19.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1104/2006

(2006. gada 18. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 831/2002, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku attiecībā uz piekļuvi konfidenciāliem datiem zinātniskos nolūkos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 17. februāra Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku (1), un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu un 20. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 831/2002 (2) ir izstrādāti nosacījumi, ar kādiem var piešķirt piekļuvi konfidenciāliem datiem, kas nosūtīti Kopienas iestādei, lai zinātniskos nolūkos varētu iegūt secinājumus statistikas jomā. Tajā norādīti dažādie apsekojumi un datu avoti, uz kuriem tā attiecas.

(2)

Pētnieku un zinātnieku aprindās kopumā pieaug pieprasījums pēc piekļuves konfidenciāliem datiem, kas iegūti izpeļņas struktūras apsekojumā, lai tos izmantotu zinātniskos nolūkos. Izpeļņas struktūras apsekojumā ir atspoguļoti ES mērogā saskaņoti strukturālie dati par bruto izpeļņu, apmaksātajām stundām un apmaksāta atvaļinājuma dienām gadā, ko atbilstoši Padomes 1999. gada 9. marta Regulai (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām (3) vāc reizi četros gados. Piekļuve šiem konfidenciālajiem datiem ievērojami uzlabotu pētījumus par nodarbināto izpeļņu un viņu saikni ar darba devēja rādītājiem. Tālab šis apsekojums jāpievieno Regulas (EK) Nr. 831/2002 uzskaitījumam.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas datu konfidencialitātes nodrošināšanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 831/2002 groza šādi:

1)

Minētās regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Kopienas iestāde var savās telpās piešķirt piekļuvi konfidenciāliem datiem, kas iegūti šādos apsekojumos vai statistikas datu avotos:

Eiropas Kopienas Mājsaimniecību panelis,

darbaspēka apsekojums,

Kopienas jauninājumu apsekojums,

turpmākās profesionālās izglītības pētījums,

izpeļņas struktūras apsekojums.

Tomēr pēc tās valsts iestādes lūguma, kura datus ir sniegusi, nepiešķir piekļuvi šīs iestādes datiem īpaša pētījuma projekta vajadzībām.”

2)

Minētās regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Kopienas iestāde var nodot anonimizētu mikrodatu kopumus, kas iegūti šādos apsekojumos un statistikas datu avotos:

Eiropas Kopienas Mājsaimniecību panelis,

darbaspēka apsekojums,

Kopienas jauninājumu apsekojums,

turpmākās profesionālās izglītības pētījums,

izpeļņas struktūras apsekojums.

Tomēr pēc tās valsts iestādes lūguma, kura datus ir sniegusi, nepiešķir piekļuvi šīs iestādes datiem īpaša pētījuma projekta vajadzībām.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 133, 18.5.2002., 7. lpp.

(3)  OV L 63, 12.3.1999., 6. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.