22.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/104


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 21. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2005/692/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās trešās valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6693)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/869/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc putnu gripas epidēmijas uzliesmojuma, ko izraisīja ļoti patogēns vīrusa celms H5N1 un kas 2003. gada decembrī sākās Āzijas dienvidaustrumos, Komisija pieņēma vairākus aizsardzības pasākumus saistībā ar šo slimību. Konkrētāk, šie pasākumi ietver Komisijas 2005. gada 6. oktobra Lēmumu 2005/692/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās trešās valstīs (3).

(2)

Lēmums 2005/692/EK ir spēkā līdz 2007. gada 31. decembrim. Tomēr, ņemot vērā to, ka Āzijas dienvidaustrumos un Ķīnā joprojām tiek konstatēti putnu gripas vīrusa Āzijas celma izraisīti slimības uzliesmojumi, šā lēmuma piemērošanas termiņu ir lietderīgi pagarināt līdz 2008. gada 31. decembrim.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/692/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/692/EK 7. pantā datumu “2007. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “2008. gada 31. decembrim”.

2. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo lēmumu, un šos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(3)  OV L 263, 8.10.2005., 20. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/99/EK (OV L 43, 15.2.2007., 35. lpp.).