29.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/13


PADOMES DIREKTĪVA 2007/75/EK

(2007. gada 20. decembris),

ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz dažiem pagaidu noteikumiem par pievienotās vērtības nodokļa likmi

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (2) ir paredzētas konkrētas atkāpes attiecībā uz PVN likmēm. Dažas atkāpes beidz piemērot noteiktā dienā, bet citas ir spēkā līdz galīga nodokļu režīma ieviešanai.

(2)

Ar PVN likmi saistītām atkāpēm, kuras paredzētas Direktīvā 2006/112/EK saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās Aktu un kuras veicina dažu jauno dalībvalstu ekonomikas sekmīgu pielāgošanos iekšējam tirgum, ir noteikts termiņš, un tās drīzumā beidzas.

(3)

Vairākas no šīm jaunajām dalībvalstīm ir paziņojušas, ka tās vēlas ilgāku laiku turpināt piemērot atkāpes, ko tās saņem.

(4)

Ņemot vērā paredzētās debates par samazināto likmju izmantošanu un paredzēto tiesību akta priekšlikumu, ko iesniegs Komisija, dažas atkāpes ir lietderīgi pagarināt līdz 2010. gada beigām, proti, līdz datumam, līdz kuram ir pagarināta eksperimentālā kārtā ieviestās samazinātās likmes piemērošana darbietilpīgiem pakalpojumiem.

(5)

Tādēļ Direktīva 2006/112/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Sākot ar 2008. gada 1. janvāri, Direktīvu 2006/112/EK ar šo groza šādi.

1)

Direktīvas 123. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“123. pants

Līdz 2010. gada 31. decembrim Čehijas Republika var turpināt piemērot samazinātu likmi, kas ir vismaz 5 %, mājokļu būvniecības pakalpojumiem, kuri nav saistīti ar sociālo politiku, šo noteikumu neattiecinot uz būvmateriāliem.”

2)

Direktīvas 124. pantu svītro.

3)

Direktīvas 125. panta 1. un 2. punktā vārdkopu “līdz 2007. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdkopu “līdz 2010. gada 31. decembrim”.

4)

Direktīvas 126. pantu svītro.

5)

Direktīvas 127. pantā vārdkopu “2010. gada 1. janvārim” aizstāj ar vārdkopu “2010. gada 31. decembrim”.

6)

Direktīvas 128. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“128. pants

1.   Līdz 2010. gada 31. decembrim Polija var piemērot atbrīvojumu no nodokļa ar tiesībām uz iepriekšējā stadijā samaksātā PVN atskaitīšanu noteiktu kategoriju grāmatu un specializētu periodisko izdevumu piegādei.

2.   Līdz 2010. gada 31. decembrim vai līdz 402. pantā paredzētā galīgā režīma ieviešanai atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk, Polija var turpināt restorānu pakalpojumu sniegšanai piemērot samazinātu likmi, kas ir vismaz 7 %.

3.   Līdz 2010. gada 31. decembrim Polija var turpināt III pielikuma 1. punktā minēto pārtikas produktu piegādei piemērot samazinātu likmi, kas ir vismaz 3 %.

4.   Līdz 2010. gada 31. decembrim Polija var turpināt piemērot samazinātu likmi, kas ir vismaz 7 %, mājokļu būvniecības, atjaunošanas un apkopes pakalpojumiem, kurus nesniedz, īstenojot sociālo politiku, bet ne būvmateriāliem, un dzīvojamo ēku vai to daļu piegādei pirms pirmreizējās izmantošanas, kā minēts 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā.”

7)

Direktīvas 129. panta 1. un 2. punktā vārdkopu “līdz 2007. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdkopu “līdz 2010. gada 31. decembrim”.

8)

Direktīvas 130. pantu svītro.

2. pants

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās ir pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 20. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  Atzinums sniegts 2007. gada 11. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).