2.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1179/2006

(2006. gada 1. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1251/96, ar kuru atklāj tarifa kvotas mājputnu gaļas nozarē un paredz to pārvaldību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu un 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1251/96 (2) atklāj tarifa kvotas mājputnu gaļas nozarē un paredz to pārvaldību.

(2)

Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam (3), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/333/EK (4), paredzēts palielināt gada importa tarifa kvotu mājputnu gaļai, erga omnes, par 49 tonnām svaigiem, atdzesētiem vai saldētiem cāļu liemeņiem, par 4 070 tonnām svaigiem, atdzesētiem vai saldētiem cāļu izcirtņiem, par 1 605 tonnām vistu izcirtņiem un par 201 tonnu svaigai, atdzesētai vai saldētai tītara gaļai.

(3)

Kvotas palielināšana vistu izcirtņiem padara nevajadzīgu Regulas (EK) Nr. 1251/96 2. pantā noteikto pasākumu.

(4)

Ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai no 2007. gada 1. janvāra, ir ieteicams paredzēt atšķirīgu laikposmu licenču pieteikumu iesniegšanai 2007. gada pirmajam ceturksnim.

(5)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1251/96.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1251/96 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantā svītro otro daļu.

2)

Regulas 5. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. martam licenču pieteikumus iesniedz 2007. gada janvāra pirmo piecpadsmit dienu laikā.”.

3)

Pielikumus aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 1. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 136. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1043/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 24. lpp.).

(3)  OV L 124, 11.5.2006., 15. lpp.

(4)  OV L 124, 11.5.2006., 13. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas numurs

KN kods

Piemērojamais nodoklis

(EUR par tonnu)

Ikgadējais daudzums

(tonnas produkta svara)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1251/96 piemērošana

Eiropas Kopienu Komisija – Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

2. direktorāts – Tirgus pasākumu īstenošana

Mājputnu gaļas nozare

Licenču pieteikums importam ar samazinātu nodokļa likmi

VVTT

Datums:

Laikposms:


 

Dalībvalsts:

 

Nosūtītājs:

 

Atbildīgā kontaktpersona:

 

Tālr.:

 

Fakss:

 

Adresāts: AGRI.D.2

 

Fakss: +32 2 292 17 41

 

e-pasts: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Kārtas numurs

Pieprasītais daudzums

(kg produkta svara)

 

 

III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1251/96 piemērošana

Eiropas Kopienu Komisija – Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

2. direktorāts – Tirgus pasākumu īstenošana

Mājputnu gaļas nozare

Licenču pieteikums importam ar samazinātu nodokļa likmi

VVTT

Datums:

Laikposms:


Dalībvalsts:


Kārtas numurs

KN kods

Pieteikuma iesniedzējs

(nosaukums un adrese)

Daudzums

(kg produkta svara)

 

 

 

 

IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1251/96 piemērošana

Eiropas Kopienu Komisija – Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

2. direktorāts – Tirgus pasākumu īstenošana

Mājputnu gaļas nozare

PAZIŅOJUMS PAR FAKTISKO IEVEDUMU

 

Dalībvalsts:

 

Piemēro Regulas (EK) Nr. 1251/96 5. panta 8. punktu

 

Faktiski ievesto produktu daudzums (kg produkta svara):

 

Adresāts: AGRI.D.2

 

Fakss: +32 2 292 17 41

 

e-pasts: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Kārtas Nr.

Daudzums, kas faktiski laists brīvā apgrozībā

Izcelsmes valsts