30.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 758/2007

(2007. gada 29. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 10. decembra Regulu (EEK) Nr. 3730/87, ar ko nosaka vispārīgos noteikumus pārtikas piegādei no intervences uzkrājumiem izraudzītām organizācijām izdalīšanai Kopienas vistrūcīgākajām personām (1), un īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3149/92 (2) 3. panta 2. punkta otrajā daļā paredzēts, ka līdz 1. jūlijam plāna īstenošanas gadā no krājumiem ir jāizņem 70 % produktu no kādai dalībvalstij piešķirtā kopējā daudzuma. Tā kā saistībā ar Rumānijas pievienošanās datumu Eiropas Kopienai šīs valsts līdzdalība 2007. gada plāna īstenošanā bija novēlota, Rumānijai ir jāparedz atkāpe attiecībā uz šīs prasības ievērošanu minētā plāna īstenošanai.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 3149/92.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3149/92 3. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“70 % no 2. panta 3. punkta 1) apakšpunkta b) daļā noteiktajiem daudzumiem ir jāizņem no krājumiem līdz 1. jūlijam plāna īstenošanas gadā. Tomēr šī prasība neattiecas uz piešķīrumiem 500 tonnu apjomā vai mazāk. Šo prasību neattiecina arī uz produktiem, kurus piešķir Rumānijai 2007. gada plāna ietvaros. Daudzumi, kuri nav izņemti no intervences krājumiem līdz 30. septembrim plāna īstenošanas gadā, nav jāpiešķir dalībvalstij, kurai tie tika piešķirti saskaņā ar minēto plānu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 352, 15.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2535/95 (OV L 260, 31.10.1995., 3. lpp.).

(2)  OV L 313, 30.10.1992., 50. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 725/2007 (OV L 165, 27.6.2007., 4. lpp.).