30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/66


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2033/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko 2007. zvejas gadam nosaka Kopienas pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 25. panta 1. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienas pārdošanas cena ir jānosaka katram no Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem produktiem līdz zvejas gada sākumam tādā apmērā, kas ir vismaz 70 % un nepārsniedz 90 % no vadošās cenas.

(2)

Padomes Regula (EK) Nr. …/… (2) nosaka 2007. zvejas gada vadošās cenas visiem attiecīgajiem produktiem.

(3)

Tirgus cenas būtiski atšķiras atkarībā no sugas un no tā, kā produkti tiek piedāvāti, īpaši kalmāra un heka gadījumā.

(4)

Tāpēc ir jānosaka pārrēķina koeficienti Kopienā izkrautu dažādu sugu un piedāvājuma veidu saldētiem produktiem, lai noteiktu cenu līmeni, kas veido Regulas (EK) Nr. 104/2000 25. panta 2. punktā minētos intervences pasākumus.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas pārdošanas cenas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 104/2000 25. panta 1. punktā un kas 2007. zvejas gadā piemērojamas minētās regulas II pielikumā uzskaitītajiem produktiem, to noformējumu veidi un pārrēķina koeficienti, uz ko tās attiecas, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PIELIKUMS

PĀRDOŠANAS CENAS UN PĀRRĒĶINA KOEFICIENTI

Suga

Piedāvājuma veids

Pārrēķina koeficients

Intervences līmenis

Pārdošanas cena

(EUR par tonnu)

Grenlandes paltuss (Reinhardtius hippoglossoides)

veseli, ķidāti, ar galvu vai bez tās

1,0

0,85

1 654

Heki (Merluccius spp.)

veseli, ķidāti, ar galvu vai bez tās

1,0

0,85

1 022

Atsevišķas filejas

 

 

 

— ar ādu

1,0

0,85

1 243

— bez ādas

1,1

0,85

1 367

Zobaine un pageles

(Dentex dentex un Pagellus spp.)

veseli, ķidāti, ar galvu vai bez tās

1,0

0,85

1 335

Zobenzivs (Xiphias gladius)

veselas, ķidātas, ar galvu vai bez tās

1,0

0,85

3 467

Garneles un ziemeļu garneles Penaeidae

Saldētas

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

citas Penaeidae sugas

1,0

0,85

6 782

Sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma un Sepiola rondeletti)

Saldētas

1,0

0,85

1 605

Kalmāri (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— veseli, netīrīti

1,00

0,85

993

— tīrīti

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— veseli, netīrīti

2,50

0,85

2 482

— tīrīti

2,90

0,85

2 879

Astoņkāji (Octopus spp.)

Saldēti

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— veseli, netīrīti

1,00

0,80

717

— čaula

1,70

0,80

1 219

Tirdzniecībai piedāvāto produktu veidi:

:

veseli, netīrīti

:

produkti, kam nav veikta nekāda apstrāde

:

tīrīti

:

produkts ir vismaz ķidāts

:

čaula

:

kalmāra ķermenis, kas ir vismaz ķidāts un bez galvas.