15.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 155/71


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 12. jūnijs)

par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda ievešanu un izplatību Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2451)

(2007/410/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Direktīvai 2000/29/EK, ja dalībvalsts uzskata, ka draud tāda kaitīga organisma ievešana vai izplatība tās teritorijā, kas iekļauts minētās direktīvas I vai II pielikumā, tā var veikt jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātos pret šādu apdraudējumu.

(2)

Pēc kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda atklāšanas Nīderlande 2007. gada 14. februārī informēja dalībvalstis un Komisiju par to, ka tā 2007. gada 14. februārī ir pieņēmusi oficiālus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu šā kaitīgā organisma turpmāku ievešanu un izplatību tās teritorijā.

(3)

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds ir minēts Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā kā organisms, kura ievešana un izplatība ir jāaizliedz visās dalībvalstīs.

(4)

Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds ir atrasts uz augiem Solanum jasminoides Paxton un Brugmansia Pers. spp. Pašlaik par šiem Kopienas izcelsmes augiem nav īpašu prasību attiecībā uz šo kaitīgo organismu.

(5)

Tāpēc ir nepieciešams veikt pasākumus pret šā kaitīgā organisma ievešanu un izplatību Kopienā, jo pieejamā zinātniskā informācija liecina, ka šā organisma klātbūtne uz augiem var izraisīt tā turpmāku izplatību.

(6)

Šajā lēmumā paredzētos pasākumus piemēro kaitīgā organisma ievešanai un izplatībai, Brugmansia Pers. spp. ģints un Solanum jasminoides Paxton sugas augu, kas paredzēti stādīšanai, tostarp sēklu, importam, audzēšanai un pārvietošanai Kopienā. Turklāt jāsagatavo apsekojums par kaitīgā organisma esību vai ilgstošu neesību dalībvalstīs.

(7)

Ir lietderīgi novērtēt šo pasākumu rezultātus, jo īpaši pamatojoties uz informāciju, kuru iesniegs dalībvalstis un kura būs iespējamu turpmāku pasākumu pamatā.

(8)

Lai izpildītu šā lēmuma prasības, vajadzības gadījumā jāpielāgo dalībvalstu tiesību akti.

(9)

Minēto pasākumu piemērošanas rezultāti jāpārskata līdz 2008. gada 29. februārim.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Minēto augu ievešana

Brugmansia Pers. spp. ģints un Solanum jasminoides Paxton sugas augus, kas paredzēti audzēšanai, un arī sēklas (turpmāk “minētie augi”) Kopienā drīkst ievest, ja:

a)

tie atbilst pielikuma 1. punktā noteiktajām prasībām un

b)

to pārbaudē un testēšanā, ko, ievedot Kopienā, kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda noteikšanai atbildīgā oficiālā iestāde veic saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13.a panta 1. punktu, konstatē, ka tie minēto organismu nesatur.

2. pants

Minēto augu pārvietošana Kopienā

Minētos Kopienas izcelsmes vai saskaņā ar 1. pantu Kopienā ievestos augus drīkst pārvietot Kopienā tikai tad, ja tie atbilst pielikuma 2. punkta nosacījumiem.

3. pants

Apsekojumi un paziņošana

1.   Dalībvalstis katru gadu veic oficiālus apsekojumus un vajadzības gadījumā pārbaudes, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni uz saimniekaugiem vai pierādījumus par šā kaitīgā organisma izraisītu infekciju to teritorijā.

Neskarot Direktīvas 2000/29/EK 16. panta 2. punktu, šo apsekojumu rezultātus līdz 2008. gada 10. janvārim paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

2.   Par visiem gadījumiem, kuros radušās vai apstiprinājušās aizdomas par kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, tūlīt paziņo atbildīgajām valsts iestādēm.

4. pants

Atbilstība

Pasākumus, ko dalībvalstis pieņēmušas, lai aizsargātos pret kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda ievešanu un izplatību, vajadzības gadījumā groza tā, lai nodrošinātu to atbilstību šā lēmuma prasībām. Dalībvalstis par šiem pasākumiem nekavējoties informē Komisiju.

5. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata vēlākais 2008. gada 29. februārī.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 12. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/35/EK (OV L 88, 25.3.2006., 9. lpp.).


PIELIKUMS

Šā lēmuma 1. un 2. pantā minētie papildu pasākumi

1.   Īpašās ievešanas prasības

Neskarot Direktīvas 2000/29/EK III pielikuma A daļas 13. punktu, minētajiem trešo valstu izcelsmes augiem pievieno minētās direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minēto sertifikātu, kura iedaļā “Papildu apliecinājums” norāda, ka minētie augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietā, kas ir noteikta Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas fitosanitāro pasākumu starptautiskajos standartos Nr. 5 (1) (turpmāk “audzēšanas vieta”) un ko izcelsmes valstī ir reģistrējusi un uzrauga valsts augu aizsardzības organizācija:

a)

valstīs, kur kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds nav sastopams; vai

b)

no kaitēkļiem brīvā apgabalā, kuru valsts augu aizsardzības dienests izcelsmes valstī izveidojis saskaņā ar atbilstīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem; no kaitēkļiem brīvā apgabala nosaukumu norāda sertifikātā zem virsraksta “izcelsmes vieta”; vai

c)

gadījumos, ja visas minēto augu partijas ir pārbaudītas un pirms pārvietošanas atklāts, ka tajās nav kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda; vai

d)

gadījumos, ja visas saistīto mātesaugu partijas ir pārbaudītas un pirms minēto augu pārvietošanas atklāts, ka tās nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds. Pēc pārbaudes audzēšanas apstākļi ir tādi, ka saistītos mātesaugus un minētos augus pirms nosūtīšanas joprojām nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds.

2.   Pārvietošanas nosacījumi

Visus minētos augus, kuru izcelsme ir Kopienā vai kuri ir Kopienā ievesti saskaņā ar šā lēmuma 1. pantu, izņemot nelielus augu daudzumus, kas paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nekomerciālai lietošanai, ar noteikumu, ka nepastāv kaitīgā organisma izplatības risks, var pārvietot Kopienā tikai tad, ja tiem ir pievienota augu pase, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Direktīvas 92/105/EEK (2) noteikumiem, un ja tie visā dzīves cikla laikā vai kopš ievešanas Kopienā ir atradušies audzēšanas vietā:

a)

dalībvalstī, kur kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds nav sastopams; vai

b)

no kaitēkļiem brīvā apgabalā, kuru dalībvalsts oficiāla iestāde ir izveidojusi saskaņā ar atbilstīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem; vai

c)

gadījumos, ja visas minēto augu partijas ir pārbaudītas un pirms pārvietošanas atklāts, ka tajās nav kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda; vai

d)

gadījumos, ja visas saistīto mātesaugu partijas ir pārbaudītas un pirms minēto augu pārvietošanas atklāts, ka tās nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds. Pēc pārbaudes audzēšanas apstākļi ir tādi, ka saistītos mātesaugus un minētos augus pirms nosūtīšanas joprojām nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds.


(1)  Fitosanitārijas terminu glosārijs – Romas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas sekretariāta atsauces standarts ISPM Nr. 5.

(2)  OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/17/EK (OV L 57, 3.3.2005., 23. lpp.).