2.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 817/2006

(2006. gada 29 maijs)

par ierobežojošu pasākumu pret Birmu/Mjanmu atjaunošanu un Regulas (EK) Nr. 798/2004 atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2006/318/KĀDP par ierobežojošu pasākumu atjaunošanu pret Birmu/Mjanmu (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome, nobažījusies par to, ka Birmā/Mjanmā nav virzības uz demokratizāciju un turpinās cilvēktiesību pārkāpumi, 1996. gada 28. oktobrī ar Kopējo nostāju 1996/635/KĀDP ieviesa dažus ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (2). Šos pasākumus vēlāk paplašināja un grozīja ar Kopējo nostāju 2000/346/KĀDP (3), atcēla ar Kopējo nostāju 2003/297/KĀDP (4), tad atjaunoja ar Kopējo nostāju 2004/423/KĀDP (5), pastiprināja ar Kopējo nostāju 2004/730/KĀDP (6), grozīja ar Kopējo nostāju 2005/149/KĀDP (7) un paplašināja un grozīja ar Kopējo nostāju 2005/340/KĀDP (8). Daži pret Birmu/Mjanmu vērstie ierobežojošie pasākumi tika ieviesti Kopienas līmenī ar Padomes Regulu (EK) Nr. 798/2004 (2004. gada 26. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošos pasākumus attiecībā uz Birmu/Mjanmu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1081/2000 (9).

(2)

Ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju Birmā/Mjanmā, par ko liecina:

militāro iestāžu atteikšanās iesaistīties būtiskās diskusijās ar demokrātisko kustību par procesu, kas ved uz nacionālo samierināšanos, cilvēktiesību ievērošanu un demokrātiju;

atteikšanās atļaut patiesu un atklātu Nacionālo konventu;

Daw Aung San Suu Kyi un citu Nacionālās demokrātijas līgas (NDL) locekļu un citu politisko ieslodzīto nepārtrauktais apcietinājums;

NDL un citu organizēto politisko kustību locekļu vajāšana;

nepārtrauktie nopietnie cilvēktiesību pārkāpumi, ietverot atteikšanos rīkoties, lai izskaustu piespiedu darba izmantošanu atbilstīgi Starptautiskās darba organizācijas augsta līmeņa grupas 2001. gada ziņojumam un ieteikumiem un sekojošo SDO misiju priekšlikumiem; un

jaunākie notikumi, piemēram, starptautisko un nevalstisko organizāciju darbības pieaugošie ierobežojumi,

Kopējā nostāja 2006/318/KĀDP nosaka ierobežojošo pasākumu saglabāšanu pret Birmas/Mjanmas militāro režīmu, tiem, kas visvairāk iegūst no tās sliktās pārvaldes, un tiem, kas aktīvi traucē valsts apvienošanās procesu, cilvēktiesību ievērošanu un demokrātiju.

(3)

Kopējā nostājā 2006/…/KĀDP noteiktie ierobežojošie pasākumi ietver tehniskās palīdzības, finansēšanas un finansiālas palīdzības saistībā ar militāru darbību aizliegumu, aizliegumu eksportēt iekārtas, ko var izmantot iekšējām represijām, Birmas/Mjanmas valdības locekļu un visu ar tiem saistīto fizisko vai juridisko personu, uzņēmumu vai iestāžu fondu un ekonomisko resursu iesaldēšanu un aizliegumu veikt finanšu aizdevumus vai kreditēt un iegūt vai pagarināt dalību Birmas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos.

(4)

Šie pasākumi ietilpst Līguma darbības jomā un tāpēc, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienveidīgi, to īstenošanai nepieciešami Kopienas tiesību akti, ciktāl tas attiecas uz Kopienu.

(5)

Skaidrības labad būtu jāpieņem jauns teksts, kurš saturētu visus attiecīgos noteikumus ar grozījumiem un kas aizvietotu Regulu (EK) Nr. 798/2004, kura būtu jāatceļ.

(6)

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā, lai nodrošinātu, ka tajā paredzētie pasākumi ir efektīvi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā lieto šādas definīcijas:

1)

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, uzturēšanu, vai jebkāds cits tehnisks pakalpojums, un tā var būt tādos veidos kā, piemēram, sagatavošana, apmācība, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi; tehniskā palīdzība ietver palīdzību mutiskā veidā;

2)

“līdzekļi” ir visa veida finanšu aktīvi un labumi, tostarp, bet ne tikai:

a)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

b)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

c)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi;

d)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

e)

kredīts, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

f)

akreditīvi, konosamenti, pārvedu vekseļi;

g)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

3)

“līdzekļu iesaldēšana” ir tādas naudas līdzekļu kustības, pārskaitīšanas, maiņas, izmantošanas, pieejas tiem vai darbības ar tiem nepieļaušana, kas jebkādā veidā varētu mainīt to apjomu, summu, atrašanās vietu, īpašnieku, valdītāju, veidu, galamērķi vai izraisīt citas pārmaiņas, kuru dēļ naudas līdzekļi varētu kļūt izmantojami, ietverot vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

4)

“saimnieciskie resursi” ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus drīkst izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

5)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums to izmantošanai, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp ne tikai tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot, bet arī citādi;

6)

“Kopienas teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, kurām piemēro Līgumu saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši sniegt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, iestādei vai organizācijai Birmā/Mjanmā vai izmantošanai Birmā/Mjanmā tehnisku palīdzību saistībā ar militārām darbībām un visa veida bruņojuma un saistītu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un minēto elementu rezerves daļu piegādi, ražošanu, uzturēšanu un lietošanu;

b)

piešķirt jebkurai personai, uzņēmumam vai organizācijai Birmā/Mjanmā vai lietošanai Birmā/Mjanmā finansējumu vai finansiālu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, jo īpaši ietverot subsīdijas, aizdevumus un eksporta kredīta apdrošināšanu, jebkādai tiešai vai netiešai ieroču un ar tiem saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, pārsūtīšanai vai eksportam;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a) un b) punktā minēto aizliegumu apiešana.

3. pants

Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt aprīkojumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām, kā uzskaitīts I pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav Kopienas izcelsmes aprīkojums, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, iestādei vai organizācijai Birmā/Mjanmā, vai izmantošanai Birmā/Mjanmā;

b)

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar a) punktā minēto aprīkojumu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, iestādei vai organizācijai Birmā/Mjanmā, vai izmantošanai Birmā/Mjanmā;

c)

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar a) punktā minēto aprīkojumu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, iestādei vai organizācijai Birmā/Mjanmā, vai izmantošanai Birmā/Mjanmā;

d)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a), b) vai c) punktā minēto aizliegumu apiešana.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. un 3. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, drīkst atļaut:

a)

tāda militārā aprīkojuma pārdošanu, piegādi, pārsūtīšanu vai eksportēšanu, kas nav paredzēts nonāvēšanai, bet gan vienīgi izmantošanai humānos vai aizsardzības nolūkos ANO, Eiropas Savienības un Kopienas iestāžu veidošanas programmām vai Eiropas Savienības un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

b)

tāda aprīkojuma pārdošanu, piegādi, pārsūtīšanu vai eksportēšanu, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, vienīgi izmantošanai humānos vai aizsardzības nolūkos ANO, Eiropas Savienības un Kopienas iestāžu veidošanas programmām vai Eiropas Savienības un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

c)

atmīnēšanas aprīkojuma un atmīnēšanas operācijās izmantojamu materiālu pārdošanu, piegādi, pārsūtīšanu vai eksportēšanu;

d)

finansējuma, finansiālas palīdzības sniegšanu saistībā ar šādu aprīkojumu vai šādām programmām un operācijām;

e)

tehniskas palīdzības sniegšanu saistībā ar šādu aprīkojumu vai šādām programmām un operācijām.

2.   Šā panta 1. punktā minētās atļaujas drīkst piešķirt tikai pirms darbības, kurai tās pieprasa.

5. pants

Regulas 2. un 3. pants neattiecas uz aizsargtērpiem, pretšķembu vestēm un militārajām ķiverēm, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas personāls, Eiropas Savienības, Kopienas vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humāno un attīstības organizāciju darbinieki un ar tiem saistītais personāls uz laiku ieved Birmā/Mjanmā tikai personīgajai lietošanai.

6. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir to Birmas/Mjanmas valdības atsevišķo locekļu un ar tiem saistīto fizisko vai juridisko personu, uzņēmumu vai iestāžu īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras uzskaitītas III pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami III pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, iestādēm vai organizācijām vai to interesēs.

3.   Aizliegta ir apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši veicināt 1. un 2. punktā minētos darījumus.

7. pants

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas minētas II pielikumā, ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, drīkst atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai padarīt tos pieejamus, ja tās iepriekš pārliecinājušās, ka šie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu III pielikumā minēto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskajiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu rastu turēšanu vai glabāšanu;

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi visām pārējām kompetentajām iestādēm un Komisijai apsvērumus, kāpēc tā uzskata par vajadzīgu piešķirt īpašu atļauju.

Attiecīgā kompetentā iestāde informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo punktu.

2.   Regulas 6. panta 2. punkts neattiecas uz iesaldēto kontu papildinājumiem:

i)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem, vai

ii)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz šiem kontiem tika attiecināti Regulas (EK) Nr. 1081/2000, Regulas (EK) Nr. 798/2004 vai šīs regulas noteikumi, atkarībā no tā, kas ir agrāk,

ja uz visiem šādiem procentiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem arī turpmāk attiecina 6. panta 1. punktu.

8. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, iestādes un organizācijas:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, ko iesaldē saskaņā ar 6. pantu, II pielikumā uzskaitītajām to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tās ir reģistrētas vai atrodas, un tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību nodod šādu informāciju Komisijai;

b)

sadarbojas ar II pielikumā uzskaitītajām kompetentajām iestādēm, veicot šīs informācijas pārbaudi.

2.   Visu papildinformāciju, ko Komisija saņem tieši, dara pieejamu attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

9. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

aizdevuma vai kredīta piešķiršana Birmas valsts īpašumā esošiem uzņēmumiem, kas minēti IV pielikumā, vai šo uzņēmumu izdotu obligāciju, noguldījuma sertifikātu, ķīlu zīmju un derivatīvu līgumu iegādāšanās,

b)

dalības iegūšana vai pagarināšana IV pielikumā minētajos Birmas valsts īpašumā esošo uzņēmumos, ietverot šādu uzņēmumu pilnīgu iegādi un līdzdalības akciju un vērtspapīru iegādi.

2.   Aizliegts apzināti un ar nodomu piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas tiešā vai netiešā veidā ir apiet 1. punkta noteikumus.

3.   Šā panta 1. punkts neietekmē tirdzniecības līgumu izpildi par preču vai pakalpojumu piegādi ar parastajiem komerciāla maksājuma noteikumiem un parastos papildu nolīgumus saistībā ar šo līgumu izpildi, piemēram, eksporta kredīta apdrošināšanu.

4.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumi neietekmē pirms 2004. gada 25. oktobra noslēgto līgumu vai nolīgumu radīto saistību izpildi.

5.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais aizliegums nekavē paplašināt dalību Birmas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, kas minēti IV pielikumā, ja šāda paplašināšana ir obligāta atbilstīgi līgumam, kas ar Birmas valsts īpašumā esošu uzņēmumu noslēgts pirms 2004. gada 25. oktobra. Pirms jebkura šāda darījuma par to jāpaziņo attiecīgajai II pielikumā minētajai kompetentajai iestādei un Komisijai. Komisija informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes.

10. pants

Līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās šos līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nav par pamatu tam, lai sauktu pie jebkāda veida atbildības fiziskās vai juridiskās personasvai iestādes, kas to īsteno, vai to vadītājus vai darbiniekus, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti nolaidības dēļ.

11. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, kas veikti atbilstīgi šai regulai, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu nolēmumiem.

12. pants

Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju,

b)

grozīt III un IV pielikumu, pamatojoties uz lēmumiem, kas pieņemti, ievērojot Kopējās nostājas 2006/318/KĀDP I un II pielikumu.

13. pants

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemērojamas šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu minēto noteikumu īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

2.   Dalībvalstis tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā paziņo par šiem noteikumiem Komisijai, kā arī paziņo tai par jebkuriem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Kopienas teritorijā, arī tās gaisa telpā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

attiecībā uz visām personām Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valsts piederība;

d)

visām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Kopienā.

15. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 798/2004.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 29. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. BARTENSTEIN


(1)  OV L 116, 29.4.2006., 77. lpp.

(2)  OV L 287, 8.11.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 122, 24.5.2000., 1. lpp.

(4)  OV L 106, 29.4.2003., 36. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/907/KĀDP, (OV L 340, 24.12.2003., 81. lpp.).

(5)  OV L 125, 28.4.2004., 61. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2005/340/KĀDP (OV L 108, 29.4.2005., 88. lpp.).

(6)  OV L 323, 26.10.2004., 17. lpp.

(7)  OV L 49, 22.2.2005., 37. lpp.

(8)  OV L 108, 29.4.2005., 88. lpp.

(9)  OV L 125, 28.4.2004., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu 1263/2005 (OV L 201, 2.8.2005., 25. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas 3. pantā minētais saraksts ar aprīkojumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām

Šajā sarakstā nav iekļauti priekšmeti, kas ir īpaši konstruēti vai pārveidoti lietošanai militāros nolūkos.

1.

Ar pretšķembu aizsardzību aprīkotas ķiveres, policistu ķiveres, policistu vairogi un bruņu vairogi, kā arī tiem īpaši paredzētas detaļas.

2.

Īpaši konstruēts aprīkojums pirkstu nospiedumu noņemšanai.

3.

Elektriskie starmeši.

4.

Ar pretšķembu aizsardzību aprīkotas celtniecības iekārtas.

5.

Medību naži.

6.

Īpaši konstruēts šaujamieroču ražošanas aprīkojums.

7.

Aprīkojums munīcijas manuālai ielādēšanai.

8.

Sakaru pārtveršanas ierīces.

9.

Cietvielu optiskie detektori.

10.

Attēla pastiprinātāji.

11.

Ar optisko tēmēkli aprīkoti ieroči.

12.

Gludstobra ieroči un to munīcija, izņemot ieročus, kas īpaši konstruēti izmantošanai militāros nolūkos, kā arī tiem īpaši paredzētas detaļas, izņemot:

raķešpistoles;

gaisa pistoles vai patronpistoles, kas paredzētas kā rūpnieciski instrumenti vai tiek izmantoti dzīvnieku apdullināšanai bez sāpēm.

13.

Imitatori apmācībai rīkoties ar šaujamieročiem un tiem īpaši paredzētas vai pārveidotas detaļas un piederumi.

14.

Bumbas un granātas, izņemot tādas, kas īpaši paredzētas izmantošanai militāros nolūkos, kā arī tām īpaši paredzētas detaļas.

15.

Bruņuvestes, izņemot tās, kas ražotas atbilstīgi militāriem standartiem vai specifikācijām, kā arī tām īpaši paredzētas detaļas.

16.

Pilnpiedziņas transportlīdzekļi, kas derīgi braukšanai ārpusceļa apstākļos un kas ražoti vai aprīkoti ar pretšķembu aizsardzību, un profilētas bruņas šādiem transportlīdzekļiem.

17.

Ūdens lielgabali un tiem īpaši konstruētas vai pārveidotas detaļas.

18.

Ar ūdens lielgabalu aprīkoti transportlīdzekļi.

19.

Transportlīdzekļi, kas īpaši konstruēti vai pārveidoti, lai tos varētu turēt zem sprieguma, neļaujot uz tiem kāpt, kā arī īpaši šādiem transportlīdzekļiem paredzētas vai pārveidotas detaļas.

20.

Akustiskas ierīces, ko ražotājs vai piegādātājs atzīst par piemērotām masu nekārtību novēršanai, kā arī īpaši šādām iekārtām paredzētas detaļas.

21.

Kāju dzelži, ķēdes, važas un elektrošoka jostas, kas īpaši paredzētas cilvēku savaldīšanai, izņemot:

rokudzelžus, kuru maksimālais apkārtmērs saslēgtā veidā, ietverot ķēdi, nepārsniedz 240 mm.

22.

Pārnēsājamas ierīces, kas paredzētas vai pārveidotas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai un kur izmantotas īslaicīgi paralizējošas vielas (piemēram, asaru gāzes vai piparu gāzes baloni), kā arī šādām ierīcēm īpaši paredzētas detaļas.

23.

Pārnēsājamas ierīces ar elektrošoku, kas paredzētas vai pārveidotas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai (tostarp elektrošoka steki, elektrošoka vairogi, policijas automāti, kuri šauj ar gumijas lodēm u. c., un policijas šautenes, kuras šauj ar elektrošoka adatām (tāzeri)), kā arī šādām ierīcēm īpaši paredzētas vai pārveidotas detaļas.

24.

Elektroniskas iekārtas, ar ko var atklāt noslēptas sprāgstvielas, kā arī šādām iekārtām īpaši paredzētas detaļas, izņemot:

pārbaudes iekārtas, kurās izmanto TV vai rentgena starus.

25.

Elektroniskās bloķēšanas iekārtas, kas īpaši paredzētas, lai nepieļautu pašizgatavotu iekārtu detonēšanu ar radio vadību, kā arī šīm bloķēšanas iekārtām īpaši paredzētas detaļas.

26.

Iekārtas un ierīces, kas īpaši paredzētas sprādzienu izraisīšanai ar elektriskiem vai neelektriskiem līdzekļiem, tostarp spridzināšanas ierīces, detonatori, aizdedzinātāji, detonatora pastiprinātāji un detonējošās auklas, kā arī īpaši tādām iekārtām un ierīcēm paredzētas detaļas, izņemot:

iekārtas un ierīces, kas īpaši paredzētas konkrētiem komerciāliem lietojumiem, lai ar sprāgstvielu iedarbinātu, vai darbina citu aprīkojumu vai ierīces, kuru funkcija nav sprādzienu izraisīšana (piemēram, automašīnu drošības spilvena gāzģeneratori, ūdens sprinkleru mehānismu elektriskā pārsprieguma novadītāji).

27.

Aprīkojums un ierīces eksplozīvu ierīču un sprāgstvielu iznīcināšanai, izņemot:

bumbu pārvalkus;

tvertnes, kas paredzētas tādu priekšmetu glabāšanai, kuri ir pašizgatavotas spridzināšanas ierīces vai par kuriem ir aizdomas, ka tie tādi ir.

28.

Nakts redzamības un siltuma starojuma uztveršanas aprīkojums un tam paredzētie attēla pastiprinātāji vai to cietvielu sensori.

29.

Lineārie pārgriezējlādiņi.

30.

Šādas sprāgstvielas un ar tām saistītās vielas:

amatols,

nitroceluloze (kas satur vairāk nekā 12,5 % slāpekļa),

nitroglikols,

pentaeritrīttetranitrāts (PETN),

pikrilhlorīds,

trinitrofenilmetilnitramīns (tetrils),

2,4,6-trinitrotoluols (TNT).

31.

Visam minētajam aprīkojumam īpaši paredzētā programmatūra un vajadzīgā tehnoloģija.


II PIELIKUMS

Regulas 4., 7., 8., 9. un 12. pantā minēto kompetento iestāžu saraksts

BEĻĢIJA

Attiecībā uz līdzekļu, finansējuma un finansiālās palīdzības iesaldēšanu:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fakss: (32-2) 233 74 65

e-pasts: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fakss: (32-2) 233 74 65

e-pasts: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Attiecībā uz precēm, tehnisko palīdzību un citiem pakalpojumiem:

Federāla iestāde, kas pārrauga Beļģijas aizsardzības spēku un drošības dienestu veiktu tirdzniecību, iepirkumus un tehnisku palīdzību, kā arī finanšu un tehniskus pakalpojumus saistībā ar ieroču un militāra un pusmilitāra ekipējuma ražošanu un piegādi:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tālr.: (32-2) 548 62 11

Fakss: (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tālr.: (32-2) 548 62 11

Fakss: (32-2) 548 65 70

Reģionu iestādes, kas pārrauga citādas ieroču, militāra un pusmilitāra ekipējuma eksporta, importa un tranzīta licences:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tālr.: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fakss: (32-2) 800 38 20

e-pasts: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Valonijas reģions:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tālr.: 081/649751

Fakss: 081/649760

e-pasts: m.moreels@mrw.wallonie.be

Flandrijas reģions:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tālr.: (32-2) 553 59 28

Fakss: (32-2) 553 60 37

E-pasts: wapenexport@vlaanderen.be

ČEHIJAS REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tālr.: +420 22406 2720

Fakss: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tālr.: + 420 25704 4501

Fakss: + 420 25704 4502

DĀNIJA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tālr.: (45) 35 46 60 00

Fakss: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tālr.: (45) 33 92 00 00

Fakss: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tālr.: (45) 33 92 33 40

Fakss: (45) 33 93 35 10

VĀCIJA

Attiecībā uz līdzekļu, finansējuma un finansiālās palīdzības iesaldēšanu:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tālr.: (49-89) 2889 3800

Fakss: (49-89) 350163 3800

Attiecībā uz precēm, tehnisko palīdzību un citiem pakalpojumiem:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tālr.: (49-61) 96 908-0

Fakss: (49-61) 96 908-800

IGAUNIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tālr.: +372 6 317 100

Fakss: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tālr.: +372 6680500

Fakss: +372 6680501

GRIEĶIJA

A.

Līdzekļu iesaldēšana

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tālr.: + 30 210 3332786

Fakss: + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Importa un eksporta ierobežojumi

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tālr.: + 30 210 3286401-3

Fakss: + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

SPĀNIJA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tālr.: (34) 913 49 38 60

Fakss: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tālr.: (34) 91 209 95 11

Fakss: (34) 91 209 96 56

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tālr.: (33) 1 44 74 48 93

Fakss: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tālr.: (33) 1 44 87 72 85

Fakss: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tālr.: (33) 1 43 17 44 52

Fakss: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tālr.: (33) 1 43 17 45 16

Fakss: (33) 1 43 17 45 84

ĪRIJA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tālr.: (353) 1 671 66 66

Fakss: (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tālr.: (353) 1 408 21 53

Fakss: (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tālr.: (353) 1 631 25 34

Fakss: (353) 1 631 25 62

ITĀLIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tālr.: (39) 06 3691 3820

Fakss: (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tālr.: (39) 06 3691 3605

Fakss: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tālr.: (39) 06 4761 3942

Fakss: (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tālr.: (39) 06 59931

Fakss: (39) 06 5964 7531

KIPRA

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tālr.: +357-22-300600

Fakss: +357-22-661881

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr.: (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tālr.: + 7044 431

Fakss: + 7044 549

LIETUVA

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tālr.: +370 5 236 25 16

Fakss: +370 5 231 30 90

LUKSEMBURGA

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tālr.: (352) 478 23 46

Fakss: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tālr.: (352) 478-2712

Fakss: (352) 47 52 41

UNGĀRIJA

4. pants

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tālr.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tālr.: +36-1-336-7300

7. pants

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tālrunis/Fakss: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tālrunis/Fakss: +36-1-443-5554

8. pants

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tālr.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fakss: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tālr.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fakss: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tālr.: +356 21 24 28 53

Fakss: +356 21 25 15 20

NĪDERLANDE

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tālr.: 050-523 2600

Fakss: 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tālr.: (31-70) 342 8997

Fakss: (31-70) 342 7984

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tālr.: (43-1) 711 00

Fakss: (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tālr.: (01-4042043 1) 404 20-0

Fakss: (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tālr.: (43 1) 313 45-0

Fakss: (43 1) 313 45-85290

POLIJA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tālr.: (48 22) 523 93 48

Fakss: (48 22) 523 91 29

PORTUGĀLE

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tālr.: (351) 21 394 60 72

Fakss: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tālr.: (351) 21 882 32 40/47

Fakss: (351) 21 882 32 49

SLOVĒNIJA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tālr.: +386 (1) 471 90 00

Fakss: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tālr.: +386 (1) 478 20 00

Fakss: +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVĀKIJA

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tālr.: 00421 2 4854 1111

Fakss: 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tālr.: 00421 2 5958 1111

Fakss: 00421 2 5249 3048

SOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tālr.: (358) 9 16 05 59 00

Fakss: (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tālr.: (358) 9 16 08 81 28

Fakss: (358) 9 16 08 81 11

ZVIEDRIJA

4. pants

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tālr.: (46-8) 406 31 00

Fakss: (46-8) 20 31 00

7. pants

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tālr.: (46-8) 786 90 00

Fakss: (46-8) 411 27 89

8. pants

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tālr.: (46-8) 787 80 00

Fakss: (46-8) 24 13 35

9. pants

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tālr.: (46-8) 405 10 00

Fakss: (46-8) 723 11 76

APVIENOTĀ KARALISTE

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tālr.: (44-207) 215-0594

Fakss: (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tālr.: (44-207) 270-5977

Fakss: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tālr.: (44-207) 601 4607

Fakss: (44-207) 601 4309

Gibraltāram:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tālr.: (350) 75707

Fakss: (350) 5875700

EIROPAS KOPIENA

Eiropas Kopienu Komisija

Ārējo attiecību ģenerāldirektorāts

A direktorāts: Krīžu platforma un politikas koordinācija KĀDP

Vienība A.2: Krīžu pārvarēšana un konfliktu novēršana

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tālr.: (32-2) 299 1176/295 5585

Fakss: (32-2) 299 08 73


III PIELIKUMS

Regulas 6., 7. un 12. pantā minēto personu saraksts

Piezīmes par tabulu:

1.

Citi vārdi vai to variācijas ir apzīmēti ar “alias

A.   VALSTS MIERA UN ATTĪSTĪBAS PADOME (SPDC)

 

Vārds (vārds, uzvārds, dzimums; iesp., pseidonīmi)

Personas informācija (funkcija/amats, dzimšanas datums un vieta (dz.d. un dz.v.), pases/personas numurs, … laulātais, dēls/meita)

A1a

Vecākais ģenerālis Than Shwe

Priekšsēdētājs, dz. d. 2.2.1933.

A1b

Kyaing Kyaing

Vecākā ģenerāļa Than Shwe sieva

A1c

Thandar Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A1d

Khin Pyone Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A1f

Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing

Vecākā ģenerāļa Than Shwe dēls

A1g

Khin Thanda

Tun Naing Shwe sieva

A1h

Kyaing San Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe dēls

A1i

Dr. Khin Win Sein

Kyaing San Shwe sieva

A1j

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

Vecākā ģenerāļa Than Shwe dēls

A1k

Dewar Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A1l

Kyi Kyi Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A2a

Vecākā ģenerāļa vietnieks Maung Aye

Priekšsēdētāja vietnieks, dz. d. 25.12.1937.

A2b

Mya Mya San

Vecākā ģenerāļa vietnieka Maung Aye sieva

A2c

Nandar Aye

Vecākā ģenerāļa vietnieka Maung Aye meita, majora Pye Aung laulātā (D17d)

A3a

Ģenerālis Thura Shwe Mann

Štāba priekšnieks un īpašo operāciju koordinators (armija, jūras un gaisa spēki), dz. d. 11.7.1947.

A3b

Khin Lay Thet

Ģenerāļa Thura Shwe Mann sieva, dz. d. 19.6.1947.

A3c

Aung Thet Mann

Ģenerāļa Thura Shwe Mann dēls, Ayeya Shwe War Company, dz. d. 19.6.1977., pases Nr.: CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Shwe Mann dēls, dz. d. 29.6.1978.

A3e

Zay Zin Latt

Toe Naing Mann sieva; Khin Shwe meita (J5a), dz. d. 24.3.1981.

A4a

Ģenerālis Soe Win

Premjerministrs kopš 19.10.2004., dzimis 1946. g.

A4b

Than Than Nwe

Ģenerāļa Soe Win sieva

A5a

Ģenerālleitnants Thein Sein

1. sekretārs (kopš 19.10.2004.) un Ģenerāladjutants

A5b

Khin Khin Win

Ģenerālleitnanta Thein Sein sieva

A6a

Ģenerālleitnants (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura ir amata nosaukums) Galvenais intendants

A6b

Khin Saw Hnin

Ģenerālleitnanta Thiha Thura Tin Aung Myint Oo sieva

A7a

Ģenerālleitnants Kyaw Win

Īpašo operāciju 2. biroja priekšnieks (Kayah štats)

A7b

San San Yee alias San San Yi

Ģenerālleitnanta Kyaw Win sieva

A7c

Nyi Nyi Aung

Ģenerālleitnanta Kyaw Win dēls

A7d

San Thida Win

Nyi Nyi Aung sieva

A7e

Min Nay Kyaw Win

Ģenerālleitnanta Kyaw Win dēls

A7f

Dr Phone Myint Htun

Ģenerālleitnanta Kyaw Win dēls

A7g

San Sabai Win

Dr. Phone Myint Htun sieva

A8a

Ģenerālleitnants Tin Aye

Militārā arsenāla priekšnieks, UMEH vadītājs

A8b

Kyi Kyi Ohn

Ģenerālleitnanta Tin Aye sieva

A8c

Zaw Min Aye

Ģenerālleitnanta Tin Aye dēls

A9a

Ģenerālleitnants Ye Myint

Īpašo operāciju 1. biroja priekšnieks (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Ģenerālleitnanta Ye Myint sieva, dz. d. 25.1.1947.

A9c

Theingi Ye Myint

Ģenerālleitnanta Ye Myint meita

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Ģenerālleitnanta Ye Myint dēls, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Ģenerālleitnanta Ye Myint meita

A10a

Ģenerālleitnants Aung Htwe

Bruņoto spēku apmācības vadītājs

A10b

Khin Hnin Wai

Ģenerālleitnanta Aung Htwe sieva

A11a

Ģenerālleitnants Khin Maung Than

Īpašo operāciju 3. biroja priekšnieks (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Ģenerālleitnanta Khin Maung Than sieva

A12a

Ģenerālleitnants Maung Bo

Īpašo operāciju 4. biroja priekšnieks (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Ģenerālleitnanta Maung Bo sieva

A12c

Kyaw Swa Myint

Ģenerālleitnanta Maung Bo dēls, uzņēmējs

A13a

Ģenerālleitnants Myint Swe

Militāro lietu drošības vadītājs

A13b

Khin Thet Htay

Ģenerālleitnanta Myint Swe sieva


B.   REĢIONĀLIE KOMANDIERI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp pavēlniecības)

B1a

Brigādes ģenerālis Hla Htay Win

Ranguna

B1b

Mar Mar Wai

Brigādes ģenerāļa Hla Htay Win sieva

B2a

Ģenerālmajors Ye Myint

Austrumu (Shan štats (dienvidi))

B2b

Myat Ngwe

Ģenerālmajora Ye Myin sieva

B3a

Ģenerālmajors Thar Aye alias Tha Aye

Ziemeļrietumu (Sagaing divīzija)

B3b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Ģenerālmajora Thar Aye sieva

B4a

Ģenerālmajors Maung Maung Swe

Piekraste (Tanintharyi divīzija)

B4b

Tin Tin Nwe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe sieva

B4c

Ei Thet Thet Swe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe meita

B4d

Kaung Kyaw Swe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe dēls

B5a

Ģenerālmajors Myint Hlaing

Ziemeļaustrumu (Shan štats (ziemeļi))

B5b

Khin Thant Sin

Ģenerālmajora Myint Hlaing sieva

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Ģenerālmajora Myint Hlaing meita

B5d

Kadets Thant Sin Hlaing

Ģenerālmajora Myint Hlaing dēls

B6a

Ģenerālmajors Khin Zaw

Centrālā (Mandalay divīzija)

B6b

Khin Pyone Win

Ģenerālmajora Khin Zaw sieva

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Ģenerālmajora Khin Zaw dēls

B6d

Su Khin Zaw

Ģenerālmajora Khin Zaw meita

B7a

Ģenerālmajors Khin Maung Myint

Rietumu (Rakhine štats)

B7b

Win Win Nu

Ģenerālmajora Khin Maung Myint sieva

B8a

Ģenerālmajors Thura Myint Aung

Dienvidaustrumu (Irrawaddy divīzija)

B8b

Than Than Nwe

Ģenerālmajora Thura Myint Aung sieva

B9a

Ģenerālmajors Ohn Myint

Ziemeļu (Kachin štats)

B9b

Nu Nu Swe

Ģenerālmajora Ohn Myint sieva

B10a

Ģenerālmajors Ko Ko

Dienvidu (Pegu divīzija)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Ģenerālmajora Ko Ko sieva

B11a

Ģenerālmajors Soe Naing

Dienvidaustrumu (Mon štats)

B11b

Tin Tin Latt

Ģenerālmajora Soe Naing sieva

B11c

Wut Yi Oo

Ģenerālmajora Soe Naing meita

B11d

Kapteinis Htun Zaw Win

Wut Yi Oo vīrs (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

Ģenerālmajora Soe Naing meita

B11f

Yi Phone Zaw

Ģenerālmajora Soe Naing dēls

B12a

Ģenerālmajors Min Aung Hlaing

Triangle (Shan štats (austrumi))


C.   REĢIONĀLO KOMANDIERU VIETNIEKI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp pavēlniecības)

C1a

Brigādes ģenerālis Wai Lwin

Jangona

C1b

Swe Swe Oo

Brigādes ģenerāļa Wai Lwin sieva

C1c

Wai Phyo

Brigādes ģenerāļa Wai Lwin dēls

C1d

Lwin Yamin

Brigādes ģenerāļa Wai Lwin meita

C2a

Brigādes ģenerālis Nay Win

Centrālā

C2b

Nan Aye Mya

Brigādes ģenerāļa Nay Win sieva

C3a

Brigādes ģenerālis Tin Maung Ohn

Ziemeļrietumu

C4a

Brigādes ģenerālis San Tun

Ziemeļu

C4b

Tin Sein

Brigādes ģenerāļa San Tun sieva

C5a

Brigādes ģenerālis Hla Myint

Ziemeļaustrumu

C5b

Su Su Hlaing

Brigādes ģenerāļa Hla Myint sieva

C6

Brigādes ģenerālis Wai Lin

Triangle

C7a

Brigādes ģenerālis Win Myint

Austrumu

C8a

Pulkvedis Zaw Min

Dienvidaustrumu

C9a

Brigādes ģenerālis Hone Ngaing/Hon Ngai

Piekrastes

C10a

Brigādes ģenerālis Thura Maung Ni

Dienvidu

C10b

Nan Myint Sein

Brigādes ģenerāļa Thura Maung Ni sieva

C11a

Brigādes ģenerālis Tint Swe

Dienvidrietumu

C11b

Khin Thaung

Brigādes ģenerāļa Tint Swe sieva

C11c

Ye Min alias Ye Kyaw Swar Swe

Brigādes ģenerāļa Tint Swe dēls

C11d

Su Mon Swe

Ye Min sieva

C12a

Brigādes ģenerālis Tin Hlaing

Rietumu


D.   MINISTRI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp ministrijas)

D3a

Ģenerālmajors Htay Oo

Lauksaimniecības un apūdeņošanas ministrija no 18.9.2004. (agrāk Kooperatīvu ministrija no 25.8.2003.)

D3b

Ni Ni Win

Ģenerālmajora Htay Oo sieva

D3c

Thein Zaw Nyo

Kadets. Ģenerālmajora Htay Oo dēls

D4a

Brigādes ģenerālis Tin Naing Thein

Tirdzniecības ministrija (kopš 18.9.2004.), līdz tam Mežsaimniecības ministra vietnieks

D4b

Aye Aye

Brigādes ģenerāļa Tin Naing Thein sieva

D5a

Ģenerālmajors Saw Tun

Būvniecības ministrija, dz. d. 8.5.1935.

D5b

Myint Myint Ko

Ģenerālmajora Saw Tun sieva, dz. d. 11.1.1945.

D5c

Me Me Tun

Ģenerālmajora Saw Tun meita, dz. d. 26.10.1967., pases Nr. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Me Me Tun vīrs, dz. d. 2.1.1969.

D6a

Pulkvedis Zaw Min

Kooperatīvu ministrija no 18.9.2004., līdz tam Magwe Miera un attīstības padomes priekšsēdētājs

D6b

Khin Mi Mi

Pulkveža Zaw Min sieva

D7a

Ģenerālmajors Kyi Aung

Kultūras ministrija

D7b

Khin Khin Lay

Ģenerālmajora Kyi Aung sieva

D8a

Dr. Chan Nyein

Izglītības ministrija. Iepriekš E29s Zinātnes un tehnoloģijas ministra vietnieks

D8b

Sandar Aung

Dr. Chan Nyein sieva (iepriekš E29b)

D9a

Ģenerālmajors Tin Htut

Elektroenerģijas ministrija

D9b

Tin Tin Nyunt

Ģenerālmajora Tin Htut sieva

D10a

Brigādes ģenerālis Lun Thi

Enerģētikas ministrija

D10b

Khin Mar Aye

Brigādes ģenerāļa Lun Thi sieva

D10c

Mya Sein Aye

Brigādes ģenerāļa Lun Thi meita

D10d

Zin Maung Lun

Brigādes ģenerāļa Lun Thi dēls

D10e

Zar Chi Ko

Zin Maung Lun sieva

D11a

Ģenerālmajors Hla Tun

Finanšu un ieņēmumu ministrija

D11b

Khin Than Win

Ģenerālmajora Hla Tun sieva

D12a

Nyan Win

Ārlietu ministrija no 18.9.2004., līdz tam Bruņoto spēku apmācības vadītāja vietnieks; dz. d. 22.1.1953.

D12b

Myint Myint Soe

Nyan Win sieva

D13a

Brigādes ģenerālis Thein Aung

Mežsaimniecības ministrija

D13b

Khin Htay Myint

Brigādes ģenerāļa Thein Aung sieva

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Veselības ministrija

D14b

Nilar Thaw

Prof. Dr. Kyaw Myint sieva

D15a

Ģenerālmajors Maung Oo

Iekšlietu ministrija

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Ģenerālmajora Maung Oo sieva

D16a

Ģenerālmajors Sein Htwa

Imigrācijas un iedzīvotāju ministrija, kā arī Sociālās labklājības, atvieglojumu un pārcelšanās ministrija

D16b

Khin Aye

Ģenerālmajora Sein Htwa sieva

D17a

Aung Thaung

Ražošanas ministrija 1

D17b

Khin Khin Yi

Aung Thaung sieva

D17c

Majors Moe Aung

Aung Thaung dēls

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

Majora Moe Aung sieva

D17e

Nay Aung

Aung Thaung dēls, uzņēmējs, Aung Yee Phyoe Co. Ltd rīkotājdirektors

D17f

Khin Moe Nyunt

Nay Aung sieva

D17g

Kapteinis Pyi Aung alias Pye Aung

Aung Thaung dēls (precējies ar A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaung meita

D17i

Dr Thu Nanda Aung

Aung Thaung meita

D17j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaung meita

D18a

Ģenerālmajors Saw Lwin

Ražošanas ministrija 2

D18b

Moe Moe Myint

Ģenerālmajora Saw Lwin sieva

D19a

Brigādes ģenerālis Kyaw Hsan

Informācijas ministrija

D19b

Kyi Kyi Win

Brigādes ģenerāļa Kyaw Hsan sieva

D20a

Brigādes ģenerālis Maung Maung Thein

Lauksaimniecības dzīvnieku un zivsaimniecības ministrija

D20b

Myint Myint Aye

Brigādes ģenerāļa Maung Maung Thein sieva

D20c

Min Thein

Brigādes ģenerāļa Maung Maung Thein dēls

D21a

Brigādes ģenerālis Ohn Myint

Raktuvju ministrija

D21b

San San

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint sieva

D21c

Thet Naing Oo

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint dēls

D21d

Min Thet Oo

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint dēls

D22a

Soe Tha

Valsts plānošanas un ekonomikas attīstības ministrija

D22b

Kyu Kyu Win

Soe Tha sieva

D22c

Kyaw Myat Soe

Soe Tha dēls

D22d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe sieva

D23a

Pulkvedis Thein Nyunt

Pierobežu attīstības, etnisko grupu un attīstības lietu ministrija, iespējams, ka Naypyidaw (Pyinmana) mērs

D23b

Kyin Khaing

Pulkveža Thein Nyunt sieva

D24a

Ģenerālmajors Aung Min

Dzelzceļa pārvadājumu ministrija

D24b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

Ģenerālmajora Aung Min sieva

D25a

Brigādes ģenerālis Thura Myint Maung

Reliģijas lietu ministrija

D25b

Aung Kyaw Soe

Brigādes ģenerāļa Thura Myint Maung dēls

D25c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe sieva

D25d

Zin Myint Maung

Brigādes ģenerāļa Thura Myint Maung meita

D26a

Thaung

Zinātnes un tehnoloģijas ministrija; līdztekus Nodarbinātības ministrija (no 5.11.2004.)

D26b

May Kyi Sein

Thaung sieva

D27a

Brigādes ģenerālis Thura Aye Myint

Sporta ministrija

D27b

Aye Aye

Brigādes ģenerāļa Thura Aye Myint sieva

D27c

Nay Linn

Brigādes ģenerāļa Thura Aye Myint dēls

D28a

Brigādes ģenerālis Thein Zaw

Telekomunikāciju, pasta un telegrāfa ministrs, un viesnīcu un tūrisma lietu ministrs

D28b

Mu Mu Win

Brigādes ģenerāļa Thein Zaw sieva

D29a

Ģenerālmajors Thein Swe

Transporta ministrija no 18.9.2004. (agrāk Premjerministra birojs no 25.8.2003.)

D29b

Mya Theingi

Ģenerālmajora Thein Swe sieva


E.   MINISTRU VIETNIEKI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp ministrijas)

E1a

Ohn Myint

Lauksaimniecības un apūdeņošanas ministrija

E1b

Thet War

Ohn Myint sieva

E2a

Brigādes ģenerālis Aung Tun

Tirdzniecības ministrija

E3a

Brigādes ģenerālis Myint Thein

Būvniecības ministrija

E3b

Mya Than

Brigādes ģenerāļa Myint Thein sieva

E4a

Brigādes ģenerālis Soe Win Maung

Kultūras ministrija

E4b

Myint Myint Wai alias Khin Myint Wai

Brigādes ģenerāļa Soe Win Maung sieva

E5a

Brigādes ģenerālis Khin Maung Win

Aizsardzības ministrija

E7a

Myo Nyunt

Izglītības ministrija

E7b

Marlar Thein

Myo Nyunt sieva

E8a

Brigādes ģenerālis Aung Myo Min

Izglītības ministrija

E8b

Thazin Nwe

Brigādes ģenerāļa Aung Myo Min sieva

E9a

Myo Myint

Elektroenerģijas ministrija

E9b

Tin Tin Myint

Myo Myint sieva

E10a

Brigādes ģenerālis Than Htay

Enerģētikas ministrija (no 25.8.2003.)

E10b

Soe Wut Yi

Brigādes ģenerāļa Than Htay sieva

E11a

Pulkvedis Hla Thein Swe

Finanšu un ieņēmumu ministrija

E11b

Thida Win

Pulkveža Hla Thein Swe sieva

E12a

Kyaw Thu

Ārlietu ministrija, dz. d. 15.8.1949.

E12b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu sieva

E13a

Maung Myint

Ārlietu ministrija kopš 18.9.04.

E13b

Dr Khin Mya Win

Maung Myint sieva

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Veselības ministrija; dz. d. 25.1.1940.

E14b

Tin Tin Mya

Prof. Dr. Mya Oo sieva

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Prof. Dr. Mya Oo dēls; dz. d. 26.7.1965.

E14d

Dr. Mya Thuzar

Prof. Dr. Mya Oo meita; dz. d. 23.9.1971.

E14e

Mya Thidar

Prof. Dr. Mya Oo meita; dz. d. 10.6.1973.

E14f

Mya Nandar

Prof. Dr. Mya Oo meita; dz. d. 29.5.1976.

E15a

Brigādes ģenerālis Phone Swe

Iekšlietu ministrija (no 25.8.2003.)

E15b

San San Wai

Brigādes ģenerāļa Phone Swe sieva

E16a

Brigādes ģenerālis Aye Myint Kyu

Viesnīcu un tūrisma ministrija

E16b

Khin Swe Myint

Brigādes ģenerāļa Aye Myint Kyu sieva

E17a

Maung Aung

Imigrācijas un iedzīvotāju ministrija

E17b

Hmwe Hmwe

Maung Aung sieva

E18a

Brigādes ģenerālis Thein Tun

Ražošanas ministrija 1

E19a

Pulkvežleitnants Khin Maung Kyaw

Ražošanas ministrija 2

E19b

Mi Mi Wai

Pulkvežleitnanta Khin Maung Kyaw sieva

E20a

Brigādes ģenerālis Aung Thein

Informācijas ministrija

E20b

Tin Tin Nwe

Brigādes ģenerāļa Aung Thein sieva

E21a

Thein Sein

Informācijas ministrija, USDA CEC biedrs

E21b

Khin Khin Wai

Thein Sein sieva

E21c

Thein Aung Thaw

Thein Sein dēls

E21d

Su Su Cho

Thein Aung Thaw sieva

E22a

Brigādes ģenerālis Win Sein

Nodarbinātības ministrija

E22b

Wai Wai Linn

Brigādes ģenerāļa Win Sein sieva

E23a

Myint Thein

Raktuvju ministrija

E23b

Khin May San

Myint Thein sieva

E24a

Pulkvedis Tin Ngwe

Pierobežu attīstība, etniskās grupas un attīstības lietas

E24b

Khin Mya Chit

Pulkveža Tin Ngwe sieva

E25a

Brigādes ģenerālis Than Tun

Pierobežu attīstība, etniskās grupas un attīstības lietas

E25b

May Than Tun

Brigādes ģenerāļa Than Tun meita; dz. d. 25.6.1970.

E25c

Ye Htun Myat

May Than Tun sieva

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura ir amata nosaukums), Dzelzceļa pārvadājumu ministrija

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwin sieva

E27a

Brigādes ģenerālis Thura Aung Ko

(Thura ir amata nosaukums), Reliģijas lietu ministrija, USDA CEC biedrs

E27b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

Brigādes ģenerāļa Thura Aung Ko sieva

E28a

Kyaw Soe

Zinātnes un tehnoloģijas ministrija

E29a

Col Thurein Zaw

Valsts plānošanas un ekonomikas attīstības ministrija

E30a

Brigādes ģenerālis Kyaw Myint

Sociālās labklājības, atvieglojumu un pārcelšanās ministrija

E30b

Khin Nwe Nwe

Brigādes ģenerāļa Kyaw Myint sieva

E31a

Pe Than

Gan Transporta ministrija, gan Dzelzceļa pārvadājumu ministrija

E31b

Cho Cho Tun

Pe Than sieva

E32a

Pulkvedis Nyan Tun Aung

Transporta ministrija


F.   CITI AR TŪRISMU SAISTĪTI AMATI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp ieņemamais amats)

F1a

Kapteinis (atvaļināts) Htay Aung

Viesnīcu un tūrisma direktorāta ģenerāldirektors (Mjanmas Viesnīcu un tūrisma pakalpojumu rīkotājdirektors līdz 2004. gada augustam)

F2

Tin Maung Shwe

Viesnīcu un tūrisma direktorāta ģenerāldirektora vietnieks

F3

Soe Thein

Mjanmas Viesnīcu un tūrisma pakalpojumu rīkotājdirektors no 2004. gada oktobra (līdz tam ģenerāldirektors)

F4

Khin Maung Soe

Ģenerāldirektors

F5

Tint Swe

Ģenerāldirektors

F6

Pulkvežleitnants Yan Naing

Viesnīcu un tūrisma ministrijas ģenerāldirektors

F7

Nyunt Nyunt Than

Tūrisma veicināšanas nodaļas direktore, Viesnīcu un tūrisma ministrija


G.   VECĀKIE MILITĀRIE VIRSNIEKI (brigādes komandieri un augstāki)

 

Vārds

Personas informācija (tostarp funkcija)

G1a

Ģenerālmajors Hla Shwe

Ģenerāladjutanta vietnieks

G3a

Ģenerālmajors Soe Maung

Galvenais kara prokurors

G4a

Brigādes ģenerālis Thein Htaik alias Hteik

Ģenerālinspektors

G5a

Ģenerālmajors Saw Hla

Militārās policijas priekšnieks

G6a

Ģenerālmajors Khin Maung Tun

Galvenais viceintendants

G7a

Ģenerālmajors Lun Maung

Ģenerālrevidents

G8a

Ģenerālmajors Nay Win

SPDC vadītāja militārais asistents

G9a

Ģenerālmajors Hsan Hsint

Militārās sadales ģenerālis; dz. d. 1951. g.

G9b

Khin Ma Lay

Ģenerālmajora Hsan Hsint sieva

G9c

Okkar San Sint

Ģenerālmajora Hsan Hsint dēls

G10a

Ģenerālmajors Hla Aung Thein

Nometnes komandants, Ranguna

G10b

Amy Khaing

Hla Aung Thein sieva

G11a

Ģenerālmajors Win Myint

Bruņoto spēku apmācības vadītāja vietnieks

G12a

Ģenerālmajors Aung Kyi

Bruņoto spēku apmācības vadītāja vietnieks

G12b

Thet Thet Swe

Ģenerālmajora Aung Kyi sieva

G13a

Ģenerālmajor Moe Hein

Valsts aizsardzības koledžas komandants

G14a

Ģenerālmajors Khin Aung Myint

Sabiedrisko attiecību un psiholoģisko kara lietu vadītājs, UMEHL valdes loceklis

G15a

Ģenerālmajors Thein Tun

Signālu pārraides sistēmas direktors; Valsts Konventa, ar ko sasauc vadības komiteju, biedrs

G16a

Ģenerālmajors Than Htay

Piegādes un transporta direktors

G17a

Ģenerālmajors Khin Maung Tint

Iespieddarbu drošības direktors

G18a

Ģenerālmajors Sein Lin

Direktors, Aizsardzības ministrija (Precīzs darba nosaukums nav zināms). Agrāk Arsenāla direktors.

G19a

Ģenerālmajors Kyi Win

Artilērijas ieroču un bruņutehnikas direktors, UMEHL valdes loceklis

G20a

Ģenerālmajors Tin Tun

Militārās inženierijas direktors

G21a

Ģenerālmajors Aung Thein

Pārcelšanās direktors

G22a

Ģenerālmajors Aye Myint

Aizsardzības ministrija

G23a

Brigādes ģenerālis Myo Myint

Komandanta aizsardzības dienesta uzskaites birojs

G24a

Brigādes ģenerālis Than Maung

Valsts aizsardzības koledžas komandanta vietnieks

G25a

Brigādes ģenerālis Win Myint

DSTA rektors

G26a

Brigādes ģenerālis Than Sein

Komandants, Aizsardzības komandieru daļas pakalpojumu slimnīca, Mingaladona, dz. d. 1.2.1946., Bago

G26b

Rosy Mya Than

Brigādes ģenerāļa Than Sein sieva

G27a

Brigādes ģenerālis Win Than

Iepirkuma direktors un Union of Myanmar Economic Holdings rīkotājdirektors (bijušais ģenerālmajors Win Hlaing, K1a)

G28a

Brigādes ģenerālis Than Maung

Tautas milicijas un robežspēku direktors

G29a

Brigādes ģenerālis Khin Naing Win

Ražošanas direktors aizsardzības jomā

G30a

Brigādes ģenerālis Zaw Win

Bahtoo garnizona komandants (Shan štats) un Aizsardzības dienestu Cīņas mākas skolas direktors (Armija)

Jūras spēki

G31a

Viceadmirālis Soe Thein

Augstākais virspavēlnieks (jūras spēki)

G31b

Khin Aye Kyin

Viceadmirāļa Soe Thein sieva

G31c

Yimon Aye

Viceadmirāļa Soe Thein meita; dz. d. 12.7.1980.

G31d

Aye Chan

Viceadmirāļa Soe Thein dēls; dz. d. 23.9.1973.

G31e

Thida Aye

Viceadmirāļa Soe Thein meita; dz. d. 23.3.1979.

G32a

Komodors Nyan Tun

Štāba priekšnieks (jūras spēki), UMEHL valdes loceklis

G32b

Khin Aye Myint

Nyan Tun sieva

Gaisa spēki

G33a

Ģenerālleitnants Myat Hein

Augstākais virspavēlnieks (gaisa spēki)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Ģenerālleitnanta Myat Hein sieva

G34a

Brigādes ģenerālis Ye Chit Pe

Komandieru štābs gaisa nodaļā, Mingaladona

G35a

Brigādes ģenerālis Khin Maung Tin

Shande Gaisa spēku skolas komandants, Meiktila

G36a

Brigādes ģenerālis Zin Yaw

Štāba priekšnieks (gaisa spēki), UMEHL valdes loceklis

Vieglo kājnieku divīzija (VKD) (ar brigādes ģenerāļa pakāpi)

G39a

Brigādes ģenerālis Tin Tun Aung

33 VKD, Sagaing

G41a

Brigādes ģenerālis Thet Oo

55 VKD, Kalaw/Aungban

G42a

Brigādes ģenerālis Khin Zaw Oo

66 VKD, Pyay/Inma

G43a

Brigādes ģenerālis Win Myint

77 VKD, Bago

G44a

Brigādes ģenerālis Aung Than Htut

88 VKD, Magwe

G45a

Brigādes ģenerālis Tin Oo Lwin

99 VKD, Meiktila

Citi brigādes komandieri

G47a

Brigādes ģenerālis Htein Win

Taikkyi garnizons

G48a

Brigādes ģenerālis Khin Maung Aye

Meiktila garnizona komandieris

G49a

Brigādes ģenerālis Khin Maung Aye

Reģinālo operāciju pavēlniecība-Kale, Sagaing divīzija

G50a

Brigādes ģenerālis Khin Zaw Win

Khamaukgyi garnizons

G51a

Brigādes ģenerālis Kyaw Aung

Dienvidu MR, Toungoo stacijas komandieris

G52a

Brigādes ģenerālis Kyaw Aung

Militāro operāciju pavēlniecība-8, Dawei/Tavoy garnizons

G53a

Brigādes ģenerālis Kyaw Oo Lwin

Reģionālo operāciju pavēlniecība-Tanai

G54a

N/K Brigādes ģenerāļa amata pārņēmējs Kyaw Thu

Phugyi garnizons

G55a

Brigādes ģenerālis Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brigādes ģenerālis Myint Thein

Militāro operāciju pavēlniecība-3, Mogaung garnizons

G57a

Brigādes ģenerālis Mya Win

Militāro operāciju pavēlniecība-10, Kyigone garnizons

G58a

Brigādes ģenerālis Mya Win

Kalaw

G59a

Brigādes ģenerālis Myo Lwin

Militāro operāciju pavēlniecība-7, Pekon garnizons

G60a

Brigādes ģenerālis Myint Soe

Militāro operāciju pavēlniecība-5, Taungup garnizons

G61a

Brigādes ģenerālis Myint Aye

Militāro operāciju pavēlniecība-9, Kyauktaw garnizons

G62a

Brigādes ģenerālis Nyint Hlaing

Militāro operāciju pavēlniecība-17, Mong Pan garnizons

G63a

Brigādes ģenerālis Ohn Myint

Mon štata USDA CEC biedrs

G64a

Brigādes ģenerālis Soe Nwe

Militāro operāciju pavēlniecība-21, Bhamo garnizons

G65a

Brigādes ģenerālis Soe Oo

Militāro operāciju pavēlniecība-16, Hsenwi garnizons

G66a

Brigādes ģenerālis Than Tun

Kyaukpadaung garnizons

G67a

Brigādes ģenerālis Than Win

Reģionālo operāciju pavēlniecība-Laukkai

G68a

Brigādes ģenerālis Than Tun Aung

Reģionālo operāciju pavēlniecība-Sittwe

G69a

Brigādes ģenerālis Thaung Aye

Mongnaung garnizons

G70a

Brigādes ģenerālis Thaung Htaik

Aungban garnizons

G71a

Brigādes ģenerālis Thein Hteik

Militāro operāciju pavēlniecība-13, Bokpyin garnizons

G72a

Brigādes ģenerālis Thura Myint Thein

Namhsan taktisko operāciju pavēlniecība

G73a

Brigādes ģenerālis Win Aung

Mong Hsat

G74a

Brigādes ģenerālis Myo Tint

Īpašo uzdevumu virsnieks, Satiksmes ministrija

G75a

Brigādes ģenerālis Thura Sein Thaung

Īpašo uzdevumu virsnieks Sociālās labklājības ministrijā

G76a

Brigādes ģenerālis Phone Zaw Han

Mandalay mērs no 2005. gada februāra, iepriekš Kyaukme komandieris

G77a

Brigādes ģenerālis Hla Min

Pegu Rietumu divīzijas PDC priekšsēdētājs

G78a

Brigādes ģenerālis Win Myint

Pyinmana garnizons


H.   MILITĀRIE VIRSNIEKI, KAS VADA CIETUMUS UN POLICIJU

 

Vārds

Personas informācija (tostarp funkcija)

H1a

Ģenerālmajors Khin Yi

Mjanmas Policijas spēku ģenerāldirektors

H1b

Khin May Soe

Ģenerālmajora Khin Yi sieva

H2a

Zaw Win

Cietumu departamenta ģenerāldirektors (Iekšlietu ministrija) no 2004. gada augusta, iepriekš Mjanmas Policijas spēku ģenerāldirektora vietnieks. Bijusī militārpersona.

H3a

Aung Saw Win

Īpašās izmeklēšanas biroja ģenerāldirektors


I.   APVIENOTĀ SOLIDARITĀTES UN ATTĪSTĪBAS ASOCIĀCIJA (USDA) (augstākās USDA amatpersonas, kuras nav iekļautas sarakstā citās pozīcijās)

 

Vārds

Personas informācija (tostarp funkcija)

I1a

Brigādes ģenerālis Aung Thein Lin

Yangon pilsētas mērs un Attīstības komitejas priekšsēdētājs (sekretārs)

I1b

Khin San Nwe

Brigādes ģenerāļa Aung Thein Lin sieva

I1b

Thidar Myo

Brigādes ģenerāļa Aung Thein Lin meita

I2a

Pulkvedis Maung Par

YCDC mēra vietnieks (CEC biedrs)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Pulkveža Maung Par sieva

I2c

Naing Win Par

Pulkveža Maung Par dēls


J.   PERSONAS, KURAS GŪST LABUMU NO VALDĪBAS EKONOMIKAS POLITIKAS

 

Vārds

Personas informācija (tostarp uzņēmumi)

J1a

Tay Za

Htoo Trading Co rīkotājdirektors; dz. d. 18.7.1964.; pases Nr. 306869, personas apliecības Nr. MYGN 006415. Tēvs: U Myint Swe (6.11.1924.) māte: Daw Ohn (12.8.1934.)

J1b

Thidar Zaw

Tay Za sieva; dz. d. 24.2.1964., personas apliecības Nr. KMYT 006865, pases Nr. 275107. Vecāki: Zaw Nyunt (miris), Htoo (mirusi)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Tay Za (J1a) dēls; dz. d. 29.1.1987.

J2a

Thiha

Tay Za (J1a) brālis, dz. d. 24.6.1960.. Htoo Trading direktors. Londonas cigarešu izplatītājs (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win alias Saya Kyaung

Kanbawza banka

J3b

Nan Than Htwe

Aung Ko Win sieva

J4a

Tun Myint Naing alias Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Tun Myint Naing sieva

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; dz. d. 21.1.1952. Sk. arī A3e.

J5b

San San Kywe

Khin Swe sieva

J5c

Zay Thiha

Khin Shwe dēls, dz. d. 1.1.1977.

J6a

Htay Myint

Yuzana Co.; dz. d. 6.2.1955.

J6b

Aye Aye Maw

Htay Myint sieva, dz. d. 17.11.1957.

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

Kyaw Win sieva

J8a

Ko Lay

Premjerministra biroja ministrs līdz 2004. gada februārim, Rangunas pilsētas mērs līdz 2003. gada augustam

J8b

Khin Khin

Ko Lay sieva

J8c

San Min

Ko Lay dēls

J8d

Than Han

Ko Lay dēls

J8e

Khin Thida

Ko Lay meita

J9a

Aung Phone

Bijušais mežsaimniecības ministrs; dz. d. 20.11.1939., aizgājis pensijā 2003. gada jūlijā

J9b

Khin Sitt Aye

Aung Phone sieva, dz. d. 14.9.1943.

J9c

Sitt Thwe Aung alias Sit Thway Aung

Aung Phone dēls, dz. d. 10.7.1977.

J9d

Thin Zar Tun

Sitt Thwe Aung sieva, dz. d. 14.4.1978.

J9e

Sitt Thaing Aung alias Sit Taing Aung

Aung Phone dēls, dz. d. 13.11.1971.

J10a

Ģenerālmajors (atvaļināts) Nyunt Tin

Bijušais lauksaimniecības un apūdeņošanas ministrs, aizgājis pensijā 2004. gada septembrī

J10b

Khin Myo Oo

Ģenerālmajora (atvaļinātā) Nyunt Tin sieva

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Ģenerālmajora (atvaļinātā) Nyunt Tin dēls

J10d

Thu Thu Ei Han

Ģenerālmajora (atvaļinātā) Nyunt Tin meita

J11a

Khin Maung Thein

Bijušais finanšu un ieņēmumu ministrs (aizgājis pensijā 1.2.2003.)

J11b

Su Su Thein

Khin Maung Thein sieva

J11c

Daywar Thein

Khin Maung Thein dēls; dz. d. 25.12.1960.

J11d

Thawdar Thein

Khin Maung Thein meita; dz. d. 6.3.1958.

J11e

Maung Maung Thein

Khin Maung Thein dēls; dz. d. 23.10.1963.

J11f

Khin Yadana Thein

Khin Maung Thein meita; dz. d. 6.5.1968.

J11g

Marlar Thein

Khin Maung Thein meita; dz. d. 25.2.1965.

J11h

Hnwe Thida Thein

Khin Maung Thein meita; dz. d. 28.7.1966.


K.   ARMIJAI PIEDEROŠIE UZŅĒMUMI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp uzņēmums)

K1a

Ģenerālmajors (atvaļināts) Win Hlaing

Bijušais Union of Myanmar Economic Holdings rīkotājdirektors, Myawaddy banka

K1b

Ma Ngeh

Ģenerālmajora (atvaļinātā) Win Hlaing meita

K1c

Zaw Win Naing

Kambawza bankas rīkotājdirektors. Ma Ngeh (K1b) vīrs un Aung Ko Win (J3b) brāļadēls

K1d

Win Htway Hlaing

Ģenerālmajora (atvaļinātā) Win Hlaing dēls, KESCO uzņēmuma pārstāvis

K2

Pulkvedis Ye Htut

Mjanmas ekonomiskā korporācija

K3

Pulkvedis Myint Aung

Myawaddy Trading Co rīkotājdirektors

K4

Pulkvedis Myo Myint

Bandoola Transportation Co rīkotājdirektors

K5

Pulkvedis (atvaļināts) Thant Zin

Myanmar Land and Development rīkotājdirektors

K6

Pulkvežleitnants (atvaļināts) Maung Maung Aye

UMEHL, Myanmar Breweries priekšsēdētājs

K7

Pulkvedis Aung San

Hsinmin Cement Plant Construction Project rīkotājdirektors


IV PIELIKUMS

Regulas 9. un 12. pantā minēto Birmas valsts īpašumā esošo uzņēmumu saraksts

Nosaukums

Adrese

Vadītāja vārds

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

ĢENERĀLMAJORS WIN HLAING, RĪKOTĀJDIREKTORS

A.   

RŪPNIECĪBA

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PULKVEDIS MAUNG MAUNG AYE, RĪKOTĀJDIREKTORS

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

TIRDZNIECĪBA

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PULKVEDIS MYINT AUNG, RĪKOTĀJDIREKTORS

C.   

PAKALPOJUMI

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIGĀDES ĢENERĀLIS WIN HLAING UN U TUN KYI, RĪKOTĀJDIREKTORI

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

PULKVEDIS MYO MYINT, RĪKOTĀJDIREKTORS

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

PULKVEDIS (ATVAĻINĀTS) MAUNG THAUNG, RĪKOTĀJDIREKTORS

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

KOPUZŅĒMUMI

A.   

RŪPNIECĪBA

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, PĀRVALDNIEKS

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

PULKVEŽLEITNANTS (ATVAĻINĀTS) MAUNG MAUNG AYE, PRIEKŠSĒDĒTĀJS

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO UN/VAI PULKVEŽLEITNANTS TUN MYINT, RĪKOTĀJDIREKTORS

B.   

PAKALPOJUMI

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MJANMAS EKONOMISKĀ KORPORĀCIJA (MEK)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

PULVEDIS YE HTUT VAI BRIGĀDES ĢENERĀLIS KYAW WIN, RĪKOTĀJDIREKTORS

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, ĢENERĀLDIREKTORS

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PULKVEDIS KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PULKVEDIS KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW