28.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 379/49


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2003/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) finansē ar zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopējo organizāciju saistītos izdevumus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

3. panta 2. punkta f) apakšpunktā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2) paredzēts, ka Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) izdevumus, kas saistīti ar zivsaimniecības tirgiem, pārvalda centralizēti.

(2)

Regulas (EK) Nr. 104/2000 35. pantā noteikti dalībvalstīm radušos izdevumu veidi.

(3)

Finansējot šos izdevumus, ievēro noteikumus par centralizētu tiešu pārvaldību starp Komisiju un dalībvalstīm.

(4)

Lai nodrošinātu Kopienas fondu labu pārvaldību un Kopienas finanšu interešu aizsardzību, Regulā (EK) Nr. 1290/2005 dalībvalstīm noteikti vairāki pienākumi attiecībā uz šo fondu pārvaldību un kontroli, kā arī informācijas sniegšanu par juridisko un administratīvo regulējumu minēto pienākumu izpildei un nepamatoti izmantoto līdzekļu atgūšanu, ja atklāti pārkāpumi šo fondu pārvaldībā. Turklāt Kopienu finanšu intereses, kas saistītas ar izdevumiem, kurus finansē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 35. pantu, aizsargā ar attiecīgiem šo interešu aizsardzības noteikumiem Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regulā (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (4), Padomes 1996. gada 11. novembra Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (5) un Padomes 1995. gada 18. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (6).

(5)

Lai nodrošinātu finanšu plūsmu labu pārvaldību, jo īpaši tāpēc, ka pirmajā posmā dalībvalstis pašas sagādā līdzekļus, ar ko sedz Regulas (EK) Nr. 104/2000 35. pantā minētos izdevumus, pirms Komisija reizi pusgadā atmaksā dalībvalstu izdevumus, tām jāsavāc attiecīga informācija par izdevumiem un kopā ar izdevumu deklarāciju jānosūta Komisijai.

(6)

Komisijai, pamatojoties uz minētajām izdevumu deklarācijām, reizi pusgadā jāatmaksā dalībvalstīm attiecīgās summas.

(7)

Lai Komisija varētu efektīvi izmantot dalībvalstu izdevumu deklarācijās sniegto informāciju, tā jānosūta elektroniski.

(8)

Lai netiktu izmantoti atšķirīgi maiņas kursi, no vienas puses, attiecībā uz atbalstu, ko ražotāju organizācijām izmaksā valūtās, kas nav euro un, no otras puses, izdevumu deklarācijā, attiecīgajām dalībvalstīm izdevumu deklarācijās jāizmanto tāds pats maiņas kurss, kāds izmantots, veicot maksājumus saņēmējiem. Piemērojamie maiņas kursi jānosaka noteicošajās dienās, kas definētas Komisijas Regulā (EK) Nr. 1925/2000, ar ko nosaka noteicošās dienas maiņas kursiem, kurus piemēro, lai aprēķinātu dažus daudzumus, ko paredz Padomes Regulā (EK) Nr. 104/2000 par zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus kopējo organizāciju noteiktie mehānismi (7).

(9)

Lai nodrošinātu juridisko pamatu maksājumiem, ko izdara pirmajā pārskata periodā, ir lietderīgi piemērot šo regulu ar atpakaļejošu spēku no 2006. gada 16. oktobra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Temats

Šajā regulā iekļauti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem, kas radušies dalībvalstīm saistībā ar zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopējo organizāciju.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šāda definīcija:

“Izdevumi” ir Regulā (EK) Nr. 104/2000 minētie izdevumi, kas radušies dalībvalstīm.

3. pants

Kompetentā iestāde

Katra dalībvalsts izraugās savu kompetento iestādi šīs regulas īstenošanai un paziņo to Komisijai.

4. pants

Izdevumu deklarācija

1.   Katra dalībvalsts sagatavo izdevumu deklarāciju atbilstīgi pielikumā iekļautajam paraugam. Izdevumu deklarācijā ir pārskats, kas iedalīts atbilstīgi Eiropas Kopienu budžeta nomenklatūrai un izdevumu veidam, pamatojoties uz sīki izstrādātu dalībvalstīm pieejamu nomenklatūru. Tajā norāda:

a)

izdevumus, kas radušies iepriekšējā sešu mēnešu pārskata periodā;

b)

kopējos izdevumus, kas radušies no finanšu gada sākuma līdz iepriekšējā sešu mēnešu pārskata perioda beigām.

2.   Katra dalībvalsts vāc visu informāciju, kas attiecas uz izdevumu deklarāciju.

3.   Pārskata periods ir sešu mēnešu periods no 16. oktobra līdz 15. aprīlim un no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim.

4.   Izdevumu deklarācijā var iekļaut attiecībā uz iepriekšējiem pārskata periodiem deklarēto summu korekcijas.

5.   Dalībvalstu kompetentās iestādes vēlākais attiecīgi 10. maijā un 10. novembrī elektroniski iesniedz Komisijai izdevumu deklarācijas kopā ar 2. punktā minēto informāciju.

5. pants

Pusgada maksājumi

1.   Izdevumu finansēšanai nepieciešamos apropriējumus Komisija dalībvalstīm dara pieejamus pusgada atmaksājumu veidā (še turpmāk – “pusgada maksājumi”).

Pusgada maksājumu summas nosaka, pamatojoties uz izdevumu deklarāciju, ko saskaņā ar 4. pantu iesniegusi dalībvalsts.

2.   Pusgada maksājumus katrai dalībvalstij izdara 60 dienu laikā pēc tam, kad Komisija saņēmusi pilnīgu dalībvalsts iesniegtu izdevumu deklarāciju. Deklarāciju uzskata par pilnīgu, ja Komisija 30 dienu laikā no deklarācijas saņemšanas nepieprasa papildu informāciju.

3.   Kamēr dalībvalstis saņem pusgada maksājumu pārskaitījumus no Komisijas, tās sagādā izdevumu segšanai vajadzīgos līdzekļus.

6. pants

Piemērojamie maiņas kursi

Dalībvalstīm izdevumu deklarācijā lietojamais maiņas kurss ir pēdējais Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteiktais kurss pirms attiecīgās noteicošās dienas, kas definēta Regulā (EK) Nr. 1925/2000.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 16. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1759/2006 (OV L 335, 1.12.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.).

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

(5)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

(6)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.

(7)  OV L 230, 12.9.2000., 7. lpp.


PIELIKUMS

IZDEVUMU DEKLARĀCIJA

Dati iedalīti atbilstīgi Eiropas Kopienu budžeta nomenklatūrai un izdevumu veidam

Komisijai elektroniski nosūtāmās izdevumu deklarācijas saturs

Deklarācijas galvene

Deklarācijas galvenē norāda:

ziņojuma veida un datu nosūtītājas dalībvalsts pazīšanas zīmi. (NB: to izmantos, lai pārbaudītu, ka lietotājs, kas nosūta deklarāciju, ir faktiski pilnvarots to darīt attiecīgās dalībvalsts vārdā). Pazīšanas zīmi atsūtīs Komisija,

izdevumu periodu, uz kuru attiecas deklarācija,

deklarācijas valodu.

Deklarācijas rumpis

Deklarācijas rumpī par katru ELGF apakšpozīciju ir šāda informācija:

apakšpozīcijas pazīšanas zīme (piem., 110201002610033),

apakšpozīcijas formulējums valodā, kas izvēlēta deklarācijas galvenē,

attiecīgajam periodam deklarētā summa (N) un kumulatīvā summa, kas deklarēta kopš finanšu gada sākuma. Visas summas jādeklarē euro.

Beigas

Pēc visu apakšpozīciju saraksta ir šāda informācija:

kopējā attiecīgajam periodam (N) deklarētā summa un kopš finanšu gada sākuma deklarētā kopējā kumulatīvā summa,

komentāri.

Ziņojuma sintakse

Image

Lauku apraksts

Nosaukums

Formāts

Apraksts

Deklarācijas galvene: datu tips = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Pazīšanas kodu piešķir DG FISH

[PERIOD] *

Datums (GGGGMM)

Izdevumu periods

[LANGUAGE] *

(2 rakstzīmes)

ISO valodas kods

Deklarācijas rumpis: datu tips = 1 līdz n

[SUBITEM] *

Cipars (15)

Apakšpozīcija

[DESCRIPTION] *

Brīvs teksts (600)

Apakšpozīcijas formulējums

[AMOUNT ] *

Cipars (15,2)

Deklarētā summa

[AMOUNT CUMUL] *

Cipars (15,2)

Kumulatīvā summa

Beigas: datu tips = 1

[AMOUNT TOT ] *

Cipars (15,2)

Kopējā deklarētā summa

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Cipars (15,2)

Kumulatīvā kopējā summa

[COMMENT]

Brīvs teksts (80)

Komentāri

Ar zvaigznīti atzīmētie lauki aizpildāmi obligāti.

Piemērs

Image