16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/43


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 21. marts)

par valsts atbalsta shēmu C 18/2006 (ex N 524/2005), kuru Itālija bija plānojusi īstenot par labu maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1175)

(Autentisks ir vienīgi teksts itāļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/335/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

pēc tam, kad ieinteresētās personas aicinātas iesniegt savus apsvērumus atbilstīgi minētajiem pantiem (1),

tā kā:

I.   PROCEDŪRA

(1)

Itālijas iestādes 2005. gada 18. oktobra vēstulē paziņoja Komisijai par minēto atbalsta shēmu. Tās sniedza Komisijai turpmāku informāciju 2005. gada 20. decembra, 2006. gada 13. marta un 2006. gada 27. marta vēstulē. Komisija 2005. gada 10. novembra vēstulē un 2006. gada 8. februāra vēstulē pieprasīju papildu informāciju.

(2)

Komisija 2006. gada 16. maija vēstulē informēja Itāliju par savu lēmumu uzsākt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz minēto atbalsta pasākumu.

(3)

Komisijas lēmums uzsākt procedūru tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2). Komisija aicināja ieinteresētās personas iesniegt savus apsvērumus.

(4)

Itālija iesniedza savus apsvērumus 2006. gada 23. jūnija vēstulē, kurā tā paziņoja savu nodomu iesniegt papildu apsvērumus par konkrētu aspektu.

(5)

Procedūras gaitā citas ieinteresētās personas apsvērumus nav iesniegušas.

(6)

Komisija 2006. gada 21. septembra vēstulē un 2007. gada 10. janvāra vēstulē pieprasīja papildu informāciju.

(7)

Itālija 2007. gada 30. janvāra vēstulē, kuras saņemšana reģistrēta Komisijā 2007. gada 2. februārī, Komisijai darīja zināmu, ka paziņotais pasākums ir atsaukts.

II.   PASĀKUMA SĪKS APRAKSTS

(8)

Pasākuma mērķis bija ar nodokļu atvieglojumu palīdzību veicināt mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu palielināšanu, kas rodas konsolidācijas procesā (saplūšana ar citiem mazajiem uzņēmumiem vai mikrouzņēmumiem vai to pārņemšana). Paziņotajam pasākumam tika paredzēti līdzekļi EUR 120 miljoni 2006. gadā, EUR 242 miljoni 2007. gadā un EUR 122 miljoni 2008. gadā.

(9)

Pasākuma juridiskais pamats ir 2. pants 2005. gada 17. jūnija dekrētā Nr. 106, kas pārveidots par 2005. gada 31. jūlija likumu Nr. 156. Juridiskais pamats satur pārtraukšanas klauzulu. Atbalsta shēma nav tikusi piemērota.

(10)

Itālija 2005. gadā jau ir piemērojusi līdzīgu pasākumu (3) saskaņā ar Grupālā atbrīvojuma regulu par valsts atbalstu MVU (4). Minētajā variantā nodokļu atvieglojumi ir ierobežoti līdz 50 % no saplūšanas un pārņemšanas procesa konsultāciju izmaksām. Itālijas iestādes norādīja, ka, ņemot vērā šo ierobežojumu, pasākuma sekmes bija ierobežotas un tajā tika saņemti 132 nodokļu atvieglojumu pieteikumi attiecībā uz nodokļiem kopsummā par EUR 3 442 261, no kuriem tika pieņemti tikai 46 pieteikumi attiecībā uz nodokļiem kopsummā par EUR 415 306.

III.   ITĀLIJAS IESNIEGTIE APSVĒRUMI

(11)

Itālijas iestādes 2007. gada 30. janvāra vēstulē Komisijai darīja zināmu, ka minētā pasākuma budžets ir ticis izlietots citiem mērķiem un ka minētais pasākums nav īstenots, jo tas tika atsaukts.

IV.   NOVĒRTĒJUMS

(12)

Pēc paziņojuma atsaukšanas vairs nav procedūras priekšmeta.

V.   SLĒDZIENS

(13)

Tādēļ Komisija ir nolēmusi izbeigt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru, jo pēc tam, kad Itālija ir atsaukusi pasākumu, procedūrai vairs nav priekšmeta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pēc paziņotā pasākuma atsaukšanas, ko veica Itālija, vairs nav procedūras priekšmeta. Tādēļ Komisija ir nolēmusi izbeigt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 21. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV C 146, 22.6.2006., 18. lpp.

(2)  Skatīt 1. zemsvītras piezīmi.

(3)  Pamatojoties uz 9. pantu dekrētā Nr. 35/2005, kas pārveidots par likumu Nr. 80/2005, kurš Komisijā reģistrēts 2005. gada 21. aprīlī ar atsauces numuru XS 89/05.

(4)  Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.).