28.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 379/105


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2008/2006

(2006. gada 22. decembris),

ar ko nosaka tarifa kvotu piemērošanas kārtību 2007. gadā “baby beef” produktiem, kuru izcelsme ir Horvātijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un Serbijā, Melnkalnē un Kosovā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

4. panta 2. punktā Padomes 2000. gada 18. septembra Regulā (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru gan ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesā vai ir ar to saistītas, gan groza Regulu (EK) Nr. 2820/98, gan arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1763/1999 un Regulu (EK) Nr. 6/2000 (2), “baby beef” ir paredzēta ikgadējā preferenciālā tarifu kvota 11 475 tonnu apmērā, sadalīta starp Bosniju un Hercegovinu, kā arī Serbiju, Melnkalni un Kosovu.

(2)

Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Horvātijas Republiku no otras puses, apstiprināts ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2005/40/EK, Euratom  (3), un Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku no otras puses, apstiprināts ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2004/239/EK, Euratom  (4), noteiktas ikgadējās preferenciālās tarifu kvotas “baby beef” produktiem attiecīgi 9 400 un 1 650 tonnu apmērā.

(3)

2. pantā Padomes 2001. gada 19. novembra Regulā (EK) Nr. 2248/2001 par dažām piemērošanas procedūrām Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Horvātijas Republiku no otras puses, kā arī Pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Horvātijas Republiku (5), un 2. pantā Padomes 2002. gada 21. janvāra Regulā (EK) Nr. 153/2002 par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no vienas puses, un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, no otras puses, Stabilizācijas un asociācijas līgumu, kā arī lai piemērotu Eiropas Kopienas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Pagaidu nolīgumu (6), ir paredzēts, ka jānosaka “baby beef” koncesiju ieviešanas kārtība.

(4)

Kontroles nolūkos Regulā (EK) Nr. 2007/2000 ir paredzēts, ka, veicot ievešanu atbilstoši “baby beef” kvotām, kas piešķirtas Bosnijai un Hercegovinai, un Serbijai, Melnkalnei un Kosovai, ir jāuzrāda autentiskuma apliecība, kura apliecina preču izcelsmi apliecības izdevējvalstī un to, ka tās precīzi atbilst minētās regulas II pielikumā iekļautajai definīcijai. Saskaņošanas nolūkā jānosaka arī tas, ka, veicot ievešanu atbilstoši tām “baby beef” kvotām, kas piešķirtas Horvātijai un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, ir jāuzrāda autentiskuma apliecība, kura apliecina preču izcelsmi apliecības izdevējvalstī un to, ka tās precīzi atbilst Stabilizācijas un asociācijas nolīguma ar attiecīgi Horvātiju vai Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku III pielikumā iekļautajai definīcijai. Jāizstrādā autentiskuma apliecības paraugs un jāpieņem sīki izstrādāta to izmantošanas kārtība.

(5)

Kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244, Kosovā starptautisko civilo administrāciju veic ANO pārvalde Kosovā (UNMIK), kas ir izveidojusi arī atsevišķu muitas dienestu. Tādēļ vajadzīga arī īpaša autentiskuma apliecība tām precēm, kuru izcelsme ir Melnkalnes vai Kosovas muitas teritorijās.

(6)

Attiecīgās kvotas jāpārvalda, izmantojot importa licences. Šajā nolūkā, ievērojot šo regulu, jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (7), un Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 1445/95 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē un par Regulas (EEK) Nr. 2377/80 atcelšanu (8).

(7)

Importa licencēm importa tarifu kvotu periodā no 2007. gada 1. janvāra piemēro Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (9). Regulā (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu importa licenču saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un licenču izdošanu. Minētā regula ierobežo licenču derīguma termiņu līdz importa tarifu kvotas perioda pēdējai dienai. Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, neskarot papildu nosacījumus un atkāpes, kas noteikti šajā regulā. Atbilstošie šīs regulas noteikumi jāsaskaņo ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006.

(8)

Lai nodrošinātu pareizu attiecīgo produktu ievešanas pārvaldību, ir jāparedz, ka importa licences izsniedz ar pārbaudes nosacījumu, jo īpaši attiecībā uz ierakstiem autentiskuma apliecībā.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim atver šādas tarifu kvotas:

a)

kautsvarā izteiktas 9 400 tonnas “baby beef”, kura izcelsme ir Horvātijā;

b)

kautsvarā izteiktas 1 500 tonnas “baby beef”, kura izcelsme ir Bosnijā un Hercegovinā;

c)

kautsvarā izteiktas 1 650 tonnas “baby beef”, kura izcelsme ir Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā;

d)

kautsvarā izteiktas 9 975 tonnas “baby beef”, kura izcelsme ir Serbijā, Melnkalnē un Kosovā.

Šīm pirmajā daļā minētajām kvotām kārtas numuri attiecīgi ir 09.4503, 09.4504, 09.4505 un 09.4506.

Minēto kvotu piešķiršanā 100 dzīvsvara kilogrami ir līdzvērtīgi 50 kautsvara kilogramiem.

2.   Muitas nodoklis, kas piemērojams saskaņā ar 1. punktā minētajām kvotām, ir 20 % no procentuālā nodokļa un 20 % no īpašā nodokļa, kurš noteikts kopējā muitas tarifā.

3.   Ievešanu saskaņā ar 1. punktā minētajām kvotām attiecina uz noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un noteiktu gaļu ar šādiem KN kodiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 2007/2000 II pielikumā, Stabilitātes un asociācijas nolīguma, kas noslēgts ar Horvātiju, III pielikumā un Stabilitātes un asociācijas nolīguma, kas noslēgts ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, III pielikumā:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 un ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 un ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

2. pants

Ja vien šajā regulā nav norādīts citādi, uz ievešanas darbībām saskaņā ar 1. pantā minētajām kvotām piemēro Regulas (EK) Nr. 1445/95, (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 I un III nodaļu.

3. pants

1.   Licences pieteikuma un licences 8. iedaļā norāda izcelsmes valsti vai muitas teritoriju, un norādi “jā” atzīmē ar krustiņu. Licences uzliek saistības ievest no norādītās valsts vai muitas teritorijas.

Licences pieteikuma un licences 20. iedaļā norāda vienu no I pielikumā iekļautajiem ierakstiem.

2.   Autentiskuma apliecību, kas sastādīta saskaņā ar 4. pantu, un tās kopiju kompetentajai iestādei iesniedz kopā ar pieteikumu pirmajai importa licencei, kas ir saistīta ar autentiskuma apliecību.

Autentiskuma apliecību var izmantot, lai izdotu vairākas importa licences par daudzumiem, kas nepārsniedz apliecībā norādīto daudzumu. Ja saistībā ar apliecību ir izsniegta vairāk nekā viena licence, kompetentā iestāde vīzē autentiskuma apliecību, norādot piešķirto daudzumu.

3.   Kompetentās iestādes var izsniegt importa licences tikai pēc tam, kad tās ir pārliecinājušās, ka visa informācija autentiskuma apliecībā atbilst tai informācijai, ko reizi nedēļā par attiecīgajiem ievedumiem sniedz Komisija. Pēc tam licences izdod nekavējoties.

4. pants

1.   Visiem importa licenču pieteikumiem, kas attiecas uz ievešanu saskaņā ar 1. pantā minētajām kvotām, pievieno autentiskuma apliecību, kuru izdevušas II pielikumā minētās izvedējas valsts vai muitas teritorijas kompetentās iestādes, apliecinot, ka preču izcelsme ir šajā valstī vai šajā muitas teritorijā un ka tās atbilst definīcijai Regulas (EK) Nr. 2007/2000 II pielikumā, Stabilitātes un asociācijas nolīguma ar Horvātiju III pielikumā vai Stabilitātes un asociācijas nolīguma ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku III pielikumā.

2.   Autentiskuma apliecībām sagatavo vienu oriģināleksemplāru un divas kopijas, ko iespiež un aizpilda vienā no Kopienas oficiālajām valodām saskaņā ar paraugu, kurš attiecīgi I līdz VIII pielikumā norādīts konkrētām izvedējām valstīm vai muitas teritorijai. Tos var iespiest un aizpildīt arī izvedējas valsts vai muitas teritorijas oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām.

Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā iesniedz importa licences pieteikumu, var pieprasīt iesniegt apliecības tulkojumu.

3.   Autentiskuma apliecības oriģināleksemplārs un kopijas var būt drukāti vai rakstīti ar roku. Pēdējā gadījumā tos aizpilda ar melnu tinti un ar drukātiem burtiem.

Apliecības veidlapas izmērs ir 210 × 297 mm. Izmantotā papīra svars ir ne mazāks par 40 g/m2. Oriģināleksemplārs ir baltā krāsā, pirmā kopija – rozā krāsā, otrā kopija – dzeltenā krāsā.

4.   Katrai apliecībai ir savs atsevišķs kārtas numurs, aiz kura norāda izdevējas valsts vai muitas teritorijas nosaukumu.

Kopijām ir tas pats kārtas numurs un tas pats nosaukums, kas ierakstīts oriģināleksemplārā.

5.   Apliecības ir derīgas tikai tad, ja tās ir pienācīgi vīzējusi II pielikumā norādītā izdevējiestāde.

6.   Apliecības uzskata par pienācīgi vīzētām, ja tajās ir norādīts izdošanas datums un vieta un uz tām ir izdevējiestādes zīmogs un tās personas vai personu paraksts, kas ir pilnvarota vai pilnvarotas tos parakstīt.

5. pants

1.   Izdevējiestādēm, kas norādītas II pielikumā:

a)

jābūt par tādām atzītām attiecīgajā izvedējā valstī vai muitas teritorijā;

b)

jāapņemas pārbaudīt ierakstus apliecībās;

c)

jāapņemas vismaz reizi nedēļā nosūtīt Komisijai visu informāciju, kas ļauj pārbaudīt ierakstus autentiskuma apliecībās, jo īpaši apliecības numuru, eksportētāju, saņēmēju, galamērķa valsti, produktu (dzīvi dzīvnieki/gaļa), tīrsvaru un parakstīšanas datumu.

2.   Sarakstu, kas iekļauts II pielikumā, Komisija pārskata, ja vairs netiek pildīta prasība, kura minēta 1. punkta a) apakšpunktā, ja izdevējiestāde neizpilda kādu no savām saistībām vai arī ja tiek izraudzīta jauna izdevējiestāde.

6. pants

Autentiskuma apliecības un importa licences ir derīgas trīs mēnešus no to attiecīgajiem izdošanas datumiem.

7. pants

Attiecīgo izvedēju valstu vai muitas teritorijas iestādes dara zināmus Komisijai to zīmoga nospiedumu paraugus, ko izmanto to izdevējiestādes, un to personu vārdus un parakstus, kuras ir pilnvarotas parakstīt autentiskuma apliecības. Komisija minēto informāciju paziņo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

8. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 240, 23.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1946/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 26, 28.1.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 84, 20.3.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 304, 21.11.2001., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2/2003 (OV L 1, 4.1.2003., 26. lpp.).

(6)  OV L 25, 29.1.2002., 16. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3/2003 (OV L 1, 4.1.2003., 30. lpp.).

(7)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 410/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 7. lpp.).

(8)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(9)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 3. panta 1. punktā minētie ieraksti

:

bulgāru valodā

:

“Baby beef” (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

spāņu valodā

:

“Baby beef” (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

čehu valodā

:

“Baby beef” (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

dāņu valodā

:

“Baby beef” (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

vācu valodā

:

“Baby beef” (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

igauņu valodā

:

“Baby beef” (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

grieķu valodā

:

“Baby beef” (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

angļu valodā

:

“Baby beef” (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

franču valodā

:

“Baby beef” (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

itāliešu valodā

:

“Baby beef” (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

latviešu valodā

:

“Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

lietuviešu valodā

:

“Baby beef” (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

ungāru valodā

:

“Baby beef” (2008/2006/EK rendelet)

:

maltiešu valodā

:

“Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

holandiešu valodā

:

“Baby beef” (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

poļu valodā

:

“Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

portugāļu valodā

:

“Baby beef” (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

rumāņu valodā

:

“Baby beef” (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

slovāku valodā

:

“Baby beef” (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

slovēņu valodā

:

“Baby beef” (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

somu valodā

:

“Baby beef” (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

zviedru valodā

:

“Baby beef” (Förordning (EG) nr 2008/2006)


II PIELIKUMS

Izdevējiestādes:

Horvātijas Republikā: Croatian Livestock Center Zagreb, Croatia

Bosnijā un Hercegovinā:

Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā:

Serbijā (1): YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.

Melnkalné:

Serbijá/Kosová:


(1)  Neietverot Kosovu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija 1244. rezolūcijas izpratnē.


III PIELIKUMS

Image


IV PIELIKUMS

Image


V PIELIKUMS

Image


VI PIELIKUMS

Image


VII PIELIKUMS

Image


VIII PIELIKUMS

Image