7.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1798/2006

(2006. gada 6. decembris),

ar ko atver tarifu kvotas 2007. gadam dažu tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz kurām attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 25. oktobra Lēmumu 2004/859/EK par Nolīguma vēstuļu apmaiņas formā noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par divpusējā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti Protokolu Nr. 2 (2), un jo īpaši tā 2. pantu,

tā kā:

(1)

Nolīguma vēstuļu apmaiņas formā, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Norvēģijas Karalisti par divpusējā Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti Protokolu Nr. 2, III punktā paredzētas gada tarifu kvotas dažu Norvēģijas izcelsmes preču importam. Šīs kvotas jāatver 2007. gadam.

(2)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3), paredzēti noteikumi tarifu kvotu pārvaldīšanai. Ir lietderīgi noteikt, ka ar šo regulu atvērtās tarifu kvotas pārvaldāmas saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

(3)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Pārvaldības komiteja, kas nodarbojas ar horizontālajiem jautājumiem Līguma I pielikumā neiekļauto lauksaimniecības pārstrādes produktu tirdzniecības jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas tarifu kvotas Norvēģijas izcelsmes precēm, kas uzskaitītas pielikumā, atver laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

2. pants

Šīs regulas 1. pantā minētās Kopienas tarifu kvotas pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 370, 17.12.2004., 70. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 402/2006 (OV L 70, 9.3.2006., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Gada tarifu kvotas, kas piemērojamas Norvēģijas izcelsmes preču importam Kopienā

Kārtas numurs

KN kods

Apraksts

Gada kvotas apjoms no 1.1.2007.

Kvotas robežās piemērojamā nodokļu likme

09.0765

1517 10 90

Margarīns, izņemot šķidro margarīnu, kura piena tauku saturs ir ne vairāk kā 10 % no svara

2 470 tonnas

Bez nodokļa

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC kods 90)

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % vai vairāk, izņemot spirtu, kas iegūts no EK Līguma I pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības produktiem

164 000 hektolitri

Bez nodokļa

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC kods 90)

Etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti, izņemot spirtu, kas iegūts no EK Līguma I pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības produktiem

14 340 hektolitri

Bez nodokļa

09.0774

2403 10

Smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā proporcijā

370 tonnas

Bez nodokļa