23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 883/2006

(2006. gada 21. jūnijs),

ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 42. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 ir izveidots Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), kas darbojas saistībā ar Kopienas budžeta piešķirto izdevumu un ieņēmumu dalīto pārvaldi. Regulā noteikti vispārīgi nosacījumi un noteikumi, kas piemērojami maksājumu aģentūru uzskaitēm un izdevumu un ieņēmumu deklarācijām, kā arī šo izdevumu atmaksājumam, ko veic Komisija. Šie noteikumi un nosacījumi ir jāprecizē, nošķirot abiem fondiem kopīgo piemērošanas kārtību no tās, kas katram ir īpaša.

(2)

Lai nodrošinātu abu fondu Eiropas Kopienu budžetā iekļauto apropriāciju pienācīgu pārvaldi, katrai maksājumu aģentūrai ir jāveic atsevišķa uzskaite vienīgi par ELGF un ELFLA finansējamiem izdevumiem. Tādēļ maksājumu aģentūru uzskaitē par abiem fondiem atsevišķi ir jānorāda atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punktam un 4. un 34. pantam veiktie izdevumi un ieņēmumi, un šos izdevumus un ieņēmumus jāļauj sasaistīt ar finanšu līdzekļiem, kuri Kopienas budžetā nodoti to rīcībā.

(3)

Kopējā lauksaimniecības politika tiek finansēta euro valūtā, tajā pašā laikā ļaujot dalībvalstīm, kuras neietilpst euro zonā, veikt maksājumus saņēmējiem valsts valūtā. Lai varētu konsolidēt visus izdevumus un ieņēmumus, attiecīgi ir jānoteic, ka attiecīgajām maksājumu aģentūrām ir jābūt spējīgām sniegt datus attiecībā uz izdevumiem un ieņēmumiem gan euro valūtā, gan tajā valūtā, kādā tie maksāti vai saņemti.

(4)

Lai nodrošinātu finanšu plūsmu pienācīgu pārvaldi, jo īpaši tādēļ, ka dalībvalstis mobilizē līdzekļus, lai segtu tos izdevumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punktā, vai saņem avansu par izdevumiem, kas paredzēti minētās regulas 4. pantā, pirms Komisija atmaksājusi šos izdevumus saskaņā ar veiktajiem izdevumiem, ir jāparedz, ka dalībvalstis, veicot izdevumus un ieņēmumus, apkopo šai atmaksai nepieciešamo informāciju un to dara pieejamu Komisijai vai šo informāciju tai periodiski nosūta. Šajā sakarā ir jāņem vērā ELGF un ELFLA īpašās pārvaldes veidi un ir jāorganizē dalībvalstu Komisijai sniegtās informācijas pieejamība un nodošana katra fonda pārvaldes veidam atbilstošos intervālos, neierobežojot dalībvalstu pienākumu Komisijai darīt pieejamu informāciju, kas nepieciešama atbilstošai izdevumu attīstības uzraudzībai.

(5)

Vispārējie pienākumi attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti ietver Kopienas fondu pārvaldei un to kontrolei nepieciešamos detalizētos datus, kas izdevumu atmaksai nav vajadzīgi. Attiecīgi ir jāprecizē, kādu informāciju un datus par ELGF un ELFLA finansētajiem izdevumiem ir periodiski jāiesniedz Komisijai.

(6)

Komisijai jādod iespēja tieši un visefektīvākajā veidā izmantot informāciju, ko ar dalībvalstu sniegto ziņojumu palīdzību tā saņēmusi par ELGF un ELFLA kontu pārvaldi, kā arī ar tiem saistītajiem maksājumiem. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāparedz, ka visa pieejamā informācija un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un Kopienu notiek elektroniskā vai digitālā veidā. Tomēr, ja rastos vajadzība pēc informācijas iesniegšanas ar citiem līdzekļiem, ir jānosaka, kādos gadījumos šī prasība ir pamatota.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā noteikts, ka izdevumu deklarācijas par pasākumiem, kas saistīti ar ELGF un ELFLA finansētām darbībām un kuras arī izmanto kā maksājuma pieprasījumu, Komisijai jāiesniedz kopā ar vajadzīgo informāciju. Lai dalībvalstis un maksājumu aģentūras varētu sastādīt šīs izdevumu deklarācijas atbilstoši harmonizētiem noteikumiem un lai ļautu Komisijai ņemt vērā maksājumu pieprasījumus, ir jānosaka, ar kādiem nosacījumiem šie izdevumi ir jāņem vērā saistībā ar attiecīgajiem ELGF un ELFLA budžetiem un kādi ir izdevumu un ieņēmumu uzskaitei piemērojamie noteikumi, īpaši piešķirtajiem ieņēmumiem un iespējamajām korekcijām, kuras būs jāveic, arī to faktiskajai deklarācijai.

(8)

Padomes 1978. gada 2. augusta Regulas (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa (2), 4. pantā ir noteikts, ka saskaņā ar intervences pasākumu finansējamo summu nosaka pēc maksājumu aģentūru sagatavotām ikgadējām atskaitēm. Šajā regulā arī tika sniegti noteikumi un nosacījumi, kas reglamentē šos pārskatus. Sakarā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) likvidāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un tā aizstāšanu ar ELGF attiecībā uz šiem pasākumiem, ir jāprecizē noteikumi, atbilstoši kuriem ELGF finansētie, iepriekš minētie pasākumi iekļaujas izdevumu deklarāciju un ikmēneša maksājumu sistēmā.

(9)

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 4. punktā noteikts, ka izdevumus, kas veikti no 1. līdz 15. oktobrim, pieskaita oktobrī veiktiem izdevumiem, un izdevumus, kas veikti no 16. līdz 31. oktobrim, pieskaita novembrī veiktiem izdevumiem. Tomēr intervences krājumu izdevumus, kas iegrāmatoti oktobrī, pilnībā attiecina uz n+1 finanšu gadu. Tādējādi ir jānosaka, ka ELGF finansētie izdevumi, kas septembrī radušies par intervences krājumu glabāšanas darbībām, ir jāiegrāmato vēlākais līdz 15. oktobrim.

(10)

Piemērojamo maiņas kursu ir jānosaka atkarībā no tā, vai lauksaimniecības tiesību akots ir noteikts noteicošais faktors vai nē. Lai dalībvalstis, kuras neietilpst euro zonā, no vienas puses, iegrāmatojot saņemtos ieņēmumus vai saņēmējiem piešķirtos atbalsta maksājumus citā valūtā kā euro, un, no otras puses, sastādot maksājumu aģentūras izdevumu deklarāciju, nepiemērotu dažādus maiņas kursus, ir jānoteic, ka attiecīgās dalībvalstis savās izdevumu deklarācijās attiecībā uz ELGF piemēro tos pašus maiņas kursus, kā tos, kas piemēroti iekasētajiem ieņēmumiem vai saņēmējiem adresētiem maksājumiem. Turklāt, lai vienkāršotu administratīvās formalitātes saistībā ar atgūšanu, kas saistīta ar vairākām darbībām, iegrāmatojot šo atgūšanu, ir jānosaka vienots maiņas kurss. Tomēr šo noteikumu jāattiecina tikai uz darbībām, kas veiktas pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(11)

Komisija veic ikmēneša vai periodisku maksājumu dalībvalstīm, pamatojoties uz to iesniegtajām izdevumu deklarācijām. Tomēr Komisijai ir jāņem vērā maksājumu aģentūru saņemtie ieņēmumi Kopienas budžetam. Attiecīgi ir jāparedz nosacījumi, kādos veicamas kompensācijas starp ieņēmumiem un izdevumiem saistībā ar ELGF un ELFLA.

(12)

Pēc tam, kad Komisija ir nolēmusi veikt ikmēneša maksājumus, tā dalībvalstīm piešķir atbilstošos finanšu līdzekļus, kas vajadzīgi, lai segtu ELGF un ELFLA finansētos izdevumus, saskaņā ar praktiskiem noteikumiem un nosacījumiem, kas jānosaka, pamatojoties uz dalībvalstu Komisijai sniegto informāciju un informāciju, ko sniedz Komisijas ieviestajās datorizētās sistēmas.

(13)

Ja budžeta gada sākumā Kopienas budžets nav pieņemts galīgi, 13. panta 2. punkta otrajā daļā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (3), ir noteikts, ka maksājumus par katru nodaļu ik mēnesi var izdarīt ne vairāk kā vienas divpadsmitās daļas apmērā no apropriācijas, kas attiecīgajai nodaļai bijusi piešķirta iepriekšējā budžeta gadā. Lai starp dalībvalstīm līdzīgi sadalītu pieejamās apropriācijas, jāparedz, ka tādā gadījumā ikmēneša maksājumi saskaņā ar ELGF un periodiskie maksājumi saskaņā ar ELFLA tiek veikti proporcionāli deklarācijām, ko katra dalībvalsts ir iesniegusi par katru atsevišķu nodaļu, un ka nesamaksātais kārtējā mēneša atlikums tiek no jauna piešķirts, kad Komisija pieņem lēmumus par nākamajiem mēneša vai periodiskajiem maksājumiem.

(14)

Ja, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajām izdevumu deklarācijām saistībā ar ELGF, to iepriekš uzņemto saistību aprēķins, kuras ir atļautas saskaņā ar 150. panta 3. punktu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, pārsniedz 50 % griestus no kārtējā budžeta gada apropriācijām, Komisija ir spiesta samazināt attiecīgās apropriācijas. Lai nodrošinātu veiksmīgu pārvaldi, minētā samazināšana proporcionāli jāsadala starp visām dalībvalstīm, pamatojoties uz to iesniegtajām izdevumu deklarācijām. Lai starp dalībvalstīm līdzīgi sadalītu pieejamās apropriācijas, jāparedz, ka šajā gadījumā ikmēneša maksājumi saskaņā ar ELGF un periodiskie maksājumi saskaņā ar ELFLA tiek veikti proporcionāli deklarācijām, ko katra dalībvalsts ir iesniegusi par katru atsevišķu nodaļu, un ka nesamaksātais kārtējā mēneša atlikums tiek no jauna piešķirts, kad Komisija pieņem lēmumus par nākamajiem mēneša maksājumiem.

(15)

Kopējās lauksaimniecības regulas attiecībā uz ELFG paredz termiņus, kādos dalībvalstīm ir jāsamaksā saņēmējiem piešķirtie atbalsta maksājumi Visi pēc šiem termiņiem izdarītie maksājumi, kuriem samaksas aizkavēšanās nav attaisnota, ir jāuzskata par nepareiziem un tādēļ Komisija tos neatmaksā. Tomēr, lai finanšu ietekmi proporcionāli pieskaņotu maksājuma aizkavējumam, ir jāparedz, ka Komisija piemēro maksājuma samazinājumu grafiku atbilstoši reģistrētā kavējuma lielumam. Turklāt ir jāparedz vienotas likmes norma, jo īpaši lai piemērotu samazinājumus tad, ja maksājumu kavēšanos izraisījušas strīdu procedūras.

(16)

Saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu un vienreizējo maksājumu sistēmas ieviešanu, un lai nodrošinātu finanšu disciplīnas nosacījumu piemērošanu, dalībvalstīm jāveic maksājumi, ievērojot termiņus. Tādēļ ir jāparedz īpaši noteikumi, kas tik lielā mērā, cik iespējams, ļautu izvairīties no Kopienu budžetā pieejamo gada apropriāciju pārsniegšanas riska.

(17)

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 17. un 27. panta noteikumus, Komisija var samazināt vai atcelt ikmēneša maksājumu pārskaitījumus dalībvalstīm, ja tās neievēro šo maksājumu termiņus vai nesniedz datus par izdevumiem vai informāciju, kas saskaņā ar minēto regulu jāsniedz, lai nodrošinātu šādu datu konsekvenci. Tas pats attiecas uz ELFLA gadījumos, kad dalībvalstis nesniedz vajadzīgo informāciju saskaņā ar Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (4) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un tās piemērošanas noteikumiem, tostarp programmu termiņa vidusposma pārskatu. Tādēļ attiecīgi ELGF un ELFLA izdevumiem ir jānosaka sīki izstrādāti šo samazinājumu un pārtraukšanas izpildes noteikumi.

(18)

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 180. pantā paredzēts, ka sākot no 2007. gada 1. janvāra negatīvos lauksaimniecības izdevumus aizvieto ar piešķirto ieņēmumu summu, atbilstīgi piešķīruma izcelsmei attiecībā uz ELGF vai ELFLA. Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 1. punktā paredzēts, ka summas, ko maksājumu aģentūras piedzinušas pārkāpumu vai nolaidības gadījumā, tām jāiegrāmato piešķirtajos ieņēmumos. Atsevišķas summas, kas noteiktas par pārkāpumiem vai piemērotajiem samazinājumiem saistībā ar neatbilstību vides aizsardzības jomā piemērojamajiem noteikumiem, pieder pie ieņēmumiem saistībā ar pārkāpumiem un nolaidību, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. pantā, un tādēļ tās jāiegrāmato līdzīgi kā šie ieņēmumi. Attiecīgi ir jānoteic, ka atbilstošās summas iegrāmato ar tiem pašiem nosacījumiem kā piešķirtos ieņēmumus, kas rodas tieši no iepriekš minētajā 32. pantā noteiktajiem pārkāpumiem vai nolaidības.

(19)

Kopienas budžeta un valsts budžeta līdzfinansētie izdevumi lauku attīstības atbalstam ELFLA pamatojas uz detalizētām programmām par katru pasākumu. Līdz ar to uzraudzība un grāmatojums jāveic uz šā pamata, lai varētu identificēt visas programmas un pasākuma darbības un varētu pārbaudīt atbilstību starp veiktajiem izdevumiem un rīcībā nodotajiem finanšu līdzekļiem. Šajā sakarā ir jāprecizē elementi, kas maksājumu aģentūrām jāņem vērā, un jo īpaši jāparedz, ka uzskaitē par veikto finansējumu ir skaidri jānošķir valsts un Kopienas līdzekļi un ka no saņēmējiem atgūstamās summas, tāpat kā atgūtās summas ir jāprecizē un jānorāda saistībā ar sākotnējo darbību.

(20)

Ja ELFLA finansētajās lauku attīstības programmās maksājuma vai atgūšanas darbība ir veikta valsts valūtā, kas nav euro, jāveic atbilstošo summu konvertēšana euro. Attiecīgi ir jāparedz vienots maiņas kurss visām attiecīgā mēneša laikā iegrāmatotajām darbībām, kas jāizmanto arī izdevumu deklarācijā.

(21)

Komisijai tās budžeta un finanšu pārvaldei nepieciešama aplēse par summām, kuras vēl jāfinansē kalendārajā gadā, un novērtējums par finansējuma pieprasījumu nākamajam kalendārajam gadam. Lai Komisija varētu pildīt savas saistības, atbilstošā informācija ir jāsniedz savlaicīgi un, jebkurā gadījumā, divas reizes gadā, vēlākais katra gada 31. janvārī un 31. jūlijā.

(22)

Lai Komisija varētu apstiprināt katru lauku attīstības programmu, veikt tās iespējamos pielāgojumus un veikt nepieciešamo kontroli, tai jāsaņem noteikta informācija. Šajā sakarā ir nepieciešams, ka katra programmu pārvaldes iestāde ELFLA kopējā datorsistēmā ievada prasīto informāciju, lai Komisija varētu noteikt, un jo īpaši attiecībā uz ELFLA maksimālo ieguldījumu, sadalījumu pa prioritātēm un pasākumiem un līdzfinansējuma likmi, kas piemērojama katrai prioritātei. Tāpat ir jānosaka noteikumi kumulatīvo summu ievadīšanai kopējā datorsistēmā.

(23)

ELFLA kontekstā veikto darbību izdevumu deklarāciju sastādīšanas intervālus nosaka Komisija, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 26. panta 6. punktu. Ņemot vērā ELFLA uzskaites noteikumu īpatnības, iepriekšēja finansējuma izmantošanu un kalendārā gada pasākumu finansējumu, jāparedz, ka šie izdevumi tiek deklarēti šiem īpašajiem noteikumiem piemērotos intervālos.

(24)

Apmaiņu ar informāciju un dokumentiem Komisijas un dalībvalstu starpā, kā arī visu pieejamo informāciju un dalībvalstu paziņojumus Komisijai pārsvarā nodod elektroniskā vai digitālā veidā. Lai labāk aptvertu šo informācijas apmaiņu ELGF un ELFLA un lai vispārinātu tās izmantošanu, ir jāpielāgo pastāvošās datorizētās sistēmas vai jāievieš jaunas datorizētās sistēmas. Ir jāparedz, ka šo darbību veiks Komisija, un to īstenos pēc tam, kad dalībvalstis būs informētas ar Lauksaimniecības fondu komitejas starpniecību.

(25)

Šo datorizēto sistēmu informācijas apstrādes noteikumiem, kā arī to dokumentu formai un saturam, kas ir pieprasīti, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1290/2005, nepieciešami bieži pielāgojumi piemērojamo noteikumu attīstības vai pārvaldes vajadzību dēļ. Tāpat ir vajadzīgs vienveidīgs noformējums dokumentiem, kas dalībvalstīm jāiesūta. Lai sasniegtu šos mērķus, lai vienkāršotu procedūras un lai attiecīgās datorizētās sistēmas varētu nekavējoties sākt darboties, ir vēlams definēt dokumentu formu un saturu uz paraugu pamata un noteikt, ka Komisija veic to pieņemšanu un pielāgošanu atbilstoši Lauksaimniecības fondu komitejas sniegtajai informācijai.

(26)

Maksājumu aģentūras ir atbildīgas par ELGF un ELFLA izdevumu pārvaldi un to likumības kontroli. Datu par finanšu darījumiem paziņošana vai ievadīšana datorizētajā sistēmā līdz ar to ir maksājumu aģentūras pienākums, ko veic pati maksājuma aģentūra vai aģentūra, kurai šīs uzdevums ir deleģēts, vajadzības gadījumā ar akreditētas koordinācijas aģentūras starpniecību.

(27)

Dažiem dokumentiem vai procedūrām, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un tās piemērošanas noteikumiem, nepieciešams pilnvarotas personas paraksts vai piekrišana vienā vai vairākos attiecīgās procedūras posmos. Datorizētajām sistēmām, kas ieviestas šo dokumentu apmaiņai, ir jādod iespēja nepārprotami identificēt katru personu un jāsniedz pamatotas garantijas par dokumentu satura negrozāmību, tostarp arī attiecībā uz procedūras posmiem. Tas jo īpaši attiecas uz izdevumu deklarācijām un ticamības deklarāciju, kas tiek pievienotas gada pārskatiem un kas minētas Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, un uz elektroniski iesniegtiem dokumentiem saistībā ar šīm procedūrām.

(28)

Kopienas līmenī ir izstrādāti noteikumi apmaiņai ar elektroniskiem un digitāliem dokumentiem attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem to nosūtīšanai, nosacījumiem par to derīgumu Komisijai un glabāšanas nosacījumiem, integritāti un ilglaicīgu salasāmību. Ciktāl Kopienas budžeta dalītā pārvalde saistībā ar ELGF un ELFLA attiecas uz Komisijas vai maksājumu aģentūru izstrādātiem vai saņemtiem dokumentiem, kā arī uz kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma procedūrām, ir jāparedz Kopienas tiesību aktu piemērošana, nosūtot saistībā ar šo regulu izstrādātus elektroniskus un digitālus dokumentus, un ir jānosaka elektronisko un digitālo dokumentu glabāšanas termiņi.

(29)

Noteiktās situācijās informācijas nosūtīšana elektroniski var būt neiespējama. Lai novērstu iespējamos datorizētās sistēmas darbības traucējumus vai nenoturīgu pieslēgumu, dalībvalstīm ir jādod iespēja iesniegt dokumentus citā formā, ievērojot nosacījumus, kas ir jānosaka.

(30)

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkta nosacījumus, dalībvalstī uz 2007. gada 1. janvāri pieejamie finanšu līdzekļi pēc maksājumu samazinājuma vai atcelšanas, ko dalībvalsts ir veikusi brīvprātīgi atbilstīgi 1. pantam Komisijas 2004. gada 22. septembra Regulā (EK) Nr. 1655/2004, ar ko paredz noteikumus pārejai no fakultatīvās modulācijas sistēmas, kas noteikta ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1259/1999 4. pantu, uz obligāto modulācijas sistēmu, kuru noteica Padomes Regula (EK) Nr. 1782/2003 (5), vai saskaņā ar sankcijām atbilstīgi 3., 4., un 5. pantam Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1259/1999, ar ko paredz kopīgus noteikumus tieša atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (6), šai dalībvalstij ir jāizmanto lauku attīstības pasākumu finansēšanai. Ja dalībvalstis šos finanšu resursus noteiktā termiņā neizmanto, attiecīgās summas tiek ieskaitītas atpakaļ ELGF budžetā. Lai izstrādātu nosacījumus, ko piemēro šiem pasākumiem, ir jānosaka attiecīgo summu uzskaites un pārvaldes noteikumi maksājumu aģentūrās, kā arī to iegrāmatošana atbilstoši Komisijas lēmumiem par maksājumiem.

(31)

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis, kas bija Eiropas Savienības sastāvā pirms 2004. gada 1. maija, līdz 2006. gada 31. decembrim var turpināt maksājumus saistībā ar 2000. – 2006. gada lauku attīstības programmām, ja tās saņem pamatotu Komisijas atļauju, un ņemot vērā zināmus minētā punkta nosacījumus. Lai varētu piemērot šo atkāpi, ir jānosaka tās procedūra un termiņi, kas dalībvalstīm jāievēro, kā arī tās ieviešanas noteikumi.

(32)

Attiecīgi ir jāatceļ Komisijas 1996. gada 16. februāra Regula (EK) Nr. 296/96 (7) par datiem, kas dalībvalstīm jānosūta, un par izdevumu, kurus finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa, ikmēneša iegrāmatošanu, un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2776/88 un Komisijas 2004. gada 26. aprīļa Lēmums C/2004/1723, ar kuru nosaka formu tiem dokumentiem, kas dalībvalstīm jānosūta, lai iegrāmatotu ELVGF Garantiju nodaļas finansētos izdevumus (8).

(33)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

IEVADA ELGF UN ELFLA KOPĒJI NOTEIKUMI

1. pants

Mērķis

Šī regula nosaka atsevišķus nosacījumus un īpašus noteikumus, kas piemērojami attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izdevumu un ieņēmumu dalīto pārvaldi, attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, kā arī izdevumu atmaksājumiem, ko veic Komisija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1290/2005.

2. pants

Maksājumu aģentūru uzskaite

1.   Katra maksājumu aģentūra veic uzskaiti, kurā iegrāmato vienīgi izdevumus un ieņēmumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punktā, 4. un 34. pantā, un finanšu līdzekļu izmantošanu, kas nodoti tās rīcībā atbilstošu izdevumu maksāšanai. Šai uzskaitei ir jānošķir un atsevišķi jāsniedz ELGF un ELFLA finanšu dati.

2.   Maksājumu aģentūras dalībvalstīs, kuras nav pievienojušās euro zonai, ved uzskaiti, kurā summas ir norādītas valūtā, kurā izdevumi vai ieņēmumi tika veikti. Tomēr, lai varētu konsolidēt to izdevumus un ieņēmumus, tām attiecīgie dati jāsniedz valsts valūtā un euro.

Taču attiecībā uz ELGF izdevumiem un ieņēmumiem, kas nav minēti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 45. panta 2. punktā, dalībvalstis, kuras līdz 2006. gada 16. oktobrim nevar ieviest šiem kritērijiem atbilstošu uzskaiti, šo termiņu var pārcelt uz 2007. gada 16. oktobri, iepriekš un ne vēlāk kā līdz 2006. gada 15. septembrim par to informējot Komisiju.

2. NODAĻA

ELGF UZSKAITE

3. pants

Dalībvalstu sniegtās informācijas pieejamība

Dalībvalstis vāc un Komisijai nodrošina pieeju datiem par kopējo izdevumu un piešķirto ieņēmumu summu, kas samaksāta katru nedēļu, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

vēlākais katras nedēļas trešajā darbdienā dara zināmu informāciju par kopējo izdevumu un piešķirto ieņēmumu summu, kas veikti no mēneša sākuma līdz iepriekšējās nedēļas beigām;

b)

vēlākais katra mēneša trešajā darbdienā, ja nedēļa iesniedzas nākamajā mēnesī, dara zināmu informāciju par kopējo izdevumu un piešķirto ieņēmumu summu, kas veikti iepriekšējā mēnesī.

4. pants

Dalībvalstu sniegtā informācija

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļām dalībvalstis Komisijai elektroniskā veidā nosūta šādu informāciju un dokumentus atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti šīs regulas 5. un 6. pantā:

a)

vēlākais katra mēneša trešajā darbdienā, informāciju par kopējo iepriekšējā mēnesī veikto izdevumu un piešķirto ieņēmumu summu, izmantojot I pielikuma paraugu, un visu nepieciešamo informāciju, kas skaidro nozīmīgas atšķirības starp aplēsēm, kas veiktas saskaņā ar šī panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļu, un veiktajiem izdevumiem vai saņemtajiem piešķirtajiem ieņēmumiem;

b)

vēlākais katra mēneša 10. dienā deklarācija par izdevumiem, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 2. punktā, kurā ir iepriekšējā mēnesī kopējo samaksāto izdevumu un saņemto ieņēmumu kopsumma, kā arī iepriekšējā mēnesī kopējo samaksāto izdevumu un saņemto ieņēmumu kopsumma par intervences krājumiem, izmantojot šīs regulas II pielikuma paraugu. Tomēr paziņojums par izdevumiem, kas samaksāti starp 1. un 15. oktobri, ir jānosūta vēlākais tā paša mēneša 25. dienā.

Deklarācija par izdevumiem ietver veikto izdevumu un ieņēmumu sadalījumu atbilstīgi pantiem Eiropas Kopienu budžeta nomenklatūrā un papildu sadalījumu pa posteņiem attiecībā uz nodaļām, kas saistītas ar lauksaimniecības izdevumu revīziju un attiecīgajiem ieņēmumiem. Tomēr, ja uz budžeta uzraudzību attiecas īpaši nosacījumi, Komisija var lūgt sīkāku iedalījumu;

c)

vēlākais katra mēneša 20. dienā nosūta dokumentu kopumu, kas ļauj iegrāmatot Kopienas budžetā iepriekšējā mēnesī samaksātos izdevumus un saņemtos piešķirtos ieņēmumus, ko saņēmusi maksājumu aģentūra iepriekšējā mēnesī; izņemot dokumentu kopumu, kas ļauj iegrāmatot starp 1. un 15. oktobri samaksātos izdevumus un saņemtos piešķirtos ieņēmumus, kas jānosūta vēlākais 10. novembrī;

d)

vēlākais katra gada 20. maijā un 10. novembrī papildus c) apakšpunktā paredzētajam dokumentu kopumam nosūta ieturētās un izmantotās summas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1259/1999 5. panta 2. punktam un Regulas (EK) Nr. 1655/2004 3. panta 1. punktam.

2.   Dokumentu kopumā, kas noteikts 1. punkta c) apakšpunktā, ietilpst:

a)

pārskats (T 104, kas atrodas V pielikumā), kuru aizpilda katra maksājumu aģentūra par datu sadalījumu saskaņā ar Eiropas Kopienu budžeta nomenklatūru pēc izdevumu un ieņēmumu veida, saskaņā ar detalizētu nomenklatūru, par:

i)

iepriekšējā mēnesī izdarītajiem izdevumiem un saņemtajiem piešķirtajiem ieņēmumiem,

ii)

kopējiem izdevumiem un piešķirtiem ieņēmumiem kopš budžeta gada sākuma līdz iepriekšējā mēneša beigām,

iii)

izdevumu un piešķirto ieņēmumu aplēsēm, kas atkarībā no gadījuma var ietvert:

pašreizējo mēnesi un divus nākošos mēnešus,

pašreizējo mēnesi, divus nākošos mēnešus un laiku līdz budžeta gada beigām;

b)

a) apakšpunktā minēto datu kopsavilkumu (T 103, kas atrodas IV pielikumā), iesūta dalībvalsts par visām tās maksājumu aģentūrām;

c)

iespējamās starpības pārskats (T 101, kas atrodas III pielikumā) starp atbilstoši 1. punkta b) apakšpunktam deklarētajiem izdevumiem un atbilstoši šā punkta a) apakšpunktam deklarētajiem izdevumiem un, vajadzības gadījumā šīs starpības pamatojums;

d)

uzskaites dokumenti, kas apliecina izdevumus un ieņēmumus par intervences krājumiem, kas noteikti 10. panta 2. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 884/2006 (9), kas sastādīti tabulas veidā (e.faudit tabulas) saskaņā ar minētās regulas III pielikumu.

e)

papildu tabulas a) un b) apakšpunktos noteiktajām (T 106 līdz T 109, kas atrodas VI, VII, VIII un IX pielikumā), kas jāiesniedz kopā ar 20. maija un 10. novembra paziņojumiem, kas noteikti 1. punkta d) apakšpunktā un kas parāda kontu stāvokli aprīļa beigās un budžeta gada beigās un ietver

paziņojumu par katras maksājuma aģentūras ieturētajām summām, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1259/1999 3. un 4. pantu vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantu, tostarp iespējamiem procentiem (T 106 un T 107),

pārskatu par katras maksājumu aģentūras atbilstošo summu izmantošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1259/99 5. panta 2. punktu vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 3. panta 1. punktu (T 108),

kopēju vispārīgu pārskatu katras dalībvalsts līmenī par šā punkta pirmajā un otrajā ievilkumā prasītajiem datiem un neizmantoto līdzekļu nestos procentus (T 109).

3.   Datu kopsavilkumu (T 103), kas noteikts 2. punkta b) apakšpunktā, nosūta Komisijai arī papīra formātā.

4.   Visa finanšu informācija, kas pieprasīta, piemērojot šo pantu, ir jāsniedz euro.

Tomēr:

attiecībā uz tabulām, kas minētas 2. punkta e) apakšpunktā, dalībvalstis izmanto to pašu valūtu, kas izmantota, veicot aizturēšanu;

attiecībā uz izdevumu un atskaitījumu deklarācijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, dalībvalstis izmanto valsts valūtu.

Turklāt attiecībā uz to finanšu informāciju saistībā ar 2007. budžeta gadu, kas nav minēta Regulas (EK) Nr. 1290/2005 45. panta 2. punktā, dalībvalstis, kas minētas šīs regulas 2. panta 2. punkta otrajā daļā, finanšu informāciju sniedz valsts valūtā.

5. pants

Vispārējie noteikumi par izdevumu un piešķirto ieņēmumu deklarāciju

1.   Neskarot īpašus noteikumus par intervences krājumu izdevumu un ieņēmumu deklarācijām, kas noteikti 6. pantā, maksājuma aģentūras deklarētajiem izdevumiem un piešķirtajiem ieņēmumiem par atbilstošo mēnesi jāsakrīt ar faktiski veiktajiem maksājumiem un ieņēmumiem.

Šie izdevumi un ieņēmumi ELGF budžetā tiek iegrāmatoti “n” budžeta gadā, kas sākas “n-1” gada 16 oktobrī un beidzas “n” gada 15. oktobrī.

Tomēr:

a)

izdevumus, ko var samaksāt pirms noteikuma izpildes, kas ļauj tos pilnīgi vai daļēji iekļaut ELVGF, var deklarēt tikai:

mēnesī, kurā minētais noteikums ir izpildīts,

vai

nākamajā mēnesī pēc šā noteikuma izpildes;

b)

piešķirtos ieņēmumus, kurus dalībvalstij jāatmaksā Komisijai, deklarē mēnesī, kurā beidzas Kopienas tiesību aktos noteiktais atbilstošās summas maksājuma termiņš;

c)

korekcijas, par kurām Komisija lēmusi saskaņā ar grāmatojumu noskaidrošanu un atbilstības pārbaudi, Komisija atskaita vai pieskaita tieši mēneša maksājumiem, kas minēti, atkarībā no gadījuma, vai nu 10. panta 2. punktā vai 11. panta 4. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 885/2006 (10). Taču dalībvalstis šīm korekcijām atbilstošās summas iekļauj deklarācijā par to mēnesi, attiecībā uz kuru korekcijas tiek veiktas.

2.   Izdevumi un piešķirtie ieņēmumi ir jāņem vērā no dienas, kurā maksājumu aģentūras konts ir debitēts vai kreditēts. Tomēr attiecībā uz maksājumiem, datums, kas jāņem vērā, var būt datums, kurā aģentūra ir izdevusi un nosūtījusi maksājuma dokumentu finanšu iestādei vai labuma guvējam. Katra maksājumu aģentūra izmanto vienu un to pašu metodi visu budžeta gadu.

3.   Izdevumos, kuri jādeklarē, neiekļauj samazinājumu, kas izdarīts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantam.

4.   Atbilstoši 1. punktam deklarētie izdevumi un piešķirtie ieņēmumi var ietvert par tā paša budžeta gada iepriekšējiem mēnešiem paziņoto datu labojumus.

Ja sakarā ar veiktajām piešķirto ieņēmumu korekcijām maksājumu aģentūrai par kādu budžeta līniju nākas deklarēt ieņēmumus ar negatīvu vērtību, tad pārpalikuma korekcijas tiek pārceltas uz nākamo mēnesi. Vajadzības gadījumā tās tiek izlīdzinātas atbilstošā gada grāmatojuma noskaidrošanas laikā.

5.   Neizpildītos maksājuma rīkojumus un konta debetā ierakstītos un pēc tam no jauna kreditētos maksājumus kontos parāda kā atskaitījumus no izdevumiem attiecībā uz mēnesi, kurā par neizpildīšanu vai atcelšanu ir paziņots aģentūrai, kas maksā.

6.   Ja ELVGF nesamaksātie maksājumi ir apgrūtināti ar prasībām, tos uzskata par pilnībā izpildītiem, lai piemērotu 1. punktu:

a)

saņēmējam vēl pienākošās summas samaksāšanas dienā, ja prasība ir mazāka par nokārtotajiem izdevumiem,

b)

izdevumu nokārtošanas dienā, ja šie izdevumi ir mazāki par prasību vai vienādi ar to.

7.   Kumulatīvos datus par izdevumiem un piešķirtajiem ieņēmumiem, kurus var attiecināt uz konkrēto budžeta gadu un kas jāiesniedz Komisijai līdz 10. novembrim, var grozīt tikai gada pārskatos, kas ir jānosūta Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļu.

6. pants

Īpaši noteikumi, kas jāpiemēro izdevumu deklarācijām par intervences krājumiem

Sastādot izdevumu deklarācijas par intervences krājumiem ir jāņem vērā darbības, kas mēneša beigās iegrāmatotas maksājumu aģentūrā un kas ir notikušas starp grāmatvedības gada sākumu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 884/2006 2. panta 3. punkta a) apakšpunktā, un attiecīgā mēneša beigām.

Šajā izdevumu deklarācijā jāiekļauj tās vērtības un summas, kas noteiktas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 884/2006 6., 7. un 9. pantam un kas iegrāmatotas tā mēneša laikā, kas seko mēnesim, kurā īstenotas intervences krājumu glabāšanas darbības.

Tomēr:

a)

summas, kas attiecas uz septembra mēneša laikā veiktajām darbībām, maksājumu aģentūras iegrāmato vēlākais līdz 15. oktobrim;

b)

vispārējo amortizācijas izmaksu, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 884/2006 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā, summas iegrāmato datumā, ko nosaka lēmums, kas uz tām attiecas.

7. pants

Maiņas kursi, kas piemērojami izdevumu deklarāciju sastādīšanai

1.   Sastādot izdevumu deklarācijas, dalībvalstis, kuras nav pievienojušās euro zonai, piemēro to pašu maiņas kursu, kuru tās izmantoja, veicot maksājumus saņēmējiem vai saņemot ieņēmumus saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2808/98 (11) un lauksaimniecības nozaru tiesību aktiem.

2.   Pārējos gadījumos, kas nav mineti 1. punktā, jo īpaši attiecībā uz tām darbībām, kurām lauksaimniecības nozaru tiesību aktos nav noteikts noteicošais faktors, piemērojamais maiņas kurss ir pirmspēdējais Eiropas Centrālās bankas noteiktais maiņas kurss, kas noteikts pirms tā mēneša, kurā izdevumi vai piešķirtie ieņēmumi deklarēti.

3.   Šā panta 2. punktā minēto maiņas kursu piemēro arī atgūšanai, ko veic kopumā attiecībā uz vairākām darbībām, kuras veiktas pirms 2006. gada 16. oktobra, vai darbībām, kuras veiktas pirms 2007. gada 16. oktobra, ja tiek piemēroti 2. panta 2. punkta otrās daļas noteikumi.

8. pants

Komisijas lēmums par maksājumu

1.   Pamatojoties uz datiem, kas nosūtīti saskaņā ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, Komisija pieņem lēmumus un pārskaita ikmēneša maksājumus, neietekmējot turpmākajos lēmumos vērā ņemamās korekcijas, kā arī Regulas (EK) Nr. 1290/2005 17. panta piemērošanu.

2.   Ja budžeta gada sākumā Kopienas budžets nav pieņemts galīgi, Komisija pieņem lēmumu par maksājumu sadali starp dalībvalstīm proporcionāli izdevumu deklarācijām, kuras iesniedza, ievērojot budžeta nodaļas un limitus, kas noteikti Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 13. pantā. Pieņemot lēmumus par nākamajiem atmaksājumiem, Komisija ņem vērā dalībvalstīm neatmaksāto atlikumu.

3.   Ja iepriekš uzņemtās saistības no apropriācijām, kuras ir saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 150. panta 3. punktu, pārsniedz vienu pusi no kopējās atbilstošās apropriācijas kārtējam budžeta gadam, Komisija pieņem lēmumu par ikmēneša maksājumu sadali proporcionāli no dalībvalstīm saņemtajām izdevumu deklarācijām. Pieņemot lēmumus par nākamajiem atmaksājumiem, Komisija ņem vērā dalībvalstīm neatmaksāto atlikumu.

9. pants

Komisijas maksājumu samazinājums

1.   Ikmēneša maksājumus par iegrāmatotajiem izdevumiem šādi samazina attiecībā uz izdevumiem, kas samaksāti pēc noteiktajiem termiņiem:

a)

ja pēc termiņa samaksātie izdevumi nepārsniedz 4 % no pirms termiņa samaksātajiem izdevumiem, samazināšana nenotiek;

b)

virs 4 % sliekšņa visi papildus izdevumi, kas samaksāti ar nokavēšanos:

līdz vienam mēnesim, tiek samazināti par 10 %,

līdz diviem mēnešiem, tiek samazināti par 25 %,

līdz trim mēnešiem, tiek samazināti par 45 %,

līdz četriem mēnešiem, tiek samazināti par 70 %,

vairāk par četriem mēnešiem, tiek samazināti par 100 %,

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, par tādiem tiešajiem maksājumiem, uz kuriem attiecas Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 (12) 12. pants, III sadaļa vai vajadzības gadījumā IVa sadaļa un kuri tika veikti par n gadu, pārsniedzot noteiktos termiņus un pēc n+1 gada 15. oktobra, piemēro šādus nosacījumus:

a)

ja 1. punkta a) apakšpunktā minētā 4 % rezerve netika pilnībā izmantota attiecībā uz maksājumiem, ko veica ne vēlāk kā n+1 gada 15. oktobrī, un tās atlikusī daļa pārsniedz 2 %, šī rezerve tiek samazināta par 2 %,

b)

jebkurā gadījumā n+2 budžeta gadā un turpmākajos gados veiktie maksājumi ir attaisnojami attiecīgās dalībvalsts gadījumā tikai tad, ja netika pārsniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII vai VIIIa pielikumu valstij noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums vai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 3. punktu noteiktais valsts gada finansu asignējums, ja šie maksājumi attiecas uz gadu, kas bija pirms tā budžeta gada, kura laikā tie tika veikti, un vajadzības gadījumā pieskaitot tiem attiecīgu piena ražošanas piemaksu, 95. un 96. pantā paredzētus papildmaksājumus, un iepriekš minētās regulas 12. pantā paredzētu atbalsta papildu summu, samazinot to par 10. pantā paredzētajām daļām un koriģējot to saskaņā ar minētās regulas 11. pantu, ņemot vērā minētās regulas 12.a pantu un Komisijas Regulas (EK) Nr. 188/2005 (13) 4. pantā noteiktās summas.

c)

pēc a) apakšpunktā minēto iespēju izmantošanas uz šo apakšpunktu attiecināmie maksājumi tiek samazināti par 100 %.

3.   Komisija piemēro citu grafiku, nevis 1. un 2. punktā paredzēto, un/vai mazākus samazinājumus vai samazinājumus nepiemēro vispār, ja par dažiem pasākumiem ņem vērā īpašus vadības nosacījumus vai ja dalībvalstis ir iesniegušas pietiekami pamatotus attaisnojumus.

Tomēr attiecībā uz 2. punktā minētajiem maksājumiem šī punkta pirmā daļas noteikumi tiek piemēroti, ievērojot minētā punkta b) apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu.

4.   Termiņu ievērošanu saistībā ar ikmēneša maksājumu izmaksām pēc izdevumu iegrāmatošanas pārbauda divreiz katra budžeta gada laikā:

izdevumiem, kas veikti līdz 31. martam,

izdevumiem, kas veikti līdz 31. jūlijam.

Visus termiņu neievērošanas gadījumus augustā, septembrī un oktobrī ņem vērā, pieņemot lēmumu veikt grāmatojumu noskaidrošanu, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. pantā.

5.   Komisija pēc attiecīgo dalībvalstu informēšanas var atlikt ikmēneša maksājumu pārskaitījumus dalībvalstīm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 2. un 3. punktā, ja šīs regulas 4. pantā minētie paziņojumi pienāk vēlu vai tajos ir neskaidrības, kam ir vajadzīga papildu pārbaude.

6.   Šajā pantā paredzēto samazinājumu un citus iespējamos samazinājumus, kas tiek veikti piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 17. pantu, izdara, neskarot turpmāko grāmatošanas noskaidrošanas lēmumu, kas paredzēts minētās regulas 31. pantā.

10. pants

Piešķirto ieņēmumu grāmatojums un saņemšana

1.   Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 150. un 151. pants mutatis mutandis piemērojams piešķirto ieņēmumu grāmatojumam, kas noteikts šajā regulā.

2.   Lēmumā par ikmēneša maksājumiem, kas pieņemts, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 2. punktu, Komisija veic atlikuma maksājumu par katras dalībvalsts deklarētajiem izdevumiem, no kuriem atņemta piešķirto ieņēmumu summa, kurus attiecīgā dalībvalsts minējusi tajā pašā izdevumu deklarācijā. Šī kompensācija atbilst atbilstoša ieņēmuma saņemšanai.

3.   Saistību apropriējums un maksājumu apropriācijas, kuras rada piešķirtie ieņēmumi, ir jāatver, kad ir noteikta ieņēmumu atbilstība budžeta pozīcijām. Piešķiršana notiek piešķirto ieņēmumu grāmatojuma brīdī, divu mēnešu laikā pēc dalībvalstu nosūtīto pārskatu saņemšanas, atbilstoši 1. punktā paredzētajiem noteikumiem.

11. pants

Finanšu līdzekļu nodošana dalībvalstu rīcībā

1.   Pēc lēmuma pieņemšanas par ikmēneša maksājumu piešķiršanu Komisija, pamatojoties uz budžeta asignējumiem, dalībvalstu rīcībā nodod finanšu līdzekļus, kas vajadzīgi ELGF finansēto izdevumu samaksāšanai, no kuriem atņemta piešķirtajiem ieņēmumiem atbilstošā summa katras dalībvalsts atvērtajā kontā.

Ja Komisijas veicamie maksājumi, no kuriem atņemti piešķirtie ieņēmumi, dalībvalstī uzrāda negatīvu summu, tad pārpalikuma atskaitījumu pārnes uz nākamo mēnesi.

2.   Konta, kas minēts 1. punktā, nosaukumu un numuru katra dalībvalsts dara zināmu Komisijai atbilstoši tās sniegtajam paraugam.

3.   Ja 2. panta 2. punkta otrajā daļā minētā dalībvalsts, savas izdevumu deklarācijas 2007. budžeta gadam turpina sastādīt valsts valūtā, Komisija atbilstošajiem maksājumiem piemēro maiņas kursu, kas noteikts tā mēneša 10. datumā, kas seko mēnesim par kuru deklarācija sastādīta, vai, ja attiecībā uz šo datumu nav pieejama vispārēja kotēšana – pirmajā dienā pirms minētā datuma, attiecībā uz kuru šāda kotēšana ir pieejama.

12. pants

Summas, kuras uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem

1.   Par piešķirtajiem ieņēmumiem tāpat kā summas, kas atgūtas pēc pārkāpuma vai nolaidības, kā tas minēts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 1. punktā, tiek uzskatītas šādas summas:

a)

Kopienas budžetā maksājamās summas, kas iekasētas no sodiem un sankcijām atbilstoši lauksaimniecības nozaru tiesību aktos paredzētajiem īpašiem noteikumiem;

b)

summas, kas atbilst maksājumu samazinājuma vai izslēgšanas summām, kuras piemērotas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 II sadaļas 1. nodaļai par savstarpējo atbilstību noteikumiem;

2.   Noteikumi, kas noteikti piešķirtajiem ieņēmumiem, kas nav minēti 1. punktā, mutatis mutandis piemērojami šiem ieņēmumiem. Tomēr, ja 1. punkta a) apakšpunktā minētās summas ir ieturētas pirms attiecīgā atbalsta izmaksas pēc pārkāpuma vai nolaidības, tās atskaita no attiecīgajiem izdevumiem.

3. NODAĻA

ELFLA UZSKAITE

13. pants

Lauku attīstības programmu uzskaite

1.   Katra maksājumu aģentūra, kura izraudzīta lauksaimniecības attīstības programmai, veic uzskaiti, kas nodrošina visu programmas un pasākumu darbības identifikāciju. Šajā uzskaitē jo īpaši iekļauj

a)

valsts izdevumu summu un Kopienas ieguldījuma summu, kas samaksāta par katru darbību;

b)

no saņēmējiem atgūstamās summas par konstatētajiem pārkāpumiem un nolaidību;

c)

atgūtās summas ar sākotnējās darbības identifikāciju.

2.   Lai sastādītu savas izdevumu deklarācijas euro, maksājumu aģentūras dalībvalstīs, kuras nav pievienojušās euro zonai, katram maksājumam vai atgūšanas darbībai piemēro pirmspēdējo maiņas kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka pirms tā mēneša, kurā darbības ir veiktas.

14. pants

Finansēšanas vajadzību aplēses

Par katru lauku attīstības programmu dalībvalstis Komisijai iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļu, atbilstoši šīs regulas X pielikuma paraugam, divas reizes gadā, kopā ar izdevumu deklarācijām, kas jāiesniedz vēlākais līdz 31. janvārim un 31. jūlijam, savas aplēses par tekošā gada ELFLA finansējamām summām, kā arī atjauninātu novērtējumu par finansējuma pieprasījumiem nākamajam gadam.

15. pants

Lauku attīstības programmu finansējuma plāns

1. Katras lauku attīstības programmas finansējuma plānā jo īpaši nosaka ELFLA maksimālā ieguldījuma summu, tās gada sadalījumu, sadalījumu pa prioritātēm un katrai prioritātei piemērojamā līdzfinansējuma likmi.

Finansējuma plāns stājas spēkā pēc tam, kad Komisija lauku attīstības programmu ir pieņēmusi. Turpmākie finansējuma plāna pielāgojumi, attiecībā uz kuriem nav nepieciešams jauns Komisijas lēmums, stājas spēkā pēc attiecīgo pielāgojumu apstiprināšanas, izmantojot drošu sistēmu informācijas un dokumentu apmaiņai starp Komisiju un dalībvalstīm, kura ieviesta, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1698/2005. Finansējuma plāna pielāgojumi, kuriem nepieciešams jauns Komisijas lēmums, stājas spēkā pēc jaunā lēmuma pieņemšanas.

Katras lauku attīstības programmas finansējuma plānu un visus tā pielāgojumus minētās programmas pārvaldes iestāde ievada 2. punktā minētajā drošā sistēmā informācijas apmaiņai.

16. pants

Izdevumu deklarācija

1.   Maksājumu aģentūru izdevumu deklarācijas sastāda katrai lauku attīstības programmai. Šajās deklarācijās par katru lauku attīstības pasākumu norāda valsts attaisnoto izdevumu summu, par kuru atsauces perioda laikā maksājumu aģentūra faktiski izmaksāja atbilstošu ELFLA ieguldījumu.

2.   Pēc tam, kad programma ir apstiprināta, dalībvalstis elektroniski iesniedz Komisijai savas izdevumu deklarācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i daļu, atbilstoši šīs regulas 18. pantā paredzētajiem noteikumiem, šādos termiņos:

a)

vēlākais 30. aprīlī par izdevumiem laika posmā no 1. janvāra līdz 31. martam;

b)

vēlākais 31. jūlijā par izdevumiem laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

c)

vēlākais 10. novembrī par izdevumiem laika posmā no 1. jūlija līdz 15. oktobrim;

d)

vēlākais 31. janvārī par izdevumiem laika posmā no 16. oktobra līdz 16. decembrim.

Perioda deklarētie izdevumi var ietvert tā paša budžeta gada iepriekšējās deklarācijās deklarēto datu labojumus.

Tomēr, ja Komisija līdz 2007. gada 31. martam nav apstiprinājusi kādu lauku attīstības programmu, izdevumi, ko maksājumu aģentūra pirms programmas pieņemšanas veikusi avansā uz savu atbildību, kopumā Komisijai tiek deklarēti pirmajā izdevumu deklarācijā pēc programmas pieņemšanas.

3.   Izdevumu deklarācijas sastāda, izmantojot XI pielikuma paraugu. Lauku attīstības programmām, kuras attiecas uz reģioniem, kuri saņem dažādas līdzfinansējuma likmes atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 3. un 4. punktam, pieprasījumā jābūt atsevišķām tabulām par katra reģiona veida izdevumiem.

4.   Ja par kādu atsauces perioda izdevumu deklarācijā konstatē nesaskaņas, interpretācijas atšķirības vai pretrunas un jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1698/2005 un tās piemērošanas noteikumos prasītās informācijas nesniegšanas dēļ, un ir nepieciešamas papildus pārbaudes, attiecīgajai dalībvalstij tiek prasīts sniegt papildu informāciju. Šo informāciju sniedz, izmantojot drošu informācijas apmaiņas sistēmu, kā minēts šīs regulas 15. panta 2. daļā.

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 26. panta 5. punktā paredzētais maksājuma termiņš šajā gadījumā var tikt atlikts visai summai vai summas daļai, kas prasīta maksājuma pieprasījumā, sākot ar informācijas pieprasījuma nodošanas datumu līdz prasītās informācijas saņemšanai un, vēlākais, līdz nākamā perioda izdevumu deklarācijai.

Ja šajā termiņā risinājums nav rasts, Komisija maksājumus var pārtraukt vai samazināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 27. panta 3. punktu.

5.   Kumulatīvos datus par izdevumiem un piešķirtajiem ieņēmumiem, kurus var attiecināt uz konkrēto budžeta gadu un kas jāiesniedz Komisijai vēlākais līdz 10. novembrim, var grozīt tikai gada pārskatos, kas ir jānosūta Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļu.

17. pants

Maksājamo summu aprēķins

1.   Kopienas maksājamais ieguldījums atbilstoši valsts attaisnotiem izdevumiem, kas katrā atsauces periodā deklarēti par katru prioritāti, tiek aprēķināts, pamatojoties uz šā perioda pirmajā dienā spēkā esošo finansējuma plānu.

2.   ELFLA ieguldījumu summas, kas atgūtas no saņēmējiem attiecīgajā lauku attīstības programmā katrā atsauces periodā, attiecīgā perioda izdevumu deklarācijā atņem no summas, kura jāmaksā ELFLA.

3.   Lielākas vai mazākas summas, kas attiecīgajā gadījumā rodas no grāmatojumu noskaidrošanas, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 885/2006 10. panta 1. punkta trešo daļu un kuras var no jauna izmantot lauku attīstības programmā, pirmajā deklarācijā pēc grāmatojuma noskaidrošanas lēmuma pievieno vai atņem no ELFLA ieguldījuma.

4.   Neietekmējot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 24. panta 4. punktā noteikto maksimālo apjomu, ja izdevumu deklarāciju kumulatīvā summa pārsniedz lauku attīstības programmas prioritātei paredzēto kopējo summu, maksājamā summa nedrīkst pārsniegt šai prioritātei paredzēto maksimālo apjomu. Izslēgtos valsts izdevumus var attiecīgi ņemt vērā nākamajā izdevumu deklarācijā, ja vien dalībvalsts ir iesniegusi pielāgotu finansējuma plānu un Komisija to ir pieņēmusi.

5.   Kopienas ieguldījuma maksājumu, atkarībā no budžeta resursiem, Komisija pārskaita dalībvalstu atvērtajā kontā vai kontos.

Konta nosaukumu un numuru katra dalībvalsts dara zināmu Komisijai atbilstoši tās sniegtajam modelim.

4. NODAĻA

ELGF UN ELFLA KOPĪGI NOTEIKUMI

18. pants

Elektroniska apmaiņa ar informāciju un dokumentiem

1.   Komisija ievieš datorizētas sistēmas, kas dotu iespēju informācijas un dokumentu apmaiņu dalībvalstu starpā veikt elektroniski, ciktāl tas attiecas uz Regulā (EK) Nr. 1290/2005 un tās piemērošanas noteikumos noteikto informācijas un dokumentu apmaiņu. Tā informē dalībvalstis par sistēmas ieviešanas vispārējiem noteikumiem ar Lauksaimniecības fondu komitejas starpniecību.

2.   Datorizētās sistēmas, kas minētas 1. punktā jo īpaši var apstrādāt

a)

finanšu darījumiem nepieciešamos datus un jo īpaši attiecībā uz maksājumu aģentūru ikmēneša un gada pārskatiem, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un apmaiņu ar informāciju un dokumentiem, kas minēta šīs regulas 5., 11., 15. un 17. pantā, Regulas (EK) Nr. 885/2006 6. pantā un Regulas (EK) Nr. 884/2006 2., 10. un 11. pantā;

b)

vispārējas intereses dokumentus, kas ļauj izsekot grāmatojumu un pārbaudīt informāciju un dokumentus, kas maksājumu aģentūrai jānodod Komisijas rīcībā;

c)

Kopienas tekstus un Komisijas vadlīnijas par kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu, ko veic akreditētas un nozīmētas iestādes, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1290/2005, kā arī vadlīnijas par attiecīgo tiesību aktu harmonizācijas piemērošanu.

3.   Šīs regulas 4., 14. un 17. pantā, Regulas (EK) Nr. 885/2006 7. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā un Regulas (EK) Nr. 884/2006 10. un 11. pantā minēto dokumentu formu un saturu Komisija ir noteikusi, pamatojoties uz paraugiem, kas sniegti šīs regulas II līdz XI pielikumā, Regulas (EK) Nr. 885/2006 II un III pielikumā un Regulas (EK) Nr. 884/2006 III pielikumā.

Komisija šos paraugus pielāgo un atjaunina atbilstoši Lauksaimniecības fondu komitejas sniegtajai informācijai.

4.   Datorizētās sistēmas, kas minētas 1. punktā, var ietvert Komisijai nepieciešamos rīkus datu iegūšanai un ELGF un ELFLA kontu pārvaldei, kā arī rīkus, kas nepieciešami izdevumu vienotas likmes aprēķināšanai, vai kas nepieciešami vienotas metodes izmantošanai un jo īpaši attiecībā uz finansiālajām izmaksām un amortizāciju.

5.   Datu par finanšu datiem paziņošana, ievadīšana un atjaunināšana datorizētajā sistēmā, kas minēta 1. punktā, ir maksājumu aģentūras pienākums, vai caur pašu maksājuma aģentūru vai aģentūru, kurai šīs uzdevums ir deleģēts, vajadzības gadījumā ar atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1290/2005 6. panta 3. punkta otrajai daļai akreditētas koordinācijas aģentūras starpniecību.

6.   Ja dokumentam vai procedūrai, kas noteikta ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 vai tās piemērošanas noteikumiem, nepieciešama pilnvarotas personas paraksts vai piekrišana vienā vai vairākos šīs procedūras posmos, šo dokumentu apmaiņas ieviestajām datorizētajām sistēmām jāļauj nepārprotami identificēt katru personu un jāsniedz pamatotas garantijas par dokumentu satura negrozāmību, tostarp arī attiecībā uz procedūras posmiem atbilstoši Kopienas tiesību aktiem. Attiecībā uz izdevumu deklarācijām un garantiju pārskatu, kas pievienoti gada pārskatiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) un iii) daļai, elektroniski iesniegtos dokumentus tāpat jāsaglabā to oriģinālajā formā; to veic maksājumu aģentūra vai, vajadzības gadījumā, atbilstoši iepriekš minētās regulas 6. panta 2. un 3. punktam akreditētās koordinējošās iestādes.

7.   Elektronisko un digitālo dokumentu glabāšana ir jānodrošina visu Regulas (EK) Nr. 885/2006 9. pantā noteikto laiku.

8.   Datorizētās sistēmas darbības traucējumu gadījumā vai ja nav noturīga pieslēguma, dalībvalstis drīkst ar Komisijas iepriekšēju atļauju iesniegt dokumentus citā formā, atbilstoši tās noteiktajiem nosacījumiem.

5. NODAĻA

PĀREJAS POSMA PASĀKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

No modulācijas vai no noteikumu ievērošanas vides jomā iegūto līdzekļu grāmatojums

1.   Summas, kas ieturētas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1259/1999 3. un 4. pantam vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantam, dalībvalsts ieskaita īpašā kontā, kas atvērts katrai maksājumu aģentūrai, vai īpašā kontā, ko atvērusi katra dalībvalsts. Uzskaites datos ir jābūt identificējamai asignējuma izcelsmei saistībā ar maksājumu attiecīgā atbalsta saņēmējam.

2.   Savāktās summas, kas minētas 1. punktā, dalībvalstis var atkārtoti pēc izvēles sadalīt maksājumu aģentūrām to turpmākai izmantošanai. Šīs summas ieskaita kontā vai kontos, kas minēti 1. punktā, un izmanto vienīgi Kopienas papildu atbalsta finansējumam, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1259/1999 5. panta 2. punktā, vai papildu pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. panta 3. punktā.

Ja par neizmantotiem līdzekļiem saņem procentus, tos pievieno esošajam atlikumam katra budžeta gada beigās un izmanto to pašu pasākumu finansēšanai.

3.   Maksājumu aģentūrām izdevumi par 2. punktā paredzētajiem pasākumiem ir jāuzskaita atsevišķi no citiem izdevumiem lauku attīstībai, un katra maksājuma uzskaitē ir jānorāda atsevišķi valsts finansējums un finansējums, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 1259/1999 3. un 4. panta vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. panta piemērošanas.

4.   Līdzekļi, kas ieturēti saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1259/1999 3. un 4. pantu vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantu, un iespējamie procenti, kas tādēļ nav samaksāti saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 963/2001 (14) 1. pantu vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 3. panta 1. punktu, pēc Komisijas lēmuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 2. punktu ir jāatskaita no tiem ikmēneša maksājumiem, kas ir attiecināmi uz attiecīgā budžeta gada oktobra izdevumiem. Vajadzības gadījumā izmanto šīs regulas 7. panta 2. punktā minēto maiņas kursu.

20. pants

ELVGF Garantiju nodaļas lauku attīstības izdevumi no 2006. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim

Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta a) apakšpunkta otro teikumu dalībvalsts saskaņā ar lauku attīstības programmām 2000. – 2006. gadam plāno maksājumus no Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantijas nodaļas līdz 2006. gada 31. decembrim, tad šai dalībvalstij ir Komisijai jāiesniedz pieprasījums ar atbilstošu pamatojumu vēlākais līdz 2006. gada 1. jūlijam. Šajā pieprasījumā jāprecizē attiecīgā programma(-s) un pasākums(-i).

Ja piemēro pirmo daļu, tad dalībvalstis Komisijai vēlākais līdz 2007. gada 31. janvārim attiecībā uz katru programmu un katru pasākumu paziņo datumu, kurā veikts maksājums no ELVGF Garantijas nodaļas.

21. pants

Atcelšana

No 2006. gada 19. oktobra ir atcelta Regula (EK) Nr. 296/96 un 2004. gada 26. aprīļa Lēmums C/2004/1723.

Tomēr Regula (EK) Nr. 296/96, izņemot 3. panta 6.a punkta a) apakšpunktu, un Lēmums C/2004/1723 vēl aizvien ir piemērojami visiem dalībvalstu līdz 2006. gada 15. oktobrim veiktajiem izdevumiem saistībā ar ELVGF Garantijas nodaļu.

Atsauces uz atcelto regulu un lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar korelācijas tabulu XII pielikumā.

22. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Tā piemērojama no 2006. gada 16. oktobra attiecībā uz dalībvalstu saņemtajiem ienākumiem un veiktajiem izdevumiem saskaņā ar ELGF un ELFLA 2007. un turpmākajos budžeta gados. Tomēr 20. pants piemērojams no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. jūnija.

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.).

(2)  OV L 216, 5.8.1978., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 695/2005 (OV L 114, 4.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(5)  OV L 298, 23.9.2004., 3. lpp.

(6)  OV L 160, 26.6.1999., 113. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(7)  OV L 39, 17.2.1996., 5. lpp., jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1607/2005 (OV L 256, 1.10.2005., 12. lpp.).

(8)  Paziņots 2004. gada 26. aprīlī, jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu C/2005/3741, kas paziņots 2005. gada 30. septembrī.

(9)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 35. lpp.

(10)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 90. lpp.

(11)  OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp.

(12)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.

(13)  OV L 31, 4.2.2005., 6. lpp.

(14)  OV L 136, 18.5.2001., 4. lpp.


PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS

VEIKTO IZDEVUMU UN SAŅEMTO PIEŠĶIRTO IENĀKUMU KOPĒJĀ SUMMA MĒNESĪ (4. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

II PIELIKUMS

ELGF IKMĒNEŠA IZDEVUMU DEKLARĀCIJA (4. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS)

III PIELIKUMS

T 101 – STARPĪBAS PĀRSKATS (4. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS)

IV PIELIKUMS

T 103 – KOPSAVILKUMS (4. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS)

V PIELIKUMS

T 104 – DATU SADALĪJUMS SASKAŅĀ AR EIROPAS KOPIENU BUDŽETA NOMENKLATŪRU UN PĒC IZDEVUMU UN IENĀKUMU VEIDA (4. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

VI PIELIKUMS

T 106 – IETURĒTĀS SUMMAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1259/99 3. PANTU (4. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS)

VII PIELIKUMS

T 107 – IETURĒTĀS SUMMAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1259/99 4. PANTU VAI REGULAS (EK) NR. 1655/2004 1. PANTU (4. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS)

VIII PIELIKUMS

T 108 – SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1259/99 3. UN 4. PANTU VAI REGULAS (EK) NR. 1655/2004 1. PANTU IETURĒTO SUMMU IZMANTOŠANA (4. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS)

IX PIELIKUMS

T 109 – SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1259/99 3. UN 4. PANTU VAI REGULAS (EK) NR. 1655/2004 1. PANTU IETURĒTO SUMMU IZMANTOŠANAS KOPSAVILKUMS (4. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS)

X PIELIKUMS

ELFLA IZDEVUMU APLĒSES (14. PANTS)

XI PIELIKUMS

ELFLA IZDEVUMU DEKLARĀCIJA (17. PANTS)

XII PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

I PIELIKUMS

VEIKTO IZDEVUMU UN SAŅEMTO PIEŠĶIRTO IENĀKUMU KOPĒJĀ SUMMA MĒNESĪ (4. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

IDES

Deklarācijas saturs

Deklarācijas galvene

Deklarācijas galvenē ir šādi elementi:

Ziņojuma veida un dalībvalsts, kas iesniedz informāciju, identifikators. Šo identifikatoru jums paziņos Komisija.

Periods, uz kuru attiecas deklarācija.

Sīkāka informācija par attiecīgā perioda izdevumiem un ienākumiem:

Kopsumma pirms grāmatojuma

Aplēses pirms grāmatojuma

Grāmatojums

Informācija par intervences krājumu glabāšanu

Deklarācijas galvenā daļa

Deklarācijas galvenajā daļā ir šādi elementi:

Posteņa vai panta identifikators

Deklarētās summas, kā arī aplēses

Aplēšu starpības skaidrojums.

Beigu daļa

Deklarācijas beigu daļā dota kontrolsumma, kas ir visu deklarācijas galvenē un galvenajā daļā deklarēto summu kopējā summa.

Ziņojuma sintakse

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Zonu apraksts

Nosaukums

Formāts

Apraksts

Deklarācijas galvene: datu biezums 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikācijas kods, kuru ir devusi Komisija

[BEGINDATE] *

Datums (DDMMGGGG)

Deklarācijas perioda sākums

[ENDDATE] *

Datums (DDMMGGGG)

Deklarācijas perioda beigas

[EXPENDITURE]*

Skaitlis(30,2)

Mēneša izdevumu kopsumma pirms grāmatojuma

[FORECAST] *

Skaitlis(30,2)

Aplēses

[CLEARANCE] *

Skaitlis(30,2)

Grāmatojums

[PUBLIC STORAGE]*

Skaitlis(30,2)

Intervences krājumu glabāšanas izdevumi

Deklarācijas galvenā daļa: datu biežums 1 līdz n

[ITEM]

Skaitlis(8)

Budžeta pozīcija (postenis vai pants)

[AMOUNT]

Skaitlis(30,2)

Izdevumu/ienākumu summa

[FORECAST]

Skaitlis(30,2)

Aplēšu summa

[DIFF1]

Skaitlis(30,2)

Starpība ar iepriekšējiem mēnešiem

[DIFF2]

Skaitlis(30,2)

Uz nākamajiem mēnešiem pārceltās starpības aplēse

[DIFF3]

Skaitlis(30,2)

Starpība ar nākamajiem mēnešiem

[DIFF4]

Skaitlis(30,2)

Aplēses kļūdas

Beigu daļa: datu biezums1

[CHECKSUM] *

Skaitlis(30,2)

Kontroles vērtība: ziņojuma visu summu kopējā summa

* zonas ir obligātas

Piemērs

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Dalībvalsts:

Iesniegšanas datums:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Izdevumi par periodu no … līdz …

euro

Mēneša kopsumma pirms grāmatojuma (1):

Aplēses pirms grāmatojuma (2):

Starpība = (1)-(2):

Grāmatojums:

Mēneša kopsumma, ieskaitot grāmatojumu:

No kuriem intervences krājumu glabāšanas izdevumi (2. kategorija)

 

 

 

 


Obligāti aizpildāms, nosūtot mēneša pēdējo iknedēļas deklarāciju, vai pēc Komisijas īpaša lūguma

Atbilstošā nomenklatūra

Izdevumi/ienākumi (1)

Aplēses (2)

Starpība = (1)-(2)

Galvenās atšķirības skaidrojums miljonos euro

Pārcēlums no iepriekšējiem mēnešiem

Pārcēlums uz nākamiem mēnešiem

Pārcēlums no nākamiem mēnešiem

Aplēses kļūda

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

II PIELIKUMS

ELGF IKMĒNEŠA IZDEVUMU DEKLARĀCIJA (4. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS)

Deklarācijas saturs

Deklarācijas galvene

Deklarācijas galvenē ir šādi elementi:

Ziņojuma veida un dalībvalsts, kas iesniedz informāciju, identifikators. Identifikators, kuru ir atzinusi Komisija un kas ļauj atpazīt nosūtītās deklarācijas veidu un attiecīgo dalībvalsti. (Piezīme: to jo īpaši izmantos, lai nodrošinātu, ka lietotājs, kurš iesniedz deklarāciju, attiecīgajā dalībvalstī ir pilnvarots to darīt). Šo identifikatoru jums paziņos Komisija.

Izdevumu periods, uz kuru attiecas deklarācija. Piemērs: 1105 attiecībā uz 11-2005 izdevumu periodu un 2005. gada 10. decembra deklarāciju.

Par deklarāciju atbildīgās personas uzvārds, fakss un e-pasta adrese.

Deklarācijas galvenā daļa

Deklarācijas galvenajā daļā katrā ELGF nomenklatūras pantā ietverti šādi elementi:

Panta (piemēram, 050201) vai posteņa identifikators

Deklarētā summa euro.

Beigu daļa

Pēc tam kopsavilkuma daļā ietverta šāda informācija:

Deklarētā kopsumma EURO

Paskaidrojumu daļa

Ziņojuma beigās ir brīvs paskaidrojumu lauks ar nulle līdz simts teksta līnijām. Šo lauku izmanto, lai sniegtu papildu informāciju saistībā ar noteiktiem Komisijas jautājumiem.

Ziņojuma sintakse

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Zonu apraksts

Nosaukums

Formāts

Apraksts

Deklarācijas galvene: datu biežums1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikācijas kods, ko ir devis DG AGRI

[PERIOD] *

Datums (MMGGGG)

Periods uz kuru attiecas fakss

[RESPNAME] *

Brīvs teksts (250 zīmes)

Par deklarāciju atbildīgās personas uzvārds un vārds

[RESPPHONE]

Brīvs teksts (50 zīmes)

Par deklarāciju atbildīgās personas tālrunis

[RESPFAX]

Brīvs teksts (50 zīmes)

Par deklarāciju atbildīgās personas e-pasta adrese

[RESPEMAIL]

Brīvs teksts (50 zīmes)

Par deklarāciju atbildīgās personas fakss

Deklarācijas galvenā daļa: datu biežums 1 līdz n

[ITEM]

Teksts (8 zīmes)

Postenis vai nodaļa par kuru deklarācija ir sagatavota

[AMOUNT]

Skaitlis(15,2)

Summa EURO

Beigu daļa: datu biežums1

[TOT AMOUNT]

Skaitlis(15,2)

Deklarācijas kopējā summa EURO

Paskaidrojumu daļa: datu biežums 1 līdz n

[COMMENT]

Brīvs teksts (200 zīmes)

Brīvs paskaidrojums

* zonas ir obligātas

Piemērs

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Drukas formāts

Image

ELGF mēneša 10. dienas deklarācija: Izdevumi un ienākumi

 

Dalībvalsts:

 

 

 

Atbildīgā persona:

 

 

 

Tālruņa numurs:

 

 

 

Faksa numurs:

 

 

 

E-pasta adrese:

 

 

 

Mēnesis:

 

 

1. lappuse: Summas

 

datums

Izdevumi un ienākumi

 

EURO

1. pants vai postenis

formulējums

 

2. pants vai postenis

formulējums

 

 

 

 

 

 

n pants vai postenis

formulējums

 

 

KOPĀ (ievadīt)

 

 

KONTROLES ZONA

 

 

APRĒĶINĀTĀ KOPSUMMA

0,00

2. lappuse: Paskaidrojumi

III PIELIKUMS

 

Nav pieejams

 

Jāaizpilda

Dalībvalsts:

101.TABULA

FINANŠU GADS

IESNIEGTO DATU SASKANĪBA

EUR

 

1) Kopējie izdevumi un asignētie ieņēmumi, kas radušies … m ēnesī ir

 

2)

Kopējie izdevumi un asignētie ieņēmumi, kas paziņoti par šo mēnesi (datums) … ir

 

3) Iespējamā atsķirība = (1) - (2)

0,00

3) PUNKTA STARPĪBAS PAMATOJUMS

 

1) Izdevumu budžeta pozīcija:

 

2) Asignēto ieņēmumu budžeta pozīcija:

 


Datums:

 

Atbildīgā amatpersona:

 

IV PIELIKUMS

 

Nav pieejams

 

Jāaizpilda


103. TABULA

IZDEVUMU UN ASIGNĒTO IEŅĒMUMU UN APLĒŠU SĪKS UZSKAITĪJUMS KOPSAVILKUMS

DALĪBVALSTS:

Finanšu gads

EUR

Maksājumu aģentūra

n-1 deklarētie kopējie izdevumi

Izdevumi par… mēnesi

Izdevumi no 16/10/2005 līdz …

Kopsummas pārbaude

Izdevumu aplēse

mēnesis n+1

mēnesis n+2 & n+3

n+4 līdz 15.oktobrim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ (jāizpilda)

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā pārbaude

 

 

 

 

 

 

 

APRĒĶINĀTAIS KOPĀ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Maksājumu aģentūra

n-1 deklarētie asignētie ieņēmumi

Asignētie ieņēmumi par… mēnesi

Asignētie ieņēmumi no 16/10/2005 līdz …

Kopsummas pārbaude

Asignēto ieņēmumu aplēse

mēnesis n+1

mēnesis n+2 & n+3

n+4 līdz 15. oktobrim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ (jāizpilda)

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā parbaude

 

 

 

 

 

 

 

APRĒĶINĀTAIS KOPĀ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Maksājumu aģentūra

n-1 deklarētie kopējie izdevumi un asignētie ieņēmumi

Izdevumi un asignētie ieņēmumi par… mēnesi

Izdevumi un asignētie ieņēmumi no 16/10/2005 līdz …

Kopsummas pārbaude

Izdevumu un asignēto ieņēmumu aplēses

mēnesis n+1

mēnesis n+2 & n+3

n+4 līdz 15. oktobim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ (jāaizpilda)

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā pārbaude

 

 

 

 

 

 

 

APRĒĶINĀTAIS KOPĀ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Datums:

 

Pilnvarotais parakstītājs:

 

Zīmogs (1):

 


(1)  Piemērojams vienīgi tad, kad tabula ir nosūtīta uz papīra

V PIELIKUMS

T 104 – DATU SADALĪJUMS SASKAŅĀ AR EIROPAS KOPIENU BUDŽETA NOMENKLATŪRU UN PĒC IZDEVUMU UN IENĀKUMU VEIDA

Deklarācijas saturs

Deklarācijas galvene

Deklarācijas galvenē ir šādi elementi:

Ziņojuma veida un maksājumu aģentūras, kas iesniedz informāciju, identifikators. (Piezīme: to jo īpaši izmantos, lai nodrošinātu, ka lietotājs, kurš iesniedz deklarāciju, attiecīgajā dalībvalstī ir pilnvarots to darīt). Šo identifikatoru jums paziņos Komisija.

Izdevumu periods, uz kuru attiecas deklarācija. Piemērs: 200511 attiecībā uz 11-2005 izdevumu periodu un 2005. gada 10. decembra T104 deklarāciju.

Deklarācijas valoda:

Deklarācijas galvenā daļa

Deklarācijas galvenajā daļā par katru ELGF nomenklatūras apakšposteni ietverti šādi elementi:

Apakšposteņa identifikators (piemēram, 050201043010001 un, ja apakšpostenis nav zināms, 050201049999999).

Apakšposteņa formulējums deklarācijas galvenē izvēlētajā valodā.

Attiecīgajā periodā deklarētā summa (N), no finanšu gada sākuma deklarētā kumulatīvā summa, aplēses periodiem N+1, N+2… N+3 un N+4… finanšu gada beigas. Visas summas jādeklarē euro.

Beigu daļa

Pēc visu apakšposteņu saraksta ir:

Attiecīgajā periodā deklarētā summa (N), no finanšu gada sākuma deklarētā kumulatīvā summa, kopīgās aplēses periodiem N+1, N+2… N+3 un N+4… finanšu gada beigas.

Apakšposteņu “9999999” lietojuma skaidrojums

Brīvu paskaidrojumu lauks

Ziņojuma sintakse

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Zonu apraksts

Nosaukums

Formāts

Apraksts

Deklarācijas galvene: datu biežums1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikācijas kods, ko ir devis DG AGRI

[PERIOD] *

Datums (GGGGMM)

Izdevumu periods

[LANGUAGE] *

2 zīmes

ISO valodas kods

Deklarācijas galvenā daļa: datu biežums 1 līdz n

[SUBITEM] *

Skaitlis(15)

Apakšpostenis

[DESCRIPTION] *

Brīvs teksts (600 zīmes)

Apakšposteņa formulējums

[AMOUNT] *

Skaitlis(15,2)

Deklarētā summa

[AMOUNT CUMUL] *

Skaitlis(15,2)

Kumulatīvā summa

[PRE1] *

Skaitlis(15,2)

Aplēšu summa nākamajam periodam

[PRE2] *

Skaitlis(15,2)

Aplēšu summa nākamajiem periodiem N+2… N+3

[PRE3] *

Skaitlis(15,2)

Aplēšu summa periodam N+4… finanšu gada beigas

Beigu daļa: datu biežums1

[AMOUNT TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā deklarētā summa

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā kumulatīvā summa

[PRE1 TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā aplēšu summa nākamajam laikposmam

[PRE2 TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā aplēšu summa nākamajiem periodiem N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā aplēšu summa periodam N+4… finanšu gada beigas

[EXPLANATION]

Brīvs teksts (80 zīmes)

Apakšposteņa 9999999 skaidrojums

[COMMENT]

Brīvs teksts (80 zīmes)

Paskaidrojumi

* zonas ir obligātas

Piemērs

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

VI PIELIKUMS

106. TABULA

IETURĒTĀS SUMMAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1259/99 3. PANTU

(no 16/10/N-1 līdz …)

DALĪBAVLSTS:

 

FINANŠU GADS:

N

MAKSĀJUMU AĢENTŪRA:

 

 

 


Naudas vienība:

 


Budžeta apakšpozīcija

Pozīcija

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu gada (N-1, -2, …) korekcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

0,00


Datums:

 

Pilnvarotais parakstītājs:

 

VII PIELIKUMS

107. TABULA

IETURĒTĀS SUMMAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1259/99 4. PANTU VAI REGULAS (EK) Nr. 1655/2004 1. PANTU

(no 16/10/N-1 līdz …)

DALĪBVALSTS:

 

FINANŠU GADS:

N

MAKSĀJUMU AĢENTŪRA:

 

 

 


Naudas vienība:

 


Budžeta apakšpozīcija

Pozīcija

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu gada (N-1, -2, …) korekcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

0,00


Datums:

 

Pilnvarots parakstītājs:

 

VIII PIELIKUMS

108. TABULA

SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1259/1999 3. UN 4. PANTU VAI REGULAS (EK) Nr. 1655/2004 1. PANTU IETURĒTO SUMMU IZMANTOŠANA

(no 16/10/N-1 līdz …)

IETURĒŠANAS GADS N

DALĪBVALSTS:

 

MAKSĀJUMU AĢENTŪRA:

 


Naudas vienība:

 


 

 

Finanšu gadu laikā veiktie izdevumi

BUDŽETA POSTENIS

Nosaukums

N

N+1

N+2

N+3

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Kopējā izmatotā summa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Datums:

 

Pilnvarotais parakstītājs:

 

IX PIELIKUMS

109. TABULA

SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1259/1999 3. UN 4. PANTU VAI REGULAS 1655/2004 1. PANTU IETURĒTO SUMMU IZMANTOŠANAS KOPSAVILKUMS

(no 16/10/N-1 līdz …)

IETURĒŠANAS GADS N

DALĪBVALSTS:

 


Naudas vienība:

 


 

N (1) FINANŠU GADĀ IETURĒTĀS SUMMAS

 

 

Finansu gadu laikā veiktie izdevumi

MAKSĀJUMU AĢENTŪRA

N

N+1

N+2

N+3

KOPĀ

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ietureto summu korekcija

 

 

 

 

0,00

Neizmantoto līdzekļu nopelnītie procenti

 

 

 

 

0,00

Bilance

 

 

 

 

0,00


Datums:

 

Pilnvarotais parakstītājs:

 


(1)  Šai summai jāatbilst 106. un 107. tabulas, kas sastādīta … (datums), kopsummai

X PIELIKUMS

A)

APLĒSES PAR ELFLA MAKSĀMAJĀM SUMMĀM, KAS JĀIESNIEDZ VĒLĀKAIS 31. JANVĀRĪ

Aplēse par ELFLA maksājamām summām euro n gadā saistībā ar:

Programmas Nr.

Janvāris - Marts

Aprīlis - Jūnijs

Jūlijs - Oktobris

 

 

 

 

Aplēse par ELFLA maksājamām summām euro n+1 gadā saistībā ar:

Oktobris - Decembris

Janvāris - Marts

Aprīlis - Jūnijs

Jūlijs - Oktobris

 

 

 

 

B)

APLĒSES PAR ELFLA MAKSĀMAJĀM SUMMĀM, KAS JĀIESNIEDZ VĒLĀKAIS 31. JŪLIJĀ

Aplēse par ELFLA maksājamām summām euro n gadā saistībā ar:

Programmas Nr.

Janvāris - Marts

Aprīlis - Jūnijs

Jūlijs - Oktobris

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Aplēse par ELFLA maksājamām summām euro n+1 gadā saistībā ar:

Oktobris - Decembris

Janvāris - Marts

Aprīlis - Jūnijs

Jūlijs - Oktobris

 

 

 

 

XI PIELIKUMS

A)   IZDEVUMU DEKLARĀCIJA

Lauku attīstības programma_________________________ Nr. CCI__________

Darījumu izraksts, par kuriem maksājumu aģentūra maksāja Kopienas ieguldījumu no __/__/__ līdz __/__/__

Prioritāte/Pasākums

Valsts izdevumi, kas ir Kopienas daļēja finansējuma pamatā

Pasākums 111

(summa euro)

Pasākums 112

(summa euro)

 

Pasākums 1xy

(summa euro)

1. prioritāte KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Pasākums 211

(summa euro)

Pasākums 212

(summa euro)

 

Pasākums 2xy

(summa euro)

II prioritāte KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Pasākums 311

(summa euro)

Pasākums 312

(summa euro)

 

Pasākums 3xy

(summa euro)

III prioritāte KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Leader pasākumi, I prioritāte (411)

(summa euro)

Leader pasākumi, II prioritāte (412)

(summa euro)

Leader pasākumi, III prioritāte (413)

(summa euro)

Sadarbības projekti (421)

(summa euro)

Vietējās rīcības grupas darbība (431)

(summa euro)

Leader prioritāte KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Pasākumi KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Tehniska palīdzība

(summa euro)

KOPĀ

(automātisks aprēķins)

B)   VALSTS IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Prioritārā ass

Valsts izdevumi kopa

Līdzfinansējuma apjoms

Valsts ieguldījums

Valsts

Kopiena

I prioritāte

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

II prioritāte

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

III prioritāte

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

LEADER prioritāte

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

Tehniska palīdzība

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

KOPĀ

(automātisks aprēķins)

 

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

C)   MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

Kopējais ELFLA ieguldījums atbilstoši deklarētajiem izdevumiem

(automātisks aprēķins)

Deklarācijas perioda laikā atgūtie līdzekļi (-)

euro

Maksimālā apjoma regulēšana vai iepriekšējās deklarācijas samazinājums (+)

euro

(iespējamais +/-) x gada grāmatojuma lēmuma atlikums

euro

No ELFLA pieprasītā summa

euro

Maksājumu aģentūras vārdā, datums, par deklarācijas sastādīšanu atbildīgās personas uzvārds un amats

Koordinējošās iestādes vārdā, datums, personas, kas atļauj iesniegšanu Komisijā, vārds un amats

XII PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Regulu (EK) Nr. 296/96

Šī regula

1. panta 1. punkts,

11. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts,

11. panta 2. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

19. panta 1. punkts

2. panta 3. punkts

19. panta 2. punkta pirmā daļa

2. panta 4. punkts

19. panta 2. punkta otrā daļa

2. panta 5. punkts

19. panta 3. punkts

3. panta 1. punkts

3. pants

3. panta 2. punkts

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

3. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

3 panta 3.a punkts

18. panta 8. punkts

3. panta 4. punkts

4. panta 1. punkta otrā daļa

3. panta 5. punkts

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

3. panta 6. punkta a) apakšpunkts

4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

3. panta 6. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

3. panta 6. punkta c) apakšpunkts

4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

3. panta 6. punkta d) apakšpunkts

4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

3. panta 6.a punkta a) apakšpunkts

Svītrots

3. panta 6.a punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkta e) apakšpunkts

3. panta 7. punkts

Svītrots

3. panta 8. punkts

Svītrots

3. panta 9. punkts

1. panta 2. punkts

3. panta 10. punkts

Svītrots

3. panta 11. punkts

7. pants

4. panta 1. punkts

8. pants

4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

9. panta 1. punkts

4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

9. panta 2. punkts

4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

9. panta 3. punkts

4. panta 2. punkta e) apakšpunkts

Svītrots

4. panta 3. punkts

9. panta 4. punkts

4. panta 4. punkts

9. panta 6. punkts

4. panta 5. punkts

9. panta 5. punkts

4. panta 6. punkts

Svītrots

5. pants

6. pants

6. pants

19. panta 4. punkts

7. panta 1. punkts

5. panta 1., 3. un 4. punkts

7. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

5. panta 5. punkts

7. panta 4. punkts

5. panta 6. punkts

7. panta 5. punkts

5. panta 7. punkts

7. panta 6. punkts

Svītrots

8. pants

18. pants

9. pants

21. pants

10. pants

22. pants