5.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 117/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 495/2007

(2007. gada 4. maijs),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3077/78 par to, ka apliecinājumi, kas pievienoti apiņiem, kurus importē no ārpuskopienas valstīm, ir līdzvērtīgi Kopienas sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 1952/2005 par apiņu tirgu kopīgo organizāciju un Regulas (EEK) Nr. 1696/71, Regulas (EEK) Nr. 1037/72, Regulas (EEK) Nr. 879/73 un Regulas (EEK) Nr. 1981/82 atcelšanu (1), un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3077/78 (2) ir saraksts, kurā uzskaitītas ārpuskopienas valstu iestādes, kuras ir pilnvarotas izdot apliecinājumus, kas pievienoti apiņiem, kurus ieved no šādām valstīm. Šādus apliecinājumus atzīst par līdzvērtīgiem Regulas (EK) Nr. 1952/2005 4. pantā minētajam sertifikātam.

(2)

Pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai šo jauno ES dalībvalstu iestādēm vairs nav jābūt sarakstā, kas ir Regulas (EEK) Nr. 3077/78 pielikumā.

(3)

Dažām iestādēm, kas minētas sarakstā Regulas (EEK) Nr. 3077/78 pielikumā, ir mainījies nosaukums un adrese.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 3077/78.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Apiņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3077/78 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 314, 30.11.2005., 1. lpp., labots ar OV L 317, 3.12.2005., 29. lpp.

(2)  OV L 367, 28.12.1978., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 81/2005 (OV L 16, 20.1.2005., 52. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

IESTĀDES, KAS PILNVAROTAS IZDOT APLIECINĀJUMUS ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDIEM PRODUKTIEM

apiņu rogas, KN kods: ex 1210

apiņu pulveri, KN kods: ex 1210

apiņu sulas un ekstrakti, KN kods: 1302 13 00


Izcelsmes valsts

Pilnvarotās iestādes

Adrese

Kods

Tālrunis

Fakss

e-pasts (var nenorādīt)

Austrālija

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61 3)

6233 3352

6234 6785

 

Kanāda

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario, K1A OY9

(1 613)

952 8000

991 5612

 

Ķīnas Tautas Republika

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86 22)

281 34078

281 34078

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86 22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86 471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86 991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Jaunzēlande

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64 4)

472 0367

474 424

472 9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64 3)

548 2319

546 9464

 

Serbijas Republika

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38 21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Dienvidāfrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27 12)

841 3172

841 3594

 

Šveice

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41 44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Amerikas Savienotās Valstis

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1 509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1 208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1 503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1 916)

445 0029 vai 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1 503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1 816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabve

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263 4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw”