30.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/43


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 757/2007

(2007. gada 29. jūnijs)

par pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām (1), un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (2), un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 paredzētas atļaujas piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā paredzēti pārejas posma pasākumi attiecībā uz barības piedevu izmantošanas atļaujas pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvai 70/524/EEK pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(3)

Pieteikumus šīs regulas pielikumos minēto piedevu izmantošanas atļaujas piešķiršanai iesniedza pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(4)

Atbilstīgi Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktam pirmās atsauksmes par šiem pieteikumiem nosūtīja Komisijai pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas. Tādēļ minētie pieteikumi jāizskata saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu.

(5)

Tika iesniegti dati, pamatojot pieteikumu pastāvīgas atļaujas piešķiršanai nātrija benzoāta, propionskābes un nātrija propionāta konservantu preparāta izmantošanai nobarojamiem liellopiem. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2006. gada 18. oktobrī sniedza atzinumu par minētā preparāta drošumu un efektivitāti. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādēļ minēto preparātu, kas norādīts šīs regulas I pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(6)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 877/2003 (3) pirmoreiz piešķīra pagaidu atļauju benzoskābes preparāta izmantošanai nobarojamām cūkām. Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētā preparāta izmantošanai nobarojamām cūkām, iesniedza jaunus datus. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādēļ minēto preparātu, kas norādīts šīs regulas II pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(7)

Minēto pieteikumu novērtējums liecina, ka ir vajadzīgas konkrētas procedūras, lai aizsargātu darbiniekus no pielikumos norādīto piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (4).

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Konservantu grupas preparātu, kas norādīts I pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Skābuma regulatoru grupas preparātu, kas norādīts II pielikumā, bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(3)  OV L 126, 22.5.2003., 24. lpp.

(4)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskais sastāvs, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

maksimālais vecums

Minimālais sastāvs

Maksimālais sastāvs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

labības mg/kg

Konservanti

E700

Nātrija benzoāts 140 g/kg

Propionskābe 370 g/kg

Nātrija propionāts 110 g/kg

 

Piedevas raksturojums:

Nātrija benzoāts: 140 g/kg

Propionskābe: 370 g/kg

Nātrija propionāts: 110 g/kg

Ūdens: 380 g/kg

 

Aktīvās vielas:

Nātrija benzoāts C7H5O2Na

Propionskābe C3H6O2

Nātrija propionāts C3H5O2Na

Nobarojami liellopi

3 000

22 000

Tādas labības saglabāšanai, kura satur vairāk nekā 15 % mitruma

Bez termiņa ierobežojuma


II PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskais sastāvs, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais sastāvs

Maksimālais sastāvs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

kompleksā barība mg/kg

Skābuma regulatori

E210

Benzoskābe

C7H6O2

Nobarojamas cūkas

5 000

10 000

Lietošanas pamācībā norāda:

 

“papildbarību, kuras sastāvā ir benzoskābe, nedrīkst lietot kā nobarojamu cūku pamatbarību.”

 

“Lietotāju drošībai: jāievieš pasākumi, lai mazinātu putekļu rašanos, ko var ieelpot no šīs piedevas. Pieejamas materiālu drošības datu lapas (MDDL).”

Bez termiņa ierobežojuma