16.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 15. februāris)

grozīt Lēmumu 2002/300/EK attiecībā uz zonām, kas izslēgtas no apstiprināto zonu saraksta attiecībā uz Bonamia ostreae

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 419)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/104/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/67/EEK, kura attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 18. aprīļa Lēmuma 2002/300/EK, ar kuru izveido apstiprināto zonu sarakstu attiecībā uz Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens  (2), pielikumā noteiktas zonas Kopienā, kuras uzskata par brīvām no mīkstmiešu slimībām Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens.

(2)

Apvienotā Karaliste ir 2006. gada jūlijā saņemtajā vēstulē informējusi Komisiju, ka Bonamia ostreae ir konstatēta Loch Sunart. Minētā teritorija iepriekš tika uzskatīta par brīvu no Bonamia ostreae, bet nu vairs nevar uzskatīt, ka tur šās slimības nav.

(3)

Īrija 2006. gada novembrī saņemtajā vēstulē ir informējusi Komisiju, ka Bonamia ostreae ir konstatēta Lough Swilly. Minētā teritorija iepriekš tika uzskatīta par brīvu no Bonamia ostreae, bet nu vairs nevar uzskatīt, ka tur šās slimības nav.

(4)

Tādēļ Lēmums 2002/300/EK ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/300/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 15. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 103, 19.4.2002., 24. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/559/EK (OV L 219, 10.8.2006., 28. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

ZONAS, KURAS APSTIPRINĀTAS KĀ BRĪVAS NO VIENAS VAI ABĀM MĪKSTMIEŠU SLIMĪBĀM BONAMIA OSTREAE UN MARTEILIA REFRINGENS

1.A   Zonas Īrijā, kuras apstiprinātas kā brīvas no B. ostreae

Visa Īrijas piekraste, izņemot šādas astoņas teritorijas:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly.

1.B   Zonas Īrijā, kuras apstiprinātas kā brīvas no M. refringens

Visa Īrijas piekraste.

2.A   Zonas Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās un Menas salā, kuras apstiprinātas kā brīvas no B. ostreae

Visa Lielbritānijas piekraste, izņemot šādas piecas teritorijas:

Kornvolas dienvidu krasts no Lizard līdz Start zemesragam,

teritorija ap Solent grīvu no Portland Bill līdz Selsey Bill,

teritorija Eseksā gar krastu no Shoeburyness līdz Landguard Point,

teritorija dienvidrietumu Velsā gar krastu no Wooltack Point līdz St. Govan’s Head, ieskaitot Milford Haven un austrumu un rietumu Cleddau upes paisuma un bēguma ūdeņus,

teritorija, kurā ir Loch Sunart ūdeņi uz austrumiem no līnijas, kas novilkta dienviddienvidaustrumu virzienā no Maclean’s Nose galējā ziemeļu gala uz Auliston Point.

Visa Ziemeļīrijas piekraste, izņemot šādu teritoriju:

Lough Foyle.

Visa Guernsey un Herm piekraste.

States of Jersey zona: zonā ietilpst plūdmaiņu un tuvākais piekrastes apvidus starp vidējo paisuma līniju Džersijas salā un iedomātu līniju, kas novilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džersijas salā. Zona atrodas līcī pie Normandijas un Bretaņas, Lamanša dienvidu daļā.

Visa Menas salas piekraste.

2.B   Zonas Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās un Menas salā, kuras apstiprinātas kā brīvas no M. refringens

Visa Lielbritānijas piekraste.

Visa Ziemeļīrijas piekraste.

Visa Guernsey un Herm piekraste.

States of Jersey zona: zonā ietilpst plūdmaiņu un tuvākais piekrastes apvidus starp vidējo paisuma līniju Džersijas salā un iedomātu līniju, kas novilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džersijas salā. Zona atrodas līcī pie Normandijas un Bretaņas, Lamanša dienvidu daļā.

Visa Menas salas piekraste.

3.   Zonas dānijā, kuras apstiprinātas kā brīvas no B. ostreae un M. refringens

Limfjorden no Thyborøn rietumos līdz Hals austrumos.”