27.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/33


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/49/EK

(2007. gada 26. jūlijs),

ar ko groza Direktīvu 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvu 2003/91/EK (2) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes atbilst Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) noteiktajām vadlīnijām par raksturīgākajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver dažādu sugu pārbaudēs, kā arī prasību minimumu pārbaužu veikšanai, tiklīdz šādas vadlīnijas tiks noteiktas. Direktīvā paredzēts, ka citām šķirnēm piemērojamas Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas.

(2)

CPVO un UPOV ir izdevusi turpmākas vadlīnijas vairākām citām šķirnēm vai atjauninājusi spēkā esošās vadlīnijas.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 2003/91/EK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2003/91/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

Dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 2007. gada 1. novembrim sāktajām pārbaudēm piemērot Direktīvu 2003/91/EK tajā redakcijā, ko piemēroja, pirms tika izdarīti grozījumi ar šo direktīvu.

3. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 31. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2007. gada 1. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/124/EK (OV L 339, 6.12.2006., 12. lpp.).

(2)  OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp. Direktīva ir grozīta ar Direktīvu 2006/127/EK (OV L 343, 8.12.2006., 82. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu protokoliem

Zinātniskais nosaukums

Parastais nosaukums

CPVO protokols

Allium cepa L. (Cepa grupa)

Sīpoli

TP 46/1, 14.6.2005.

Allium cepa L. (Aggregatum grupa)

Šalotes

TP 46/1, 14.6.2005.

Allium porrum L.

Puravi

TP 85/1, 15.11.2001.

Allium sativum L.

Ķiploki

TP 162/1, 25.3.2004.

Asparagus officinalis L.

Sparģeļi

TP 130/1, 27.3.2002.

Brassica oleracea L.

Ziedkāposti

TP 45/1, 15.11.2001.

Brassica oleracea L.

Brokoļi

TP 151/2, 21.3.2007.

Brassica oleracea L.

Briseles kāposti

TP 54/2, 1.12.2005.

Brassica oleracea L.

Kolrābji

TP 65/1, 25.3.2004.

Brassica oleracea L.

Savojas kāposti, baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

TP 48/2, 1.12.2005.

Capsicum annuum L.

Dārzeņpipari

TP 76/2, 21.3.2007.

Cichorium endivia L.

Krokaino un platlapu endīvijas

TP 118/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Sakņu cigoriņi

TP 172/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņi

TP 173/1, 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbūzi

TP 142/1, 21.3.2007.

Cucumis melo L.

Melones

TP 104/2, 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Gurķi un īsaugļu gurķi

TP 61/1, 27.3.2002.

Cucurbita pepo L.

Tumšzaļie kabači

TP 119/1, 25.3.2004.

Cynara cardunculus L.

Lapu artišoki

TP 184/1, 25.3.2004.

Daucus carota L.

Galda burkāni un lopbarības burkāni

TP 49/2, 1.12.2005.

Foeniculum vulgare Mill.

Fenheļi

TP 183/1, 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Dārza salāti

TP 13/3, 21.3.2007.

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomāti

TP 44/3, 21.3.2007.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pētersīļi

TP 136/1, 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Daudzziedu pupiņas

TP 9/1, 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņas un kāršu pupiņas

TP 12/2, 1.12.2005.

Pisum sativum L. (partim)

Šķautnainie zirņi, lobāmie zirņi, cukurzirņi

TP 7/1, 6.11.2003.

Raphanus sativus L.

Redīsi

TP 64/1, 27.3.2002.

Spinacia oleracea L.

Dārza spināti

TP 55/1, 27.3.2002.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Lauka salāti

TP 75/2, 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Dārza pupas

TP Broadbean/1, 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Cukurkukurūza un plīsējkukurūza

TP 2/2, 15.11.2001.

Šie protokoli ir publicēti CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām

Zinātniskais nosaukums

Parastais nosaukums

UPOV vadlīnijas

Allium fistulosum L.

Lielloku sīpoli

TG/161/3, 1.4.1998.

Allium schoenoprasum L.

Maurloki

TG/198/1, 9.4.2003.

Apium graveolens L.

Selerijas

TG/82/4, 17.4.2002.

Apium graveolens L.

Sakņu selerijas

TG/74/4, labojumi 17.4.2002. un 5.4.2006.

Beta vulgaris L.

Mangoldi vai lapu bietes

TG/106/4, 31.3.2004.

Beta vulgaris L.

Bietes, ieskaitot Čeltenhamas bietes

TG/60/6, 18.10.1996.

Brassica oleracea L.

Virziņkāposti

TG/90/6, 31.3.2004.

Brassica rapa L.

Ķīnas kāposti

TG/105/4, 9.4.2003.

Brassica rapa L.

Rāceņi

TG/37/10, 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi

TG/154/3, 18.10.1996.

Cucurbita maxima Duchesne

Lielaugļu ķirbji

TG/155/4, 14.3.2007.

Raphanus sativus L.

Rutki

TG/63/6, 24.3.1999.

Rheum rhabarbarum L.

Rabarberi

TG/62/6, 24.3.1999.

Scorzonera hispanica L.

Melnās saknes

TG/116/3, 21.10.1988.

Solanum melongena L.

Baklažāni

TG/117/4, 17.4.2002.

Šīs vadlīnijas ir publicētas UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).