30.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/48


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 759/2007

(2007. gada 29. jūnijs),

ar ko atver importa tarifa kvotu Islandes izcelsmes desām un paredz minēto kvotu pārvaldību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nolīgumā, kas vēstuļu apmaiņas veidā noslēgts starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku par tādām lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm, kas piešķiramas, pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas līguma 19. pantu (2), un kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2007/138/EK (3), Islandes izcelsmes desām paredzēts atvērt gada tarifu kvotu 100 tonnu apmērā.

(2)

Nolīgumā precizēts, ka tarifa kvota jāpiemēro katru gadu, tāpēc ievedumu pārvaldības periods ir kalendārais gads. Nolīgums tomēr piemērojams no 2007. gada 1. marta, tāpēc attiecīgi jākoriģē 2007. gadam paredzētais daudzums.

(3)

Nolīgumā precizēts, ka tarifa kvota jāatver no 1. jūlija, par bāzi ņemot 2007. gada deviņus mēnešus. Tāpēc šī regula jāpiemēro no 2007. gada 1. jūlija.

(4)

Tarifa kvotu pārvalda rindas kārtībā. To veic saskaņā ar 308.a, 308.b pantu un 308.c panta 1. punktu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4).

(5)

Ievērojot to, ka atbilstīgi šai regulai noteiktā kvota nerada tirgus traucējumu risku, kvota sākotnēji jāuzskata par nekritisku Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.c panta nozīmē. Tāpēc jāatļauj muitas iestādēm atteikties no prasības pēc nodrošinājuma attiecībā uz precēm, ko saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.c panta 1. punktu un 248. panta 4. punktu sākotnēji ieved saistībā ar šīm kvotām, un minētās regulas 308.c panta 2. un 3. punkts nav jāpiemēro.

(6)

Jāprecizē, kāds produktu izcelsmi apliecinošs pierādījums ir jāsniedz attiecīgajam tirgus dalībniekam, lai saņemtu tarifa kvotu rindas kārtībā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo atver Kopienas tarifa kvotu Islandes izcelsmes desām, uz kurām attiecas KN kods 1601 (turpmāk “tarifa kvota”), kā izklāstīts Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Islandi, kas apstiprināts ar Lēmumu 2007/138/EK.

Tarifa kvotu atver ik gadu laikposmam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Tarifa kvotas kārtas numurs ir 09.0809.

2.   Gada daudzums, kas izteikts neto svarā desām, kuras ievestas saskaņā ar tarifa kvotu, kā arī piemērojamie muitas nodokļi, ir noteikti pielikumā.

Pieejamais daudzums 2007. gadam ir 75 tonnas.

2. pants

Tarifa kvotu pārvalda saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b pantu un 308.c panta 1. punktu. Minētās regulas 308.c panta 2. un 3. punktu nepiemēro.

3. pants

Lai izmantotu 1. pantā minēto tarifa kvotu, ko pārvalda atbilstīgi 2. pantam, Kopienas muitas iestādēm jāuzrāda derīgs izcelsmes apliecinājums, ko Islandes kompetentās iestādes izdevušas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 noteikumiem, izpildot visas 55. līdz 65. pantā noteiktās prasības.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 61, 28.2.2007., 29. lpp.

(3)  OV L 61, 28.2.2007., 28. lpp.

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).


PIELIKUMS

DESAS

Kopienas tarifa kvota Islandei

KN kods

Produktu apraksts

Kārtas numurs

Gada daudzums

(neto svarā)

Nodokļa likme

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

09.0809

100 tonnas

0