23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 930/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūnijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem, saskaņā ar shēmām, kas paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1994. gada 22. jūnija Regulu (EK) Nr. 1431/94, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to shēmu piemērošanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par dažu tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un citiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

Laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniegtie importa atļauju pieteikumi ietver daudzumu, kas pārsniedz pieejamo daudzumu un tādēļ ir jāsamazina, lietojot noteiktu procentu likmi, lai nodrošinātu godīgu sadali,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa atļauju pieteikumi laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1431/94, ir jāpieņem atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1431/94 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 156, 23.6.1994., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1043/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniegto importa atļauju pieteikumu pieņemšanas procentuālā daļa

Laikposmā no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim kopējais pieejamais daudzums tonnās

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.