21.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/17


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/45/EK

(2007. gada 5. septembris),

ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 75/106/EEK (1974. gada 19. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc tilpuma (3) un Padomes Direktīvā 80/232/EEK (1980. gada 15. janvāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu fasētu produktu pieļaujamo nominālā daudzuma un nominālās ietilpības diapazonu (4) bija noteikti nominālie daudzumi vairākiem šķidriem un nešķidriem fasētiem produktiem, kā iemesls bija nodrošināt brīvu preču kustību, ievērojot minēto direktīvu prasības. Lielākajai daļai produktu valsts nominālie daudzumi pastāv paralēli Kopienas nominālajiem daudzumiem. Tomēr dažiem produktiem Kopienas nominālie daudzumi ir noteikti, izslēdzot jebkādus valsts nominālos daudzumus.

(2)

Tā kā Kopienas un valstu līmenī radās patērētāju izvēles izmaiņas un jauninājumi fasēšanas un mazumtirdzniecības jomā, vajadzēja novērtēt, vai spēkā esošie tiesību akti joprojām ir atbilstīgi.

(3)

Eiropas Kopienu Tiesa 2000. gada 12. oktobra spriedumā lietā C-3/99, Cidrerie Ruwet  (5) apstiprināja, ka dalībvalstis nedrīkst aizliegt tādu normāla tilpuma fasētu preču pārdošanu, kuras nav iekļautas Kopienas diapazonā un kuras ir likumīgi ražotas un pārdotas citās dalībvalstīs, ja vien šāds aizliegums nav paredzēts, lai ievērotu sevišķi svarīgas prasības attiecībā uz patērētāju aizsardzību, tas bez izņēmuma attiecas uz valsts un importētiem produktiem un ir vajadzīgs, lai ievērotu attiecīgo prasību, un ir pielāgots nospraustajam mērķim, un ja mērķi nevar sasniegt ar citiem līdzekļiem, kas mazāk ierobežo Kopienas iekšējo tirdzniecību.

(4)

Patērētāju aizsardzību atvieglo tiesību akti, kas pieņemti pēc Direktīvām 75/106/EEK un 80/232/EEK, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/6/EK (1998. gada 16. februāris) par patērētāju tiesību aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas (6). Dalībvalstīm, kas to vēl nav izdarījušas, būtu jāapsver, vai piemērot Direktīvu 98/6/EK arī maziem mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

(5)

Ietekmes novērtējums, kurā ietvertas plašas apspriedes ar visām ieinteresētajām pusēm, norādīja, ka vairākās nozarēs brīvi nominālie daudzumi palielina ražotāju brīvību piedāvāt preces atbilstīgi patērētāju gaumei un uzlabo konkurenci attiecībā uz kvalitāti un cenu iekšējā tirgū. Tomēr citos sektoros patērētāju un uzņēmēju interesēs šobrīd ir lietderīgāk saglabāt obligātu nominālo daudzumu.

(6)

Direktīvas īstenošana būtu jāpapildina ar plašāku informāciju patērētājiem un ražotājiem, lai veicinātu izpratni par vienības izcenojumiem.

(7)

Tāpēc nominālos daudzumus nevajadzētu pakļaut regulējumam Kopienas vai valsts līmenī un būtu jādod iespēja fasētās preces laist tirgū jebkurā nominālā daudzumā.

(8)

Tomēr noteiktās nozarēs šādu ierobežojumu atcelšana varētu izraisīt neproporcionāli lielas papildu izmaksas, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc šajās nozarēs spēkā esošie Kopienas tiesību akti būtu jāpielāgo, ņemot vērā pieredzi, jo īpaši – lai nodrošinātu to, ka Kopienas nominālie daudzumi ir noteikti vismaz tiem produktiem, kas ir vispieprasītākie starp patērētājiem.

(9)

Tā kā obligāto nominālo daudzumu uzturēšana būtu jāuzskata par atkāpi, to neattiecinot uz vīna un stipro alkoholisko dzērienu nozari, kurai ir īpašas iezīmes, tā būtu periodiski jāpārvērtē, ņemot vērā pieredzi un ievērojot patērētāju un ražotāju vajadzības. Ja attiecībā uz nozarēm, kurās obligāto nominālo daudzumu varētu saglabāt, Komisija konstatē tirgus traucējumus un/vai patērētāju, jo īpaši neaizsargātāko patērētāju, ieražu destabilizāciju, tai būtu jāņem vērā, vai var ļaut dalībvalstīm saglabāt paredzētos pārejas periodus, un jo īpaši saglabāt obligātos diapazonus vispieprasītākajiem izmēriem.

(10)

Dalībvalstīs, kurās procentuāli lielos apjomos ikdienā tiek patērēta fasēta maize, maizes fasējuma izmērs lielā mērā tiek saistīts ar maizes svaru. Līdzīgi kā attiecībā uz citiem fasētiem produktiem, direktīva neietekmēs fasētai maizei tradicionāli izmantotā fasējuma izmēru, un to varēs izmantot arī turpmāk.

(11)

Lai veicinātu pārskatāmību, visi fasēto produktu nominālie apjomi būtu jānosaka vienā tiesību aktā, un tādēļ Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK būtu jāatceļ.

(12)

Lai palielinātu patērētāju, īpaši neaizsargāto patērētāju, piemēram, veco cilvēku un invalīdu, aizsardzību, būtu jāpievērš pienācīga uzmanība tam, lai norādījumi par svaru un tilpumu patēriņa produktu marķējumā uz fasējuma normālos apstākļos būtu vieglāk izlasāmi un saskatāmi.

(13)

Dažiem šķidriem produktiem Direktīvā 75/106/EEK ir paredzētas metroloģiskas prasības, kas ir identiskas tām, kas noteiktas Padomes Direktīvā 76/211/EEK (1976. gada 20. janvāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma (7). Tāpēc Direktīva 76/211/EEK būtu jāgroza, lai tās darbības jomā iekļautu produktus, kas patlaban ir noteikti Direktīvā 75/106/EEK.

(14)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (8) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(15)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka ar Kopienas diapazonu atcelšanu un vienveidīgu Kopienas nominālo daudzumu nodrošināšanu, kur tie nepieciešami, minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā direktīvā ir izklāstīti noteikumi par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem. Tā attiecas uz fasētiem produktiem un fasējumiem, kā noteikts Direktīvas 76/211/EEK 2. pantā.

2.   Šo direktīvu nepiemēro tiem pielikumā minētajiem produktiem, ko pārdod beznodokļu veikalos patērēšanai ārpus Eiropas Savienības.

2. pants

Brīva preču aprite

1.   Izņemot direktīvas 3. un 4. pantā citādi noteikto, dalībvalstis iepakojuma nominālo daudzumu dēļ nedrīkst atteikt, aizliegt vai ierobežot fasētu preču laišanu tirgū.

2.   Ņemot vērā Līgumā noteiktos principus, jo īpaši preču brīvu apriti, dalībvalstis, kuras šobrīd paredz piena, sviesta, sausu mīklas izstrādājumu un kafijas obligātu nominālo daudzumu, var turpināt to darīt līdz 2012. gada 11. oktobrim.

Dalībvalstis, kuras šobrīd paredz baltā cukura obligātu nominālo daudzumu, var turpināt to darīt līdz 2013. gada 11. oktobrim.

II NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI

3. pants

Laišana tirgū un brīva atsevišķu produktu aprite

Dalībvalstis nodrošina, ka pielikuma 2. punktā uzskaitītos produktus, kas fasēti intervālos, kuri uzskaitīti pielikuma 1. punktā, laiž tirgū tikai tad, ja tie ir fasēti nominālajos daudzumos, kas uzskaitīti pielikuma 1. punktā.

4. pants

Aerosola izsmidzinātāji

1.   Uz aerosola izsmidzinātājiem norāda konteinera kopējo nominālo tilpumu. Norāde nav pretrunā nominālajam tilpumam.

2.   Atkāpjoties no 8. panta 1. punkta e) apakšpunkta Padomes Direktīvā 75/324/EEK (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem (9), tādiem produktiem, ko pārdod aerosola izsmidzinātājos, nav jābūt marķētiem ar to satura nominālo svaru.

5. pants

Kompleksi iepakojumi un individuāli iepakojumi, kas nav paredzēti pārdošanai atsevišķi

1.   Piemērojot 3. pantu, ja divas vai vairākas atsevišķi fasētas preces veido kompleksu iepakojumu, pielikuma 1. punktā uzskaitītie nominālie daudzumi attiecas uz katru fasējumu atsevišķi.

2.   Ja fasēto produktu veido divi vai vairāki individuāli iepakojumi, kas nav paredzēti pārdošanai atsevišķi, pielikuma 1. punktā uzskaitītie nominālie apjomi attiecas uz visu fasējumu.

III NODAĻA

ATCELŠANA, GROZĪJUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Direktīvu 75/106/EEK un Direktīvu 80/232/EEK.

7. pants

Grozījums Direktīvai 76/211/EEK

Direktīvas 76/211/EEK 1. pantā svītro vārdus “izņemot tos, kas minēti Padomes Direktīvā 75/106/EEK (1974. gada 19. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma, kas”.

8. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2008. gada 11. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos pasākumus no 2009. gada 11. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

9. pants

Ziņojumi, informēšana par atkāpēm un uzraudzīšana

1.   Komisija iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un ietekmi Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai līdz 2015. gada 11. oktobrim un pēc tam ik pēc desmit gadiem. Vajadzības gadījumā ziņojumu papildina ar šīs direktīvas pārskatīšanas priekšlikumu.

2.   Direktīvas 2. panta 2. punktā minētās dalībvalstis līdz 2009. gada 11. aprīlim informē Komisiju par nozarēm, uz kurām attiecas 2. panta 2. punktā minētā atkāpe, norādot šādas atkāpes laikposmu, obligāto piemērojamo nominālo daudzumu un attiecīgo intervālu.

3.   Komisija uzrauga 2. panta 2. punkta piemērošanu, pamatojoties uz pašas iegūto informāciju un attiecīgo dalībvalstu ziņojumiem. Konkrētāk, Komisija uzrauga tirgus attīstību pēc transponēšanas un atkarībā no iegūtajiem rezultātiem apsver papildu pasākumu noteikšanu šai direktīvai, saglabājot obligāto nominālo daudzumu 2. panta 2. punktā minētajiem produktiem.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Direktīvas 2., 6. un 7. pantu piemēro no 2009. gada 11. aprīļa.

11. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2007. gada 5. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES


(1)  OV C 255, 14.10.2005., 36. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 2. februāra Atzinums (OV C 288 E, 25.11.2006., 52. lpp.), Padomes 2006. gada 4. decembra Kopējā nostāja (OV C 311 E, 19.12.2006., 21. lpp.), Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. maija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2007. gada 16. jūlija Lēmums.

(3)  OV L 42, 15.2.1975., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(4)  OV L 51, 25.2.1980., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 87/356/EEK (OV L 192, 11.7.1987., 48. lpp.).

(5)  [2000] ECR I-8749.

(6)  OV L 80, 18.3.1998., 27. lpp.

(7)  OV L 46, 21.2.1976., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 78/891/EEK (OV L 311, 4.11.1978., 21. lpp.).

(8)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(9)  OV L 147, 9.6.1975., 40. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


PIELIKUMS

FASĒJUMU SATURA NOMINĀLO DAUDZUMU DIAPAZONS

1.   Produkti, kurus pārdod pēc tilpuma (daudzums ml)

Vīns

Intervālā no 100 ml līdz 1 500 ml tikai šādi 8 nominālie daudzumi:

ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Dzeltenais vīns

Intervālā no 100 ml līdz 1 500 ml tikai šāds 1 nominālais daudzums:

ml: 620

Dzirkstošais vīns

Intervālā no 125 ml līdz 1 500 ml tikai šādi 5 nominālie daudzumi:

ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500

Liķiera vīns

Intervālā no 100 ml līdz 1 500 ml tikai šādi 7 nominālie daudzumi:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Aromatizētais vīns

Intervālā no 100 ml līdz 1 500 ml tikai šādi 7 nominālie daudzumi:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 –750 – 1 000 – 1 500

Alkoholiskie dzērieni

Intervālā no 100 ml līdz 2 000 ml tikai šādi 9 nominālie daudzumi:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000

2.   Produktu definīcijas

Vīns

Vīns, kā noteikts 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999 (1999. gada 17. maijs) par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) (KN kods ex 2204)

Dzeltenais vīns

Vīns, kā noteikts 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā Regulā (EK) Nr. 1493/1999 (KN kods ex 2204) ar izcelsmes apzīmējumu: “Côtes du Jura”, “Arbois”, “L'Etoile” un “Château-Chalon”, pildīts pudelēs, kā noteikts I pielikuma 3. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 753/2002 (2002. gada 29. aprīlis), ar ko paredz konkrētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanai attiecībā uz konkrētu vīna nozares produktu aprakstu, apzīmējumu, noformējumu un aizsardzību (2)

Dzirkstošais vīns

Vīns, kā noteikts 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā un I pielikuma 15., 16., 17. un 18. punktā Regulā (EK) Nr. 1493/1999 (KN kods 2204 10)

Liķiera vīns

Vīns, kā noteikts 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā un I pielikuma 14. punktā Regulā (EK) Nr. 1493/1999 (KN kods 2204 21–2204 29)

Aromatizētais vīns

Aromatizētais vīns, kā noteikts 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91 (1991. gada 10. jūnijs), ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu (3) (KN kods: 2205)

Stiprie alkoholiskie dzērieni

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kā noteikts 1. panta 2. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 1576/89 (1989. gada 29. maijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu (4) (KN kods: 2208)


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 118, 4.5.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 382/2007 (OV L 95, 5.4.2007., 12. lpp.).

(3)  OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.

(4)  OV L 160, 12.6.1989., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.