21.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/100


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/76/EK

(2007. gada 20. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot kā aktīvās vielas fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) noteikta Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma sīki izstrādāta īstenošanas kārtība un izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai tās iekļautu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauts fludioksonils, klomazons un prosulfokarbs.

(2)

Minēto aktīvo vielu iedarbība uz cilvēka veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar noteikumiem Regulā (EK) Nr. 451/2000 un Regulā (EK) Nr. 1490/2002 attiecībā uz vairākiem izmantošanas veidiem, ko piedāvājuši pieteikuma iesniedzēji. Turklāt minētajās regulās ir izraudzītas ziņotājas dalībvalstis, kuru pienākums ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 10. panta 1. punktu iesniegt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EPNI) attiecīgos novērtējuma ziņojumus un ieteikumus. Par fludioksonilu un klomazonu ziņotāja dalībvalsts bija Dānija, un visa attiecīgā informācija tika iesniegta 2005. gada 5. aprīlī un attiecīgi 2005. gada 16. martā. Attiecībā uz prosulfokarbu ziņotāja dalībvalsts bija Zviedrija, un visa attiecīgā informācija tika iesniegta 2005. gada 20. aprīlī.

(3)

Dalībvalstu un EPNI speciālisti veica novērtējuma ziņojumu salīdzinošu pārskatīšanu un 2007. gada 27. jūlijā kā EPNI zinātniskos ziņojumus (4) par fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu tos iesniedza Komisijai. Dalībvalstis un Komisija izskatīja šos ziņojumus Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un tos pabeidza 2007. gada 9. oktobrī, sagatavojot kā Komisijas pārskata ziņojumus par fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu.

(4)

Dažādās pārbaudēs konstatēja, ka fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu saturošus augu aizsardzības līdzekļus var uzskatīt par tādiem, kas kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz lietojuma veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumos. Tāpēc ir lietderīgi ir šīs aktīvās vielas iekļaut I pielikumā, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem var piešķirt atļaujas par augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās aktīvās vielas.

(5)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, jāparedz pietiekams laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavoties no šīs iekļaušanas izrietošo jauno prasību izpildei.

(6)

Neierobežojot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, kas rodas, iekļaujot aktīvo vielu I pielikumā, dalībvalstīm pēc tam jāatļauj sešus mēnešus pārskatīt pašreizējās atļaujas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. panta noteikumiem un attiecīgajiem nosacījumiem, kuri izklāstīti I pielikumā. Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jānosaka ilgāks laikposms, lai saskaņā ar Direktīvā 91/414/EEK izklāstītajiem vienotajiem principiem iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu.

(7)

Iepriekš gūta pieredze, iekļaujot saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3600/92 novērtētās darbīgās vielas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, liecina par iespējamām grūtībām, interpretējot pašreizējo atļauju turētāju pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no turpmākām grūtībām, jāprecizē dalībvalstu pienākumi, galvenokārt, pienākums pārbaudīt, ka atļaujas turētājs pamato piekļuvi dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr precizēšana, salīdzinot ar līdzšinējām direktīvām par grozījumiem I pielikumā, neuzliek jaunus pienākumus dalībvalstīm vai atļauju turētājiem.

(8)

Tāpēc Direktīva 91/414/EKK attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 30. aprīlim pieņem un publicē normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās no 2009. gada 1. maija piemēro minētos noteikumus.

Pieņemot minētos tiesību aktus, dalībvalstis tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

1.   Dalībvalstis vajadzības gadījumā saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK līdz 2009. gada 30. aprīlim groza vai atsauc pašreizējās tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir darbīgās vielas fludioksonils, klomazons un prosulfokarbs.

Līdz minētajai dienai tās jo īpaši pārbauda, vai ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu, izņemot tos nosacījumus, kas noteikti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā, un vai atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai, kas saskaņā ar 13. panta nosacījumiem atbilst minētās direktīvas II pielikuma noteikumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, par katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu kā vienīgo aktīvo vielu vai vienu no vairākām aktīvajām vielām, kuras vēlākais līdz 2008. gada 31. oktobrim ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma sarakstā, dalībvalstis veic līdzekļa atkārtotu novērtēšanu saskaņā ar vienotajiem principiem, kas paredzēti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un attiecīgi ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma ieraksta B daļu, kas attiecas uz fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir konstatēts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur fludioksonilu, klomazonu vai prosulfokarbu kā vienīgo aktīvo vielu, vajadzības gadījumā vēlākais līdz 2012. gada 31. oktobrim atļauju groza vai atsauc; vai

b)

ja līdzeklis satur fludioksonilu, klomazonu vai prosulfokarbu kā vienu no vairākām aktīvajām vielām, vajadzības gadījumā atļauju groza vai atsauc vēlākais līdz 2012. gada 31. oktobrim vai līdz dienai, kas paredzēta šādai grozīšanai vai atsaukšanai attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no dienām.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2008. gada 1. novembrī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/52/EK (OV L 214, 17.8.2007., 3. lpp.).

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1044/2003 (OV L 151, 19.6.2003., 32. lpp.).

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1095/2007 (OV L 246, 21.9.2007., 19. lpp.).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 110, 1-85, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fludioxonil EPNI zinātniskais ziņojums (2007) 110, 1.–85. lpp. Secinājums par darbīgās vielas fludioksonila pesticīdu riska novērtēšanas salīdzinošo pārskatīšanu (pabeigts 2007. gada 27. jūlijā).

EFSA Scientific Report (2007) 109, 1-73, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clomazone EPNI zinātniskais ziņojums (2007) 109, 1.–73. lpp. Secinājums par darbīgās vielas klomazona pesticīdu riska novērtēšanas salīdzinošo pārskatīšanu (pabeigts 2007. gada 27. jūlijā), 2007. gada 3. augusta redakcija.

EFSA Scientific Report (2007) 111, 1-81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfocarb EPNI zinātniskais ziņojums (2007) 111, 1.–81. lpp. Secinājums par darbīgās vielas prosulfokarba pesticīdu riska novērtēšanas salīdzinošo pārskatīšanu (pabeigts 2007. gada 27. jūlijā).


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu.

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“166

Prosulfokarbs

CAS Nr. 52888-80-9

CIPAC Nr. 539

S-benzyl dipropyl (thiocarbamate)

970 g/kg

2008. gada 1. novembris

2018. gada 31. oktobris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 9. oktobrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par prosulfokarbu, un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

uzņēmēju drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

ūdenī dzīvojošu organismu aizsardzībai un jānodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir paredzēti riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzona,

blakussugu augu aizsardzībai un jānodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir paredzēti riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas lauks, kurā neveic izsmidzināšanu.

167

Fludioksonils

CAS Nr. 131341-86-1

CIPAC Nr. 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950 g/kg

2008. gada 1. novembris

2018. gada 31. oktobris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu.

B   DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot fludioksonilu saturošus augu aizsardzības līdzekļus, izņemot sēklu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija, un:

īpaša uzmanība jāpievērš gruntsūdeņu piesārņošanas iespējai, jo īpaši ar vides apstākļos ļoti noturīgo aktīvo vielu un tās metabolītu CGA 339833 un CGA 192155 nestabilās zonās,

īpaša uzmanība jāpievērš zivju un ūdens organismu aizsardzībai.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 9. oktobrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par fludioksonilu, un jo īpaši ziņojuma I un II papildinājumu.

168

Klomazons

CAS Nr. 81777-89-1

CIPAC Nr. 509

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one

960 g/kg

2008. gada 1. novembris

2018. gada 31. oktobris

A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2007. gada 9. oktobrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par klomazonu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

uzņēmēju drošībai un jānodrošina, ka lietošanas noteikumos paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus,

blakussugu augu aizsardzībai un jānodrošina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir paredzēti riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.