29.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 953/2006

(2006. gada 19. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1673/2000 attiecībā uz atbalstu šķiedras linu un kaņepju apstrādei un Regulu (EK) Nr. 1782/2003 attiecībā uz kaņepēm, par kurām var pretendēt uz atbalstu saskaņā ar vienreizējo maksājumu shēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 (2000. gada 27. jūlijs) par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopējo organizāciju (2) 15. panta 2. punktā paredzēts, ka Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par atbalstu apstrādei, vajadzības gadījumā pievienojot tam priekšlikumus. Pamatojoties uz minēto ziņojumu, ir lietderīgi nodrošināt, ka pašreizējā sistēma paliek spēkā līdz 2007./2008. tirdzniecības gadam, ieskaitot.

(2)

Atbalstu tādu īso linšķiedru un kaņepju šķiedru apstrādei, kas satur ne vairāk kā 7,5 % piemaisījumu un spaļu, piemēro līdz 2005./2006. tirdzniecības gadam. Tomēr, ņemot vērā labvēlīgās attīstības tendences šāda veida šķiedru tirgū, kas vērojamas, piemērojot pašreizējo atbalsta shēmu, kā arī novatorisku ražojumu veicināšanai un to noieta tirgu stiprināšanai minētā atbalsta piemērošana būtu jāturpina līdz 2007./2008. tirdzniecības gadam.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1673/2000 paredzēts palielināt garo linšķiedru apstrādei piemērotā atbalsta apjomu no 2006./2007. tirdzniecības gada un turpmāk. Tā kā īso linšķiedru apstrādei izmaksātā atbalsta apjoms līdz 2007./2008. tirdzniecības gadam nemainīsies, atbalsts garo linšķiedru apstrādei līdz 2007./2008. tirdzniecības gadam būtu jāsaglabā pašreizējā apjomā.

(4)

Lai veicinātu augstas kvalitātes īso linšķiedru un kaņepju šķiedru ražošanu, atbalstu piešķir par šķiedrām, kas satur ne vairāk kā 7,5 % piemaisījumu un spaļu. Tomēr dalībvalstis var atkāpties no minētā ierobežojuma un piešķirt atbalstu arī tādu īso linšķiedru apstrādei, kas satur no 7,5 % līdz 15 % piemaisījumu un spaļu, un tādu kaņepju šķiedru apstrādei, kas satur no 7,5 % līdz 25 % piemaisījumu un spaļu. Tā kā šāda iespēja paredzēta tikai līdz 2005./2006. tirdzniecības gadam, jānodrošina dalībvalstīm iespēja atkāpties no minētā ierobežojuma vēl divus tirdzniecības gadus.

(5)

Lai arī turpmāk nodrošinātu saprātīgu ražošanas apjomu katrā dalībvalstī, jāpagarina laikposms, kurā piemēro valstij garantēto daudzumu.

(6)

Papildu atbalsts ir palīdzējis saglabāt linu tradicionālo audzēšanu konkrētos Nīderlandes, Beļģijas un Francijas reģionos. Lai turpmāk būtu iespējama pakāpeniska lauku saimniecību struktūru pielāgošana jaunajiem tirgus apstākļiem, minētā pagaidu atbalsta piemērošanas laiks jāpagarina līdz 2007./2008. tirdzniecības gadam.

(7)

Komisijai ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei būtu jāiesniedz savlaicīgi pirms 2008./2009. tirdzniecības gada sākuma, lai novērtētu, vai pašreizējā sistēma jāpielāgo vai būtu jāturpina piemērot.

(8)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (3), 52. pantā paredzēts, ka vienreizējo maksājumu shēmu, kas izveidota ar minētās regulas III sadaļu, iespējams piemērot tikai attiecībā uz šķiedras kaņepēm. Ir lietderīgi nodrošināt, ka uz maksājumiem var pretendēt arī par kaņepēm, kas audzētas citiem rūpnieciskiem lietojumiem.

(9)

Ņemot vērā tiešo maksājumu gada pārvaldību, to nosacījumu grozījumus, kas attiecas uz tiesībām pretendēt uz vienreizējo maksājumu shēmu, ir lietderīgi piemērot no 2007. gada 1. janvāra.

(10)

Attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1673/2000 un Regula (EK) Nr. 1782/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1673/2000 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu.

“3.   Atbalsta apjomu apstrādei par tonnu šķiedras nosaka šādi:

a)

attiecībā uz garo linšķiedru:

2001./2002. tirdzniecības gadam 100 EUR/t,

no 2002./2003. līdz 2007./2008. tirdzniecības gadam EUR 160 EUR/t,

no 2008./2009. tirdzniecības gada un turpmāk 200 EUR/t;

b)

attiecībā uz īso linšķiedru un kaņepju šķiedru, kas satur ne vairāk kā 7,5 % piemaisījumu un spaļu: no 2001./2002. līdz 2007./2008. tirdzniecības gadam 90 EUR/t.

Tomēr no 2001./2002. līdz 2007./2008. tirdzniecības gadam dalībvalsts, pamatojoties uz tradicionāliem noieta tirgiem, var arī izlemt piešķirt atbalstu:

attiecībā uz īso linšķiedru, kurā piemaisījumu un spaļu procentuālais saturs ir no 7,5 % līdz 15 %,

attiecībā uz kaņepju šķiedru, kurā piemaisījumu un spaļu procentuālais saturs ir no 7,5 % līdz 25 %.

Otrajā daļā paredzētajos gadījumos dalībvalsts piešķir atbalstu attiecībā uz daudzumu, kas nepārsniedz saražoto daudzumu, pamatojoties uz 7,5 % piemaisījumu un spaļu.”

2)

Regulas 3. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Valstij garantētos daudzumus attiecībā uz īso linšķiedru un kaņepju šķiedru pārtrauc piemērot no 2008./2009. tirdzniecības gada.”

3)

Regulas 4. panta pirmajā daļā “2005./2006.” aizstāj ar “2007./2008.”

4)

Regulas 12. pantu svītro.

5)

Regulas 15. pantu papildina ar šādu punktu.

“3.   Komisija savlaicīgi iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot tam priekšlikumus, lai ierosinātos pasākumus būtu iespējams īstenot 2008./2009. tirdzniecības gadā.

Ziņojumā novērtē to, kā atbalsts apstrādei ietekmē ražotājus, apstrādes nozari un tekstilšķiedru tirgu. Tajā izvērtē iespēju turpināt īso linšķiedru un kaņepju šķiedru apstrādei piemērotā atbalsta piešķiršanu arī pēc 2007./2008. tirdzniecības gada, kā arī iespēju integrēt šo atbalsta shēmu ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 paredzētajā vispārējā lauksaimniekiem piešķirtā atbalsta sistēmā atbilstīgi kopējai lauksaimniecības politikai.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 52. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“52. pants

Kaņepju audzēšana

1.   Audzēto šķirņu kaņepēs tetrahidrokanabinola saturs nedrīkst pārsniegt 0,2 %. Dalībvalstis izveido sistēmu, lai vismaz 30 % ar kaņepēm apsēto platību pārbaudītu audzēto kaņepju tetrahidrokanabinola saturu. Ja tomēr dalībvalsts ievieš šādas audzēšanas iepriekšējas apstiprināšanas sistēmu, minimums ir 20 % platības.

2.   Saskaņā ar 144. panta 2. punktā minēto procedūru maksājumus piešķir ar nosacījumu, ka izmanto konkrētu šķirņu sertificētas sēklas.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no spēkā stāšanās dienas, izņemot 2. pantu, kuru piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 19. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 193, 29.7.2000., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Protokolu par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā (OV L 157, 21.6.2005., 29. lpp.).

(3)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 319/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 32. lpp.).