegtu ātru operatīvo palīdzību ierobežotā laika posmā, izmantojot ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības (turpmāk “vienības”). Šajā regulā ir arī noteikti pienākumi, kas jāveic, un pilnvaras, kuras jāīsteno vienību dalībniekiem pasākumos, kas notiek dalībvalstī, kura nav viņu dalībvalsts.

2.   Ar šo regulu groza Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz mehānisma izveidi, kā minēts 1. punktā, ar mērķi noteikt pienākumus, kas jāveic, un pilnvaras, kas jāīsteno dalībvalstu robežsargiem, kuri piedalās kopīgos pasākumos un eksperimentālos projektos citā dalībvalstī.

3.   Pieprasītājai dalībvalstij sniedz vajadzīgo tehnisko palīdzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2007/2004 7. un 8. pantu.

2. pants

Piemērošanas joma

Šo regulu piemēro, neskarot bēgļu un personu, kuras meklē starptautisku aizsardzību, tiesības, jo īpaši saistībā ar nerepatriēšanu.

I NODAĻA

ĀTRĀS REAĢĒŠANAS ROBEŽAPSARDZES VIENĪBAS

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“Aģentūra” ir Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām;

2)

“vienību dalībnieki” ir dalībvalstu robežsargi, kuri ir dienestā ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienībās un kuri nav uzņēmējas dalībvalsts robežsargi;

3)

“pieprasītāja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras kompetentās iestādes pieprasa Aģentūrai izvietot ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības tās teritorijā;

4)

“uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras teritorijā izvieto ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības;

5)

“piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras robežsargs ir vienības dalībnieks.

4. pants

Ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību sastāvs un izvietošana

1.   Vienību sastāvu nosaka Aģentūra saskaņā ar 8.b pantu Regulā (EK) Nr. 2007/2004, kura grozīta ar šo regulu. To izvietošanu vada saskaņā ar minētās regulas 8.d pantu.

2.   Pēc Aģentūras izpilddirektora priekšlikuma Aģentūras valde ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu lemj par to robežsargu specializāciju un kopējo skaitu, kas ir iekļaujami vienībās (gatavības rezervē). Tāda pati procedūra attiecas uz jebkurām turpmākām izmaiņām gatavības rezerves robežsargu specializācijā un kopējā skaitā. Dalībvalstis piedalās gatavības rezerves komplektēšanā, izmantojot savas valsts ekspertu rezervi, kas izveidota, pamatojoties uz dažādu noteikto specializāciju, un izvirza robežsargus ar nepieciešamo specializāciju.

3.   Dalībvalstis izpilda Aģentūras lūgumu nodrošināt robežsargu pieejamību izvietošanai, izņemot gadījumu, ja kādā dalībvalstī pastāv ārkārtas situācija, kas būtiski ietekmē valsts uzdevumu izpildi. Piederības dalībvalsts neatkarība attiecībā uz personāla izvēli un to izvietošanas ilgumu netiek skarta.

4.   Izdevumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām darbībām, sedz Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2007/2004 8.h pantu.

5. pants

Norādījumi ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienībām

1.   Vienību izvietošanas laikā norādījumus vienībām dod uzņēmēja dalībvalsts saskaņā ar darbības plānu, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 2007/2004 8.e pantā.

2.   Aģentūra ar sava koordinatora starpniecību, kā minēts Regulas (EK) 2007/2004 8.g pantā, var paust uzņēmējai dalībvalstij savu viedokli par norādījumiem. Ja tā ir šādi rīkojusies, uzņēmēja dalībvalsts ņem vērā šo viedokli.

3.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2007/2004 8.g pantu uzņēmēja dalībvalsts sniedz koordinatoram visu vajadzīgo palīdzību, tostarp neierobežotu pieeju vienībām visu izvietojuma laiku.

6. pants

Vienību dalībnieku pienākumi un pilnvaras

1.   Vienību dalībniekiem ir tiesības pildīt visus pienākumus un īstenot jebkādas pilnvaras, kuras attiecas uz robežu kontroli un robežu uzraudzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 562/2006 un kuras ir nepieciešamas minētās regulas mērķu īstenošanai. Katras izvietošanas modalitātes precizē izvietošanas darbības plānā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2007/2004 8.e pantu.

2.   Vienību dalībnieki, veicot pienākumus un īstenojot pilnvaras, pilnībā ievēro cilvēka cieņu. Visiem pasākumiem, ko darbinieki veic, pildot savus pienākumus un īstenojot pilnvaras, jābūt samērīgiem ar šo pasākumu mērķiem. Vienību dalībnieki, veicot pienākumus un īstenojot pilnvaras, nedrīkst diskriminēt personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

3.   Vienību dalībnieki var pildīt pienākumus un īstenot pilnvaras tikai, pamatojoties uz uzņēmējas dalībvalsts robežsargu norādījumiem un parasti viņu klātbūtnē.

4.   Vienību dalībnieki, pildot pienākumus un īstenojot pilnvaras, valkā savas uniformas. Virs savām uniformām viņi valkā zilu piedurknes apsēju ar Eiropas Savienības un Aģentūras zīmotni, kas norāda uz viņu dalību vienību izvietošanā. Lai uzņēmējas dalībvalsts iestādes un pilsoņi varētu identificēt vienību dalībniekus, tiem vienmēr ir līdzi akreditācijas dokuments, kā norādīts 8. pantā, uzrādīšanai pēc pieprasījuma.

5.   Pildot pienākumus, vienību dalībnieki var nēsāt dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu, kā tas ir atļauts saskaņā ar piederības dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr uzņēmēja dalībvalsts var aizliegt dažu dienesta ieroču, atsevišķu veidu munīcijas un aprīkojuma nēsāšanu, ja tās tiesību aktos pastāv šādi noteikumi attiecībā uz valsts robežsargiem. Uzņēmēja dalībvalsts pirms robežapsardzes vienību izvietošanas informē Aģentūru par atļautajiem dienesta ieročiem, munīciju un aprīkojumu, kā arī par to izmantošanas nosacījumiem. Aģentūra minēto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm, kas piedalās izvietošanā.

6.   Pildot pienākumus un īstenojot pilnvaras, vienību dalībnieki ir pilnvaroti pielietot spēku, tostarp dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu tikai ar piederības valsts un uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu, uzņēmējas dalībvalsts robežsargu klātbūtnē un saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

7.   Atkāpjoties no 6. punkta noteikumiem, dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu var izmantot likumīgas pašaizsardzības nolūkā un lai likumīgi aizsargātu vienību dalībniekus vai citas personas saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

8.   Šajā regulā uzņēmēja dalībvalsts var atļaut vienību dalībniekiem piekļūt savas valsts un Eiropas datu bāzēm, kuras ir vajadzīgas robežu kontrolei un uzraudzībai. Vienību dalībnieki izmanto piekļuvi tikai tādiem datiem, kas ir vajadzīgi to pienākumu pildīšanai un pilnvaru īstenošanai. Uzņēmēja dalībvalsts pirms robežapsardzes vienību izvietošanas informē Aģentūru par savas valsts un Eiropas datu bāzēm, kurām ir atļauta piekļuve. Aģentūra minēto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm, kas piedalās izvietošanā.

9.   Piekļuvi, kā minēts 8. punktā, veic saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

10.   Lēmumu par ieceļošanas atteikumu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 562/2006 13. pantam pieņem tikai uzņēmējas dalībvalsts robežsargi.

7. pants

Vienību dalībnieku statuss, tiesības un pienākumi

1.   Vienību dalībnieki saglabā savas attiecīgās dalībvalsts robežsarga statusu un saņem atalgojumu no tās.

2.   Robežsargi, kuri ir iekļauti ātrās reaģēšanas rezervē atbilstoši 4. pantam, piedalās padziļinātā apmācībā, kas attiecas uz viņu uzdevumiem un pilnvarām, kā arī regulārās praktiskajās nodarbībās, ko vada Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2007/2004 8.c pantu.

3.   Robežsargi saņem dienas naudu, un viņiem apmaksā uzturēšanās izdevumus par laiku, ko tie pavada, piedaloties apmācībās un praktiskajās nodarbībās, ko organizē Aģentūra, un par laiku, ko tie pavada izvietojumā vienību dalībnieku statusā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2007/2004 8.h pantu.

8. pants

Akreditācijas dokuments

1.   Aģentūra sadarbībā ar uzņēmēju dalībvalsti vienību dalībniekiem izsniedz dokumentu uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valsts valodā un vēl vienā no Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām valodām, lai identificētu viņus un apliecinātu šāda dokumenta turētāja tiesības pildīt pienākumus un īstenot pilnvaras, kā minēts 6. panta 1. punktā. Dokumentā ir iekļauti šādi dati par vienības dalībnieku:

a)

vārds un valstspiederība;

b)

dienesta pakāpe un

c)

nesen uzņemta fotogrāfija digitālā formātā.

2.   Pēc vienības izvietošanas beigām dokuments ir jāatdod Aģentūrai.

9. pants

Piemērojamie tiesību akti

1.   Veicot pienākumus un īstenojot pilnvaras, kas minētas 6. panta 1. punktā, vienību dalībnieki ievēro Kopienas tiesību aktus un uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktus.

2.   Veicot pienākumus un īstenojot pilnvaras, kā minēts 6. panta 1. punktā, vienību dalībniekiem turpina piemērot to piederības dalībvalstu disciplinārsodus.

3.   Īpaši noteikumi attiecībā uz dienesta ieroču, munīcijas un aprīkojuma nēsāšanu un izmantošanu, kā arī spēka lietošanu ir izklāstīti 6. panta 5., 6. un 7. punktā.

4.   Īpaši noteikumi attiecībā uz civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību ir izklāstīti attiecīgi 10. un 11. pantā.

10. pants

Civiltiesiskā atbildība

1.   Ja vienību dalībnieki darbojas uzņēmējā dalībvalstī, šī dalībvalsts saskaņā tās tiesību aktiem ir atbildīga par visiem zaudējumiem, ko šie dalībnieki nodarījuši, īstenojot pasākumus.

2.   Ja šādi zaudējumi rodas rupjas neuzmanības vai tīšas nevērības dēļ, uzņēmēja dalībvalsts var vērsties pie piederības dalībvalsts, lai piederības dalībvalsts atmaksātu līdzekļus, ko uzņēmēja dalībvalsts ir izmaksājusi cietušajiem vai viņu likumīgajiem pārstāvjiem.

3.   Neskarot dalībvalstu tiesību īstenošanu attiecībā uz trešām personām, ikviena no dalībvalstīm atsauc prasības pret uzņēmēju dalībvalsti vai jebkuru citu dalībvalsti par tās nodarītajiem zaudējumiem, izņemot gadījumus, kad tie radušies rupjas neuzmanības vai tīšas nevērības dēļ.

4.   Par jebkuru strīdu starp dalībvalstīm saistībā ar 2. un 3. punkta piemērošanu, kuru nevar atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, dalībvalstis iesniedz pieteikumu Eiropas Kopienu Tiesai saskaņā ar Līguma 239. pantu.

5.   Neskarot dalībvalstu tiesību īstenošanu attiecībā uz trešām personām, izmaksas, kuras radušās tādēļ, ka izvietojuma laikā bojāts Aģentūras aprīkojums, sedz Aģentūra, izņemot tos gadījumus, kad tie radušies rupjas neuzmanības vai tīšas nevērības dēļ.

11. pants

Kriminālatbildība

Vienību izvietošanas laikā vienību dalībniekiem piemēro tādus pašus noteikumus kā uzņēmējas dalībvalsts darbiniekiem attiecībā uz kriminālpārkāpumiem, kas izdarīti pret viņiem vai ko viņi izdarījuši.

II NODAĻA

GROZĪJUMI REGULĀ (EK) Nr. 2007/2004

12. pants

Grozījums

Regulu (EK) Nr. 2007/2004 groza šādi:

1.

1. panta 4. punktu svītro.

2.

Iekļauj šādu pantu:

“1.a pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“dalībvalstu ārējās robežas” irdalībvalstu sauszemes un jūras robežas, lidostas un jūras ostas, kam piemēro Kopienu tiesību aktu noteikumus par to, kā personas šķērso ārējās robežas;

2)

“uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras teritorijā izvieto ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību, īsteno kopīgos pasākumus vai eksperimentālos projektus;

3)

“piederības dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā vienības dalībnieks vai pieaicinātais darbinieks ir robežsargs;

4)

“vienības dalībnieki” ir dalībvalstu robežsargi, kas dienē ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienībā un kuri nav uzņēmējas dalībvalsts robežsargi;

5)

“pieprasītāja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras kompetentās iestādes pieprasa Aģentūrai izvietot ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību tās teritorijā;

6)

“pieaicinātās amatpersonas” ir citu dalībvalstu robežsardzes amatpersonas, kuras nav uzņēmējas dalībvalsts robežsardzes amatpersonas, kas piedalās kopīgajos pasākumos un eksperimentālajos projektos.”

3.

Regulas 2. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“g)

izvietot ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības dalībvalstī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu, kā arī reglamentē pieaicināto amatpersonu pienākumus un pilnvaras (11).

4.

Regulas 8. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Aģentūra var iegādāties tehnisko aprīkojumu ārējo robežu kontrolei un uzraudzībai, lai to izmantotu tās eksperti un ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības struktūrā, kamēr tie/tās izvietoti(-as) attiecīgajā(-ās) dalībvalstī(-īs).”

5.

Iekļauj šādus pantus:

“8.a pants

Ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības

Saņemot lūgumu no dalībvalsts, kas saskaras ar neatliekamas un ārkārtējas steidzamības situāciju, jo īpaši gadījumos, kad noteiktās ārējo robežu vietās ierodas liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, kas mēģina nelegāli iekļūt dalībvalsts teritorijā, Aģentūra uz ierobežotu laiku var izvietot vienu vai vairākas ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības (turpmāk “vienības”) pieprasītājas dalībvalsts teritorijā uz piemērotu laikposmu saskaņā ar 4. pantu Regulā (EK) Nr. 863/2007.

8.b pants

Vienību sastāvs

1.   Šīs regulas 8.a pantā aprakstītajā situācijā dalībvalstis pēc Aģentūras lūguma nekavējoties dara zināmu to valsts rezervē iekļauto robežsargu skaitu, vārdus un specializāciju, kurus tās var piecu dienu laikā iekļaut vienības sastāvā. Dalībvalstis izpilda Aģentūras lūgumu nodrošināt robežsargu pieejamību izvietošanai, izņemot gadījumu, ja tajās pastāv ārkārtas situācija, kas būtiski ietekmē valsts uzdevumu izpildi.

2.   Nosakot vienības sastāvu izvietošanai, izpilddirektors ņem vērā īpašos apstākļus, kas radušies pieprasītājai dalībvalstij. Vienību komplektē saskaņā ar darbības plānu, kas minēts 8.e pantā.

8.c pants

Apmācība un praktiskās nodarbības

Aģentūra nodrošina gatavības rezervē iekļautajiem robežsargiem, kā minēts 4. panta 2. punktā Regulā (EK) Nr. 863/2007, padziļinātas apmācības, kas ir būtiskas viņu pienākumu veikšanai. Tā arī vada regulāras praktiskās nodarbības robežsargiem saskaņā ar padziļinātas apmācības un praktisko nodarbību grafiku, kas noteikts Aģentūras gada darba programmā.

8.d pants

Procedūra lēmuma pieņemšanai par vienību izvietošanu

1.   Pieprasījumā vienību izvietošanai saskaņā ar 8.a pantu iekļauj situācijas aprakstu, iespējamos mērķus un paredzamās izvietojuma vajadzības. Vajadzības gadījumā izpilddirektors var nosūtīt Aģentūras ekspertu situācijas novērtēšanai pie pieprasītājas dalībvalsts ārējām robežām.

2.   Izpilddirektors nekavējoties informē valdi par dalībvalsts lūgumu izvietot vienības.

3.   Pieņemot lēmumu par dalībvalsts pieprasījumu, izpilddirektors ņem vērā Aģentūras riska analīzes rezultātus, kā arī jebkuru citu būtisku informāciju, ko sniegusi pieprasītāja dalībvalsts vai cita dalībvalsts.

4.   Izpilddirektors pieņem lēmumu par pieprasījumu vienību izvietošanai pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc minētā pieprasījuma saņemšanas dienas. Izpilddirektors rakstveidā paziņo par lēmumu vienlaicīgi pieprasītājai dalībvalstij un valdei. Lēmumā norāda galvenos apsvērumus, kas ir tā pamatā.

5.   Ja izpilddirektors pieņem lēmumu izvietot vienu vai vairākas vienības, Aģentūrai un pieprasītājai dalībvalstij ir nekavējoties jāizveido darbības plāns saskaņā ar 8.e pantu.

6.   Tiklīdz ir panākta vienošanās par darbības plānu, izpilddirektors informē dalībvalstis, par to robežsargu skaitu un specializāciju, kurus ir paredzēts nodarbināt vienībās. Šo informāciju rakstveidā sniedz valstu kontaktpunktiem, kas izveidoti saskaņā ar 8.f pantu, un tajā ietver datumu, kad paredzēts sākt izvietošanu. Jāiesniedz arī darbības plāna eksemplārs.

7.   Izpilddirektora prombūtnes vai slimības laikā lēmumu saistībā ar vienību izvietošanu pieņem izpilddirektora vietnieks.

8.   Dalībvalstis pēc Aģentūras lūguma nodrošina robežsargu pieejamību izvietošanai, izņemot gadījumus, ja kādā no tām pastāv ārkārtas situācija, kas būtiski ietekmē valsts uzdevumu izpildi.

9.   Vienības izvieto ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc dienas, kad izpilddirektors un pieprasītāja dalībvalsts vienojušās par darbības plānu.

8.e pants

Darbības plāns

1.   Izpilddirektors un pieprasītāja dalībvalsts vienojas par darbības plānu, kurā ietverti detalizēti nosacījumi vienību izvietošanai. Darbības plānā iekļauj šādas ziņas:

a)

situācijas apraksts ar modus operandi un izvietošanas mērķi, tostarp operatīvais mērķis;

b)

paredzamais vienību izvietošanas ilgums;

c)

ģeogrāfiskā atbildības teritorija pieprasītājā dalībvalstī, kur tiks izvietotas vienības;

d)

uzdevumu apraksts un īpaši norādījumi vienību dalībniekiem uzņēmējā dalībvalstī, tostarp par pieļaujamo piekļuvi datu bāzēm un par atļautajiem dienesta ieročiem, munīciju un aprīkojumu;

e)

vienību sastāvs;

f)

to uzņēmējas dalībvalsts robežsargu, kas atbildīgi par sadarbību ar vienībām un, jo īpaši, kas komandē vienības izvietošanas laikā, vārdi un dienesta pakāpes, un vienību vieta komandķēdē;

g)

tehniskais aprīkojums, kas izvietojams kopā ar vienībām saskaņā ar 8. pantu.

2.   Aģentūras izpilddirektoram un pieprasītājai dalībvalstij ir jāvienojas par visiem grozījumiem un pielāgojumiem darbības plānā. Grozītā vai pieņemtā darbības plāna kopiju Aģentūra nekavējoties nosūta iesaistītajām dalībvalstīm.

8.f pants

Valsts kontaktpunkts

Dalībvalstis nozīmē valsts kontaktpunktu saziņai ar Aģentūru par visiem jautājumiem, kas attiecas uz vienībām. Ar valsts kontaktpunktu ir iespējams sazināties jebkurā laikā.

8.g pants

Koordinators

1.   Izpilddirektors ieceļ vienu vai vairākus ekspertus no Aģentūras darbinieku vidus, ko izvieto koordinatora statusā. Par koordinatora iecelšanu izpilddirektors paziņo uzņēmējai dalībvalstij.

2.   Koordinators rīkojas Aģentūras vārdā par visiem vienību izvietošanas aspektiem. Koordinators jo īpaši:

a)

īsteno saskarnes funkcijas starp Aģentūru un uzņēmēju dalībvalsti;

b)

īsteno saskarnes funkcijas starp Aģentūru un vienību dalībniekiem, sniedzot palīdzību Aģentūras vārdā visos jautājumos, kas saistīti ar nosacījumiem to izvietošanai vienību sastāvā;

c)

uzrauga darbības plāna atbilstīgu īstenošanu;

d)

ziņo Aģentūrai par visiem vienību izvietošanas aspektiem.

3.   Atbilstīgi 25. panta 3. punkta f) apakšpunktam izpilddirektors var pilnvarot koordinatoru sniegt palīdzību, lai risinātu jebkādas nesaskaņas par darbības plāna īstenošanu un par vienību izvietošanu.

4.   Veicot savus pienākumus, koordinators pilda tikai Aģentūras norādījumus.

8.h pants

Izmaksas

1.   Aģentūra pilnībā sedz šādas izmaksas, kas dalībvalstīm rodas, nodrošinot savas valsts robežsargu pieejamību 8.a un 8.c pantā minētajiem mērķiem:

a)

ceļa izdevumi no piederības dalībvalsts uz uzņēmēju dalībvalsti un no uzņēmējas dalībvalsts uz piederības dalībvalsti;

b)

ar vakcināciju saistītās izmaksas;

c)

ar īpašām apdrošināšanas vajadzībām saistītās izmaksas;

d)

ar veselības aprūpi saistītās izmaksas;

e)

dienas naudas, tostarp uzturēšanās izdevumi;

f)

izmaksas saistībā ar Aģentūras tehnisko aprīkojumu.

2.   Valde izstrādā precīzus noteikumus par vienību dalībnieku dienas naudas maksāšanu.”

6.

Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“10. pants

Pieaicināto amatpersonu pilnvaras un pienākumi

1.   Pieaicinātajām amatpersonām ir tiesības veikt visus pienākumus un īstenot visas pilnvaras robežu kontroles vai robežu uzraudzības jomā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (12), un kuras ir vajadzīgas šīs regulas mērķu īstenošanai.

2.   Veicot savus pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, pieaicinātās amatpersonas ievēro Kopienas tiesību aktus un uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktus.

3.   Pieaicinātās amatpersonas drīkst pildīt pienākumus un īstenot pilnvaras tikai, pamatojoties uz uzņēmējas dalībvalsts robežsargu norādījumiem un parasti viņu klātbūtnē.

4.   Pildot pienākumus un īstenojot pilnvaras, pieaicinātās amatpersonas valkā savu uniformu. Virs savām uniformām viņi valkā zilu piedurknes apsēju ar Eiropas Savienības un Aģentūras zīmotni, kas norāda uz viņu dalību kopīgajā pasākumā vai eksperimentālajā projektā. Lai uzņēmējas dalībvalsts iestādes un iedzīvotāji varētu identificēt pieaicinātās amatpersonas un vienību dalībniekus, viņiem vienmēr ir līdzi akreditācijas dokuments, kā norādīts 10.a pantā, uzrādīšanai pēc pieprasījuma.

5.   Atkāpjoties no 2. punkta noteikumiem, pieaicinātās amatpersonas, pildot pienākumus un īstenojot pilnvaras, ir pilnvarotas nēsāt dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu atbilstīgi piederības dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr uzņēmēja dalībvalsts var aizliegt dažu dienesta ieroču, atsevišķu veidu munīcijas un aprīkojuma nēsāšanu, ja tās tiesību aktos pastāv šādi noteikumi attiecībā uz valsts robežsargiem. Uzņēmējas dalībvalstis pirms pieaicināto amatpersonu izvietošanas informē Aģentūru par atļautajiem dienesta ieročiem, munīciju un aprīkojumu, kā arī par to izmantošanas nosacījumiem. Aģentūra minēto informāciju dara pieejamu dalībvalstīm.

6.   Atkāpjoties no 2. punkta noteikumiem, pieaicinātās amatpersonas, pildot pienākumus un īstenojot pilnvaras, ir pilnvarotas pielietot spēku, tostarp dienesta ieročus, munīciju un aprīkojumu, ar piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts piekrišanu, uzņēmējas dalībvalsts robežsargu klātbūtnē un atbilstīgi uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

7.   Atkāpjoties no 6. panta noteikumiem, dienesta ieročus munīciju un aprīkojumu var izmantot likumīgai pašaizsardzībai un lai likumīgi aizsargātu pieaicinātās amatpersonas vai citas personas saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

8.   Šajā regulā uzņēmēja dalībvalsts var atļaut pieaicinātajām amatpersonām piekļūt savas valsts un Eiropas datu bāzēm, kuras ir vajadzīgas robežu kontrolei un uzraudzībai. Pieaicinātās amatpersonas izmanto piekļuvi tikai tādiem datiem, kas ir vajadzīgi to pienākumu pildīšanai un pilnvaru īstenošanai. Dalībvalstis pirms pieaicināto amatpersonu izvietošanas informē Aģentūru par savas valsts un Eiropas datu bāzēm, kurām ir atļauta piekļuve. Aģentūra minēto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm, kas piedalās izvietošanā.

9.   Panta 8. punktā minētā informācijas iegūšana notiek saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

10.   Lēmumu par ieceļošanas atteikumu atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 562/2006 13. pantam pieņem tikai uzņēmējas dalībvalsts robežsargi.

10.a pants

Akreditācijas dokuments

1.   Aģentūra sadarbībā ar uzņēmēju dalībvalsti pieaicinātajām amatpersonām izsniedz dokumentu uzņēmējas dalībvalsts valsts valodā un vēl vienā Eiropas Savienības iestāžu oficiālajā valodā, lai identificētu viņus un apliecinātu šāda dokumenta turētāja tiesības pildīt pienākumus un īstenot pilnvaras, kā minēts 10. panta 1. punktā. Dokumentos tiek iekļauti šādi dati:

a)

vārds un valstspiederība;

b)

dienesta pakāpe un

c)

nesen uzņemta fotogrāfija digitālā formātā.

2.   Pēc kopīgā pasākuma vai eksperimentālā projekta beigām šo dokumentu nodod atpakaļ Aģentūrai.

10.b pants

Civiltiesiskā atbildība

1.   Kad pieaicinātās amatpersonas darbojas uzņēmējā dalībvalstī, šī dalībvalsts ir atbildīga atbilstīgi tās tiesību aktiem par visiem zaudējumiem, ko šie darbinieki radījuši pasākumu laikā.

2.   Ja šādi zaudējumi rodas rupjas neuzmanības vai tīšas nevērības dēļ, uzņēmēja dalībvalsts var vērsties pie piederības dalībvalsts, lai piederības dalībvalsts atmaksātu līdzekļus, ko uzņēmēja dalībvalsts ir izmaksājusi cietušajiem vai viņu likumīgajiem pārstāvjiem.

3.   Neskarot dalībvalstu tiesību īstenošanu attiecībā uz trešām personām, ikviena no dalībvalstīm atsauc prasības pret uzņēmēju dalībvalsti vai jebkuru citu dalībvalsti par tās nodarītajiem zaudējumiem, izņemot gadījumus, kad tie radušies rupjas neuzmanības vai tīšas nevērības dēļ.

4.   Par jebkuru strīdu starp dalībvalstīm saistībā ar 2. un 3. punkta piemērošanu, kuru nevar atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, dalībvalstis iesniedz pieteikumu Eiropas Kopienu Tiesai saskaņā ar Līguma 239. pantu.

5.   Neskarot dalībvalstu tiesību īstenošanu attiecībā uz trešām personām, izmaksas, kuras radušās tāpēc, ka izvietojuma laikā bojāts Aģentūras aprīkojums, sedz Aģentūra, izņemot tos gadījumus, kad tie radušies rupjas neuzmanības vai tīšas nevērības dēļ.

10.c pants

Kriminālatbildība

Kopīgā operācijā vai eksperimentālajā projektā izvietotajām pieaicinātajām amatpersonām piemēro tādus pašus noteikumus kā uzņēmējas dalībvalsts ierēdņiem attiecībā uz jebkādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pret viņiem vai ko viņi izdarījuši.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Novērtēšana

Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu vienu gadu pēc tās stāšanās spēkā un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, ja nepieciešams, pievienojot priekšlikumus tās grozīšanai.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Strasbūrā, 2007. gada 11. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES


(1)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 12. jūnija Lēmums.

(2)  OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(6)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(7)  Padomes Lēmums 2004/849/EK (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu (OV L 368, 15.12.2004., 26. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 2004/860/EK (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu (OV L 370, 17.12.2004., 78. lpp.).

(9)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(10)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(11)  OV L 199, 31.7.2007., 30. lpp.

(12)  OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.”.


PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzsver, ka situācijā, kad pie ārējām robežām izveidojas neatliekama un ārkārtas situācija un ir vajadzīga ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību iejaukšanās, un ja gadījumā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām (FRONTEX) budžetā tam nepietiek līdzekļu, būtu jāizskata visas iespējas, lai tos atrastu. Komisija ārkārtīgi steidzami izskata iespējas pārdalīt finanšu resursus. Ja ir vajadzīgs budžeta lēmējinstitūcijas lēmums, Komisija uzsāk procedūru, kas ir saskaņā ar Finanšu regulu, bet īpaši ar tās 23. un 24. pantu, lai nodrošinātu iespēju abām budžeta lēmējinstitūcijas pusēm laicīgi pieņemt lēmumu par papildu resursu sagādi FRONTEX ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības izvietošanai. Budžeta lēmējinstitūcija, ņemot vērā jautājuma neatliekamību, apņemas rīkoties pēc iespējas īsākā laikā.