1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 239/248


Labojums 2006. gada 11. jūlija Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 210, 2006. gada 31. jūlijs )

76. lappusē, IV pielikumu aizstāj ar šādu:

IV PIELIKUMS

Izdevumu kategorijas

(kā minēts 9. panta 3. punktā)

 

Mērķi: konverģence un reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība

 

Mērķis: konverģence un reģioni, kas minēti 8. panta 2. punktā, neskarot lēmumu, ko pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1080/2006 5. panta 3. punkta pēdējo daļu

Kods

Prioritārie temati

 

Pētniecība un tehnoloģiju attīstība (PTA), inovācijas un uzņēmējdarbība

01

PTA darbības pētniecības centros

02

PTA infrastruktūra (tostarp fiziskas iekārtas, aparatūra un liela ātruma datoru tīkli, kas savieno pētniecības centrus) un kompetences centri konkrētai tehnoloģijai

03

Tehnoloģiju nodošana un sadarbības tīklu uzlabošana starp maziem uzņēmumiem (MVU), starp šādiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem un universitātēm, dažādām pēcvidusskolas izglītības iestādēm, reģionālām varas iestādēm, pētniecības centriem un zinātnes un tehnoloģiju poliem (zinātnes un tehnoloģiju parki, tehnopoles utt.)

04

Palīdzība PTA, īpaši mazos un vidējos uzņēmumos (tostarp pieeja PTA pakalpojumiem pētniecības centros)

05

Uzlaboti atbalsta pakalpojumi uzņēmumiem un uzņēmumu grupām

06

Palīdzība MVU videi nekaitīgu ražojumu un ražošanas procesu veicināšanā (efektīvas vides pārvaldības sistēmas ieviešana, tādu tehnoloģiju pieņemšana un lietošana, kas novērš piesārņojumu, tīru tehnoloģiju integrācija uzņēmumu ražošanā)

07

Investīcijas uzņēmumos, kas ir tieši saistīti ar pētniecību un inovācijām (novatoriskas tehnoloģijas, jauni uzņēmumi, ko dibina universitātes, pašreizējie PTA centri un uzņēmumi utt.)

08

Citas investīcijas uzņēmumos

09

Citi pasākumi, lai veicinātu pētniecību, inovācijas un uzņēmējdarbību mazajos un vidējos uzņēmumos

 

Informācijas sabiedrība

10

Telefonu infrastruktūras (tostarp platjoslas tīkli)

11

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (piekļuve, drošība, savietojamība, risku novēršana, pētniecība, inovācijas, e-saturs utt.)

12

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (TEN-ICT)

13

Pakalpojumi un lietojumprogrammas pilsoņiem (e-veselība, e-pārvalde, e-mācības, e-iekļaušana utt.)

14

Pakalpojumi un lietojumprogrammas maziem un vidējiem uzņēmumiem (elektroniskā komercija, izglītība un apmācība, tīklu veidošana utt.)

15

Citi pasākumi, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un to efektīvu lietošanu

 

Transports

16

Dzelzceļi

17

Dzelzceļi (TEN-T)

20

Autoceļi

21

Autoceļi (TEN-T)

26

Kombinētais transports

27

Kombinētais transports (TEN-T)

28

Inteliģentas transporta sistēmas

29

Lidostas

30

Ostas

32

Iekšzemes ūdensceļi (TEN-T)

 

Enerģētika

34

Elektroenerģija (TEN-E)

36

Dabasgāze (TEN-E)

38

Naftas produkti (TEN-E)

39

Atjaunojama enerģija: vējš

40

Atjaunojama enerģija: saules enerģija

41

Atjaunojama enerģija: biomasa

42

Atjaunojama enerģija: hidroelektroenerģija, ģeotermālā enerģija un citi

43

Energoefektivitāte, koģenerācija, enerģijas pārvaldība

 

Vides aizsardzība un risku novēršana

52

Tīra pilsētas transporta veicināšana

 

Darbinieku un firmu, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās spēju palielināšana

62

Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; apmācība un pakalpojumi darba ņēmējiem, lai palielinātu viņu spēju pielāgoties pārmaiņām; uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana

63

Novatorisku un produktīvāku darba organizācijas paņēmienu izstrāde un izplatīšana

64

Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru un uzņēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt ekonomiskās pārmaiņas un nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm.

 

Piekļuves nodarbinātībai uzlabošana un ilgtspējība

65

Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana

66

Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

67

Pasākumi aktīvas novecošanas un darba mūža pagarināšanas veicināšanai

68

Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu dibināšanai

69

Pasākumi, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un palielinātu sieviešu ilgtspējīgu dalību un panākumus nodarbinātībā, lai samazinātu uz dzimumu balstītu nošķiršanu darba tirgū, kā arī saskaņotu darbu un privāto dzīvi, piemēram, atvieglojot piekļuvi bērnu aprūpei un apgādājamo aprūpei

70

Konkrēta rīcība, kas palielina migrantu līdzdalību darba tirgū un tādējādi stiprina šo personu sociālo integrāciju

 

Nelabvēlīgākā situācijā esošu personu sociālās integrācijas uzlabošana

71

Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal iekļauties darba tirgū; diskriminācijas apkarošana piekļuvē darba tirgum un karjeras virzībā, kā arī dažādības akceptēšanas sekmēšana darbavietā

 

Cilvēkkapitāla uzlabošana

72

Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaņas, – saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku.

73

Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbībās visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai panāktu skolu nepabeigušo personu skaita samazināšanos, personu segregācijas pēc dzimuma piederības samazināšanos, kā arī, lai uzlabotu piekļuvi sākotnējai, profesionālai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti

74

Attīstīt humāno potenciālu pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības starpniecību un ar sadarbības pasākumiem starp universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem