31.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 210/19


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1082/2006

(2006. gada 5. jūlijs)

par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 159. panta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Lai īstenotu Līgumā paredzēto sociālās un ekonomiskās kohēzijas mērķi, Līguma 159. panta trešajā daļā ir paredzētas īpašas darbības, par kurām jālemj atsevišķi no fondiem, uz ko attiecas minētā panta pirmā daļa. Visas Kopienas teritorijas saskaņota attīstība un lielāka ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija ir saistīta ar teritoriālās sadarbības stiprināšanu. Šajā sakarā ir lietderīgi pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai uzlabotu teritoriālās sadarbības darbību īstenošanas nosacījumus.

(2)

Ir vajadzīgi pasākumi, lai mazinātu nopietnās grūtības, ar ko saskaras dalībvalstis, un jo īpaši reģionu un vietējās iestādes, atšķirīgās valstu tiesību aktu un procedūru sistēmās īstenojot un vadot teritoriālo sadarbību.

(3)

Īpaši ņemot vērā to, ka pēc paplašināšanās ir palielinājies Kopienas sauszemes un jūras robežu skaits, ir jāsekmē teritoriālās sadarbības stiprināšana Kopienā.

(4)

Esošie instrumenti, piemēram, Eiropas ekonomisko interešu grupa, ir izrādījušies nepietiekami piemēroti, lai organizētu strukturētu sadarbību saskaņā ar INTERREG iniciatīvu 2000.–2006. gada plānošanas periodā.

(5)

Eiropas Padomes acquis paredzētas dažādas iespējas un sistēmas, atbilstīgi kurām reģionālās un vietējās iestādes var īstenot pārrobežu sadarbību. Šis instruments nav paredzēts, lai apietu šādas citas sistēmas vai lai paredzētu īpašu kopēju noteikumu kopumu, ar ko visā Kopienā vienoti reglamentētu visus šādus pasākumus.

(6)

Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (4), paplašina līdzekļus Eiropas teritoriālās sadarbības atbalstam.

(7)

Tāpat ir nepieciešams atvieglināt un pārraudzīt to teritoriālās sadarbības pasākumu īstenošanu, kuriem nav Kopienas finansiāla ieguldījuma.

(8)

Lai pārvarētu šķēršļus, kas kavē teritoriālo sadarbību, Kopienas mērogā ir jāizveido sadarbības instruments, lai ļautu Kopienas teritorijā veidot sadarbības grupas, kuras būtu tiesību subjekti un kuras dēvētu par “Eiropas teritoriālās sadarbības grupām” (ETSG). ETSG izmantošanai vajadzētu būt neobligātai.

(9)

Ir lieterīgi, lai ETSG būtu tiesības darboties tās dalībnieku vārdā, jo īpaši reģionālo un vietējo iestāžu vārdā, kuras ir tās sastāvā.

(10)

ETSG uzdevumi un kompetence jāizklāsta konvencijā.

(11)

ETSG vajadzētu būt spējīgai darboties, vai nu nolūkā īstenot Kopienas līdzfinansētas teritoriālās sadarbības programmas vai projektus, jo īpaši atbilstīgi struktūrfondiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (5), vai arī nolūkā veikt darbības teritoriālās sadarbības jomā, kas ir pašu dalībvalstu un to reģionālo un vietējo iestāžu iniciatīva ar Kopienas finansiālu ieguldījumu vai bez tā.

(12)

Būtu jānorāda, ka attiecībā gan uz Kopienas finansējuma, gan attiecīgo valstu finansējuma pārvaldību ETSG izveide neietekmē reģionālo un vietējo iestāžu, kā arī dalībvalstu finansiālo atbildību.

(13)

Būtu jānorāda, ka konvenciju nevar piemērot reģionālo un vietējo iestāžu pilnvarām, ko tās pilda kā valsts iestādes, jo īpaši policijas un reglamentējošām pilnvarām.

(14)

ETSG ir jāizstrādā statūti un jāizveido savas pārvaldes struktūras, kā arī noteikumi par tās budžetu un finansiālās atbildības īstenošanu.

(15)

Teritoriālās sadarbības nosacījumi būtu jāizstrādā saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi tās mērķu sasniegšanai, ETSG izmantošanai neesot obligātai saskaņā ar katras dalībvalsts konstitucionālo sistēmu.

(16)

Līguma 159. panta trešajā daļā nav paredzēta trešo valstu struktūru iekļaušana uz minēto noteikumu balstītos tiesību aktos. Tomēr, pieņemot Kopienas pasākumu, ar ko paredz izveidot ETSG, nebūtu jāizslēdz iespēja trešo valstu struktūrām piedalīties ETSG, kas izveidota saskaņā ar šo regulu, ja to pieļauj trešās valsts tiesību akti vai nolīgumi starp dalībvalstīm un trešām valstīm,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

ETSG būtība

1.   Eiropas teritoriālās sadarbības grupu, turpmāk – “ETSG”, var izveidot Kopienas teritorijā saskaņā ar nosacījumiem un atbilstīgi kārtībai, kas paredzēta šajā regulā.

2.   ETSG mērķis ir atvieglināt un veicināt tās dalībnieku, kā noteikts 3. panta 1. punktā, pārrobežu, starptautisku un/vai starpreģionu sadarbību, turpmāk – “teritoriālo sadarbību”, kuras vienīgais mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju.

3.   ETSG ir tiesību subjekts.

4.   Visās dalībvalstīs ETSG ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko šo valstu tiesību akti piešķir juridiskām personām; tā var iegūt vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, nodarbināt personālu, kā arī būt par pusi tiesas procesā.

2. pants

Piemērojamie tiesību akti

1.   ETSG darbību reglamentē:

a)

šī regula;

b)

ja šajā regulā tas nepārprotami atļauts – konvencija un statūti, kas minēti 8. un 9. pantā;

c)

attiecībā uz jautājumiem, ko šī regula nereglamentē vai reglamentē tikai daļēji – arī tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir ETSG juridiskā adrese.

Ja saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem vai starptautisko privāttiesību aktiem ir jāizvēlas tiesību akti, kas reglamentē ETSG darbību, tad ETSG uzskata par tās dalībvalsts tiesību subjektu, kurā ir ETSG juridiskā adrese.

2.   Ja dalībvalstī ir vairākas teritoriālas vienības un katrā no tām ir savi tiesību akti, tad 1. punkta c) apakšpunktā ietvertā atsauce uz piemērojamiem tiesību aktiem ietver šo teritoriālo vienību tiesību aktus, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts konstitucionālo iekārtu.

3. pants

ETSG sastāvs

1.   ETSG veido dalībnieki, kas atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajām pilnvarām pieder vienai vai vairākām šādām kategorijām:

a)

dalībvalstīm;

b)

reģionālām iestādēm;

c)

vietējām iestādēm;

d)

publisko tiesību subjektiem, kā definēts 1. panta 9. punkta otrajā daļā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (6).

Dalībnieki var būt arī tādu struktūru apvienības, kas pieder vienai vai vairākām minētajām kategorijām.

2.   ETSG sastāvā ir dalībnieki, kas atrodas vismaz divu dalībvalstu teritorijā.

4. pants

ETSG izveide

1.   Lēmumu par ETSG izveidi pieņem pēc tās paredzamo dalībnieku ierosmes.

2.   Katrs paredzamais dalībnieks:

a)

paziņo dalībvalstij, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tas ir izveidots, par savu nodomu piedalīties ETSG; un

b)

un nosūta šai dalībvalstij paredzamās konvencijas un statūtu, kas minēti 8. un 9. pantā, kopijas.

3.   Pēc 2. punktā minētās paredzamā dalībnieka paziņošanas attiecīgā dalībvalsts, ņemot vērā tās konstitucionālo iekārtu, apstiprina paredzamā dalībnieka dalību ETSG, ja vien tā neuzskata, ka šāda dalība neatbilst šai regulai vai attiecīgās valsts tiesību aktiem, tostarp paredzamā dalībnieka pilnvarām un pienākumiem, vai ka šāda dalība nav pieņemama attiecīgās dalībvalsts sabiedrības interešu vai valsts politikas iemeslu dēļ. Šādā gadījumā dalībvalsts paziņo apstiprinājuma nesniegšanas iemeslus.

Parasti dalībvalsts pieņem lēmumu trīs mēnešu termiņā no dienas, kad saskaņā ar 2. punktu saņemts pieņemams pieteikums.

Pieņemot lēmumu par paredzamā dalībnieka dalību ETSG, dalībvalstis drīkst piemērot savus noteikumus.

4.   Dalībvalstis norīko kompetentās iestādes, kas saņem paziņojumus un dokumentus, kā izklāstīts 2. punktā.

5.   Dalībnieki vienojas par 8. pantā minēto konvenciju un 9. pantā minētajiem statūtiem, nodrošinot saderību ar dalībvalstu apstiprinājumu saskaņā ar šā panta 3. punktu.

6.   Jebkādus konvencijas grozījumus un jebkādus būtiskus statūtu grozījumus apstiprina dalībvalstis saskaņā ar šajā pantā izklāstīto procedūru. Būtiski statūtu grozījumi ir grozījumi, no kuriem tieši vai netieši izriet grozījumi konvencijā.

5. pants

Tiesībsubjektības iegūšana un publicēšana Oficiālajā Vēstnesī

1.   Šīs regulas 9. pantā minētos statūtus un jebkurus turpmākus to grozījumus reģistrē un/vai publicē saskaņā ar tās dalībvalsts spēkā esošajiem tiesību aktiem, kurā ir attiecīgās ETSG juridiskā adrese. ETSG iegūst tiesībsubjektību reģistrācijas vai publicēšanas dienā, atkarībā no tā, kura ir agrāk. Dalībnieki informē attiecīgās dalībvalstis un Reģionu komiteju par konvenciju un par statūtu reģistrāciju un/vai publikāciju.

2.   ETSG nodrošina, ka desmit darbadienās no statūtu reģistrācijas un/vai publikācijas Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam tiek nosūtīts lūgums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt paziņojumu, darot zināmu ETSG izveidi un norādot sīkāku informāciju par tās nosaukumu, mērķiem, dalībniekiem un juridisko adresi.

6. pants

Publiskā finansējuma pārvaldības kontrole

1.   Kontroli attiecībā uz to, kā ETSG īsteno publiskā finansējuma pārvaldību, organizē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā ir ETSG juridiskā adrese. Dalībvalsts, kurā ir ETSG juridiskā adrese, šim uzdevumam norīko kompetento iestādi, pirms tā saskaņā ar 4. pantu apstiprina dalību.

2.   Ja tas prasīts saskaņā ar citu attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem, tad tās dalībvalsts iestādes, kurā ir ETSG juridiskā adrese, veic pasākumus, lai pārējo attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes varētu tās teritorijā veikt to ETSG darbību kontrolei, kuras ir veiktas minētajās dalībvalstīs, un apmainīties ar visu atbilstīgo informāciju.

3.   Jebkuru kontroli veic atbilstīgi starptautiski atzītiem revīzijas standartiem.

4.   Neskarot 1., 2. un 3. punktu, gadījumā, ja 7. panta 3. punkta pirmajā vai otrajā daļā minētie ETSG uzdevumi ietver Kopienas līdzfinansētas darbības, piemēro attiecīgos tiesību aktus par Kopienas līdzekļu kontroli.

5.   Dalībvalsts, kurā ir ETSG juridiskā adrese, informē pārējās attiecīgās dalībvalstis par jebkurām grūtībām, kādas radušās kontroles laikā.

7. pants

Uzdevumi

1.   ETSG pilda uzdevumus, kurus saskaņā ar šo regulu tai uzticējuši tās dalībnieki. ETSG uzdevumus nosaka konvencijā, par ko atbilstīgi 4. un 8. pantam vienojas tās dalībnieki.

2.   ETSG darbojas saskaņā ar tai dotajiem uzdevumiem, kuri attiecas vienīgi uz to, lai atvieglinātu un veicinātu teritoriālo sadarbību nolūkā stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju, un kurus tās dalībnieki nosaka tā, lai visi uzdevumi atbilstu katra dalībnieka kompetencei saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

3.   Konkrēti, ETSG uzdevumi attiecas galvenokārt uz teritoriālās sadarbības programmu īstenošanu vai tādu projektu īstenošanu, ko Kopiena līdzfinansē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālo fonda un/vai Kohēzijas fonda palīdzību.

ETSG var veikt citas īpašas darbības teritoriālajai sadarbībai starp tās dalībniekiem nolūkā sasniegt 1. panta 2. punktā minēto mērķi, ar Kopienas finansiālu ieguldījumu vai bez tā.

Dalībvalstis var ierobežot uzdevumus, ko ETSG var veikt bez Kopienas finansiāla ieguldījuma; tomēr šie uzdevumi ietver vismaz Regulas (EK) Nr. 1080/2006 6. pantā uzskaitītos sadarbības pasākumus.

4.   Uzdevumi, ko ETSG noteikuši tās dalībnieki, neattiecas uz publisko tiesību aktos paredzēto pilnvaru īstenošanu vai to pienākumu izpildi, kuru mērķis ir aizsargāt valsts vai citu valsts iestāžu, piemēram, policijas un izpildvaras, tiesu varas un ārpolitikas vispārējās intereses.

5.   ETSG dalībnieki var vienprātīgi pieņemt lēmumu deleģēt tās uzdevumu izpildi vienam no dalībniekiem.

8. pants

Konvencija

1.   ETSG reglamentē konvencija, ko saskaņā ar 4. pantu vienprātīgi noslēdz tās dalībnieki.

2.   Konvencijā norāda:

a)

ETSG nosaukumu un tās juridisko adresi, kas atrodas dalībvalstī, saskaņā ar kuras tiesību aktiem izveidots vismaz viens no ETSG dalībniekiem;

b)

teritoriju, kurā ETSG var pildīt savus uzdevumus;

c)

ETSG konkrēto mērķi un uzdevumus, darbības ilgumu un nosacījumus, kas reglamentē tās darbības izbeigšanu;

d)

ETSG dalībnieku sarakstu;

e)

tiesību aktus, ko piemēro konvencijas interpretācijai un izpildei un kas ir tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir ETSG juridiskā adrese;

f)

attiecīgu kārtību savstarpējai atzīšanai, tostarp finanšu kontroles nolūkā; un

g)

procedūras konvencijas grozīšanai, kuras atbilst 4. un 5. pantā izklāstītajiem pienākumiem.

9. pants

Statūti

1.   ETSG statūtus vienprātīgi pieņem tās dalībnieki, pamatojoties uz konvenciju.

2.   ETSG statūtos ir vismaz visi konvencijas noteikumi un:

a)

ETSG institūciju darbības noteikumi un to kompetence, kā arī dalībnieku pārstāvju skaits attiecīgajās institūcijās;

b)

ETSG lēmumu pieņemšanas procedūras;

c)

darba valoda vai valodas;

d)

kārtība tās darbībai, jo īpaši attiecībā uz personāla vadību, darbā pieņemšanas procedūrām un būtība līgumiem ar personālu;

e)

kārtība attiecībā uz dalībnieku finanšu iemaksām, kā arī piemērojamie grāmatvedības un budžeta noteikumi, tostarp noteikumi par finanšu jautājumiem attiecībā uz katru ETSG dalībnieku;

f)

kārtība attiecībā uz dalībnieku atbildību saskaņā ar 12. panta 2. punktu;

g)

iestādes, kas ir atbildīgas par neatkarīgu ārējo revidentu izraudzīšanos; un

h)

procedūras statūtu grozīšanai, kuras atbilst 4. un 5. pantā izklāstītajiem pienākumiem.

10. pants

ETSG struktūra

1.   ETSG ir vismaz šādas institūcijas:

a)

asambleja, kurā ir tās dalībnieku pārstāvji;

b)

direktors, kas pārstāv ETSG un rīkojas tās vārdā.

2.   Statūtos var paredzēt papildu institūcijas ar skaidri noteiktām pilnvarām.

3.   ETSG ir atbildīga trešām personām par tās institūciju darbību, pat ja šādas darbības neietilpst ETSG uzdevumos.

11. pants

Budžets

1.   ETSG sagatavo gada budžetu, kuru pieņem asambleja un kurā jo īpaši ir tekošo izmaksu daļa un, ja vajadzīgs, darbības daļa.

2.   Pārskatu – tostarp, vajadzības gadījumā, pievienoto gada ziņojumu – sagatavošanu un šo pārskatu revīziju un publicēšanu reglamentē, kā paredzēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

12. pants

Likvidācija, maksātnespēja, maksājumu pārtraukšana un atbildība

1.   Attiecībā uz likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu pārtraukšanu un līdzīgām procedūrām ETSG darbību reglamentē tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir ETSG juridiskā adrese, ja vien 2. un 3. punktā nav paredzēts citādi.

2.   ETSG ir atbildīga par jebkādiem saviem parādiem.

Tiktāl, ciktāl ETSG aktīvi nav pietiekami, lai izpildītu tās saistības, tās dalībnieki ir atbildīgi par jebkādiem ETSG parādiem, un katra dalībnieka daļu nosaka proporcionāli tā ieguldījumam, izņemot gadījumus, kad tās valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem ir izveidots attiecīgais dalībnieks, nepieļauj šāda dalībnieka atbildību vai ierobežo to. Ieguldījumu kārtību nosaka statūtos.

Ja vismaz viena ETSG dalībnieka atbildība ir ierobežota atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem tas izveidots, arī pārējie dalībnieki drīkst statūtos ierobežot savu atbildību.

Dalībnieki var statūtos paredzēt, ka arī pēc tam, kad tie vairs nav ETSG dalībnieki, būs atbildīgi par saistībām, kas izriet no ETSG darbībām to dalības laikā.

Tādas ETSG nosaukumā, kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, ir vārds “ierobežota”.

Tādas ETSG konvencijas, statūtu un pārskatu publicēšana, kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, ir vismaz tāda pati kā publiskā pieejamība, kas pieprasīta no cita veida juridiskām personām, kuru dalībniekiem ir ierobežota atbildība, kuras izveidotas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kur ir šīs ETSG juridiskā adrese.

Dalībvalsts var aizliegt savā teritorijā reģistrēt ETSG, kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība.

3.   Neskarot dalībvalstu finansiālo atbildību saistībā ar jebkādu ETSG nodrošinātu finansējumu no struktūrfondiem vai Kohēzijas fonda, šīs regulas dēļ dalībvalstīm nerodas nekāda finansiālā atbildība saistībā ar ETSG, kuru dalībnieces tās nav.

13. pants

Sabiedrības intereses

Ja ETSG veic kādu darbību pretrunā ar kādas dalībvalsts noteikumiem par sabiedrisko kārtību, valsts drošību, veselības aizsardzību vai sabiedrības morāli vai pretrunā ar kādas dalībvalsts sabiedrības interesēm, tad šīs dalībvalsts kompetenta struktūra var aizliegt šo darbību attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai prasīt, lai dalībnieki, kas izveidoti saskaņā ar tās tiesību aktiem, izstājas no ETSG, ja vien ETSG nepārtrauc minēto darbību.

Šādi aizliegumi nav līdzeklis, lai patvaļīgi vai slēptā veidā ierobežotu teritoriālo sadarbību starp ETSG dalībniekiem. Pastāv iespējas kompetentās struktūras lēmumu pārskatīt tiesu iestādē.

14. pants

Darbības izbeigšana

1.   Neskarot konvencijā paredzētos noteikumus par darbības izbeigšanu, pēc jebkuras likumīgi ieinteresētas kompetentas iestādes pieprasījuma tās dalībvalsts kompetenta tiesa vai iestāde, kurā ir ETSG juridiskā adrese, liek izbeigt ETSG darbību, ja tā konstatē, ka ETSG vairs neievēro prasības, kas ir paredzētas 1. panta 2. punktā vai 7. pantā, vai, jo īpaši, ka ETSG darbojas, pārsniedzot 7. pantā noteiktos uzdevumus. Par katru pieprasījumu izbeigt ETSG darbību kompetentā tiesa vai iestāde informē visas dalībvalstis, saskaņā ar kuru tiesību aktiem ir izveidoti attiecīgās ETSG dalībnieki.

2.   Kompetentā tiesa vai iestāde var dot ETSG laiku, lai labotu stāvokli. Ja ETSG to neizdara noteiktajā termiņā, kompetentā tiesa vai iestāde liek izbeigt tās darbību.

15. pants

Jurisdikcija

1.   Trešās personas, kas uzskata, ka ETSG darbības vai bezdarbības rezultātā tām nodarīts kaitējums, ir tiesīgas īstenot savus prasījumus tiesā.

2.   Izņemot gadījumus, ja šajā regulā paredzēts citādi, Kopienas tiesību aktus par jurisdikciju piemēro domstarpībām, kur iesaistīta ETSG. Visos gadījumos, kas nav paredzēti šādos Kopienas tiesību aktos, kompetentās tiesas domstarpību risināšanai ir tās dalībvalsts tiesas, kurā ir ETSG juridiskā adrese.

Kompetentās tiesas domstarpību risināšanai saskaņā ar 4. panta 3. vai 6. punktu vai saskaņā ar 13. pantu ir tās dalībvalsts tiesas, kuras lēmums tiek apstrīdēts.

3.   Nekas šajā regulā neliedz pilsoņiem izmantot savas konstitucionālās tiesības iesniegt pārsūdzību pret publisko tiesību subjektiem, kas ir ETSG dalībnieki, saistībā ar:

a)

administratīviem lēmumiem par darbībām, ko veic ETSG;

b)

piekļuvi pakalpojumiem viņu pašu valodā; un

c)

piekļuvi informācijai.

Šādos gadījumos kompetentās tiesas ir tās dalībvalsts tiesas, no kuras konstitūcijas izriet pārsūdzības tiesības.

16. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Dalībvalstis paredz attiecīgus noteikumus, lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu.

Ja tas ir paredzēts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos, tā var sastādīt pilnīgu to uzdevumu sarakstu, ko ETSG dalībnieki 3. panta 1. punkta nozīmē, kuri izveidoti saskaņā ar tās tiesību aktiem, jau veic attiecīgajā dalībvalstī tiktāl, ciktāl tas attiecas uz teritoriālo sadarbību šajā dalībvalstī.

Dalībvalsts attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

2.   Dalībvalstis var paredzēt maksu par konvencijas un statūtu reģistrēšanu; šī maksa tomēr nedrīkst pārsniegt reģistrācijas administratīvās izmaksas.

17. pants

Ziņojuma un pārskata klauzula

Līdz 2011. gada 1. augustam Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un, vajadzības gadījumā, priekšlikumus par grozījumiem.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro, vēlākais, 2007. gada 1. augustā, izņemot 16. pantu, kuru piemēro no 2006. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2006. gada 5. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

P. LEHTOMÄKI


(1)  OV C 255, 14.10.2005., 76. lpp.

(2)  OV C 71, 22.3.2005., 46. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 6. jūlija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2006. gada 12. jūnija Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2006. gada 4. jūlija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(4)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.

(5)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(6)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2083/2005 (OV L 333, 20.12.2005., 28. lpp.).