29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 386/14


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1891/2006

(2006. gada 18. decembris),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 6/2002 un (EK) Nr. 40/94, lai nodrošinātu, ka stājas spēkā Eiropas Kopienas pievienošanās Hāgas Vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas Aktam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (1) ir izveidota Kopienas dizainparaugu sistēma, kurā uzņēmumi vienā procedūrā var iegūt Kopienas dizainparaugus, kuriem ir vienveida aizsardzība un tiesiskās sekas visā Kopienas teritorijā.

(2)

Pēc sagatavošanas darbiem, ko uzsāka un veica Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (PIĪO), piedaloties dalībvalstīm, kas ir Hāgas Savienības locekles, dalībvalstīm, kuras nav Hāgas Savienības locekles, un Eiropas Kopienai, Ženēvā šajā nolūkā sasauktā diplomātiskā konference 1999. gada 2. jūlijā pieņēma Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas Aktu (turpmāk – “Ženēvas Akts”).

(3)

Ar Padomes Lēmumu 954 apstiprināja Eiropas Kopienas pievienošanos Hāgas Vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas Aktam (2) un Padomes priekšsēdētāju pilnvaroja deponēt pievienošanās dokumentu PIĪO ģenerāldirektoram no dienas, kad Padome pieņēmusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka stājas spēkā Kopienas pievienošanās Ženēvas Aktam. Minētie pasākumi iekļauti šajā regulā.

(4)

Attiecīgie pasākumi būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 6/2002, iekļaujot jaunu sadaļu par “Dizainparaugu starptautisko reģistrāciju”.

(5)

Noteikumiem un procedūrām, kas attiecas uz starptautisko reģistrāciju, kurā norādīta Kopiena, principā būtu jābūt tādiem pašiem kā noteikumiem un procedūrām, ko piemēro Kopienas dizainparaugu pieteikumiem. Saskaņā ar šo principu, pirms starptautiskā reģistrācija, kurā norādīta Kopiena, gūst tās pašas tiesiskas sekas, ko reģistrēts Kopienas dizainparaugs, būtu jāpārbauda, vai pastāv nereģistrējamības pamatojumi. Līdzīgi uz starptautisko reģistrāciju, kam ir tādas pašas tiesiskas sekas, kādas reģistrētam Kopienas dizainparaugam, būtu jāattiecina tie paši noteikumi par spēkā neesamības atzīšanu, kurus attiecina uz reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem.

(6)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 6/2002.

(7)

Kopienas pievienošanās Ženēvas Aktam radīs jaunu ienākumu avotu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi). Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 40/94 (1993. gada 20. decembris) par Kopienas preču zīmi (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 40/94 134. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Neskarot citus ienākumu veidus, ienākumi ietver kopējās maksas, kas maksājamas atbilstīgi regulām par maksām, kopējās maksas, kas saskaņā ar šīs regulas 140. pantā minēto Madrides Protokolu maksājamas par starptautisko reģistrāciju, kurā norādītas Eiropas Kopienas, un citi maksājumi, ko izdara Madrides Protokola līgumslēdzējām pusēm, kopējās maksas, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6/2002 106.c pantā minēto Ženēvas Aktu maksājamas par starptautisko reģistrāciju, kurā norādīta Eiropas Kopiena, un citus maksājumus, ko izdara Ženēvas Akta līgumslēdzējām pusēm, un, ciktāl tas vajadzīgs, subsīdiju, kas ierakstīta īpašā Eiropas Kopienu vispārējā budžeta pozīcijā Komisijas iedaļā.”.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 6/2002 groza šādi:

1.

Regulas 25. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“d)

ja Kopienas dizainparaugs ir konfliktā ar iepriekšēju dizainparaugu, kas ir darīts pieejams sabiedrībai pēc šā Kopienas dizainparauga pieteikuma iesniegšanas dienas, vai, ja pieprasīta prioritāte, pēc tā prioritātes datuma, un kas no datuma pirms minētā datuma ir aizsargāts:

i)

kā reģistrēts Kopienas dizainparaugs vai ar šāda dizainparauga pieteikumu,

vai

ii)

ar dalībvalstī reģistrētām dizainparauga tiesībām, vai ar šādu tiesību pieteikumu,

vai

iii)

ar dizainparauga tiesībām, kuras reģistrētas saskaņā ar Hāgas Vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas Aktu, kurš pieņemts Ženēvā 1999. gada 2. jūlijā, turpmāk – “Ženēvas Akts”, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/954/EK un ir spēkā Kopienā, vai ar šādu tiesību iegūšanas pieteikumu;”

2.

Regulā pēc XI sadaļas iekļauj šādu sadaļu:

“XIA SADAĻA

DIZAINPARAUGU STARPTAUTISKĀ REĢISTRĀCIJA

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

106.a pants

Noteikumu piemērošana

1.   Ja vien šajā sadaļā nav paredzēts citādi, šo regulu un visas tās īstenošanas regulas, kas pieņemtas saskaņā ar 109. pantu, mutatis mutandis, piemēro dizainparaugu reģistrācijai, ko izdara starptautiskajā reģistrā, kuru uztur Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskais birojs, (turpmāk – “starptautiskā reģistrācija” un “Starptautiskais birojs”) un kurā saskaņā ar Ženēvas Aktu norādīta Kopiena.

2.   Visiem tādas starptautiskās reģistrācijas ierakstiem, kurā norādīta Kopiena un kurus izdara Starptautiskajā reģistrā, ir tādas pašas tiesiskas sekas kā ierakstiem biroja Kopienas dizainparaugu reģistrā, un visām tādas starptautiskās reģistrācijas publikācijām Starptautiskā Biroja Biļetenā, kurā norādīta Kopiena, ir tādas pašas tiesiskas sekas kā publikācijām Kopienas Dizainparaugu Biļetenā.

2. iedaļa

Starptautiskā reģistrācija, kurā norādīta kopiena

106.b pants

Starptautiskā pieteikuma iesniegšanas procedūra

Starptautiskos pieteikumus saskaņā ar Ženēvas Akta 4. panta 1. punktu iesniedz tieši Starptautiskajā birojā.

106.c pants

Maksas par norādījumu

Ženēvas Akta 7. panta 1. punktā minētās noteiktās maksas par norādījumu aizstāj ar individuālu maksu par norādījumu.

106.d pants

Tādas starptautiskās reģistrācijas tiesiskās sekas, kurā norādīta Eiropas Kopiena

1.   Starptautiskajai reģistrācijai, kurā norādīta Kopiena, no Ženēvas Akta 10. panta 2. punktā minētās reģistrācijas dienas ir tādas pašas tiesiskas sekas kā reģistrēta Kopienas dizainparauga pieteikumam.

2.   Ja par atteikumu nav paziņots vai ja šāds atteikums ir atsaukts, dizainparauga starptautiskajai reģistrācijai, kurā norādīta Kopiena, no 1. punktā minētās dienas ir tādas pašas tiesiskas sekas kā dizainparauga reģistrācijai par reģistrētu Kopienas dizainparaugu.

3.   Saskaņā ar īstenošanas regulā ietvertajiem nosacījumiem Birojs sniedz informāciju par 2. punktā minēto starptautisko reģistrāciju.

106.e pants

Atteikums

1.   Ja, veicot starptautiskās reģistrācijas pārbaudi, Birojs konstatē, ka dizainparaugs, kam prasīta aizsardzība, neatbilst 3. panta a) apakšpunktā ietvertajai definīcijai, vai tas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai pieņemtajiem morāles principiem, vēlākais sešus mēnešus no starptautiskās reģistrācijas publikācijas dienas Birojs nosūta Starptautiskajam birojam paziņojumu par atteikumu.

Paziņojumā norāda pamatojumus, uz kuriem balstīts atteikums.

2.   Starptautiskās reģistrācijas tiesiskās sekas Kopienā nenoraida, pirms īpašniekam nav sniegta iespēja atteikties no starptautiskās reģistrācijas attiecībā uz Kopienu vai iesniegt apsvērumus.

3.   Atteikuma iemeslu pārbaudes nosacījumus nosaka īstenošanas regulā.

106.f pants

Starptautiskās reģistrācijas tiesisko seku atzīšana par spēkā neesošām

1.   Starptautiskās reģistrācijas tiesiskās sekas Kopienā var atzīt par spēkā neesošām daļēji vai kopumā saskaņā ar VI un VII sadaļā paredzēto procedūru vai ar Kopienas dizainparaugu tiesas nolēmumu, pamatojoties uz pretprasību pārkāpumu tiesvedībā.

2.   Kad Birojs ir informēts par spēkā neesamības atzīšanu, tas par to paziņo Starptautiskajam birojam.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad attiecībā uz Eiropas Kopienu stājas spēkā Ženēvas Akts.

Šīs regulas spēkā stāšanās datumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. decembris.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-E. ENESTAM


(1)  OV L 3, 5.1.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 18 lpp.

(3)  OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.