6.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/181


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 20. decembris)

par Grāmatvedības standartu pārskata grupas dalībnieku iecelšanu, kas izveidota ar Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti

(2007/73/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti (1), un jo īpaši tā 3. pantu,

tā kā:

Saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2006/505/EK 3. pantu, Komisija ieceļ ne vairāk kā septiņus Grāmatvedības standartu pārskata grupas dalībniekus no to neatkarīgo ekspertu vidus, kuru pieredze un kompetence grāmatvedības jomā, jo īpaši finanšu pārskatu jautājumos, ir plaši atzīta Kopienā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Komisija ieceļ Grāmatvedības standartu pārskata grupas septiņus dalībniekus, kuru vārdi ir norādīti pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. decembris.

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 199, 21.7.2006., 33. lpp.


PIELIKUMS

DALĪBNIEKU SARAKSTS

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL