6.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1320/2006

(2006. gada 5. septembris),

ar ko paredz noteikumus pārejai uz lauku attīstības atbalstu, kurš noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 32. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1), un jo īpaši tās 92. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1698/2005 jāpiemēro no 2007. gada 1. janvāra. Tomēr Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (2) noteikumus, ko ar 2007. gada 1. janvāri atceļ ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 93. pantu, turpina piemērot darbībām, ko Komisija saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinājusi pirms 2007. gada 1. janvāra.

(2)

Lai atvieglotu pāreju no pašreizējām atbalsta shēmām, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1257/1999, uz lauku attīstības atbalsta shēmu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 1698/2005 un kas ietver plānošanas periodu, kurš sākas 2007. gada 1. janvārī, (“jaunais plānošanas periods”), ir jāpieņem pārejas noteikumi, lai pārejas periodā izvairītos no grūtībām un kavējumiem lauku attīstības atbalsta īstenošanā.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1698/2005 paredzētajam lauku attīstības atbalstam jāaptver jaunais plānošanas periods, savukārt Regulā (EK) Nr. 1257/1999 paredzētais lauku attīstības atbalsts ietver plānošanas periodu, kas beidzas 2006. gada 31. decembrī (“pašreizējais plānošanas periods”). Atkarībā no pašreizējā plānošanas perioda finansējuma avota un tā finanšu pārvaldības noteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 35. un 36. pantu, kā arī 47.b panta 1. punktu, ELVGF Garantiju nodaļas atbalsts, kura pamatā ir nediferencētas budžeta apropriācijas un finanšu gads, kas beidzas 2006. gada 15. oktobrī, dalībvalstīs, kas 2004. gada 30. aprīlī bija Kopienas sastāvā, ir jānošķir no pārējā ELVGF Virzības vai Garantiju nodaļas atbalsta, kas attiecas uz visām dalībvalstīm saskaņā ar Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (3), 29. līdz 32. pantu. Pēdējā minētā atbalsta gadījumā izdevumu atbilstības galējais termiņš ir noteikts lēmumos, ar ko apstiprina Kopienas atbalstu.

(4)

Lauku attīstības atbalstam, ko finansē ELVGF Garantiju nodaļa un kas attiecas uz plānošanu dalībvalstīs, kuras 2004. gada 30. aprīlī bija Kopienas sastāvā, ir jāpieņem pārejas noteikumi attiecībā uz maksājumiem, ko veic laikposmā no 2006. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim, kā arī attiecībā uz tām saistībām pret atbalsta saņēmējiem pašreizējā plānošanas periodā, par kurām maksājumus var veikt pēc 2006. gada 31. decembra, t. i., jaunajā plānošanas periodā.

(5)

Saistībā ar pārējo ELVGF Virzības nodaļas vai Garantiju nodaļas atbalstu visās attiecīgajās dalībvalstīs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 29. līdz 32. pantu ir jāveic vairāki pārejas pasākumi attiecībā uz pamatprincipiem un dažiem lauku attīstības pasākumiem, tostarp tādiem, kas ietver daudzgadu saistības, jo pašreizējais un jaunais plānošanas periods pārklājas no 2007. gada 1. janvāra līdz izdevumu atbilstības galējam termiņam, kurš noteikts lēmumos, ar ko apstiprina Kopienas atbalstu. Attiecībā uz mazāk labvēlīgiem apvidiem un agrovidi Padomes 2003. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (4), 5. panta 1. punktā paredzēta iespēja Regulas (EK) Nr. 1257/1999 ietvaros piemērot labu lauksaimniecības praksi. Savukārt īpaši attiecībā uz agrovidi Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 817/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai (5), 21. panta 3. punkts atļauj dalībvalstīm izvērst agrovides saistības pašreizējā plānošanas periodā.

(6)

Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā (“jaunās dalībvalstis”) ir jānodrošina pāreja starp abiem plānošanas periodiem attiecībā uz atkāpi no atbilstības Kopienas standartiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.l panta 2.a punktu un 2.b punktu.

(7)

Lai nodrošinātu jaunā plānošanas perioda sekmīgāku īstenošanu attiecībā uz agrovidi un dzīvnieku labturību, dalībvalstīm ir jāatļauj agrovides vai dzīvnieku labturības saistības, kuras uzņēmās, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1257/1999, pārveidot jaunās saistībās laikposmam no pieciem līdz septiņiem gadiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005, ja jaunās saistības ir labvēlīgas videi vai dzīvnieku labturībai.

(8)

Jāparedz īpaši pārejas noteikumi izdevumiem, kas ir saistīti ar tehnisko palīdzību, ieskaitot visu plānošanas veidu iepriekšējus un nobeiguma novērtējumus.

(9)

Saskaņā ar Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstībai Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīs laikposmā pirms to pievienošanās (6) jaunajās dalībvalstīs jānodrošina atsevišķu pasākumu, kas ietver daudzgadu saistības, pārnešana uz jauno plānošanas periodu.

(10)

Dalībvalstīm jānodrošina, ka pārejas pasākumi ir skaidri norādīti to pārvaldības un kontroles sistēmās. Īpaši nozīmīgi tas ir attiecībā uz dažiem atbalsta veidiem visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību un izvairītos no divkāršas finansēšanas riska, kas var rasties tādēļ, ka plānošanas periodi pārklājas no 2007. gada 1. janvāra līdz izdevumu atbilstības galējam termiņam, kurš noteikts lēmumos, ar ko apstiprina Kopienas atbalstu.

(11)

Jābūt pieejamai pašreizējā un jaunā plānošanas perioda pasākumu atbilstības tabulai, lai precīzi varētu noteikt lauku attīstības pasākumus abos plānošanas periodos.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   SADAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā regulā paredzēti īpaši noteikumi, lai atvieglotu pāreju no lauku attīstības plānošanas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1257/1999 un Regulai (EK) Nr. 1268/1999 uz lauku attīstības plānošanu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1698/2005.

2. pants

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a)

“pasākumi, ko līdzfinansē ELVGF Garantiju nodaļa” ir Regulā (EK) Nr. 1257/1999 paredzētie lauku attīstības pasākumi, ko līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa un ko piemēro dalībvalstīs, kas 2004. gada 30. aprīlī bija Kopienas sastāvā;

b)

“pasākumi, ko līdzfinansē ELVGF Virzības nodaļa un/vai Garantiju nodaļa” ir:

i)

Regulā (EK) Nr. 1257/1999 paredzētie lauku attīstības pasākumi, ko līdzfinansē ELVGF Virzības nodaļa, ko piemēro visās Kopienas dalībvalstīs un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1260/1999;

ii)

Kopienas Leader iniciatīvas pasākumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1260/1999 20. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

iii)

Regulā (EK) Nr. 1257/1999 paredzētie lauku attīstības pasākumi, ko līdzfinansē ELVGF Garantiju nodaļa, ko piemēro jaunajās dalībvalstīs un uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 1260/1999 29. līdz 32. pants;

c)

“jaunās dalībvalstis” ir Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija;

d)

“pašreizējais plānošanas periods” ir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/1999 noteiktais plānošanas periods, kas beidzas 2006. gada 31. decembrī;

e)

“jaunais plānošanas periods” ir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 noteiktais plānošanas periods, kas sākas 2007. gada 1. janvārī;

f)

“saistības” ir juridiskās saistības, ko dalībvalstis uzņēmušās pret lauku attīstības pasākumu atbalsta saņēmējiem;

g)

“maksājumi” ir dalībvalstu veiktie maksājumi lauku attīstības pasākumu atbalsta saņēmējiem;

h)

“daudzgadu saistības” ir saistības, kas attiecas uz:

i)

šādiem pasākumiem: lauksaimnieku un laukstrādnieku priekšlaicīgu pensionēšanos, agrovidi un dzīvnieku labturību, atbalstu lauksaimniekiem standartu ievērošanā, atbalstu lauksaimniekiem pārtikas kvalitātes nodrošināšanā, lauksaimniecības zemes apmežošanu, atbalstu daļēji naturālām saimniecībām un atbalstu ražotāju grupu izveidē;

ii)

atbalstu procentu likmju subsīdiju veidā, atbalstu izpirkuma nomas veidā, un atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem darbības uzsākšanai, ja Regulas (EK) Nr. 1257/1999 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto vienreizējo prēmiju sadala vairākos maksājumos, kas veicami laikposmā, kurš pārsniedz divpadsmit mēnešus no dienas, kad veikta pirmā iemaksa.

II   SADAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI REGULAI (EK) NR. 1257/1999

1.   NODAĻA

Pasākumi, ko līdzfinansē ELVGF Garantiju nodaļa

3. pants

1.   Uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu pašreizējā plānošanas perioda maksājumiem, kas veikti no 2006. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (7) 39. panta 1. punkta c) apakšpunktu var pretendēt tikai tādā gadījumā, ja tie veikti pēc to maksājumu pabeigšanas, kas atļauti saskaņā ar šīs regulas 39. panta 1. punkta a) apakšpunkta otro teikumu.

Šā punkta pirmajā daļā minētos attaisnotos maksājumus Komisijai deklarē līdz 2007. gada 31. janvārim neatkarīgi no tā, vai Komisija ir apstiprinājusi attiecīgo lauku attīstības programmu. Komisija maksājumu veic vienīgi tad, ja programma ir apstiprināta.

2.   Jaunajā plānošanas periodā var pretendēt uz ELFLA atbalstu izdevumiem par saistībām, kuras uzņēmās pašreizējā plānošanas periodā un par kurām maksājumi jāveic pēc 2006. gada 31. decembra.

Tomēr maksājumiem par saistībām, ko uzņēmās līdz 2006. gada 31. decembrim un kas nav daudzgadu saistības, ir jābūt saskaņā ar jaunā plānošanas perioda atbilstības kritērijiem, ja šie maksājumi turpinās pēc 2008. gada 31. decembra.

Lauku attīstības programmās jaunajam plānošanas periodam ir jāparedz noteikums attiecībā uz šā punkta pirmajā daļā minētajiem izdevumiem.

2.   NODAĻA

Pasākumi, ko līdzfinansē ELVGF Virzības nodaļa un/vai Garantiju nodaļa

1   iedaļa

Kopīgi noteikumi

4. pants

1.   Neskarot 5. un 6. pantu, dalībvalstis pašreizējā plānošanas periodā var turpināt uzņemties saistības un veikt maksājumus par laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz izdevumu atbilstības galējam termiņam, kurš noteikts lēmumos, ar ko apstiprina Kopienas atbalstu darbības programmām vai lauku attīstības plānošanas dokumentiem.

Tomēr attiecībā uz dažiem pasākumiem vai apakšpasākumiem, kas ir uzskaitīti I pielikumā, dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 var uzņemties saistības jau no dienas, kad pašreizējā plānošanas periodā programmas līmenī nav turpmāku saistību atbilstoši šā punkta pirmajai daļai.

Šī punkta otro daļu var nepiemērot attiecībā uz pāreju no Kopienas Leader iniciatīvas uz jaunā plānošanas perioda Leader asi, ja integrētās vietējās lauku attīstības stratēģijas, ko ieviesīs Regulas (EK) Nr. 1698/2005 62. pantā minētās vietējās rīcības grupas, kas izvēlētas jaunajam plānošanas periodam, ir jaunas un/vai ja Kopienas Leader iniciatīva nav atbalstījusi attiecīgo lauku teritoriju.

2.   Jaunajā plānošanas periodā saskaņā ar 7. un 8. pantu var pretendēt uz ELFLA atbalstu izdevumiem par saistībām, kuras uzņēmās pašreizējā plānošanas periodā un par kurām maksājumi jāveic pēc pašreizējā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējā termiņa.

5. pants

1.   Attiecībā uz agrovides un dzīvnieku labturības pasākumiem jaunajās dalībvalstīs uz ELFLA atbalstu jaunajā plānošanas periodā var pretendēt tikai izdevumi par saistībām, kuras uzņēmās pašreizējā plānošanas periodā līdz 2006. gada 31. decembrim un par kurām maksājumi jāveic pēc šā datuma.

2.   1. punktā minētie izdevumi uz ELFLA atbalstu jaunajā plānošanas periodā var pretendēt:

a)

no pašreizējā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējā termiņa, ja maksājumi turpinās pēc šā datuma; vai

b)

no datuma, kas ir pirms a) apakšpunktā minētā, bet pēc 2007. gada 1. janvāra, ja programmai un/vai pasākumam piešķirtā summa jau ir izlietota.

Lauku attīstības programmās jaunajam plānošanas periodam ir jāparedz noteikums attiecībā uz pirmajā daļā minētajiem izdevumiem.

6. pants

1.   Izdevumus, kas radušies par saistībām attiecībā uz kompensācijas pabalstiem mazāk labvēlīgiem apvidiem jaunajās dalībvalstīs un attiecas uz laikposmu, kurš nav vēlāk kā 2006. gads, var deklarēt līdz pašreizējā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējam termiņam.

Tomēr, ja programmai un/vai pasākumam piešķirtā summa ir izlietota jau agrāk nekā pirmajā daļā minētajā galējā termiņā, bet pēc 2007. gada 1. janvāra, jaunajā plānošanas periodā var pretendēt uz ELFLA atbalstu nenomaksātajiem izdevumiem par saistībām, ko uzņēmās ne vēlāk kā 2006. gadā, ja lauku attīstības programmā jaunajam plānošanas periodam ir paredzēts noteikums attiecībā uz šādiem izdevumiem.

2.   Izdevumus, kas radušies par saistībām attiecībā uz kompensācijas pabalstiem mazāk labvēlīgiem apvidiem jaunajās dalībvalstīs par 2007. un 2008. gadu, apmaksā no ELFLA līdzekļiem, un tie ir atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1698/2005.

7. pants

1.   Jaunajā plānošanas periodā var pretendēt uz ELFLA atbalstu izdevumiem par daudzgadu saistībām, kuras neattiecas uz agrovidi un dzīvnieku labturību un par kurām maksājumi ir jāveic pēc pašreizējā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējā termiņa.

2.   Jaunajā plānošanas periodā uz ELFLA atbalstu izdevumiem, kas minēti 1. punktā, var pretendēt:

a)

no pašreizējā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējā termiņa, ja maksājumi turpinās pēc šā datuma; vai

b)

no dienas, kas ir pirms a) apakšpunktā minētā datuma, bet pēc 2007. gada 1. janvāra, ja programmai un/vai pasākumam piešķirtā summa jau ir izlietota.

Lauku attīstības programmās jaunajam plānošanas periodam ir jāparedz noteikums attiecībā uz pirmajā punktā minētajiem izdevumiem.

8. pants

1.   Darbībām, kuras attiecas uz saistībām, kas nav daudzgadu saistības, un par kurām saistības pret atbalsta saņēmējiem uzņēmās pirms pašreizējā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējā termiņa, uz ELFLA atbalstu visiem izdevumiem saistībā ar maksājumiem, kas jāveic pēc šā datuma, jaunajā plānošanas periodā var pretendēt no minētā datuma, ja:

a)

dalībvalsts kompetentā iestāde sadala šīs darbības divos nošķirtos, identificējamos finanšu un fiziskos vai attīstības posmos, kas atbilst abiem plānošanas periodiem;

b)

ir izpildīti jaunā plānošanas perioda darbību līdzfinansēšanas un atbilstības kritēriji.

2.   Ja pašreizējā plānošanas perioda līdzekļi ir izlietoti ātrāk nekā 1. punktā noteiktajā galējā termiņā, uz ELFLA atbalstu izdevumiem saistībā ar maksājumiem, kas jāveic pēc šā agrākā datuma, jaunajā plānošanas periodā var pretendēt tad, ja izpildīti 1. punktā paredzētie nosacījumi.

3.   Ja dalībvalstis izmanto iespējas, kas attiecīgajiem pasākumiem paredzētas 1. un 2. punktā, tas jānorāda lauku attīstības programmās jaunajam plānošanas periodam.

2.   iedaļa

Īpaši noteikumi jaunām dalībvalstīm

9. pants

Ņemot vērā atbilstību Kopienas standartiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.l panta 2.a un 2.b punktu, uz ELFLA atbalstu izdevumiem saistībā ar maksājumiem, kas jāveic par tām saistībām pret atbalsta saņēmējiem, kuras uzņēmās pirms pašreizējā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējā termiņa, var pretendēt jaunajā plānošanas periodā, ja lauku attīstības programmā jaunajam plānošanas periodam paredzēts noteikums attiecībā uz šādiem izdevumiem.

10. pants

Jaunajā plānošanas periodā nevar pretendēt uz ELFLA atbalstu maksājumiem saistībā ar šādiem pasākumiem:

a)

Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.g pantā minētie lauksaimniecības konsultāciju un popularizēšanas pakalpojumi;

b)

Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.h pantā minētie tiešo maksājumu papildinājumi;

c)

Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.i pantā minētie papildinājumi valsts atbalstam Maltā;

d)

Regulas (EK) Nr. 1257/1999 33.j pantā minētais atbalsts pilnas slodzes lauksaimniekiem Maltā.

3   NODAĻA

Īpaši noteikumi agrovidei un dzīvnieku labturībai

11. pants

Pirms beidzas izpildes laikposms saistībām, ko uzņēmās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 VI nodaļu, dalībvalstis var atļaut šo saistību pārveidošanu jaunās saistībās uz laiku no pieciem līdz septiņiem gadiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005, ja:

a)

jebkura šāda pārveide neapšaubāmi ir par labu videi vai dzīvnieku labturībai, un

b)

pašreizējās saistības tiek ievērojami pastiprinātas.

4.   NODAĻA

Izdevumi tehniskai palīdzībai

1.   iedaļa

Izdevumi par pasākumiem, ko līdzfinansē ELVGF Garantiju nodaļa

12. pants

1.   Izdevumus par jaunā plānošanas perioda iepriekšēju novērtēšanu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1698/2005 85. pantā, pašreizējā plānošanas periodā ELVGF Garantiju nodaļa var segt termiņā, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ja tiek ievērots Regulas (EK) Nr. 817/2004 59. panta otrajā daļā noteiktais maksimālais apjoms 1 % apmērā.

2.   Jaunajā plānošanas periodā var pretendēt uz lauku attīstības programmas tehniskās palīdzības komponenta atbalstu izdevumiem par pašreizējā plānošanas perioda nobeiguma novērtējumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 817/2004 64. pantā, ja šie izdevumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1698/2005 66. panta 2. punkta otrajai daļai un programmā šim mērķim paredzēts attiecīgs noteikums.

2.   iedaļa

Izdevumi par pasākumiem, ko līdzfinansē ELVGF Virzības nodaļa un/vai Garantiju nodaļa

13. pants

1.   Jaunajā plānošanas periodā nevar pretendēt uz ELFLA atbalstu pašreizējā plānošanas perioda izdevumiem, kas radušies pēc šā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējā termiņa un kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1685/2000 (8) pielikuma 11. noteikuma 2. un 3. punkts, izņemot nobeiguma novērtējumu, revīzijas un nobeiguma ziņojumu sagatavošanu.

2.   Uz pašreizējo darbības programmu vai lauku attīstības programmu plānošanas dokumentu tehniskās palīdzības komponenta atbalstu pašreizējās programmas izdevumiem, kas radušies līdz šā plānošanas perioda izdevumu atbilstības galējam termiņam un kas saistīti ar darbībām, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 1685/2000 pielikuma 11. noteikuma 2.1 punkta pirmais ievilkums un 3. punkts, ieskaitot Regulas (EK) Nr. 1685/2000 85. pantā minētos iepriekšējus novērtējumus, lai sagatavotu lauku attīstības programmas jaunajam plānošanas periodam, var pretendēt atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti šā noteikuma 2.2. līdz 2.7. punktā un 3. punktā.

3.   Jaunajā plānošanas periodā var pretendēt uz ELFLA programmu tehniskās palīdzības komponenta atbalstu izdevumiem par pašreizējā plānošanas perioda nobeiguma novērtējumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1260/1999 43. pantā, ja šie izdevumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1698/2005 66. panta 2. punkta otrajai daļai un programmā šim mērķim paredzēts attiecīgs noteikums.

III   SADAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI REGULAI (EK) NR. 1268/1999

14. pants

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1268/1999 2. panta ceturtajā, septītajā un četrpadsmitajā ievilkumā minētajiem pasākumiem jaunajā plānošanas periodā var pretendēt uz ELFLA atbalstu izdevumiem saistībā ar maksājumiem, kas jāveic pēc 2006. gada 31. decembra, ja izpildīti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 71. panta 1. punktā minētie nosacījumi un jaunajā plānošanas periodā šim mērķim paredzēts attiecīgs noteikums.

IV   SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka pārejas pasākumi, uz ko attiecas šīs regulas darbības joma, ir skaidri norādīti to pārvaldības un kontroles sistēmās.

16. pants

Pašreizējā un jaunā plānošanas perioda pasākumu atbilstības tabula ir sniegta II pielikumā.

17. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 5. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2223/2004 (OV L 379, 24.12.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 173/2005 (OV L 29, 2.2.2005., 3. lpp.).

(4)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1156/2006 (OV L 208, 29.7.2006., 3. lpp.).

(5)  OV L 153, 30.4.2004., 30. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1360/2005 (OV L 214, 19.8.2005., 55. lpp.).

(6)  OV L 161, 26.6.1999., 87. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2112/2005 (OV L 344, 27.12.2005., 23. lpp.).

(7)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(8)  OV L 193, 29.7.2000., 39. lpp.


I PIELIKUMS

Lauku attīstības pasākumi vai apakšpasākumi, kas minēti 4. panta 1. punkta otrajā daļā:

apmācība,

darbība, ko uzsāk jaunie lauksaimnieki,

priekšlaicīga pensionēšanās (jaunās dalībvalstis),

lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu izmantošana (jaunās dalībvalstis),

konsultāciju pakalpojumu, aizvietošanas un pārvaldes pakalpojumu izveide (attiecas uz visām dalībvalstīm)/konsultāciju un popularizēšanas pakalpojumu sniegšana (jaunās dalībvalstis),

ieguldījumi lauku saimniecībās,

ieguldījumi mežos,

lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārstrāde/tirdzniecība,

zemes uzlabošana un pārdalīšana, ūdens resursu pārvaldība, lauksaimniecības infrastruktūra,

dabas katastrofās bojātā lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjaunošanas un profilakses pasākumi,

Kopienas standartu izpilde/atbilstība Kopienas standartiem (jaunās dalībvalstis) – dažādi standarti,

pārtikas kvalitātes shēmas (jaunās dalībvalstis) – dažādas shēmas,

ražotāju grupu kvalitātes produktu reklamēšana (jaunās dalībvalstis),

daļēji naturālas saimniecības (jaunās dalībvalstis),

ražotāju grupu izveide (jaunās dalībvalstis),

apgabali, kuros ir noteikti vides ierobežojumi/Natura 2000 maksājumi (jaunās dalībvalstis),

vides aizsardzība saistībā ar lauksaimniecību/mežsaimniecību,

lauksaimniecības zemju apmežošana (jaunās dalībvalstis),

nelauksaimniecības zemju apmežošana,

mežu ekoloģiskā stabilitāte,

mežsaimniecības atjaunošanas un profilakses pasākumi/ugunsdrošības joslas,

darbību dažādošana ārpus lauksaimniecības,

amatniecība/tūrisms,

pamatpakalpojumi – dažādi pakalpojumi,

ciematu renovācija/atjaunošana un attīstība – dažāda veida darbības,

lauku mantojums – dažāda veida darbības,

Leader atbalsts vietējām rīcības grupām un dažāda veida darbībām atbilstīgi vietējām lauku attīstības stratēģijām un sadarbībai (izņemot prasmju apguvi un rosināšanas darbības).


II PIELIKUMS

Regulā (EK) Nr. 1257/1999, Regulā (EK) Nr. 1268/1999 un Regulā (EK) Nr. 1698/2005 paredzēto pasākumu atbilstības tabula

Pasākumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/1999

Regulas (EK) Nr. 817/2004 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 141/2004 (1) kodi

Kategorijas saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 438/2001 (2)

Asis un pasākumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005

Kodi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005

 

1. ass

Apmācība. 9. pants

c)

113 un 128

20. panta a) punkta i) apakšpunkts un 21. pants: Apmācība un informācija

111

Darbība, ko uzsāk jaunie lauksaimnieki. 8. pants

b)

112

20. panta a) punkta ii) apakšpunkts un 22. pants: Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

112

Priekšlaicīga pensionēšanās. 10., 11. un 12. pants

d)

/

20. panta a) punkta iii) apakšpunkts un 23. pants: Priekšlaicīga pensionēšanās

113

Lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu izmantošana. 21.d pants

y)

/

20. panta a) punkta iv) apakšpunkts un 24. pants: Konsultāciju pakalpojumu izmantošana

114

Konsultāciju pakalpojumu, aizvietošanas un pārvaldes pakalpojumu izveide. 33. panta trešais ievilkums

Konsultāciju un popularizēšanas pakalpojumu sniegšana. 33.g pants

l)

1303

20. panta a) punkta v) apakšpunkts un 25. pants: Apsaimniekošanas, atbalsta un konsultāciju pakalpojumu izveidošana

115

Ieguldījumi lauku saimniecībās. 4.–7. pants

a)

111

20. panta b) punkta i) apakšpunkts un 26. pants: Lauku saimniecību modernizēšana

121

Ieguldījumi mežos, lai celtu to ekonomisko vērtību, mežsaimniecību apvienību izveide. 30. panta 1) punkta otrais un piektais ievilkums

i)

121

124

20. panta b) punkta ii) apakšpunkts un 27. pants: Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana

122

Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība, jaunu mežsaimniecības produktu noieta tirgu popularizēšana. 25.–28. pants un 30. panta 1) punkta trešais un ceturtais ievilkums

g)

114

20. panta b) punkta iii) apakšpunkts un 28. pants: Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotā vērtība

123

i)

122

Kvalitatīvu produktu tirdzniecība un kvalitātes programmu izveide. 33. panta ceturtais ievilkums

m)

123

 

 

 

20. panta b) punkta iv) apakšpunkts un 29. pants: Sadarbība jaunu produktu, procesu un tehnoloģiju izstrādē

124

Zemes uzlabošana un pārdalīšana, ūdens resursu pārvaldība, lauksaimniecības infrastruktūra. 33. panta pirmais, otrais, astotais un devītais ievilkums

j)

1301

20. panta b) punkta v) apakšpunkts un 30. pants: Lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūra

125

k)

1302

q)

1308

r)

1309

Atjaunošanas un profilakses instrumenti. 33. panta divpadsmitais ievilkums

u)

1313

20. panta b) punkta vi) apakšpunkts: Atjaunošanas un profilakses pasākumi

126

Standartu ievērošana. 21.b un 21.c pants

Atbilstība standartiem. 33.l panta 2.a un 2.b punkts

x)

/

20. panta c) punkta i) apakšpunkts un 31. pants: Standartu ievērošana

131

Pārtikas kvalitātes programmas. 24.b–24.c pants

z)

/

20. panta c) punkta ii) apakšpunkts un 32. pants: Pārtikas kvalitātes shēmas

132

Atbalsts ražotāju grupām kvalitātes produktu reklamēšanā. 24.d pants

aa)

/

20. panta c) punkta iii) apakšpunkts un 33. pants: Informācija un reklāma

133

Daļēji naturālas saimniecības. 33.b pants

ab)

/

20. panta d) punkta i) apakšpunkts un 34. pants: Daļēji naturālas saimniecības

141

Ražotāju grupas. 33.d pants

ac)

/

20. panta d) punkta ii) apakšpunkts un 35. pants: Ražotāju grupas

142

 

2. ass

Maksājumi mazāk labvēlīgiem apgabaliem, kalnu apvidos. 13., 14. un 15. pants un 18. pants

e)

/

36. panta a) punkta i) apakšpunkts un 37. pants: Maksājumi par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem kalnu apvidos

211

Maksājumi mazāk labvēlīgiem apgabaliem, citi mazāk labvēlīgi apgabali. 13., 14. un 15. pants, 18. un 19. pants

e)

/

36. panta a) punkta ii) apakšpunkts un 37. pants: Maksājumi par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem apvidos, kas nav kalnu apvidi

212

Apgabali, kuros ir noteikti vides ierobežojumi. 16. pants

e)

/

36. panta a) punkta iii) apakšpunkts un 38. pants: Natura 2000 un maksājumi, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK (3)

213

Agrovide. 22., 23. un 24. pants

f)

/

36. panta a) punkta iv) apakšpunkts un 39. pants: Agrovides maksājumi

214

Dzīvnieku labturība. 22., 23. un 24. pants

f)

/

36. panta a) punkta v) apakšpunkts un 40. pants: Dzīvnieku labturības maksājumi

215

Vides aizsardzība saistībā ar dzīvnieku labturību. 33. panta vienpadsmitais ievilkums

t)

1312

Vides aizsardzība saistībā ar lauksaimniecību. 33. panta vienpadsmitais ievilkums

t)

1312

36. panta a) punkta vi) apakšpunkts un 41. pants: Neienesīgi ieguldījumi

216

Lauksaimniecības zemes apmežošana. 31. pants

h)

/

36. panta b) punkta i) apakšpunkts un 43. pants: Lauksaimniecības zemes pirmreizējā apmežošana

221

 

 

 

36. panta b) punkta ii) apakšpunkts un 44. pants: Agromežsaimniecības sistēmu pirmreizējā izveide

222

Nelauksaimnieciskās zemes apmežošana. 30. panta 1. punkta pirmais ievilkums

i)

126

36. panta b) punkta iii) apakšpunkts un 45. pants: Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana

223

Mežu ekoloģiskā stabilitāte. 32. panta 1. punkta pirmais ievilkums

i)

127

36. panta b) punkta iv) apakšpunkts un 46. pants: Natura 2000 maksājumi

224

Mežu ekoloģiskā stabilitāte. 32. panta 1. punkta pirmais ievilkums

i)

127

36. panta b) punkta v) apakšpunkts un 47. pants: Mežu vides maksājumi

225

Atjaunošana un profilakse mežsaimniecībā. 30. panta 1. punkta sestais ievilkums

Ugunsdrošības joslas. 32. panta 1. punkta otrais ievilkums

i)

125

36. panta b) punkta vi) apakšpunkts un 48. pants: Atjaunošana un profilakse mežsaimniecībā

226

Ieguldījumi mežu ekoloģiskajā un sociālajā vērtībā. 30. panta 1. punkta otrais ievilkums

Vides aizsardzība saistībā ar mežsaimniecību. 33. panta vienpadsmitais ievilkums

i)

121

36. panta b) punkta vii) apakšpunkts un 49. pants: Neienesīgi ieguldījumi

227

t)

1312

 

3. ass

Dažādošana. 33. panta septītais ievilkums

p)

1307

52. panta a) punkta i) apakšpunkts un 53. pants: Dažādošana

311

Amatniecība, finanšu plānošana.

s)

1311

52. panta a) punkta ii) apakšpunkts un 54. pants: Uzņēmējdarbības sākšana un attīstīšana

312

33. panta desmitais un trīspadsmitais ievilkums

v)

1314

Tūrisms. 33. panta desmitais ievilkums

s)

1310

52. panta a) punkta iii) apakšpunkts un 55. pants: Tūrisma aktivitātes

313

Pamatpakalpojumi. 33. panta piektais ievilkums

n)

1305

52. panta b) punkta i) apakšpunkts un 56. pants: Pamatpakalpojumi

321

Ciematu renovācija un attīstība, 33. panta sestais ievilkums

o)

1306

52. panta b) punkta ii) apakšpunkts: Ciematu atjaunošana un attīstība

322

Lauku mantojuma aizsardzība un saglabāšana. 33. panta sestais ievilkums

o)

1306

52. panta b) punkta iii) apakšpunkts un 57. pants: Lauku mantojuma uzlabošana un saglabāšana

323

 

 

 

52 panta c) punkts un 58. pants Apmācība un informācija

331

Integrētu lauku attīstības stratēģiju pārvaldība, ko veic vietējās partnerorganizācijas. 33. panta četrpadsmitais ievilkums

w)

1305-11305-2

52. panta d) punkts un 59. pants: Prasmju apguve, rosināšana un īstenošana

341

 

4. ass

Leader+ paziņojuma un Leader+ veida pasākumi 33.f pants

 

63. panta a) punkts: Vietējās attīstības stratēģijas

41

1. pasākums: vietējās stratēģijas

Konkurētspējai: visi vecie kodi, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 817/2004 un Regulu (EK) Nr. 438/2001, atbilst 1. asij

411 Konkurētspēja

Zemes pārvaldībai/videi: visi vecie kodi, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 817/2004 un Regulu (EK) Nr. 438/2001, atbilst 2. asij

412 Vides/zemes pārvaldība

Dažādošanai/dzīves kvalitātei: visi vecie kodi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 817/2004 un Regulu (EK) Nr. 438/2001, kas atbilst 3. asij un šādas Regulas (EK) Nr. 438/2001 kategorijas: 161 līdz 164, 166, 167, 171 līdz 174, 22 līdz 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 un 36.

413 Dzīves kvalitāte/dažādošana

Leader+ paziņojuma un Leader+ veida pasākumi 33.f pants

/

 

 

 

2. pasākums: sadarbība

 

1305-3

1305-4

63. panta b) punkts: Sadarbība

421

Leader+ paziņojuma un Leader+ veida pasākumi 33.f pants

/

 

 

 

3. pasākums: darbs vietējā aktivitāšu grupā

 

1305-1

1305-2

63. panta c) punkts: Darbs vietējā aktivitāšu grupā, rosināšana

431

Leader+ paziņojuma un Leader+ veida pasākumi 33.f pants

/

 

 

 

3. pasākums: tīkli

/

1305-5

66. panta 3. punkts un 68. pants: Valsts lauku tīkls

511

Tehniskā palīdzība

 

 

Tehniskā palīdzība

 

Tehniskā palīdzība

 

411 līdz 415

66. panta 2. punkts: Tehniskā palīdzība

511

49. pants. Regulas (EK) Nr. 1685/2000 pielikuma 11. noteikums

ad)

 

66. panta 3. punkts: Valsts tīkli

511

Pasākumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1268/1999

 

 

Pasākumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005

 

Lauksaimnieciskās ražošanas metodes, kas paredzētas, lai aizsargātu vidi un saglabātu lauku ainavu

2. panta ceturtais ievilkums

/

/

36. panta a) punkta iv) apakšpunkts un 39. pants: Agrovides maksājumi

214

Ražotāju grupu izveide. 2. panta septītais ievilkums

/

/

20 panta d) punkta ii) apakšpunkts un 35. pants: Ražotāju grupas

142

Mežsaimniecība. 2. panta četrpadsmitais ievilkums

/

/

36. panta b) punkta i) apakšpunkts un 43. pants: Lauksaimniecības zemes pirmreizējā apmežošana

221


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 25. lpp.

(2)  OV L 63, 3.3.2001., 21. lpp.

(3)  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.