22.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/34


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris)

par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu, par cīņu pret korupciju, kurā iejaukti Eiropas Kopienu ierēdņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņi

(2007/751/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās aktu (turpmāk “Pievienošanās akts”) un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Tā kā Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu, par cīņu pret korupciju, kurā iejaukti Eiropas Kopienu ierēdņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņi (2), (turpmāk “Konvencija pret korupciju, kurā iejaukti ierēdņi”) parakstīja Briselē 1997. gada 26. maijā, un tā stājās spēkā 2005. gada 28. septembrī.

(2)

Pēc pievienošanās Eiropas Savienībai Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Slovēnija un Slovākija ir iesniegušas savus dokumentus par pievienošanos Konvencijai pret korupciju, kurā iejaukti ierēdņi.

(3)

Pievienošanās akta 3. panta 3. punktā ir paredzēts, ka Bulgārijai un Rumānijai ir jāpievienojas Pievienošanās akta I pielikumā norādītajām konvencijām un protokoliem, kas noslēgti starp dalībvalstīm, kur inter alia ir iekļauta Konvencija par cīņu pret korupciju, kurā iejaukti Eiropas Kopienu ierēdņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņi. Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju Padome noteiks to spēkā stāšanās datumu.

(4)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 3. panta 4. punktu Padomei ir jāveic visi pielāgojumi, kas ir vajadzīgi sakarā ar pievienošanos šīm konvencijām un protokoliem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Konvencija pret korupciju, kurā iejaukti ierēdņi, attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā, kas seko šā lēmuma pieņemšanas dienai.

2. pants

Konvencijas pret korupciju, kurā iejaukti ierēdņi, teksti, kas sastādīti bulgāru un rumāņu valodā (3), ir autentiski ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējie Konvencijas pret korupciju, kurā iejaukti ierēdņi, teksti.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  2007. gada 10. jūlija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 195, 25.6.1997., 2. lpp.

(3)  Konvencijas bulgāru un rumāņu valodas versijas publicē OV Īpašajā izdevumā vēlāk.