31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/22


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 396, 2006. gada 30. decembris )

(Labotā versija: Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 136, 2007. gada 29. maijs )

Sekojošās atsauces attiecas uz publikāciju OV L 136, 2007. gada 29. maijā, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1354/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 1. lpp.)

21. lappusē, 3. panta 20. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

ražotājs vai importētājs to ir laidis tirgū Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2007. gada 1. janvārī, pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un ticis uzskatīts, ka par to ir paziņots saskaņā ar 8. panta 1. punkta pirmo ievilkumu Direktīvā 67/548/EEK, bet uz šo vielu neattiecas polimēra definīcija, kas izklāstīta šajā regulā, ar noteikumu, ka ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti;”

lasīt šādi:

“c)

ražotājs vai importētājs to ir laidis tirgū Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2007. gada 1. janvārī, jebkurā laikā no 1981. gada 18. septembra līdz 1993. gada 31. oktobrim, ieskaitot, un pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir ticis uzskatīts, ka par to ir paziņots saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 8. panta 1. punkta pirmo ievilkumu tajā 8. panta 1. punkta redakcijā, kas izriet no grozījuma, kurš izdarīts ar Direktīvu 79/831/EEK, bet uz šo vielu neattiecas šajā regulā izklāstītā polimēra definīcija, ar nosacījumu, ka ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti;”.