23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 931/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūnijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2497/96

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 2497/96, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to shēmu piemērošanu mājputnu gaļas nozarē, kas noteiktas asociācijas līgumos un pagaidu nolīgumos starp Eiropas Kopienu un Izraēlas valsti (1), un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

tā kā:

Iesniegtajos importa atļauju pieteikumos laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim pieprasītais daudzums nepārsniedz pieejamo daudzumu, un to var apmierināt pilnībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2497/96 pieejamais daudzums laikposmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ir norādīts pielikumā.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2497/96 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 338, 28.12.1996., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 361/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 15. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniegto importa atļauju pieteikumu pieņemšanas procentuālā daļa

Laikposmā no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim kopējais pieejamais daudzums

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.